5 zuilen

Wat zijn de spirituele voordelen van het vasten?

Het belangrijkste doel van spiritualiteit in de islam, is het ontwikkelen van een intieme en persoonlijke nabijheid tot Allah. Hoewel de leerstellingen van de islam een moslim over een breed pad naar Allah leiden, bieden de vijf zuilen een structuur om het pad over te steken en de obstakels tussen een moslim en Allah weg te nemen.

Terwijl de sjahada, de geloofsbelijdenis, ons van eindige en onechte meesters bevrijdt, maken de salât, de rituele gebeden, ons los van wereldse zaken. De zakât bevrijdt ons van de kwellingen van materiële rijkdom en de haddj, de bedevaart, vormt een middel om ons te bevrijden van de last van zonden en racisme of nationalisme. Sawm, vasten bevrijdt de gelovige tenslotte van fysieke verlangens en emotionele impulsen.

Wat op sommigen overkomt als een zichzelf opgelegde beproeving, is in werkelijkheid een diepgaande menselijke ervaring. Vasten spreekt een fundamentele zwakheid in het menselijke zelf aan – de neiging direct op een impuls te reageren. De voortdurende oefening in wilskracht om zich van eten, drinken of seksuele gemeenschap te onthouden, terwijl het lichaam het menselijke zelf voortdurend impulsen geeft, betekent dat de wil beheerst wordt. Vasten heeft niet alleen te maken met honger en dorst hebben; het is ook een strijd van het menselijke zelf om niet aan destructieve impulsen toe te geven. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Als iemand tijdens het vasten niet van liegen en handelen op basis van leugens afziet, hoeft hij zijn eten en drinken ook niet op te geven van Allah.” Het belangrijkste voordeel dat vasten oplevert, is dan ook het bedwingen van alle onbewuste lichamelijke impulsen. Op deze manier komt men los van de totale afhankelijkheid van deze verlangens en impulsen, wordt deze omgezet in een relatieve afhankelijkheid en wordt men alleen nog door Allah geleid, wat de gelovige dichter tot Allah brengt.

Het belangrijkste spirituele nut dat vasten oplevert, is dan ook het trainen van de wilskracht en het verwerven van de zelfbeheersing die nodig is om succes te hebben op elk gebied van ons leven. 30 Opeenvolgende dagen vasten versterkt werkelijk de wilskracht en maakt zelfbeheersing tot een gewoonte; dit geldt in die mate, dat de meeste mensen aan het einde van Ramadan het gevoel hebben nog steeds te vasten. De positieve invloed die van een dergelijk sterke wilskracht uitgaat, strekt zich uit naar elk gebied van het leven. Het is belangrijk dit net verworven vermogen het gehele jaar, tot aan de volgende Ramadan vast te houden. De Heilige Profeet (vzmh) had de gewoonte om buiten Ramadan om, iedere week op maandag en donderdag te vasten. Hoewel dit niet verplicht werd, raadde hij moslims aan hetzelfde te doen of een ander patroon van regelmatig vasten te ontwikkelen.

In de jaren ’60 werd op een kleuterschool op de campus van de Universiteit van Stanford een interessant experiment uitgevoerd. Er werd getest of vierjarigen het vermogen hadden om een verleiding te weerstaan. Terwijl men een marshmallow in een kamer legde, werd tegen het kind gezegd dat het de marshmallow meteen mocht opeten, maar dat als het zou wachten tot de proefleider terug zou komen van een boodschap, het kind er twee mocht hebben. Een aantal kinderen wachtte op twee marshmallows, terwijl anderen hem meteen opaten. Dezelfde kinderen werden 14 lang gevolgd, om te zien hoe ze zich in het leven zouden redden.

