OVERIGE

Is de mens verantwoordelijk voor zijn slechte gedachten?

Laat ik als eerst voorop stellen dat de barmhartigheid van Allah geen grenzen kent. Deze barmhartigheid komt onder meer naar voren wanneer een mens een goede of een slechte daad verricht. Zo staat duidelijk in de Koran dat de beloning voor een goede daad het tienvoudige zal zijn, daarentegen zal het oordeel over een slechte daad één blijven.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft dit onderwerp op volgende de wijze aangekaart: “ Allah heeft bevolen dat alle goede en slechte daden moeten worden vastgelegd.” De Profeet vervolgde zijn uitleg en meldde; “Wanneer iemand de intentie heeft om een goede daad te verrichten, zal die persoon vanwege deze intentie worden beloond. Wanneer echter iemand zijn intentie ten uitvoer brengt en een goede daad verricht, zal hij tien keer zoveel worden beloond en zal zijn beloning zelfs kunnen uitlopen tot zevenhonderd keer meer. Wanneer iemand echter de intentie heeft om een slechte daad te verrichten maar hiervan afziet, zal hij door Allah hiervoor worden beloond. Wanneer hij deze slechte daad alsnog ten uitvoer brengt, zal hij enkel voor deze daad worden bestraft.” (Boechari, Rikak:31)

In de uitleg van deze overlevering waarin de nadruk wordt gelegd op de barmhartigheid van Allah wordt door de exegeet van Boechari Ayni het verschil tussen het besluit en de intentie benadrukt. Wanneer iemand de intentie heeft om een slechte daad te verrichten en hij hiervan afziet, wordt hij dus door Allah hiervoor beloond. Wanneer iemand echter de drang heeft om een slechte daad te verrichten en hij dit willens en wetens besloten heeft, kan dit volgens sommige imams een verantwoordelijkheid met zich meebrengen (Oemdetuoe’l-Kari, 23:80).

Wanneer iemand dus de intentie en heeft en besluit om een goede daad te verrichten, zal Allah een veel grotere beloning geven dan wanneer alleen de intentie bestaat.

Een mens is niet verantwoordelijk voor de slechte gedachtes die in hem opkomen. Dat betekent natuurlijk niet dat iemand continu dit soort gedachtes moet of kan hebben. Wanneer er sprake is van het regelmatig hebben van slechte gedachtes, is het aan die persoon zelf om dit te voorkomen.

Dat de intentie van een persoon zeer belangrijk is, zelfs belangrijker dan zijn daden, komt goed naar voren in diverse overleveringen (Keşfoe’l-Hafâ, 2:324). Allah heeft tenslotte onze daden niet nodig. Wanneer wij de intentie tonen om goede daden te verrichten, zullen wij worden beloond alsof wij die daden daadwerkelijk hebben verricht.

Eén van deze overleveringen waarin het belang van de intentie duidelijk blijkt, luidt als volgt: de Profeet (vrede zij met hem) meldde dat wanneer iemand gaat slapen met de intentie om in de nacht te bidden maar tot het ochtendgebed blijft doorslapen, door Allah zal worden beloond alsof hij wel heeft gebeden en zal zijn slaap een geschenk zijn van Allah (İbni Mace, İkame: 177).

Het besef dat de intentie zo waardevol in ons geloof is, zou een moslim ertoe moeten bewegen zoveel mogelijk te willen bidden.

Bediüzzaman heeft over de intentie van een persoon het volgende geschreven; “Intentie is van immens belang. Het is als een medicijn, een katalysator om je dagelijkse gewoontes en handelingen om te zetten in aanbidding. Voorwaar, intentie is een ziel die dode en levenloze staten tot leven brengt omzet tot existerende en levendige gebeden (Mesnevi-i Noeriye, p. 65).

Al met al dient een moslim dus zijn intenties op een correcte manier aan te wenden en niet te verspillen aan loze gedachtes. Het zal een belangrijk hulpmiddel zijn in de strijd om het hiernamaals te winnen.

Mag ik vergiffenis vragen als ik dezelfde fout steeds herhaal?

