Hoe wordt Jezus in de islam voorgesteld?

6 belangrijke islamitische punten over Jezus (Isa), vrede zij met hem!

1. Een persoon die niet in Jezus (Isa), vrede zij met hem, gelooft kan geen moslim zijn.

Moslims moeten in alle profeten geloven en ze ook respecteren om een gelovige te kunnen zijn. Van profeet Adam (vzmh) tot Noah (vzmh) en van Mozes (vzmh) tot Jezus (vzmh) en tot de laatste profeet Mohammed (vzmh) dienen moslims in ze te geloven en ze te respecteren.

‘’Zeg: ‘Wij geloven in Allah, in hetgeen aan ons is neergezonden en in al hetgeen aan Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub en aan de stammen (het nageslacht van Ya’qub) is neergezonden, en in hetgeen aan Musa en aan Isa is gegeven en in hetgeen door hun Heer aan de profeten is gegeven. Wij maken geen enkel onderscheid tussen (wie dan ook van) hen. En aan Hem zijn wij overgegevenen (als moslims).’’ (Koran 2:136)

2. Jezus had een wonderbaarlijke geboorte

Moslims geloven ook dat Jezus (vzmh) wonderbaarlijk is geboren zonder een vader. Zijn moeder was Maria (Maryam r.a.). Maria wordt door alle moslims gerespecteerd en vereerd en ze staat bekend een vrome en godvruchtige persoon te zijn. Er is een complete hoofdstuk in de Koran naar Maria (Maryam) genoemd (hoofdstuk 19 van de Koran).

3. Jezus verrichtte wonderen

Moslims geloven dat Jezus vele wonderen verrichtte, zoals het genezen van de blinden en het terug naar leven brengen van de doden.

‘’En (hij zal) een boodschapper voor de Kinderen van Isra’il (zijn): ‘Ik kom tot jullie met een teken van jullie Heer; ik maak voor jullie uit klei iets wat gelijkt op een vogel; dan blaas ik daarin en het zal een vogel worden, met toestemming van Allah. En ik genees de blindgeborenen en de melaatsen en doe de doden herleven, met toestemming van Allah.’’ (Koran 3:49)

We merken op hoe Allah uitlegt dat alle wonderen die Jezus verrichtte alleen met de toestemming van Allah konden gebeuren, zodat men niet zou denken dat Jezus zelf een god was.

4. Jezus is geen god

Moslims geloven dat Jezus een van de grootste profeten was die gestuurd is door God, maar dat hij niet goddelijk was. Moslims geloven niet dat Jezus de zoon van God is noch dat hij God verlichamelijkt. Moslims geloven dat Jezus een mens was die de taak had gekregen om het boodschap aan de mensheid te overbrengen dat er geen god is dan Allah.

5. Jezus was niet gekruisigd

Moslims geloven niet dat Jezus was gekruisigd. Ze geloven dat Jezus naar de hemel is verheven en dat God in plaats van Jezus, een van zijn vijanden op Jezus liet lijken en diegene werd gekruisigd.

‘’En omdat zei zeiden: ‘Wij hebben de Masih, Isa, zoon van Maryam, de boodschapper van Allah gedood.’ Maar zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem (ten dode) gekruisigd, doch het werd hun als zodanig voorgehouden. En zij die hierover van mening verschillen, verkeren zeker in twijfel. Zij hebben daaromtrent geen kennis, doch volgen slecht een vermoeden, en zij hebben hem zeker niet gedood.’’ (Koran 4:157)

6. Jezus zal terugkeren

Moslims geloven dat Jezus zal terugkeren voor de Laatste Dagen en hij zal vrede en rechtvaardigheid op de aarde stichten.