cursusislam

Geeft de islam advies over de levenswijze van de mensen?

Als religie is de islam inderdaad een manier van leven, in die zin dat het een compleet stel richtlijnen biedt voor zowel de praktische als de spirituele dimensies van het alledaagse leven. Zowel de Koran als de overleveringen van profeet Mohammed, vrede zij met hem, die bekend zijn als de hadith, behandelen alle aspecten van menselijk gedrag; van het sociale, geestelijke, fysieke, wettelijke (aan de hand van het islamitische wetsysteem, dat bekend is als de sjaria) tot uiteraard het spirituele.

Er dient opgemerkt te worden dat niet alle islamitische richtlijnen volledig verplicht zijn. In feite zijn er slechts een klein aantal verplichte verboden en geboden. Het merendeel van de woorden van de Profeet, vrede zij met hem, zijn aanbevelingen voor moslims, die de vrijheid hebben om ervoor te kiezen die al dan niet (op) te volgen. Aan de andere kant vertelt de Koran ons dat de profeet (vrede zij met hem) het ultieme voorbeeld is van de idealen van de islam en moedigt zij moslims aan om, wanneer zij richting willen geven aan hun persoonlijke ontwikkeling, zijn voorbeeld vrijwillig op te volgen.

Geloof in Allah biedt een stevige basis voor alle elementen uit het dagelijkse ploeteren en een moslims probeert elke nieuwe onderneming te beginnen met Allah als zijn of haar grootste zorg. Zoals de Koran zegt: “…De gelovigen zijn alleen diegenen die in Allah en Zijn boodschapper geloven. Zij zullen dan ook niet twijfelen en op de manier van Allah hard hun best doen op het gebied van hun welvaart en hun levens…” (49:15) en ook: “…Wie zichzelf, tijdens het doen van goede dingen (voor anderen), geheel aan Allah onderwerpt, zal door zijn of haar Heer beloond worden …” (2:112). Deze bewuste onderwerping is de essentie van een moslimgemeenschap.

Veel van de woorden van de profeet (vrede zij met hem) gaan over het feit dat de islam geen religie is die gericht is op zware theologische oefeningen, maar eerder gelovigen tot een leven probeert te leiden dat niet alleen met toewijding aan Allah gevuld is, maar ook met goede daden, het accepteren van verantwoordelijkheden en opofferingen, met nodige aandacht voor de rechten van anderen.

Overmaat aan religie wordt niet aangemoedigd, omdat religie alleen bedoeld is om doorzettingsvermogen in de mens te kweken. Daarom wordt gelovigen verteld alleen voor een mate van religieuze toewijding te kiezen, die ze vol kunnen houden. Er wordt benadrukt dat een mens vele taken te vervullen heeft, waarvan religie er slechts één van is en dat men baar balans en evenwicht dient te streven. Abdoellah ibn ‘Amr heeft een gesprek tussen zichzelf en profeet Mohammed (vrede zij met hem) overgeleverd: “…De boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) zei tegen mij: ‘O, Abdoellah, klopt het dat je overdag vast en uit toewijding de hele nacht staat (te bidden)?’ Ik zei: ‘Ja, Boodschapper van Allah.’ Hij zei: ‘Doe dit niet op deze wijze; vast en verbreek je vasten en sta (’s nachts) toegewijd (te bidden) en slaap, want je lichaam heeft recht op je, en je ogen hebben recht op je en je vrouw heeft recht op je en degene die je komt opzoeken heeft recht op je …”

Welke plek hebben de tradities in de Islam?

Het Arabische woord voor “religie” is “dien,” wat daarnaast “een manier van leven” betekent. De islam is dan ook niet alleen een spirituele weg die iemand tot hogere bestaansniveaus leidt, maar ook een manier van leven, die voor elke menselijke behoefte en situatie passende richtlijnen biedt. Toen de islam zich voor het eerst in Arabië voordeed, transformeerde deze niet alleen de religieuze overtuigingen en gebruiken, maar ook het dagelijks leven van individuele mensen.