Onze Genadevolle Allah vermeldt in de Koran: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorwaar Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle”. (Koran 39-53)

Van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, leren we dat Allah in een Hadith Qudsi heeft vermeldt: ”Als de zonden van mijn dienaar tot aan de hemelen reikt, zolang hij zijn hoop in Mij niet opgeeft en vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.” (Tirmidzi)

Als de Genade en Vergevensgezindheid van Allah zo groot is, waarom zouden we dan onze hoop gaan verliezen? Waarom durf je na een zonde niet meer te bidden?

Omdat satan je influistert dat je steeds zit te zondigen en met al die zonden niet voor Allah kan komen. Zo trekt hij je nog verder naar zich toe. Totdat je niet meer zal gaan bidden en zelfs geen spijt meer begint te krijgen van je zonden.

Je moet je wil versterken om niet steeds te gaan zondigen. Het versterken van die wil kan alleen maar door de salât en andere gebeden te verrichten. Ga één of twee keer in de week vrijwillig vasten. En lees dagelijks de Koran. Als je onderweg bent lees uit je hoofd de korte hoofdstukken uit de Koran die je kent. Als je geen korte hoofdstuk weet, zeg de namen van Allah op. Zeg bijvoorbeeld herhaaldelijk de Edele Naam “Ya Hafiez, Ya Allah” (Allah de Albeschermende) en vraag Allah om je te beschermen tegen herhaaldelijk in zonden te vallen.

Je zal zien, als je oprecht en vanuit je hart berouw en spijt betoont, om vergiffenis vraagt en je richt naar Allah, zal Allah je beschermen. En vooral niet luisteren naar de influisteringen van satan, die je wanhopig probeert te maken. Allah is Groter en Genadevoller dan alle zonden.

Wat moet ik doen als ik geen oprechte spijt heb?

Allah kijkt zeer zeker naar onze harten en Hij weet precies wat er in onze harten bevindt. Dat je geen oprechte spijt kan voelen, betekent niet dat je je moet afkeren van Zijn Genade en Barmhartigheid. Het is juist de influistering van satan (duivel), die je wanhopig probeert te maken dat Allah je niet zal gaan vergeven omdat je geen oprechte spijt hebt.

Je moet de moed niet opgeven en continu vergeving van Allah vragen, met de hoop dat er ook een tijd zal komen dat je vanuit je hart die oprechte spijt zult gaan voelen.

Kan ik de band met mijn niet-moslim ouders verbreken?

Allah en onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, gebieden ons om goed om te gaan met onze ouders, ongeacht welke geloof ze ook aanhouden.

Esma Bintoe Eboe Bekr (Moge Allah tevreden over haar zijn) vermeldt: “Mijn moeder die nog ongelovig was, kwam bij mij op bezoek. Ik wilde weten hoe ik haar moest behandelen en vroeg aan de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem: ‘Mijn moeder is gekomen en wil me graag zien en met me praten, zal ik haar goed behandelen? ‘Ja, geef haar de nodige respect’ antwoordde hij” (Boeharî, Hibe 28, Edeb 8, Moeslim, Zekat 50 (1003); Eboe Dawoed, Zekat, 34 (1668)).

We leren hieruit dat als de ouders geen moslims zijn we hen met respect en eerbied dienen te behandelen.

Dit wordt ook duidelijk vermeld in de Koran.

En als zij (ouders) jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. (Koran 31/15)

In bovenstaande vers wordt duidelijk gemaakt dat we onze ouders niet moeten gehoorzamen als ze ons roepen tot het toekennen van een deelgenoot aan Allah en het ongeloof. Maar ook dan moeten we vriendelijk zijn tegenover onze ouders. En bidden tot Allah dat Hij de harten van onze ouders zal verzachten en verruimen tot het goede.

Hoe moet ik balanceren tussen mezelf wegcijferen en zelfvertrouwen?

