Zijn er verschillende soorten engelen?

Behalve de engelen die de opdracht kregen om het toezicht en de vertegenwoordiging uit te voeren van de verschillende soorten schepselen in de schepping, op aarde en aan God het eerbetoon van deze wezens op te dragen, zijn er 4 Aartsengelen en de engelen die de Troon van God dragen. Wij weten niet wat de Qur’an bedoelt met deze Troon en hoe die wordt gedragen. Er is ook de groep engelen die de ‘Mala’-i A’la’ wordt genoemd, de hoogste Raad; de ‘Nadiyy i-A’la’ of hoogste Bijeenkomst en de ‘Rafiq-i A’la’ of hoogste Gezelschap. Er zijn engelen toegewezen aan het Paradijs en de Hel. De engelen die de daden van de mens optekenen worden Kiramun Katibun genoemd, de Nobele Optekenaars. En, zoals in een Hadith wordt vermeld, zijn er 360 engelen verantwoordelijk voor het leven van iedere gelovige. Zij behoeden hem vooral tijdens de zeer jonge en de zeer oude leeftijd, zij bidden voor hem en vragen God vergiffenis voor hem. Er zijn ook engelen die de gelovigen ter hulp komen in oorlogstijd, de bijeenkomsten bijwonen waar God wordt geprezen en verheerlijkt en de bijeenkomsten waar wordt gestudeerd voor de zaak van God en het welzijn van de mensen.

Engelen, vooral de engelen der genade, treden niet binnen in de huizen waar er standbeelden zijn en waar honden worden gevoed. Zij zien af van nauw contact met hen die ritueel onzuiver zijn en met menstruerende vrouwen. Zij houden zich ook op een afstand van hen die een slechte adem hebben omdat zij uien of gember hebben gegeten of omdat zij roken. Engelen bezoeken evenmin mensen die de relaties hebben verbroken met hun ouders en verwanten.

God Almachtig heeft macht over alles. Zelfs als Hij alles zelf kan bewaken, kan Hij engelen aanduiden om zijn dienaren te behoeden. Om het toezicht door engelen en hun gezelschap te verdienen, moet men de vrije wil gebruiken om juiste keuzes te maken en een nauwe relatie op te bouwen met god Almachtig. Men moet een sterk geloof in God hebben en in de zuilen van het geloof en nooit opgeven van God te eren en te aanbidden, met grote regelmaat. Men moet een gedisciplineerd leven leiden en afzien van verboden dingen en zondige daden.

Engelen kwamen de gelovigen ter hulp bij de gevechten van Badr en Uhud en ook bij de verovering van Mekka. Zij helpen de gelovigen die eerlijk strijden op het pad dat God heeft aangewezen, wanneer zij ook hulp nodig hadden en waar zij ook waren.

Geloof in de engelen heeft vele voordelen voor de mens: het schenkt een soort van vrede en verwijdert de eenzaamheid. De inspiratie die door engelen wordt uitgeademd verheft de mens, verlicht het intellect en opent nieuwe horizonten in kennis en denken. Bewustzijn van het voortdurend gezelschap van engelen houdt de mens af van het begaan van zonden en slecht gedrag.