Het was vanzelfsprekend dat de profeet (vrede zij met hem) commentaar gaf op het gedrag van mensen om een zeer hoog ontwikkelde, maar tegelijk praktische etiquette te ontwikkelen. In plaats van water naar binnen te slokken, raadde de profeet, vrede zij met hem, aan langzaam te drinken, de handen voor en na het eten te wassen, de tanden te poetsen, regelmatig een bad te nemen en aangenaam te ruiken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van manieren en verzorging die de profeet in de 7e-eeuwse wereld introduceerde. Overleveringen, in het bijzonder die van de profeet, waren bedoeld om moslims, die eeuwenlang in bevolkingsgroepen met uiteenlopende demografische, culturele en raciale achtergronden hadden geleefd, een gemeenschappelijke identiteit te geven.

De fundamentele beoefening van de islam, die ook wel de zuilen van de islam genoemd worden, zijn van groot belang voor de praktiserende moslim. Wanneer iemand in het bijzijn van een getuige de sjahada (de geloofsbelijdenis van de islam) uitspreekt, erkent deze persoon de ene en ware God (Allah) en Mohammed, vrede zij met hem, als een ware profeet van Allah en wordt diegene moslim. Met deze publiekelijke verklaring verbindt iemand zich aan een levenslang proces van leren, spirituele ontwikkeling en inzet voor de gemeenschap, dat in iemands eigen tempo verloopt.

De dagelijkse gebeden brengen iemand dichter tot Allah en ontwikkelen bescheidenheid in mensen, door de fysieke handeling van het knielen en met het hoofd op de grond vooroverbuigen (prosterneren).

Door middel van het vasten voor een maand, wordt een bescheiden moslim zich bewust van de waarde van de basis van het leven. Belangrijker nog, is dat hij of zij zich bewust wordt van de ontberingen die de minder gefortuneerden dagelijks het hoofd moeten bieden. Na de Ramadan, waarmee de wilskracht versterkt wordt en men een gevoel van mededogen heeft ontwikkeld, is een moslim eerder geneigd de zakât (aalmoezen) aan de armen en behoeftigen te geven.

Met de bedevaart bereikt deze ontwikkeling na jaren zijn climax. De eenheid van Allah en de eenheid van de boodschap van Allah klinken door in het besef van de eenheid van alle mensen. De islam laat werkelijk een blijvende positieve indruk achter in het leven van een praktiserende moslim.

Wat is de betekenis van een ziekte?

Oh patiënt vol zelfbeklag! Je hebt geen recht van klagen, je zou eerder dankbaar en geduldig moeten zijn. Jouw lichaam, je ledematen en je organen zijn niet jouw eigendom. Jij hebt ze niet zelf gemaakt en ook niet van een handelaar gekocht. Dat betekent dat er een andere Eigenaar is. De Eigenaar kan ze gebruiken zoals Hij dat wil.

Een rijke en talentvolle kledingontwerper kan bijvoorbeeld, om de schoonheid van zijn kunstige ontwerpen te tonen, een arme man als model in dienst nemen. Hij laat die arme man tegen een vergoeding zijn met juwelen versierde meest vakkundig gestikte overhemd passen, voor een periode van een uurtje… Terwijl de man het overhemd draagt, werkt de ontwerper eraan en geeft hij het diverse vormen. Om de buitengewoon gevarieerde aspecten van zijn kunst ten toon te brengen knipt hij het overhemd, verandert dit, neemt het in en legt het uit.

Staat die arme man, die voor een vergoeding werkt, dan in zijn recht indien hij tegen die persoon zegt: “Dit is zó lastig: dan moet ik weer buigen, dan moet ik weer rechtop gaan staan. Daarbij komt dat je mijn uiterlijk ondermijnt door dat overhemd, dat mij zo goed staat, eerst langer te maken en dan weer te verkorten.” Mag hij dan zeggen dat de kunstenaar onvriendelijk en onrechtvaardig tegen hem is?