Goed zijn voor anderen, jezelf wegcijferen en andere goede daden moet je niet voor jezelf of voor anderen doen, maar voor Allah. Doel moet zijn om Allah te behagen en niet om jezelf goed te voelen of innerlijk genot te krijgen en trots te zijn vanwege je verrichte goede daden. In de Koran staat: “….wees goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de verwante buren en de goede vrienden en de reizigers….. Voorwaar Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen.” (Koran 4:36)

Door alle goede daden alleen voor Allah te verrichten krijg je innerlijke rust en zullen je simpele daden vruchtbaar worden in het hiernamaals. Als deze daden verricht worden zonder het welbehagen van Allah te willen, worden deze onvruchtbaar en leveren niets op.

In plaats van een beloning van de Gulle Schenker te verwachten ga je je verwachtingen zetten op een nietszeggend en waardeloos ‘bedankje’ van de mensen. En als zelfs deze simpele ‘dank’ niet wordt gegeven, kan je in stress en depressie raken omdat je denkt dat je ‘goedheid’ niet wordt gewaardeerd. Wij raken uit balans, omdat we in plaats van Allah van de verkeerde (ondankbare) personen beloning of goedkeuring verwachten voor onze ‘goede’ daden. Balans kunnen we alleen vinden als we onze daden alleen voor het welbehagen van Allah verrichten en onze beloning alleen van Hem verwachten.

Een oprecht gelovige moslim heeft geen (behoefte aan) zelfvertrouwen. Hij/zij heeft vertrouwen in Allah. Waarom zou je je vertrouwen in je oneindig zwakke, oneindig arme , oneindig behoeftige en zielige ‘zelf’ stellen i.p.v. de Almachtige Allah die de Macht heeft over alles. Jezelf wegcijferen kan je alleen als je je goede daden ook wegcijfert. Als je je goede daden nooit meer ter sprake brengt en zelf niet eens meer herinnert. Dit lukt alleen als je bewust bent van onze Gulle Allah die alle goede daden opslaat en in het hiernamaals hiervoor de beloning rijkelijk zal geven.

Laten we kijken naar een voorbeeld van de Sahaba (metgezellen van de profeet), moge Allah tevreden zijn over hen. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we onze nefs (ego) die gromt en brult over zijn goede daden en ‘zelfopoffering’ een spiegel voorleggen en kijken hoe ‘wegcijferend’ en ‘opofferend’ wij zijn.

Hoezeyfe-toel Adewie, moge Allah tevreden over hem zijn, metgezel van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, verhaalt: “De hevige strijd in Yermoek was gestreden, de zwaar gewonde moslims lagen in het verschroeiende woestijnzand hun laatste adem uit te blazen. Met moeite stond ik op en ging ik op zoek naar mijn neef. Na een poos vond ik hem liggend in een grote plas bloed, hij had nauwelijks de kracht om te gebaren. Ik liet hem mijn waterkruik zien en vroeg of hij water wilde. Hij kon niet praten maar aan zijn blik en zijn door de hitte opengescheurde lippen was duidelijk te zien dat hij uitgedroogd was en snakte naar een druppeltje water. Ik opende de waterkruik en wilde deze naar zijn lippen brengen, op dat moment hoorden we iemand hard kreunen. Mijn neef weigerde te drinken en gebaarde met zijn ogen dat ik het water naar diegene moest brengen die zo hard kreunde. Ik rende naar de kreunende gewonde en zag dat het Hisjam bin As was. Ik vroeg of hij water wilde, ook hij was te zwak om te praten en knikte: ‘Ja’. Net op het punt dat hij wilde drinken hoorden we een ander gekreun. Ook Hisjam weigerde nu het water te drinken en gebaarde dat ik het water naar die gewonde moest brengen. Ik rende naar die gewonde maar zag dat ik te laat was, hij was sjehied (martelaar) geworden. Ik haastte me terug naar Hisjam om hem water geven en zag dat hij ook sjehied was geworden. Rennend ging ik terug naar mijn neef, om hem water te geven, maar ook hij was sjehied geworden in de verschroeiende woestijn hitte. Ik stond daar, tussen drie sjehieds met een volle kruik met water” (Hakiem 3, 270/5058, Koertoebi 17/28)

Komt agressiviteit van de moslims door de Islam?

