verandering

Heeft de religie islam aanpassingen ondergaan?

In de islam en voor de meerderheid van de moslims zijn er geen fundamentele veranderingen geweest, die de islam nieuwe richtingen tegen de geest van religie in, liet inslaan. In de lange geschiedenis van de islam zijn er wel enkele religieuze of politieke leiders geweest die nieuwe doctrines of radicale interpretaties van de islam introduceerden. De Kharisjieten en Osama bin Laden zijn voorbeelden uit het verleden en heden van mensen die de islam als een weg van geweld hebben geïnterpreteerd. Dergelijke extreme interpretaties hebben in de wereldwijde moslimgemeenschap nooit massale navolging gehad. De zelfbehoudende aard van de islam en de beschermende instincten van moslimgeleerden hebben ertoe bijgedragen dat de islam tot op de dag van vandaag behouden is gebleven.

Wat gebeurt er in de moslimwereld wanneer een werkelijke verandering of nieuw perspectief nodig is? Uiteraard zullen mensen met weinig tot geen enkele invloed, geen blijvende verandering kunnen veroorzaken. Ook veranderingen die door de staat worden opgelegd, werken niet, zoals het falen van de Taliban en de theocratie in Iran laten zien. De enige manier om blijvende verandering teweeg te brengen is door middel van een gerespecteerde spirituele leider die veel vertrouwen geniet en een menigte die hem of haar volgt. Dit is de reden dat profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat de geleerden (zowel vrouwen als mannen) de erfgenamen van de islam zijn.

Moslimgeleerden hebben altijd begrepen dat het hun taak was om de details van de islam te onderzoeken, begrijpen, coderen, vereenvoudigen en uit te leggen aan de gewone moslims, die niet de tijd hadden dit zelf te doen. Zij zagen het niet als hun taak om fundamentele wijzigingen aan te brengen in hun religie. Zij voelden zich juist verantwoordelijk om de boodschap van de islam te behouden. Het idee hier achter is: aangezien de islam de laatste en geperfectioneerde boodschap van God is, dient deze in zijn oorspronkelijke vorm behouden te worden. Het is de taak van de geschoolde geleerden om de islam te behouden door elke interpretatie die de zuivere boodschap van de islam in de loop der tijd zou kunnen vertroebelen, te verwijderen.

De islam is als een roos waarvan de blaadjes zich met de tijd, met het ontwikkelen van de mensheid, ontvouwen. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat, omdat er na hem geen profeten meer zullen komen, God iedere honderd jaar een moejaddid (vernieuwer) zal inspireren om de boodschap van de islam nieuw leven in te blazen.[1] De moejaddid heeft de taak om de oorspronkelijke boodschap van de islam te verkondigen op een manier die de mensen van zijn of haar tijd kunnen begrijpen en een oplossing te vinden voor de grootste uitdagingen waar de moslims van die tijd zich voor geplaatst zien.

Zo wordt Imam Shafii bijvoorbeeld als de moejaddid van de 9e eeuw (n.C.) gezien. Hij wist consensus onder juristen te bewerkstelligen door hen onder een enkele methodologie te verenigen, waarmee de vraag werd opgelost hoe het menselijke verstand zich met de soenna(h) kon verenigen, bij het vaststellen van wettelijke bepalingen. Een ander algemeen erkende moejaddid is Al-Ghazali, de geleerde uit de 11 eeuw, die aan de hand van het voorbeeld van de profeet (vzmh) een unieke synthese van de wet en spiritualiteit wist te geven en zo een einde maakte aan de scheiding tussen filosofie en het Soefisme. Said Noersi (1876-1960) is een geleerde, die door een aanzienlijk aantal moslims als de moejaddid van de afgelopen eeuw wordt gezien. Enkel uitgaand van de koran, was hij in staat de essenties van het islamitische geloof uit te leggen en de schijnbaar tegenstrijdige gebieden van wetenschap, filosofie en spiritualiteit met elkaar te verenigen.

De invloed die Said Noersi in de afgelopen eeuw op het bewustzijn van moslims en het religieuze gedachtegoed heeft gehad, is zeer groot, vooral in Turkije. Volgens Noersi liggen de problemen waar de moslimwereld mee te maken heeft, diep onder de oppervlakte van de huidige gebeurtenissen. De oorzaak wortelt in de collectieve aanval van de materialistische filosofie en diens atheïstische aannames, waardoor mensen gingen twijfelen en de religie volledig de rug toekeerden. Het gebrek aan geloof zorgde er op haar beurt weer voor dat mensen slechte gewoonten ontwikkelden die een ware bedreiging vormden voor de opbouw van de samenleving.