Oh zieke! Zoals in deze gelijkenis naar voren komt, heeft de Prachtige Schepper jou een lichaam als gewaad gegeven, dat getooid is met juwelen in de vorm van (spiritueel) licht bevattende zintuigen, zoals ogen, oren, hersenen en een hart; en om jou de borduursels van Zijn Schone Namen te laten zien, laat Hij je in verschillende situaties roteren en verandert Hij je middels het opdoen van allerlei ervaringen. Zoals je door honger Zijn Schone Namen ‘de Voorziener’ hebt leren kennen, leer je nu door je ziekte Zijn Schone Naam ‘de Genezer’ kennen.

Is abortus en euthanasie toegestaan in de islam?

De geboden en verboden van de islam zijn ingesteld om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Het islamitische standpunt ten opzichte van abortus is gebaseerd op bovenstaande principes, in het bijzonder op de bescherming van het leven, mensenrechten (van de baby) en menselijke generaties. Moslimgeleerden zijn het erover eens dat het beëindigen van het leven van een mens, verboden is. Ook zijn ze het erover eens dat een embryo na vier maanden zwangerschap een volledig functionerend menselijk wezen geworden is, dat het recht heeft om te leven.

Over abortus wanneer voordat het embryo vier maanden oud is en nog geen volledig functionerend menselijk wezen is, verschillen de moslimgeleerden van mening. De meerderheid van de geleerden hangt echter het standpunt aan, dat abortus zelfs in dit stadium niet plaats zou moeten vinden, tenzij de gezondheid van de moeder in gevaar is of er een unieke noodzaak voor is.

Net zoals de moeder niet het recht heeft om haar kind na de geboorte te doden, heeft zij ook niet het recht om voor de geboorte een eind te maken aan het leven van de baby in haar buik.

Op dezelfde wijze heeft een mens niet het recht zijn of haar leven te beëindigen, omdat het leven hem of haar door God is toevertrouwd. Alleen God heeft het recht om het leven te beëindigen. Ziek zijn en het daarbij horende lijden, kan vroegere zonden teniet doen of ons tot een hogere rang van spiritualiteit aan het Hof van Allah laten opstijgen.

Zijn foto’s en standbeelden verboden in het huis?

Of foto’s en beelden toegestaan zijn, is een kwestie die vele geleerden eeuwenlang bezig houdt en nog zeker bezig zal houden. Naast de overleveringen die duidelijk zijn in het verbod hiervan, zijn er ook overleveringen die vermelden dat tekeningen op (textiel)stof toegestaan zijn (Moeslim Libas 5; Tirmizi Libas 17, Nesai; Ziyne 112). Ook is er een overlevering dat onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, de poppen en een speelgoedpaard die Aisja bewaarde, had gezien en hiertegen niets heeft gezegd of heeft verboden. (Eboe Dawoed, Edeb 62).

Is er tegenstrijdigheid tussen de handelingen van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem? Zeker niet, hij is verre van tegenstrijdigheden. Afbeeldingen en beelden die verboden zijn, zijn tekeningen en beelden die bedoeld waren voor aanbidding, verering of verheerlijking. Om de afgodenarij af te schaffen waren tekeningen en beelden verboden. Nadat de afgodenarij was verbannen uit Mekka en alle beelden vernietigd werden in gebedsplekken, huizen maar ook in de harten, zien we dat onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, anderen toestaat om textielstoffen te gebruiken waarop tekeningen staan, hoewel hij het zelf niet gebruikte.

In een ruimte waar tekeningen en beelden zijn komen geen engelen (Boechari, Libas 88; Moeslim Libas 102).

Dit geldt waarschijnlijk voor engelen die Rahmet (zegeningen), bescherming en andere gunsten en zegeningen brengen, en geldt niet voor alle engelen. Want zoals we weten hebben we twee engelen die continu met ons zijn en die onze daden noteren. Als bovenstaande voor alle engelen zou gelden, zouden zij buiten moeten blijven en kunnen ze zo onze daden niet opschrijven. Of (Azrail) de engel die onze ziel komt halen, zou ons niet kunnen benaderen als we in een ruimte zijn met beelden en foto’s.

Het wordt aangeraden om geen foto’s en beelden thuis op te hangen. Maar dit is geen verbod, het is aan de vroomheid van de moslim of hij/zij wel of geen foto heeft in de kamer.

Is het toegestaan om te bidden in een ruimte met afbeeldingen?