Helaas handelen niet alle moslims volgens de Koran en Soennah (handelingen en overleveringen van profeet Mohammed (vzmh).

Enkele richtlijnen voor de moslims uit de Koran en Soennah:

• En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord ( het kwade) met wat beter is. (Koran, 41-34)

• Islam is het hebben van een goed karakter. (Kenz-oel Oemmaal 3-17)

• Wie van vriendelijkheid is ontdaan, is ontdaan van al het goede. (Moeslim, Birr 75)

• Sterk is degene die zichzelf kan beheersen tijdens zijn woede. (Moeslim, Birr 107)

• Wees barmhartig voor degenen die op de aarde zijn. (Tirmizi Birr 16)

• Een gelovige is geen verwijter, noch vervloeker, noch grof, noch schaamteloos. (Tirmizi Birr 48)

• Het is verboden om schade aan te richten, zelfs niet als men zelf schade heeft ondervonden. (Ibn-i Madje Ahkam 17)

De meerderheid van de moslims in de wereld handelen volgens de Koran en Soennah. Maakt niet uit in welke deel van de aarde ze leven, ze zijn vriendelijk, respectvol, barmhartig en tolerant tegenover anderen. Zij komen niet zo snel onder de aandacht omdat dit soort moslims niet interessant en kijkcijfer verhogend zijn voor de media, zij tonen liever beelden van schreeuwende en angstaanjagende woedende moslims. Uit dit soort beeldmateriaal vormen de niet-moslim kijkers hun beeld over moslims.

Wat is de betekenis van een ziekte?

Oh patiënt vol zelfbeklag! Je hebt geen recht van klagen, je zou eerder dankbaar en geduldig moeten zijn. Jouw lichaam, je ledematen en je organen zijn niet jouw eigendom. Jij hebt ze niet zelf gemaakt en ook niet van een handelaar gekocht. Dat betekent dat er een andere Eigenaar is. De Eigenaar kan ze gebruiken zoals Hij dat wil.

Een rijke en talentvolle kledingontwerper kan bijvoorbeeld, om de schoonheid van zijn kunstige ontwerpen te tonen, een arme man als model in dienst nemen. Hij laat die arme man tegen een vergoeding zijn met juwelen versierde meest vakkundig gestikte overhemd passen, voor een periode van een uurtje… Terwijl de man het overhemd draagt, werkt de ontwerper eraan en geeft hij het diverse vormen. Om de buitengewoon gevarieerde aspecten van zijn kunst ten toon te brengen knipt hij het overhemd, verandert dit, neemt het in en legt het uit.

Staat die arme man, die voor een vergoeding werkt, dan in zijn recht indien hij tegen die persoon zegt: “Dit is zó lastig: dan moet ik weer buigen, dan moet ik weer rechtop gaan staan. Daarbij komt dat je mijn uiterlijk ondermijnt door dat overhemd, dat mij zo goed staat, eerst langer te maken en dan weer te verkorten.” Mag hij dan zeggen dat de kunstenaar onvriendelijk en onrechtvaardig tegen hem is?

Oh zieke! Zoals in deze gelijkenis naar voren komt, heeft de Prachtige Schepper jou een lichaam als gewaad gegeven, dat getooid is met juwelen in de vorm van (spiritueel) licht bevattende zintuigen, zoals ogen, oren, hersenen en een hart; en om jou de borduursels van Zijn Schone Namen te laten zien, laat Hij je in verschillende situaties roteren en verandert Hij je middels het opdoen van allerlei ervaringen. Zoals je door honger Zijn Schone Namen ‘de Voorziener’ hebt leren kennen, leer je nu door je ziekte Zijn Schone Naam ‘de Genezer’ kennen.

Zijn ouders verplicht om met hun kinderen tijd door te brengen?

Het was weer een van de gewoonlijke dagen toen de man moe en chagrijnig van werk thuis kwam.

Zoon: Papa, mag ik je wat vragen?

Vader: Tuurlijk, wat is er?

