Is God in het christendom hetzelfde als Allah in de islam?

De naam Allah is een bijzondere naam van Allah en geen andere naam kan deze vervangen. Echter, wanneer men God zegt en hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het gebruik van de naam Allah wordt echter geprefereerd, want Allah heeft zich aan ons met deze naam doen kennen. In de Koran is de eenheid van Allah de rode draad door het boek. Allah is één en Hij kent in Zijn eigenschap en daden geen gelijke. Alles wat hier tegen in gaat, staat haaks op de islam en wordt beschouwd alsof Allah een naaste heeft. Een dergelijk geloof wordt door Allah niet geaccepteerd. In de Koran zien we dat of direct voor of direct na de verzen met de boodschap “er is geen god dan Hij” verschillende boodschappen worden duidelijk gemaakt. We zullen er een aantal uiteenzetten:

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (De Koran, 5:73) Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.” (De Koran, 7:158)

Zij die in de drie-eenheid geloven, kunnen hier veel lering uit trekken. Profeet Isa (Jezus) was enkel een dienaar van Allah. Echter, zijn profeetschap was zeer gezegend. Maria had de eer om de gezegende moeder van deze profeet te zijn. Zij die zover gegaan zijn om goddelijkheden toe te schrijven aan Jezus, of de mensen die zijn achtergebleven, geloven volgens de Koran niet in Allah.