Het wordt sterk afgeraden om de salât (het gebed) te verrichten in een ruimte met afbeeldingen. Als dit onvermijdelijk is, dan kies je de ruimte waar geen afbeelding is in de richting van de Kaaba. Als alle kamers vol met afbeeldingen zitten richting de Kaaba, dan moet je de afbeeldingen die voor je zijn bedekken of indien mogelijk (tijdelijk) weghalen.

Alcohol heeft vele nadelige gevolgen, waarom drinken mensen het toch?

Dat alcohol vele schadelijke gevolgen met zich meebrengt, is voor niemand meer iets nieuws. Grofweg kunnen we deze gevolgen in twee categorieën indelen, namelijk de gevolgen voor jezelf en de sociale gevolgen waarbij anderen ook betrokken zijn.

De eerste categorie spreekt voor zich. Alcohol tast je gezondheid enorm aan. Niet alleen je lever, maar ook je zenuwstelsel wordt aangetast. Dan spreken we nog niet over de schade aan je hersenen en aan je geheugen.

Ook de tweede categorie heeft weinig uitleg nodig. Alcohol kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk (verkeerde beslissingen, financiële problemen) of in je sociale contacten (dingen zeggen of doen waar je later spijt van krijgt, ruzies, agressie en geweld). Alcohol kan dus problemen geven, voor jezelf en voor jouw naaste omgeving.

Desalniettemin blijven mensen alcohol drinken. Verslaafden terzijde, de twee meest genoemde argumenten onder jongeren zijn: gezelligheid/op je gemak voelen, en omdat het lekker zou zijn. [1] Beginnende bij het tweede argument is het verstandig om na te denken hoe slim het is om al de genoemde gevolgen van alcohol te negeren, omdat je een drank ‘gewoon’ lekker vindt. Er zijn tig andere soorten (niet-alcoholische) dranken die je ook lekker kan vinden, zonder al die risico’s.

En wat betreft de gezelligheid, willen we jullie aandacht vestigen op een wetenschappelijk artikel [2]. Hierbij doen ze immers onderzoek naar de effecten van alcohol. Allereerst wordt de terechte opmerking gemaakt dat de percepties m.b.t. de alcohol cultuurgebonden is. Op het ene eilandje in de Stille Zuidzee is het drinken van gegist suikkerrietsap verboden, vanwege de relatie met agressie, en op een ander eiland stond het juist bekend als ‘love drug’.

Zo ook heerst in Nederland en België de cultuur dat een feest niet compleet is zonder alcohol. Een groep is voorgelegd wat alcohol met ze doet. De antwoorden waren voornamelijk in de strekking van: gezelligheid en spontaniteit. Vervolgens ontvingen deze vrijwilligers in twee condities tonic. De ene groep kreeg (niet-alcoholische) tonic-tonic, denkende dat het wodka-tonic is. En de tweede groep kreeg daadwerkelijk wodka-tonic. 95% trapte in deze manipulatie. Gevolg: of ze nu alcohol krijgen of niet, wanneer mensen DENKEN twee glazen alcohol gedronken te hebben, gaan ze zich gezelliger en socialer gedragen. Pas bij een hogere dosis worden de ‘echte’ alcoholeffecten belangrijker. Moraal van het verhaal: Je hebt geen alcohol nodig om het gezellig te maken. Dit is slechts een cultuur die eromheen is gecreëerd. Vergeet alcohol dus, en kies een ander onschadelijke drank.

[1] Aangeschoten Wild, Bureau Intraval, Groningen, oktober 1998.

[2] Reinout Wiers: Effecten van alcohol en kwetsbaarheid voor verslaving.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in de islam?

De islam predikt de gelijkheid van mannen en vrouwen. Allah zegt duidelijk: “Voor moslimmannen en moslimvrouwen, voor gelovende mannen en gelovende vrouwen, voor godvruchtige mannen en godvruchtige vrouwen, voor geduldige mannen en geduldige vrouwen, voor bescheiden mannen en bescheiden vrouwen, voor menslievende mannen en menslievende vrouwen, voor vastende mannen en vastende vrouwen, voor kuise mannen en kuise vrouwen en voor mannen en vrouwen die zich wijden aan de lofprijzing van God – voor hen heeft God vergeving en een grote beloning bereid.”

