Wat houdt bedevaart (Haddj) in de Islam in?

De Bedevaart is een oefening voor het leven in deze wereld en de volgende, een schouwspel van het hele Islamitische leven, dat gebaseerd is op totale toewijding aan God en besef van ons dienaarschap en de Goddelijkheid en Heerschappij van God. Het bestaat uit liefde, handelen, bescheidenheid, Godsbesef, opoffering en beheersing van de aardse driften.

De Bedevaart bestaat uit twee zuilen: het verblijf op de vlakte van de berg ‘Arafat voor een bepaalde tijdsduur op Dhu’l-Hijja en de rondgang rond de Ka’aba op een dag na het verblijf op de vlakte van de berg ‘Arafat. Ook is voor zowel de grote (Haddj) als de kleine (‘Oemra) bedevaart, ihram van wezenlijk belang. Ihram is de intentie om de Haddj, ‘Oemra of beide, te ondernemen en markeert het begin van de Haddj, ‘Oemra of beide, indien ze tegelijk gedaan worden. Tevens zijn bepaalde dingen vanaf dat moment verboden. De mannen dragen tijdens de ihram een speciaal kleed, waardoor sommige mensen dit kleed ook ihram noemen.

De waarde van de Haddj

Haddj mabroer (een feilloze bedevaart, die vrij van zonde is en begunstigd met Goddelijke acceptatie en behagen) is een van de beste, meest waardevolste daden in de Islam.

Boekhari en Moeslim hebben van Gods Boodschapper opgetekend, vrede en zegeningen zij met hem: “Degene die de Haddj verricht om God te behagen en alle lust en zonde vermijdt, zal na de Haddj net zo vrij van zonden terugkeren als hij of zij was op de dag dat hij of zij geboren werd.” (Zayn al-Din al-Zabidi,Tajrid al-Sarih, “Haddj,” 756) en: “Pelgrims en zij die de ‘Oemra verrichten zijn God’s gasten. Hun gebeden worden verhoord en hun smeekbedes om vergeving worden ingewilligd. De beloning van een Haddj mabroer is het Paradijs.” (Canan, ibid, 17:383).

Met betrekking tot het belang van de Bedevaart, zegt de Koran: ‘Voorwaar, het eerste (gebeds)Huis dat voor de mensheid werd opgericht is dat in Bakka (Mekka), als een gezegende plaats en een centrum van leiding voor de hele wereld. Daarin bevinden zich duidelijke tekenen (die laten zien dat het een heilige plaats is die door God als centrum van leiding gekozen is) en de Plaats van Abraham. Wie het betreedt weet zich beschermd (tegen aanvallen en angst). De Bedevaart naar dit Huis is een plicht aan God voor een ieder die zich de weg erheen veroorloven kan. Voor wie (deze plicht) verzaakt of ondankbaar is aan God (door dit gebod niet op te volgen), Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden.’ (3:96-97)

Enkele feiten

Alle moslimgeleerden zijn het erover eens dat de Haddj slechts eenmaal in het leven van een moslim verplicht is. Uitzondering hierop is wanneer iemand zweert een extra Hajj te doen. In dat geval dient hij of zij deze gelofte na te komen. Alles wat daarbuiten gedaan wordt, is extra en vrijwillig.

Hoewel sommige geleerden menen dat de Haddj op elk moment in iemands leven verricht kan worden en men hem uit kan stellen, geniet het de voorkeur om de Haddj te verrichten zodra men fysiek en financieel gezien in staat is om het te doen. De reden hiervoor is dat wanneer iemand overlijdt voordat de verplichte Haddj of een extra Haddj waar men zich toe verplicht heeft, verricht is, een van de erfgenamen deze verplichting op zich moet nemen. Ook wanneer de overleden dit niet in zijn of haar testament heeft opgenomen en een derde van het vermogen voldoende is om de Haddj te doen, is het beter wanneer een van de erfgenamen de Haddj in naam van de overledene verricht. Alle uit de Haddj voortvloeiende kosten en eventuele schulden, dienen uit het vermogen van de overledene voldaan te worden. De erfgenaam die dit wil doen, dient voor vertrek echter wel de toestemming van alle andere erfgenamen te hebben. Indien dit niet lukt, dient de erfgenaam alle kosten uit eigen zak te betalen.

Eerste vereisten om de Haddj te verrichten:

• Een volwassen, vrije moslim zijn. Kinderen kunnen de Haddj samen met hun ouders verrichten, maar dienen deze nogmaals te verrichten na het bereiken van de verantwoordelijke leeftijd (puberteit).

• Geestelijk gezond zijn.

• Fysiek gezond genoeg zijn om de bedevaart te ondernemen.

• Een veilige reis naar Mekka weten te vinden, zodat het leven en bezittingen van de pelgrim geen gevaar lopen.

• Over de nodige voorzieningen beschikken, wat wil zeggen dat men tijdens de Haddj voor zichzelf kan zorgen, het gezin dat thuisblijft, kan onderhouden en in staat is de tocht op een volgens de Islam aanvaardbare manier te ondernemen. Al het geld dat nodig is om de Haddj te verrichten, moet op volgens de Islam toegestane wijze verdiend zijn.

• Een vrouw die de Haddj van zo’n afstand onderneemt, dat ze als reiziger wordt beschouwd, dient vergezeld te worden door haar man, een man die volgens de Islamitische wet niet met haar kan trouwen of een of meerdere betrouwbare vrouwen.