Zoon: Papa, hoeveel verdien je in een uur?

Vader: Dat zijn jouw zaken niet.

Zoon: Papa ik wil het heel graag weten, vertel het me alsjeblieft. Hoeveel verdien je in een uur?

Vader: Nou als je het echt wilt weten, ik verdien 20 euro in een uur.

Zoon: Papa, kan je me 10 euro lenen alsjeblieft?

Vader: Ik heb geen geld dat ik je kan geven voor de onnozele en kinderachtige dingen die jij wilt kopen! Ga nu direct naar je kamer en doe je deur dicht! Denk er maar over na waarom je zo egoïstisch bent, terwijl je vader elke dag keihard zit te werken voor jou.

De kleine jongen ging zwijgend naar zijn kamer en deed zijn deur dicht.

De man ging zitten en dacht woedend bij zichzelf: ‘Waar haalt deze jongen de lef vandaan om mij zulke dingen te vragen?’ Na een uur werd de man wat kalmer en begon te denken: ‘Misschien is er iets wat hij echt nodig heeft om te kopen. Hij vraagt mij tenslotte nooit om geld.’ De man liep naar de kamer van zijn zoon en deed de deur open.

Vader: Zoon, zit je te slapen?

Zoon: Nee, papa. Ik ben nog wakker.

Vader: Hier heb je de 10 euro waar je om vroeg. En het spijt me dat ik net wat hard tegen je was. Dat kwam omdat ik een lange en vermoeiende dag achter me had.

De jongen riep blij: ‘Dank je wel, papa!’ Hij pakte meteen onder zijn kussen al het losgeld dat hij had gespaard. Terwijl de jongen al zijn muntjes begon te tellen werd zijn vader weer boos.

Vader: Als je al geld had, waarom vroeg je dan geld van mij? Dit soort onnozele gedrag maakt mij nou kwaad!

Ondanks de boze reactie van zijn vader begon de kleine jongen te glimlachen en zei:

”Ik had wel wat geld, maar niet genoeg. Nu heb ik eindelijk 20 euro. Papa, wil je nu een uur met mij besteden alsjeblieft?”

De man kreeg tranen in zijn ogen en sloeg zijn armen om zijn zoontje. Hij schaamde zich dood voor zijn gedrag en vroeg zijn zoon om vergiffenis.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd:

”Degenen die onze kinderen niet liefhebben en onze ouderen niet respecteren, horen niet bij ons.”

Wat houdt het voorkeur geven aan de anderen in de Islam in?

De voorkeur aan anderen geven boven jezelf, betekent volgens de moralisten, het voorrang geven aan de gemeenschappelijke belangen van de gemeenschap over het eigen belang; volgens de spirituelen, houdt het in dat men zichzelf toewijdt aan de levens van anderen, in vergetelheid van alle eigen zorgen. Het is zelfopoffering in het belang van anderen.

Het tegenovergestelde is gierigheid en egoïsme die voortvloeien uit hebzucht en gehechtheid aan deze wereld. Zowel gierigheid als egoïsme worden beschouwd als redenen voor distantiëring van de Schepper, de schepsels, en het Paradijs. Terwijl gierigheid voortkomt uit hebzucht en gehechtheid aan de wereld, vloeien vrijgevigheid, welwillendheid en perfecte goedheid voort uit altruïsme.

Vrijgevigheid betekent dat gelovigen een deel van hun bezittingen aan anderen geven zonder enige onrust in het hart te voelen. Welwillendheid betekent het afhankelijk maken van het eigen geluk aan de hand van het geluk van anderen, en meer dan dat, namelijk het welzijn van anderen plaatsen boven het eigen geluk. Wat perfecte goedheid of uitstekendheid (Ihsan) betreft, betekent dit dat men de voorkeur aan anderen geeft, zelfs wanneer men zelf behoeftig is. De Koran verwijst naar dergelijke uitmuntendheid of de hoogste mate van altruïsme in dit vers (59: 9):

Zij verlenen hun voorrang boven zichzelf, zelfs indien ze zelf behoeftig zijn. Degenen die zichzelf beschermen tegen de gierigheid van hun ego. Diegenen, zij zijn welslagenden.

