Welke voorspellingen doet de Koran?

Normaal gesproken kan niemand nauwkeurig weten wat in de toekomst zal gebeuren, zelfs niet enkele minuten later. Wetenschappers zijn niet eens zeker over natuurlijke gebeurtenissen die plaatsvinden volgens ‘deterministische’ wetten. Zij geven tegenwoordig toe dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen dat de wereld in dezelfde toestand zal blijven als waarin hij nu is. Sociologen en geschiedkundigen hebben gesproken over historische wetten waarvan zij beweren dat die op feiten zijn gebaseerd of op de ‘vloed der geschiedenis’. De geschiedenis zelf heeft echter bijna al deze wetten tegengesproken en aanhangers van het ‘historicisme’ en zij die de voorkeur geven aan het concept van voortdurende vooruitgang in de geschiedenis, zoals Marx, Fichte, Hegel Herder en anderen, deden dit ook.

De kennis van de toekomst ligt alleen bij God Almachtig. Hij kan nochtans wie Hij wil begunstigen met een deel van deze kennis. Als een mens overtuigd is van de juistheid van het nieuws dat hij over de toekomst brengt, dan kan hij alleen een Boodschapper van God zijn.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, maakte vele voorspellingen over de toekomst en de geschiedenis heeft hem niet tegengesproken. Zoals de informatie die hij gaf over het verleden, kunnen zijn voorspellingen over de toekomst ook gevonden worden in de Koran en in de boeken der Traditie.

Voorbeelden van het nieuws dat de Koran geeft over de toekomst

1. De Byzantijnse en Perzische Rijken waren de supermachten van hun tijd. Het was tijdens deze jaren dat de gelovigen, weinig in aantal, wrede vervolgingen ondergingen in Mekka en dat de Perzen een zware nederlaag toebrachten aan de Byzantijnen. Door hun grote overwinningen veroverden zij Aleppo, Antiochie en de belangrijkste Syrische gebieden, ook waaronder Damascus. Zij veroverden Jeruzalem in 614-615. De christenen werden uitgemoord en hun kerken verbrand. De Perzische veroveringsbeweging richtte zich naar op Egypte en reikte zelfs zover als Tripoli in Noord-Afrika. Een ander Perzisch leger vernielde Klein-Azie en geraakte zelfs tot de poorten van Constantinopel, de Byzantijnse hoofdstad. De heidenen van Mekka juichten dit toe en verdubbelden hun terreur en vervolgingen tegen de Profeet, vrede zij met hem, wiens Boodschap een vernieuwing was van de Boodschap die Jezus preekte in Palestina. De volgende Koran verzen, die net in die periode werden geopenbaard, vermelden de nabije overwinning van de Byzantijnen over de Perzen:

‘Alif Lam Mim. De Romeinen werden verslagen in een nabijgelegen land maar zij zullen, nà hun nederlaag een overwinning boeken, binnen 9 jaar (opm: Bid’a, gebruikt in de originele tekst van dit vers, duidt 3 tot 9 aan) Aan God is de beslissing bij beide gevechten en op die dag zullen gelovigen zich verheugen, met de hulp van God. Hij helpt wie Hij wil, te overwinnen. Hij is de Al-Machtige, de Al-Genadevolle.’ (Al-Rum, 30:1-5)

Niemand kon in die periode een dergelijke voorspelling maken. Maar de Profeet, vrede zij met hem, bracht deze Goddelijke Openbaringen over op zijn volgelingen. Zij bevestigden hun vertrouwen in hem zonder twijfel en Abu Bakr wedde met de Mekkaanse polytheisten dat de Romeinen binnen de voorspelde 9 jaar een overwinning zouden boeken. De Byzantijnse keizer Heraclius viel de Perzen oorspronkelijk op zee aan in 622, het jaar der Hijra, en dreef hen op de vlucht na beslissende gevechten in drie opeenvolgende veldtochten. Zijn overwinningen vonden plaats in dezelfde periode als de overwinning van Badr van de moslims over de Mekkanse polytheïsten. De verzen die hier dus werden vermeld bevatten dus 2 voorspellingen die beide binnen de voorspelde 9 jaar uitkwamen.

2. Het was slechts 6 jaar nadat de Profeet, vrede zij met hem, was uitgeweken naar Medina, dat hij naar Mekka ging voor een kleine pelgrimstocht. De Mekkanen hielden hem nochtans tegen bij Hudaybiya en na onderhandelingen werd een vredesverdrag gesloten. Sommige artikels van dit verdrag werden op weerstand onthaald door de gelovigen; maar de Koran verzen die werden geopenbaard na het afsluiten van dit verdrag, beschreven het als een duidelijke overwinning en gaven de gelovigen de beslissende goede melding, die als volgt luidt:

‘Waarlijk, God vervulde het visioen van Zijn boodschapper: Gij zult zeker de Heilige Moskee binnentreden in volledige veiligheid, als God dit wil. Gij zult uw hoofden laten scheren, uw haar inkorten en zult niets hoeven te vrezen. Hij weet wat gij niet weet en Hij heeft u behalve dit, een nabije overwinning toegekend. Het is Hij Die Zijn Boodschapper met leiding heeft gezonden en zijn religie der waarheid, die Hij mag laten zegevieren over alle andere religies. God volstaat als getuige.’ (Al-Fath, 48: 27-28)

Eén jaar later konden de Moslims de kleine pelgrimstocht uitvoeren en het jaar daarop veroverden zij Mekka. Bovendien is de islam overheersend geweest over alle andere religies, gedurende eeuwen en als God het wil zal de islam een wereldwijde superioriteit verwerven in de nabije toekomst.

3. In het oude Egypte had de Farao de gewoonte om de kinderen van Israel te martelen. God zond Mozes naar hem met de opdracht om hem uit te nodigen om in de Ene God te geloven en de Israëlieten toe te staan om Egypte te verlaten met Mozes. De Farao weigerde dit en de strijd tussen hem en Mozes duurde lang. Op een nacht nochtans, slaagde Mozes erin om met zijn volk naar de grens te reizen. Toen Farao echter van deze ontsnappingspoging vernam, maakte hij zich klaar om hem te achtervolgen. Toen Mozes de Rode Zee bereikte, raakte hij deze aan met zijn staf en voor hem openden zich over de hele breedte der zee. Farao trachtte hem te volgen maar werd samen met zijn leger door de zee opgeslokt. Terwijl deze gebeurtenis door de Koran wordt vermeld, maakt deze ook een zeer interessante voorspelling:

‘Vandaag zullen Wij uw lichaam bewaren zodat dit voor u een teken moge zijn voor uw nakomelingen. Nochtans slaan de meeste mensen geen acht op Onze Tekens.’ (Yunus, 10: 92)

Het dode lichaam van Farao werd later drijvend teruggevonden op de westelijke oever van het Sinai schiereiland. De plaatselijke bewoners kunnen u deze plek nog steeds aanwijzen, het heet nu ‘Jabal Firawn’ of de heuvel van Farao. Enkele mijlen van deze heuvel verwijderd, is er een heetwaterbron, genaamd: Hammam Firawn of het Bad van Farao.

4. Een aanzienlijk deel van de Koran gaat over de gebeurtenissen van de Laatste Dag. De Koran beschrijft hoe de wereld zal worden vernield en heropgebouwd zal worden en hoe de doden zullen verrijzen, verzameld op de Plaats van Bijeenkomst en na beoordeeld te zijn, zullen ze worden geleid naar ofwel de Hel ofwel het Paradijs. De Koran geeft ook een duidelijke beschrijving van het Paradijs en de Hel en het leven in elk daarvan.