Volgens Noersi bestond de oplossing uit een hereniging van de materialistische wetenschap en religie, waarmee het geloof van mensen beschermd en gesterkt zou worden. Hij verklaarde dat een politieke strijd onnodig was, aangezien de werkelijke oorzaak niet in de politiek lag en een politieke strijd bovendien geen effect zou hebben. Alle inspanningen dienden er op gericht te zijn een intellectuele strijd te ondersteunen. Niet alleen toonde hij met verve aan dat het verstand en geloof met de leerstellingen van de islam te verenigen waren, maar dat de koran het gebruik van het menselijke verstand juist aanmoedigde om door middel van sterke argumenten zekerheid van geloof te verwerven. Hij gaf aan dat men voor het oplossen van de problemen van de moslimwereld zou moeten beginnen met onderwijs dat de religieuze en materiële wetenschappen zou combineren, zodat in plaats van religieus fanatisme of atheïsme, wijsheid zou kunnen overheersen.

Wellicht zal de volgende moejaddid degene zijn die, op basis van de principes van de islam, een haalbaar model voor de samenleving en politiek in de moslimwereld bedenkt, dat de meerderheid van de moslims zal accepteren en tegelijkertijd de niet-moslimwereld zal aanspreken.

Hoe heeft de Koran zijn authenticiteit bewaard?

De authenticiteit van de Koran is een historisch feit. Miljoenen kopieën van de Koran in de wereld zijn precies hetzelfde. Niemand kan een kopie van de Koran uit het verleden of heden laten zien, die het kleinste verschil met een andere kopie vertoont. Ten tijde van de Profeet Mohammed (vzmh) werd de Koran op drie verschillende manieren bewaard:

• geschreven verslagen
• systematisch onthouden
• controle mechanisme

Profeet Mohammed, vrede zij met hem, had officiële klerken, waarvan het aantal opliep tot 40. Omdat de Koran in 23 jaar in delen geopenbaard werd en de Profeet, vrede zij met hem, niet wist wanneer hij een nieuwe openbaring zou ontvangen, had hij altijd een schrijver bij zich. Wanneer hij een nieuwe openbaring had ontvangen, droeg Profeet Mohammed, vrede zij met hem, deze aan de schrijver voor, die deze direct noteerde. Vervolgens vroeg hij de schrijver voor te lezen wat hij had opgeschreven, om het te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Later werden de geschreven passages van de Koran naar de moskee gebracht, waar ze door anderen uit het hoofd geleerd of gekopieerd konden worden.

Vanaf de begindagen van zijn profeetschap vroeg de Profeet, vrede zij met hem, zijn metgezellen de passages van de Koran die tot dan toe aan hem geopenbaard waren uit het hoofd te leren. Als gevolg daarvan kenden honderden mensen de Koran uit het hoofd.

Toch bestond nog steeds de mogelijkheid dat mensen tijdens het proces van uit het hoofd leren en overschrijven fouten zouden maken. Deze mogelijkheid werd weggenomen door een controle mechanisme van publiekelijke controle van de Koran. Elk jaar reciteerde Profeet Mohammed, vrede zij met hem, tijdens de Ramadan de hele Koran ten overstaan van alle moslims, die op hun beurt hun geschreven kopieën en wat zij uit het hoofd kenden, controleerden. In de laatste Ramadan voor hij stierf, werd deze controle recitatie zelfs tweemaal achter elkaar gedaan.

Binnen het eerste jaar na het overlijden van de Profeet, vrede zij met hem, werd onder voorzitterschap van Zayd bin Sabit, de hoofdschrijver van de Profeet, vrede zij met hem, een comité opgericht, om de verschillende delen van de Koran in boekvorm samen te brengen. Hoewel velen, waaronder Zayd zelf, de Koran uit het hoofd kenden, werd het objectieve criterium van ‘het handhaven van tenminste twee geschreven passages van ieder vers’ toegepast. Dit proces vond publiekelijk (in de moskee) plaats. De volledige Koran kwam dus in deze vroege kritische tijden tot stand.

De traditie van het reciteren van de volledige Koran tijdens de Ramadan en het uit het hoofd leren van de Koran wordt ook vandaag de dag nog in ere gehouden door duizenden, of misschien wel miljoenen moslims die de hele Koran uit het hoofd kennen.

RELIGIE ISLAM