Kan er tijdens de sjoedjoed een andere doea (smeekbede) gedaan worden?

Een hadith, overgeleverd door Hoezeyfe (r.a): ”De Profeet zei ‘soebhane rabbiyel azim’ tijdens roekoe; en hij zei ‘soebhane rabbiyel a’la’ tijdens zijn sjoedjoed” (Eboe Dawoed, II, 30)

Een andere hadith, overgeleverd door Abdoellah b. Abbas: “Als een van jullie de roekoe (buiging tijdens het gebed) doet, zeg dan drie keer ‘soebhane rabbiyel azim’. Drie is het minste aantal van de tasbeeh. En zeg tijdens de sjoedjoed drie keer ‘soebhaneke rabbiyel a’la’; drie is het minste aantal van tasbeeh.” (Eboe Dawoed, II, 40)

Het is wel zo dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, behalve de hiervoor genoemde doea’s (smeekbede), ook andere doea’s heeft gedaan tijdens de sjoedjoed.

Bijvoorbeeld:

– “Sebbih isme rabbikel a’lâ”;

– “Soebhâne rabbiyel a’lâ ve bihamdih”;

– “Soebboehoen, koeddoesoen, Rabboel melâiketihî ve’r-roehi”;

– “Soebhâne zil-ceberoet vel-melekoet, vel-kibriyâi velazameh”;

– “Allâhoemme Rabbenâ ve bihamdike, Allâhoemme’firlî”;

– “Allâhoemme’firlî zenbî koellehoe diggahoe ve cillehoe ve evvelehoe ve âhirehoe alaniyetehoe ve sirrahoe”;

– “E’oezoe bi r’dâke min sehatike ve e’oezoe bimoe âfâtike min oekoebetike ve e’oezoe bike minke lâ ahsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike”

Deze doea’s werden door onze edele Profeet, vrede en zegeningen zei met hem, gedaan. (Aboe Dawoed, II, 28-35).

Volgens de Hanefi wetschool is het niet gepast om tijdens de sjoedjoed een doea te doen welke niet genoemd is in de hadith.

Het is soennah om tijdens de sjoedjoed ‘Soebhane rabbiyel a’la’ te zeggen. Dus iemand die dit niet doet, verlaat de soennah. Het gebed is nog wel geldig, maar deze persoon krijgt dan de beloning van de soennah niet.

Het mooiste is dus om tijdens de sjoedjoed van de fard (verplichte) gebeden drie keer ‘soebhane rabbiyel a’la’ te zeggen.