De islam leert mannen en vrouwen elkaar te complimenteren en het dragen van verantwoordelijkheden en daarom hebben zowel mannen als vrouwen rechten die hun belang erkennen. De islam moedigt vrouwen aan onderwijs te volgen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, inclusief gebieden als onderwijs, rechten en geneeskunde.

Zij worden als volwaardig lid van het gezin beschouwd, waar op wordt gewezen door de woorden van profeet Mohammed (vzmh) ‘De hemel bevindt zich onder de voeten van uw moeder.’ De profeet (vzmh) waarschuwde mannelijke gelovigen ook om hun vrouwen vriendelijk te behandelen. In de islam hebben mannen de verantwoordelijkheid gekregen om in de financiële middelen van het gezin te voorzien. Als een vrouw niet wil, hoeft zij niets van haar eigen geld uit te geven. Ook heeft de man de verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van het gezin te zorgen.

Is seksuele relatie voor het huwelijk toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

In de Koran vertelt God ons dat man en vrouw als elkaars partners geschapen zijn. De seksuele relatie speelt een belangrijke, maar slechts gedeeltelijke rol in de gehele relatie tussen een man en een vrouw.

De geboden en verboden van de Islam zijn er o.a. om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Aan een seksuele relatie zijn zwaarwegende persoonlijke en sociale consequenties verbonden. Ten eerste is de vrouw in de relatie kwetsbaar. Als de man haar verlaat, is haar kuisheid, die in veel culturen in eer wordt gehouden, geschonden. Als gevolg daarvan kan haar leven verwoest zijn. Ten tweede kan er een kind uit de relatie voortkomen. In dat geval zal de vrouw, als de man haar verlaat, ook nog eens met de zorg voor het kind opgescheept zitten. Vooral in landen zonder sociale zekerheid heeft dat vergaande gevolgen. Bovendien is er een grote kans dat het kind zijn of haar vader niet zal kennen en in erfrechtelijk opzicht benadeeld ter wereld zal komen. Anders gezegd zullen de basale mensenrechten van het kind, al voordat het ter wereld is gekomen, geschonden worden.

De Islam predikt het tot stand brengen van gezinnen. Alleen door middel van het huwelijk komen gezonde families tot stand, die op hun beurt garantie bieden op een gezonde maatschappij.

Conclusie: Islam keurt seksuele relatie voor het wettelijke huwelijk af.

Wat heeft Allah over de beloning van het vasten gezegd?

Er is geen berekening mogelijk voor de beloning die de gelovige ontvangt voor het vasten tijdens de Ramadan. Hier is geen grens aan verbonden en we weten niet hoeveel beloningen er tegenover staat. De Barmhartigheid, Kennis en Leiding van Allah zijn niet te meten in de maten die wij kennen. Zijn Gunsten zijn oneindig en omarmen ons op een wijze die wij niet kunnen bevatten. De Boodschapper van Allah heeft gezegd dat Allah heeft gezegd: “Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.” (Boechari)

Wat zijn de spirituele voordelen van het vasten?

Het belangrijkste doel van spiritualiteit in de islam, is het ontwikkelen van een intieme en persoonlijke nabijheid tot Allah. Hoewel de leerstellingen van de islam een moslim over een breed pad naar Allah leiden, bieden de vijf zuilen een structuur om het pad over te steken en de obstakels tussen een moslim en Allah weg te nemen.

Terwijl de sjahada, de geloofsbelijdenis, ons van eindige en onechte meesters bevrijdt, maken de salât, de rituele gebeden, ons los van wereldse zaken. De zakât bevrijdt ons van de kwellingen van materiële rijkdom en de haddj, de bedevaart, vormt een middel om ons te bevrijden van de last van zonden en racisme of nationalisme. Sawm, vasten bevrijdt de gelovige tenslotte van fysieke verlangens en emotionele impulsen.

