Wat zijn de bewijzen voor het profeetschap van Mohammed (vzmh)?

1. Indien een man niet wordt veranderd door de weelde, de faam of het verwezenlijken van alom bewonderde prestaties, als hij nederig kan blijven zoals in het begin van zijn loopbaan, dan toont dit zijn karaktersterkte, zijn moraliteit en zijn persoonlijke deugdzaamheid. Ondanks zijn weergaloze prestaties, die zelfs zijn vijanden dwong om hem bovenaan de lijst van de grootste persoonlijkheden uit de wereldgeschiedenis te plaatsen, was de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, armer en nederiger toen hij als overwinnaar Mekka binnen trok, dan toen hij zijn volwassen leven en zijn loopbaan begon.

2. Het gelaat van een mens onthult de innerlijke wereld en het karakter. Zij die de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zagen, konden niet anders dan zijn verschijning bewonderen en zijn waarheidsgetrouwheid bewonderen indien ze niet bevooroordeeld waren. Bijvoorbeeld: Abd Allah ibn Salam, de belangrijkste Joodse geleerde van die tijd, geloofde in hem bij de eerste ontmoeting en sprak:’Iemand met zulk gelaat kan niet liegen.’

3. Als een vuurvliegje beweert de zon te zijn, dan kan die leugen slechts standhouden tot de zon opgaat. Een Turks gezegde luidt: ‘De kaars van een leugenaar brandt slechts tot het bedtijd is,’ wat betekent dat een leugen niet lang standhoudt. Als dus een bedrieger zich voor profeet wil laten doorgaan dan kan dat niet lang standhouden en niemand zal hem (of haar) als een echte profeet aanzien.

4. Zelfs een onbeduidende man van weinig aanzien, in een kleine groep die over een onbelangrijke kwestie van mening verschilt, kan geen kleine doch verwerpelijke leugen openlijk vertellen, met een gerust gemoed, zonder een grote onrust en ongemak te laten merken waardoor zijn tegenstanders hem ontmaskeren. Omdat de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, iedereen uitdaagde om tot aan de Laatste Dag naar voor te treden en omdat hij vele belangrijke redevoeringen hield, in een grote gemeenschap, over belangrijke onderwerpen op een vrijmoedige en directe manier, zonder vrees, eerlijk en plechtig, op een intense en verheven manier waar zijn vijanden zich aan stoorden: daarom is het duidelijk dat zeker hij een profeet was die zei wat God hem geopenbaard had.

5. Het is onmogelijk voor een analfabeet om te spreken over een moeilijke zaak, met de kennis van een expert, vooral tegenover andere deskundigen. Ondanks dit analfabetisme sprak de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, over elk onderwerp, van theologie en metafysica tot geneeskunde, geschiedenis, fysica, biologie… en werd op geen enkel punt tegengesproken sindsdien. Bovendien, toen hij als een profeet werd opgeleid en optrad, beleefden literatuur, welsprekendheid en redenaarskunst een hoogtepunt en de Koran die hij van God ontving daagde al zijn tegenstanders uit om iets evenwaardigs te brengen, aan één enkel hoofdstuk uit de Koran. Niemand slaagde daarin. Dit is nogmaals een aanduiding dat Mohammed, vrede zij met hem, een profeet van God is.

6. Niemand gaat zijn leven riskeren, voor de zaak van een bedrog. Zeker niet als daar ook weelde en reputatie door verloren kunnen gaan, vervolging en beproeving uitgelokt; tenzij de uitvoerder grote ambities heeft om nog meer bezittingen en een nog hogere positie te veerwerven. Vooraleer hij de functie van profeet aanvaardde, leefde profeet Mohammed, vrede zij met hem, een comfortabel en gerespecteerd leven in zijn gemeenschap. Nochtans ging hij de confrontatie aan, de vervolging of doorzag allerlei problemen die zich voordeden nadat zijn opdracht als profeet begon en besteedde hij al zijn middelen aan deze taak. Zijn vijanden belasterden en bespotten hem, sloegen hem, joegen hem weg uit zijn geboorteland en voerden oorlog tegen hem. Hij verdroeg al deze wrede behandelingen zonder te klagen en vroeg God Almachtig vergeving, zelfs voor zijn vijanden. Het enige wat hij nastreefde was van om iedereen gelovig te zien en slechts de Ene God te zien aanbidden en daardoor voorspoedig te zijn in beide werelden en gered worden van de martelingen der Hel.