Degenen die als vierjarige de verleiding hadden weerstaan, bleken als adolescenten sociaal competenter, over grotere persoonlijke effectiviteit te beschikken, assertiever te zijn en beter in staat om met de frustraties van het leven om te gaan. Ongeveer een derde van degenen die de marshmallow direct opaten, bleken minder van deze kwaliteiten te bezitten en een relatief meer verstoord psychologisch beeld te delen. Verrassender nog, was dat degenen die als vierjarige geduldig gewacht hadden, betere studenten waren dan degenen die direct op hun impuls gehandeld hadden. Hun SAT (Scholastic Aptitude Test, red.) scores waren verbazingwekkend hoger. Wellicht is weerstand bieden aan impulsen de belangrijkste psychologische vaardigheid die er is. Aangezien alle emoties, tot het volgen van een of andere impuls leiden, vormt dit de basis van alle emotionele zelfbeheersing. (Coleman, Daniel, Emotional Intelligence [Emotionele Intelligentie], Bloomsbury, Londen (1996), pp. 81-82.)

Uiteraard is iemands opvoeding tijdens de kinderjaren van grote invloed op het vermogen tot zelfbeheersing. Als onze ouders alles doen wat we willen en ons alles geven waar we om vragen, zullen we weinig zelfbeheersing hebben. Gelukkig kan de Islamitische praktijk van het vasten deze negatieve conditionering uit de kindertijd doorbreken.

Wat voor soort gebeden verrichten de moslims?

Binnen de islam vormt bidden een driedimensionaal fenomeen, dat Allah wordt aangeboden. Het belangrijkste doel daarbij is het behagen van Allah en het daaruit resulterende doel, het bereiken van spirituele ontwikkeling.

De eerste dimensie is de kwantiteit en variabiliteit van het verrichten van actieve aanbidding. Vasten, het geven van aalmoezen (zakât) en de voorgeschreven gebeden (salât) zijn alle verschillende vormen van aanbidding, die van degene die ze uitvoert een vorm van actie vragen. Zoals in de Koran staat “… die in de Onzichtbare geloven, de As-salât (gebeden) verrichten en geven van waarin Wij hen voorzien hebben.” (Koran 2:3).

De tweede dimensie is de passieve aanbidding, die bestaat uit het vermijden van gedrag dat iemands geest, spiritualiteit, bezit, familie en leven schaadt, zoals gokken, gebruik van verdovende middelen, overspel, kwaadspreken etc.

De derde dimensie is de ontwikkeling van een directe relatie tussen Allah en de gelovige. “En wanneer Mijn dienaren u (O Mohammed) vragen stellen over Mij, antwoord (hen) dan, dat Ik inderdaad dichtbij ben. Ik beantwoord de smeekbedes van de smekende wanneer deze Mij aanroept. Laat hen Mij dus gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij juist geleid zullen worden” (Koran 2:186). Dit wordt beoordeeld aan de hand van de mate van verbinding met en nabijheid tot Allah en door hoe vaak iemand Allah herdenkt en persoonlijk met Hem communiceert. Deze dimensie is belangrijk, omdat het de andere twee dimensies van diepte en kwaliteit voorziet. “…Waarlijk, in het herdenken van Allah, vinden harten rust.” (Koran 13:28).

Het aanbidden van Allah bestrijkt een moslims’ gehele leven. Terwijl sommige handelingen van aanbidding dagelijks plaatsvinden, worden anderen soms maar eenmaal per leven verricht. Voor degenen die rijk genoeg zijn om de reis te maken, is het verplicht om eenmaal in het leven de bedevaart naar het Heilige Land te maken. Zakât (aalmoezen) is het afstaan van 2,5% van iemands bezit aan bepaalde groepen mensen zoals de armen en behoeftigen. Deze wordt eenmaal per jaar betaald. Vasten wordt één maand per jaar gedaan en de verplichte gebeden, vijf keer per dag.

Dit zijn de ‘zuilen van de islam’. Samen vormen ze goddelijke voorgeschreven ‘oefeningen’, die de fysieke, mentale, spirituele en sociale ontwikkeling van een gelovige waarborgen.

Wat houden de 5 zuilen van de Islam in?