Altruïsme (voorkeur geven aan anderen) is waardevol wanneer men het vrij kan bereiken en volgen; het heeft geen waarde als men ertoe wordt gedwongen of als men een dergelijke handeling niet uit eigen vrije wil uitvoert.

De vrijgevigheid en welwillendheid die voortvloeien uit en die dimensies zijn van altruïsme hebben de volgende niveaus:

– Het opofferen van je ziel in Gods weg (voor de zaak van Allah), dus in het belang van geloof en voor het welzijn van de gelovigen en de samenleving, wordt beschouwd als de hoogste graad van nobelheid.

– In staat zijn, als het nodig is, om af te zien van een (terechte) aanspraak op leiderschap of soortgelijke hoge positie voor het welzijn en de eenheid van de samenleving, wordt gezien als altruïsme die een stap onder de eerste graad is.

– De voorkeur geven aan de (economische) welzijn van anderen boven de eigen welzijn, is een derde graad van nobelheid.

– Het toestaan van anderen om te profiteren van jouw kennis en ideeën, zonder er iets voor terug te verwachten, is een deugd, maar niet zo nobel als de voorgaande.

– Het geven aan anderen uit de eigen inkomen –dit bevat tevens de voorgeschreven en vrijwillige aalmoezen (zakaat en sadaqa).

– Warmte tonen, zacht spreken met vriendelijke woorden, nuttig zijn voor anderen, en het betrokken zijn bij verschillende instanties die goed doen. Dit zijn voorbeelden van altruïsme die bijna iedereen kan nastreven in elke situatie.

De eerste van deze niveaus van vrijgevigheid en welwillendheid is een diepe en fundamentele dimensie van altruïsme die niet iedereen kan bereiken. Maulana Jami ‘, de auteur van Baharistan (Het Land van Lente), drukt het als volgt uit:

Het is makkelijk om vrijgevigheid te tonen met goud en zilver. Zij die het meeste respect verdienen zijn zij die vrijgevig zijn met de ziel.

Bepaalde karakteristieken en niveaus van altruïsten zijn:

– Het aanbieden van voedsel en het voeden van anderen ten koste van de eigen honger en dorst, en jezelf negeren ten behoeve van de anderen, op voorwaarde dat de rechten van niemand wordt geschonden. Dit is een deugdzame karakteristiek van oprecht vrome, ‘heilige’ mensen.

– Ondanks alle tegenslagen, het besteden van de gunsten van Allah (God) in Zijn weg en puur voor Zijn welbehagen. Dit dient op zodanige manier te gebeuren dat de besteder zelfs vergeet dat hij het heeft besteedt op de weg van Allah. Deze deugd is vooral voor mensen die ‘dicht’ bij Allah staan, en die veel meer plezier ervaren in het geven dan te ontvangen.

– Alle prestaties toekennen aan Allah (God), zonder een aandeel in jezelf te zien, zonder er iets voor terug te verwachten, zelfs in de vorm van spirituele genoegens. Alles wat men doet moet in godsnaam zijn, door altijd bewust te zijn van Hem en door jezelf te ervaren als een schaduw van het licht van Zijn bestaan.

Deze laatste is de houding en handeling van zij die het dichtst bij Allah (God) staan, zoals in de eerste plaats de edelste van de mensheid en de grootste van alle tijden en plaatsen, Profeet Mohammed (vzmh). Zijn hemelvaart is een blijk van toekenning van de hoogste eer als een beloning voor zijn onophoudelijke inspanningen voor een perfecte kennis van God. Zijn terugkeer van de rijken voorbij de hemelen om weer onder de mensen te zijn in deze wereld is zo’n grote mate van altruïsme die niemand anders ooit heeft kunnen bereiken. Hij die het Paradijs zag en hij die zijn tranen liet vallen in de kuilen van de hel voor de redding van de mensheid is een blijk van de groots mogelijke vorm van altruïsme.

Vergeeft Allah ook een moordenaar?

