Wanneer is Allah ontstaan?

Voordat we deze vragen beantwoorden, moeten we kijken naar ons ‘Godsbeeld’. Hoewel verschillende geloven het over ‘God’ hebben, verschillen deze ‘Godsbeelden’ zeer sterk van elkaar.

‘Godsbeeld’ in de islam, of beter gezegd het kennen van Allah, wordt ons geleerd door de Almachtige en Barmhartige Allah Zelf in Zijn openbaringen. Enkele verzen uit de Koran: “Allah, Er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort aan Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.” (Koran 2:255)

Allah is Diegene die de Schepper en Vormgever is van alles: “Hij is het, Die u in de baarmoeder vormt zoals Hij wil; er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.” (Koran 3:6)

“Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbid Hem dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.” (Koran 6:102)

“Er is geen god dan Hij, Hij doet leven en sterven….” (Koran 44:8)

Allah is verre van alle verbeeldingen en inbeeldingen: “Heilig is Hij en verheven is Hij boven hetgeen zij Hem toeschrijven.” (Koran 6:102)

“Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle. Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven wat zij Hem toekennen. Hij is Allah, de Schepper, de Voortbrenger, de Vormer. Aan Hem behoren de Schone Namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is, prijst Zijn Glorie. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.” (Koran 59: 22-24)

“Zeg: ‘Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.” (Koran 112: 1-4)

Allah Die de Schepper is van alles, van Wie iedereen afhankelijk is.

Allah Die de Schenker van het leven en de dood is.

Allah Die geen gelijke en geen partner(s) heeft.

Allah Die verheven is van alle inbeeldingen, verbeeldingen en toekenningen.

Allah Die verheven is boven het gebonden zijn aan plaats en ruimte, welke door Allah zelf is geschapen.

Allah Die Almachtig, Alwijs, Alwetend, Alheerser is.

Allah is verre van alle verbeeldingen van de mens. Onze zintuiglijke en andere menselijke capaciteiten zijn zo beperkt dat het onmogelijk is om Allah te kennen zoals Hij werkelijk is. Onze beperkte en begrensde zintuigen kunnen we in deze wereld ontwikkelen door verschillende soorten aanbiddingen uit te voeren die Hij ons heeft voorgeschreven. Met onze ontwikkelde zintuigen zullen we In Sjha Allah (als Allah het wilt) Hem, onze Schepper, in het hiernamaals ontmoeten en zien.

Om ons niet helemaal in de duisternis te laten, heeft Allah Zijn Eigenschappen aan ons kenbaar gemaakt, zodat we Hem door Zijn daden en handelingen kunnen kennen. Voorlopig moeten we op deze wereld hiermee genoegen nemen.

Als we kijken naar Zijn Namen en Eigenschappen kunnen we zeggen: Allah was er altijd en zal er ook altijd zijn. Hij is niet beperkt door iets dat Hij Zelf heeft geschapen, zoals tijd en ruimte.

Dus een vraag als ‘Waar komt God vandaan en wat was er voor God?’ is niet van toepassing. Een god die ergens vandaan moet komen is strijdig met het ‘Godsbeeld’ van de islam. Zo is een vraag als ‘Wat was er voor God?’ ook in strijd met het ‘Godsbeeld’ van de islam. Als er iets was voor God, dan kan dit geen god zijn omdat deze god dus later is ‘geschapen’ door een ander, terwijl Allah de Schepper is en Hij niet gebonden is aan tijd en plaats.