In de woorden van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, wordt de beoefening van de islam in ‘vijf zuilen’ samengevat:

1. De geloofsbelijdenis (sjahadeh): de mondelinge belijdenis en getuigenis dat “er geen God is dan Allah en Mohammed de Boodschapper van Allah is,” wordt als de geloofsbelijdenis van de islam beschouwd. Iemand wordt moslim na het betuigen van deze belijdenis.

2. Gebeden (salaat): het verrichten van de vijf korte dagelijkse gebeden is verplicht.

3. Vasten (saum): vasten is zich ten tijde van de Ramadan gedurende een dag van zonsopgang tot zonsondergang volledig onthouden van eten, drinken en intieme gemeenschap (tussen echtelieden).

4. Zuiverende aalmoes (zakaat): dit is een jaarlijkse betaling van een klein percentage (meestal 2,5 %) van het bezit, dat onder de armen en andere begunstigden verdeeld wordt.

5. Bedevaart (hadj): indien men hier fysiek en financieel toe in staat is, is het één keer in het leven verplicht de bedevaart naar Mekka te volbrengen. De hadj wordt gedeeltelijk in herinnering aan de voetsporen en tegenslagen van profeet Abraham (vzmh), zijn vrouw Hagar en zijn oudste zoon profeet Ismael (vzmh) verricht.

Om de relatie tussen de vijf zuilen en het ethische waardensysteem van de islam te begrijpen, dienen we te kijken hoe het gedrag van mensen de samenleving beïnvloedt. De mens heeft bepaalde gevoelens en krachten, als woede, intelligentie en verlangens (seksuele verlangens, honger etc.) gekregen om zijn leven op aarde te kunnen leven. Deze emoties en krachten zijn echter losgelaten om mensen ertoe te bewegen daar een evenwicht in te vinden en hun potentieel en ontwikkeling op de juiste wijze op gang te brengen.

Tussen ontelbare mogelijke afwijkingen, bevindt zich het gewenste evenwicht tussen deze emoties. Omdat we, om in onze behoeften te voorzien, samen moeten leven, bestaat het gevaar dat mensen die wat deze emoties betreft geen balans bereikt hebben, in meer of mindere mate de rechten van anderen zullen schenden. Om in een beschaafde samenleving gerechtigheid tot stand te brengen, dient er dus een wet en aanvullend ethisch waardesysteem te zijn. Het invoeren van wetten en ethische waardesystemen is echter niet genoeg om er zeker van te zijn dat mensen zich daar ook aan zullen houden, noch is het haalbaar om iedereen voortdurend in de gaten te houden. Om ervoor te zorgen dat het schenden van andermans rechten tot een minimum beperkt blijft en om orde, harmonie en gerechtigheid in de samenleving tot stand te brengen, hebben we een manier nodig om ons bewustzijn te ontwikkelen.

Dit is waar de vijf zuilen van de islam in beeld komen. Met het afleggen van de islamitische geloofsbelijdenis wordt het teken van geloof gemarkeerd en verplicht iemand zich om op de Dag des Oordeels verantwoording af te leggen aan Allah. Door te vasten wordt de wilskracht versterkt, wat het makkelijker maakt om de verleiding om het recht van anderen te schenden, te weerstaan. Meditatie en herdenking van Allah tijdens de vijf dagelijkse gebeden herinnert de mens eraan dat Allah Immer-Aanwezig en Alziend is, wat de kans om verkeerde dingen te doen flink doet afnemen. De zuiverende aalmoes slaat een brug tussen de rijken en de armen en neemt veel sociale onvrede en redenen tot schending van andermans rechten weg. Tenslotte, bereiken mensen door de bedevaart hogere niveaus van menselijke waardigheid. De niet te evenaren ervaring van universaliteit zorgt ervoor dat mensen meer dan wat dan ook, menselijkheid gaan waarderen.

Ethisch gezien biedt de islam niet alleen verheven ethische waarden. Door individuen met mentale en spirituele vaardigheden uit te rusten en ze in staat te stellen negatieve neigingen te overwinnen, worden tevens de motieven van mensen, om de rechten van anderen te schenden geminimaliseerd.