Iemand die een moord heeft gepleegd, heeft drie rechten geschonden:

1. De recht van degene die hij/zij heeft vermoord,

2. De recht van Allah

3. De recht van de nabestaanden van degene die hij/zij heeft vermoord.

Insja’Allah vergeeft Allah diegene die oprecht spijt heeft en berouw heeft getoond van zijn daad. En zijn wereldse straf voor deze moord heeft uitgezeten.

Hiernaast moet hij/zij ook vergeving vragen van de nabestaanden.

Hoe kan ik het geluk vinden?

De hedendaagse mens lijkt moeite te hebben met het vinden van geluk. Omdat velen van ons niet weten wat ‘geluk’ precies inhoudt, zoeken we geluk op de verkeerde plaatsen of denken we dat we gelukkig zijn met kortdurende feelgood-momenten. Of we gelukkig zijn, wordt bepaald door de dingen die we graag willen en of we ze ook daadwerkelijk krijgen. Dus eigenlijk zijn velen van ons slechts bezig met het najagen van onze wensen en proberen wij daar voldoening uit te halen. Wanneer dat niet lukt, dan lijkt het alsof de hele wereld zich tegen ons heeft gekeerd. Het ergste van alles is dat veel mensen – voornamelijk jongeren – met middelen als alcohol, drugs en gokken geluk proberen te vinden.

Ware geluk vindt men niet in materie, want de natuur van de mens kan geen voldoening krijgen uit materiële zaken. Op dit punt biedt het geloof de uitstekende oplossing. Het geloof wijst de weg naar het ware geluk op de mooiste wijze. Wat leert het geloof ons dan over het vinden van geluk? Het geloof leert ons dat de geest alleen voldoening krijgt door in Allah te geloven . Geloven in Allah wordt in het Arabisch ‘imaan’ genoemd. De mooiheden die het geloof aan ons leven schenkt zijn ontelbaar. We zullen er enkele noemen:

Allereerst dient de mens zich te ontdoen van overbodige wensen en behoeften. In de heilige Koran zegt Allah: “Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen” (87:14) en “Voorwaar, hij die haar (de ziel) reinigt, zal welslagen” (91:9). In deze verzen maakt de Schepper ons het belang van het zuiveren van de ziel duidelijk. Hij zegt zelfs dat zij zullen welslagen. Iemand die zijn/haar geest kan zuiveren van onnodige zaken, zal daadwerkelijk innerlijke rust vinden en gelukkig zijn.

Een andere mooie kant van het geloof is dat het geloof ons laat realiseren dat de wereld waarin wij leven niet alleen een ronde bol is, maar tegelijkertijd ook een omgeving waarin Allah aan ieder mens een beproeving schenkt. Hierdoor verandert onze kijk op de wereld en alles wat erop gebeurt. De dingen die we meemaken kunnen dan zo erg lijken, toch schuilt er een bepaalde schoonheid en een bepaalde kennis achter. En Allah zegt in de Koran: “Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet het, terwijl jullie niet weten.” (2:216). De kracht die de mens krijgt van het geduldig zijn en het vertrouwen op Allah is nergens anders te vinden.

Geloven in Allah brengt ook met zich mee dat men deelt, weggeeft, en helpt. Allah heeft gezegd: “Oh zoon van Adam (de mens)! Besteed (je rijkdom op de weg van Allah) en Ik zal (Mijn Zegeningen en Genade) aan jou besteden.” (Hadith qutsi, Bukhari, boek 64, hadith 264). Iedere kans wordt benut om de medemens van dienst te zijn. Op deze manier wordt de mens zelf en zijn medemens gelukkig.

Zoals we zien brengt het geloof ontelbare prachtheden in ons leven. We worden als mensen gereinigd van zonden en overbodige zaken, we worden bewust van onze plaats in het universum en we leren te delen op de weg van Allah. Het geloof is het werkelijke pad naar het geluk. Niet het geluk van een paar minuten, maar het oneindige geluk dat zal voortduren tot in het Paradijs. Het is aan de mens om dit pad te vinden en te bewandelen.