Welke stappen moet ik ondernemen om de Koran te begrijpen?

De Koran is het boek dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) als het Woord van Allah aan de mensheid heeft overgedragen en dat van zijn profeetschap getuigt. Als zijn grootste wonder, daagde het de Arabieren van zijn tijd en alle toekomstige mensen tot aan de Laatste Dag uit om slechts een hoofdstuk te produceren dat haar kan evenaren. Van de Geopenbaarde Geschriften is de Koran wat betreft behoud en overdracht aan latere generaties zonder enige verandering, ongeëvenaard. Er zit geen enkel verschil in de kopieën van de Koran die sinds haar eerste openbaring over de hele wereld in omloop zijn geweest.

De eerste stap in het begrijpen van de Koran is het begrijpen van het Arabisch – de taal waarin zij is geopenbaard – omdat taal dezelfde betekenis voor een tekst heeft als lichaamskenmerken voor een persoon. Het de essentie van een tekst ligt in zijn betekenis, zoals de essentie van een persoon in zijn of haar geest ligt. Lichaamskenmerken zijn de uiterlijke vorm die de geest heeft aangenomen en dienen als een spiegel waarin men zijn of haar ware aard kan zien. Op dezelfde wijze zijn de taal en stijl van de Koran de vorm van haar betekenis en kunnen deze daar niet los van worden gezien.

De tweede stap is de betekenis doorgronden, wat vereist dat deze geleefd wordt. De taal vormt de uiterlijke vorm en structuur en is daarom zeer belangrijk voor het doorgronden van haar betekenis. Wanneer men zich slechts tot taalkundig begrip zou beperken, zou men zich hiermee tot de vorm beperken. Men kan de betekenis van de Koran waarin haar essentie besloten ligt, doorgronden door het “hart” (de zetel van de ziel) te zuiveren door zonde en kwaad te vermijden, de noodzakelijke handelingen van aanbidding te verrichten en een vrome leven te leiden.

De Koran is “als een roos die in de schoot der tijd voortdurend nieuwe blaadjes vormt.” Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt en bijdraagt aan het doorgronden van de diepten van haar betekenis, bloeit de Koran zelfs nog meer en wordt zij steeds jonger en frisser. Voldoende kennis van onderwerpen als afschaffing van wetten, wetten en principes die van bepaalde omstandigheden afhankelijk zijn, ongeconditioneerde, algemene en specifieke regels en de omstandigheden waaronder de verzen werden geopenbaard, zijn dus niet genoeg; men dient tevens kennis te hebben van de algemene principes van de natuurwetenschappen. Edelmoedige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ontving en verkondigde de Koran en paste haar als een feilloze autoriteit toe in zijn dagelijks leven. Om die reden zijn kennis van zijn woorden en daden (Soennah), zijn toepassing van de Koran en zijn voorbeeld van het leven van de islam onmisbaar voor het begrijpen van de Koran.

De Koran is geen boek van wetenschap, geschiedenis of zedenleer. Noch is het een boek in de literaire betekenis van het woord. Het is een boek dat moet worden toegepast. Het is immers gezonden om de mensen naar de waarheid te leiden, hen intellectueel en spiritueel te onderrichten en hun individuele en sociale leven te sturen. Daarom kan het alleen door dagelijkse toepassing begrepen worden. Bedenk dat de Koran niet in één keer, maar in een periode van 23 jaar, op verschillende momenten geopenbaard is. Wanneer men de Koran van het dagelijks leven scheidt, reduceert men haar tot een gewoon leesboek. Aan degenen die haar als niet meer dan dit beschouwen, zal zij zich in geen enkele significante mate ontvouwen.

De Koran is bovendien een boek van gemiddeld formaat, dat op het eerste gezicht veel herhalingen bevat. Het verklaart echter dat alles wat nat of droog is, in een Geopenbaard Boek (de Koran zelf) staat(6:59). Een Profetische hadish (overlevering) stelt dat het de geschiedenis van eerdere volken, boodschappen van degenen die na haar openbaring kwamen en oplossingen voor geschillen tussen mensen, bevat. (Tirmizi, “Fazail el-Koran,” 14). Het spreekt alle niveaus van begrip en kennis aan en bevredigt die niveaus, los van tijd en plaats.

Honderden geleerden hebben er gedurende de eerste 14 honderd jaar van haar bestaan commentaren over geschreven en geen van hen heeft geclaimd alle verschillende aspecten en betekenissen ervan te begrijpen. Duizenden juristen hebben er wetten uit afgeleid en hun argumentatie erop gebaseerd. Echter, geen van hen heeft beweerd alle wetten die erin besloten liggen er uit te hebben afgeleid of alle redenen achter de geboden en verboden erin te hebben begrepen. Alle zuivere en nauwgezette geleerden die de geest en het hart met elkaar verbonden hebben, alle herstellers (de grootste, heilige geleerden die gestuurd worden door Allah om de islam te doen herleven en te herstellen) vinden hun weg erin, alle heiligen leiden hun inspiratiebronnen en zuiveringsmethoden eruit af en alle authentieke spirituele-paden berusten erop. En toch blijft zij, als een waterbron die tijdens het stromen toeneemt, onaangetast.

De wonderbaarlijke welsprekendheid van de Koran zorgt voor deze diepte en rijkdom aan betekenis. De creativiteit en artistiek rijke (schrijf)stijl is slechts één element waar haar eloquentie op gebaseerd is. Zij spreekt herhaaldelijk in vergelijkingen en neemt een figuratief, symbolisch taalgebruik aan, dat doorspekt is van metaforen en gelijkenissen. Dit is niet zo vreemd, daar de Koran kennis over alle dingen bevat en zich tot alle niveaus van begrip en kennis richt.