Wat op sommigen overkomt als een zichzelf opgelegde beproeving, is in werkelijkheid een diepgaande menselijke ervaring. Vasten spreekt een fundamentele zwakheid in het menselijke zelf aan – de neiging direct op een impuls te reageren. De voortdurende oefening in wilskracht om zich van eten, drinken of seksuele gemeenschap te onthouden, terwijl het lichaam het menselijke zelf voortdurend impulsen geeft, betekent dat de wil beheerst wordt. Vasten heeft niet alleen te maken met honger en dorst hebben; het is ook een strijd van het menselijke zelf om niet aan destructieve impulsen toe te geven. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Als iemand tijdens het vasten niet van liegen en handelen op basis van leugens afziet, hoeft hij zijn eten en drinken ook niet op te geven van Allah.” Het belangrijkste voordeel dat vasten oplevert, is dan ook het bedwingen van alle onbewuste lichamelijke impulsen. Op deze manier komt men los van de totale afhankelijkheid van deze verlangens en impulsen, wordt deze omgezet in een relatieve afhankelijkheid en wordt men alleen nog door Allah geleid, wat de gelovige dichter tot Allah brengt.

Het belangrijkste spirituele nut dat vasten oplevert, is dan ook het trainen van de wilskracht en het verwerven van de zelfbeheersing die nodig is om succes te hebben op elk gebied van ons leven. 30 Opeenvolgende dagen vasten versterkt werkelijk de wilskracht en maakt zelfbeheersing tot een gewoonte; dit geldt in die mate, dat de meeste mensen aan het einde van Ramadan het gevoel hebben nog steeds te vasten. De positieve invloed die van een dergelijk sterke wilskracht uitgaat, strekt zich uit naar elk gebied van het leven. Het is belangrijk dit net verworven vermogen het gehele jaar, tot aan de volgende Ramadan vast te houden. De Heilige Profeet (vzmh) had de gewoonte om buiten Ramadan om, iedere week op maandag en donderdag te vasten. Hoewel dit niet verplicht werd, raadde hij moslims aan hetzelfde te doen of een ander patroon van regelmatig vasten te ontwikkelen.

In de jaren ’60 werd op een kleuterschool op de campus van de Universiteit van Stanford een interessant experiment uitgevoerd. Er werd getest of vierjarigen het vermogen hadden om een verleiding te weerstaan. Terwijl men een marshmallow in een kamer legde, werd tegen het kind gezegd dat het de marshmallow meteen mocht opeten, maar dat als het zou wachten tot de proefleider terug zou komen van een boodschap, het kind er twee mocht hebben. Een aantal kinderen wachtte op twee marshmallows, terwijl anderen hem meteen opaten. Dezelfde kinderen werden 14 lang gevolgd, om te zien hoe ze zich in het leven zouden redden.

Degenen die als vierjarige de verleiding hadden weerstaan, bleken als adolescenten sociaal competenter, over grotere persoonlijke effectiviteit te beschikken, assertiever te zijn en beter in staat om met de frustraties van het leven om te gaan. Ongeveer een derde van degenen die de marshmallow direct opaten, bleken minder van deze kwaliteiten te bezitten en een relatief meer verstoord psychologisch beeld te delen. Verrassender nog, was dat degenen die als vierjarige geduldig gewacht hadden, betere studenten waren dan degenen die direct op hun impuls gehandeld hadden. Hun SAT (Scholastic Aptitude Test, red.) scores waren verbazingwekkend hoger. Wellicht is weerstand bieden aan impulsen de belangrijkste psychologische vaardigheid die er is. Aangezien alle emoties, tot het volgen van een of andere impuls leiden, vormt dit de basis van alle emotionele zelfbeheersing. (Coleman, Daniel, Emotional Intelligence [Emotionele Intelligentie], Bloomsbury, Londen (1996), pp. 81-82.)

Uiteraard is iemands opvoeding tijdens de kinderjaren van grote invloed op het vermogen tot zelfbeheersing. Als onze ouders alles doen wat we willen en ons alles geven waar we om vragen, zullen we weinig zelfbeheersing hebben. Gelukkig kan de Islamitische praktijk van het vasten deze negatieve conditionering uit de kindertijd doorbreken.