7. In de geschiedenis zijn er vele leidende personen geweest, die zelf niet toepasten wat zij verkondigden en aanraadden en daardoor ook niet veel volgelingen hadden. Hun ideeën hadden geen blijvend effect op de mensen en de systemen die zij vestigden hielden niet lang stand. Nochtans paste de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, met de grootste eerlijkheid toe wat hij verkondigde en wat hij aan anderen aanraadde. Hij was steeds de allereerste in de gehoorzaamheid aan de religie die hij verkondigde, in de eredienst aan de Schepper en aan het vermijden van wat religieus verboden was. Dit toont zijn volle overtuiging aan, het geloof in zijn zaak en in het profeetschap van God, die hem naar de mensheid heeft gestuurd om hen op het Juiste Pad te leiden.

Voor welke andere reden dan het overbrengen van Gods Boodschap aan de mensen, onderging hij alle beproevingen en vervolgingen? Hij sliep op de grond, leed honger en kou, dagen achtereen, besteedde een groot deel van zijn leven op slagvelden en in militaire ondernemingen, werd uit zijn geboorteland verdreven, werd bespot en beledigd.

8. De mens verwerft een vast karakter rond zijn 30e jaar/op dertigjarige leeftijd en daarna verandert er niet veel meer aan. Het is vooral erg moeilijk om het temperament en de ingesteldheid te veranderen na de leeftijd van 40 jaar. Indien er enige onvolkomenheid in het karakter van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, zou zijn geweest God moge een dergelijke gedachte bestraffen!- dan zou die zeker tevoorschijn gekomen zijn voor de profetische opdracht begon. Daarom is er niemand met een beetje intelligentie en eerlijkheid, tenzij hij bevoordeeld is, die kan aanvaarden dat iemand van wie nooit één leugen werd gehoord, die nooit iemand bedroog, voor hij 40 werd, opeens als de meest gemene bedrieger uit de menselijke geschiedenis wordt voorgesteld.

9. Een liegende, bedriegende persoon kan nooit een grote, toegewijde massa volgelingen hebben die bereid zijn zich op te offeren voor hem. Ondanks het feit dat zij bij de 5 grootste profeten behoren, hadden Mozes en Jezus geen volgelingen die zo toegewijd waren als de Gezellen van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. De volgelingen van Mozes, vrede zij met hem, pleegden verraad toen hij hen voor 40 dagen achterliet om op de Berg Sinaï, de Thora te ontvangen. Zij begonnen een gouden kalf te aanbidden dat Samiri voor hen had gemaakt. Zelfs na zoveel jaren van intellectuele en spirituele training in de woestijn gehoorzaamden zijn volgelingen hem niet, op 2 Godvrezende mensen na als hij hen opriep om tegen de Amalekieten te strijden, het volk van Goliath. Wat betreft Jezus, vrede zij met hem: Eén van zijn 12 meest toegewijde volgelingen verried hem en trachtte hem aan zijn vijanden te onderwerpen. Maar de volgelingen van Mohammed, vrede zij met hem, die als de Gezellen bekend staan, waren zo aan hem toegewijd dat zij hun levens voor hem opofferden, hun families, bezittingen en stamverwantschap. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, groeide op in een klimaat van onwetendheid, tussen primitieve mensen die verstoken waren van alle positieve noties van sociaal leven en beheer, zonder een Schrift en ondergedompeld in de duisternis van een onbeschaafd tijdperk na de vorige profeten. Toch werd de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, in een zéér korte periode de leider van volgelingen die in zijn voetsporen, de meesters, leiders en rechtvaardige heersers werden van de op sociaal en politiek gebied, meest gevorderde samenlevingen, volkeren en staten. Zij regeerden de wereld van het Westen tot het Oosten in een alom bewonderde stijl.

Bovendien zijn er ontelbare nauwkeurige en diepzinnige geleerden, wereldberoemde wetenschappers en zuivere, spirituele meesters geweest die voortkwamen uit de generaties die na de Gezellen kwamen. De beschaving die zij stichtten, was de meest schitterende die de geschiedenis ooit heeft gekend. Is het dan redelijk, dat al deze schitterende sterren van menselijkheid een leugenaar en bedrieger zouden volgen?

10. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was de beste van alle mensen in zijn moraal en deugdzaam gedrag. Hij verscheen in het hart van een woestijn die bijna het meest onbeschaafde deel was van de toen bewoonde wereld en waar de mensen waren ondergedompeld in de meest verwerpelijke zedeloosheid. Wie, denkt gij, voedde hem dan op als de meest deugdvolle, met de hoogste moraliteit en het beste gedrag? Hij had zijn vader verloren, voor zijn geboorte. Toen zijn moeder stierf, was hij pas 6 jaar oud. Het was onmogelijk voor zijn grootvader en zijn oom om hem tot de meest deugdzame van alle mensen op te voeden, vermits zijzelf daarvoor niet de nodige morele kwaliteiten hadden, zoals Mohammed, vrede zij met hem, die had. Zijn leraar was God, zoals hij dit zelf zegt:

‘Mijn Heer voedde mij op en leerde mij goede manieren, en hoe goed was mijn opvoeding, hoe mooi leerde hij mij goede manieren!’

11. De menselijke geschiedenis heeft vele goede mensen gekend. Nochtans was er geen enkele die in zichzelf alle deugden en vermogens wist te combineren die zo perfect vertegenwoordigd waren in de Profeet Mohammed, vrede zij met hem. Er zijn vele vrijgevige mensen geweest, maar zij waren niet in staat om genoeg moed te tonen waar en wanneer het nodig was. Er zijn ook vele moedige mensen geweest maar zij waren niet in diezelfde mate toegeeflijk en vrijgevig. Maar de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, combineerde in zichzelf al deze deugden en prijzenswaardige capaciteiten op het hoogste niveau.

Deugd en goede moraal veronderstellen ook evenwicht. Als bijvoorbeeld vrijgevigheid zijn grenzen overschrijdt, verwordt het tot buitensporigheid. Op dezelfde manier moet drift binnen redelijke beperkingen worden gehouden, anders verandert het in een seksuele verslaving. Moed wordt meestal verward met roekeloosheid en de dialectiek van demagogie wordt soms met intelligentie verward. Bovendien vergt deugd ook de kennis om in bepaalde situaties juist te handelen. Het zelfrespect dat een zwakke mens moet bewaren voor een machtige kan door deze laatste als hoogmoed worden gezien. De nederigheid die een machtige moet bewaren tegenover een zwakkere, kan door deze laatste als zelfvernedering worden gezien. Inperking en het opofferen van de eigen rechten, uit eigen beweging is een goede zaak. Doch als het namens anderen wordt gedaan is dit niet goed doch verraad. Een persoon kan geduldig ondergaan wat hem persoonlijk wordt aangedaan maar het is ontoelaatbaar om dit voor een volk of een natie te doen. Trots en verontwaardiging namens een natie zijn aan te bevelen, voor zichzelf zijn zij dat niet.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was perfect in evenwicht in al zijn deugden en morele kwaliteiten. Hij was perfect moedig wanneer het tonen van moed nodig was terwijl hij perfect mild was, vergevingsgezind en nederig tegenover mensen. Hij was perfect waardig en tegelijk ook vol gratie. Niemand was vrijgeviger dan hij, maar hij was ook impulsief en veroordeelde buitensporigheden. Dus: alle deugden en goede kwaliteiten waren in hem verenigd in een perfect evenwicht.

12. Volgens theologen zijn er 6 essentiële kenmerken voor het profeetschap van toepassing op alle profeten. Het zijn de waarheidsliefde, de betrouwbaarheid, het overbrengen van Gods bevelen, intelligentie, onfeilbaarheid en het vrij zijn van alle soorten lichamelijke en geestelijke gebreken. De geschiedenis getuigt dat de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, al deze 6 kenmerken in de hoogste mate bezat.

13. Een mens komt in het leven vele situaties tegen waarin er zonder aarzeling of tijdsverlies een beslissing moet worden genomen. Vele beslissingen die in zulke situaties worden genomen, kunnen de uitvoerder grote problemen opleveren. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, slaagde erin om zulke prestaties in zo’n korte tijd als 23 jaar te nemen, dat er geen gelijke van bestaat in de menselijke geschiedenis. Hij aarzelde nooit en zijn beslissingen bleken juist en wijs.

Bovendien, wat hij ook ondernam en zei, betrof niet alleen zijn eigen tijdperk maar hij richtte zich tot alle tijden en plaatsen en alle volkeren en niveaus die doorheen de wereld zouden gaan bestaan tot aan de Laatste Dag. Tot nu toe is er geen enkele van zijn uitspraken tegenstrijdig met de werkelijkheid gebleken, noch is er geen enkele zwakheid gebleken of een onjuiste daad opgeleverd of een beslissing die hij nam pakte verkeerd uit. Is het mogelijk voor iemand die géén profeet is, door God opgeleid, de Alwetende, om zo’n intelligente waarneming te hebben, zulke toekomstvisie, inzicht, wijsheid en gezond verstand?