HEILIGE BOEKEN

Wat zijn de eigenschappen van de Koran?

De Koran bestaat uit de ritmische verzen, uitdrukkingen, zinnen en hoofdstukken, die de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft doorgegeven, zoals ze door Allah aan hem waren geopenbaard en die hij verkondigde als het eeuwigdurende wonder dat van zijn profeetschap getuigt. Hij daagde zowel de Arabieren van zijn tijd, die twijfelden aan de Openbaring ervan, als alle ongelovige Arabieren en niet-Arabieren die later zouden komen, uit.

De algemene definitie van de Koran luidt als volgt: De Koran is het wonderbaarlijke aan de nobele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) geopenbaarde Woord van Allah, door vele betrouwbare kanalen opgeschreven en doorgegeven aan opeenvolgende generaties, en waarvan de recitatie een daad van aanbidding is en verplicht is tijdens de dagelijks voorgeschreven gebeden.

De Koran beschrijft enkele van haar eigenschappen als volgt:

De maand Ramadan, waarin de Koran als een leidraad voor de mensheid en duidelijk bewijs van Leiding en Onderscheid nedergezonden werd. (2:185)

Deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht, maar bevestigt wat ervόόr (geopenbaard) was, een uitgebreidere uitleg van de Wet – wat geen enkele twijfel lijdt – van de Heer der Werelden. (10:37)

Wij hebben het als een Arabische Koran geopenbaard, opdat jullie haar zouden begrijpen en jullie verstand zouden gebruiken. (12:2)

Deze Koran leidt naar wat juist is en brengt gelovigen die goede daden verrichten de blijde boodschap, dat zij rijkelijk beloond zullen worden. (17:9)

En inderdaad hebben Wij de Koran makkelijk te begrijpen gemaakt om er lering uit te trekken, maar of zij hier acht op zullen slaan? (54:17)

En dit is een edele Koran, een verborgen, beschermd Boek (56:77-78)

Nobele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zegt over de Koran:

De Koran onderscheidt waarheid en leugen. Dit is niet voor niets, want degenen die haar verwerpen, zullen gestraft worden. Zij bevat de geschiedenis van de vroegere volkeren en boodschappen van degenen die later zullen komen en regels over geschillen tussen mensen. Zij die elders leiding zoeken, zullen door Allah misleid worden. Zij is het sterke touw van Allah, de wijze instructie en het Rechte Pad. Het is een boek waar verlangens niet van af kunnen wijken en dat tongen niet kunnen verwarren. Een boek dat geleerden niet verveelt of door herhaling vermoeit en ontelbare eerbiedwaardige eigenschappen heeft. Iedereen die het hoort, zegt: “Wij hoorden een prachtige Koran die tot rechtschapenheid leidt en aldus geloven we in haar.” Degenen die hun woorden op haar baseren, spreken de waarheid. Wie door haar oordeelt, oordeelt rechtvaardig en wie tot haar (op)roept, roept (op tot) de waarheid. (Tirmizi, HN:3069)

Argumenten voor het Auteurschap van Allah voor de Koran

* De Koran verklaart:

Gij (O Mohammed) hebt hiervoor geen enkel Geschrift gelezen, noch heb je (een dergelijk Geschrift) met je rechterhand geschreven. Anders zouden degenen die leugens volgen (een reden gehad hebben om te) kunnen twijfelen. (29:48)

Het is bovendien niet te ontkennen dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ongeletterd was en de Koran de mensheid een eeuwigdurende uitdaging met een open einde heeft gegeven:

Indien jullie twijfelen aan hetgeen Wij aan Onze Boodschapper (Mohammed) hebben neergezonden, produceert dan een hoofdstuk dat er op lijkt en roept jullie getuigen buiten Allah, als jullie rechtschapen zijn (2:23)

Niemand heeft deze uitdaging met succes kunnen volbrengen.

* De Openbaring van de Koran besloeg 23 jaar. Hoe komt het dat een dergelijk Boek over Waarheid, metafysica, religieuze overtuigingen en aanbidding, gebed, recht en moraliteit, het hiernamaals, psychologie, sociologie, epistemologie, geschiedenis, wetenschappelijke feiten en de principes van een gelukkig leven, zichzelf nooit tegenspreekt? Het verklaart zelf openlijk dat het geen tegenstellingen bevat en is derhalve een Boek van Allah. Denken zij dan niet na over de Koran? Als het van een andere hand dan van Allah zou zijn geweest, zouden zij er vele tegenstellingen in gevonden hebben (4:82)

* Welsprekendheid, poëzie en retoriek stonden in het pre-islamitische Arabië in hoog aanzien. Men hield regelmatig poëzie wedstrijden en de winnende gedichten werden in goud geschreven en aan de muren van de Kaaba gehangen. Niemand had de ongeletterde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)ooit ook maar een paar zinnen poëzie horen zeggen. Echter de Koran die hij bracht, dwong alle bekende experts uiteindelijk om zich over te geven.

* Zelfs de ongelovigen werden erdoor gegrepen. Om de verspreiding van de islam een halt toe te roepen, zeiden ze echter dat het tovenarij was en men er niet naar moest luisteren. Toen dichters als Ghansa en Lèbid zich bekeerden en uit respect en ontzag voor de stijl en welsprekendheid van de Koran de poëzie opgaven, moesten de ongelovigen echter toegeven: “Als we het poëzie noemen, dat is het niet. Als we het als ritmisch proza bestempelen, dat is het niet. Als we het als het woord van een waarzegger omschrijven, dat is het niet.” Soms konden ze het niet helpen om ’s nachts stiekem naar de recitatie van de welbespraakte Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)te luisteren. Zij konden hun arrogantie echter niet lang genoeg overwinnen om in de Geopenbaarde oorsprong ervan te geloven.

* Ondanks het hoge poëzie niveau, was het Arabische vocabulaire te primitief om metafysische ideeën of wetenschappelijke, religieuze en filosofische concepten op de juiste wijze uit te drukken. Door de woorden en uitdrukkingen van een eenvoudig woestijnvolk te gebruiken, maakte de islam het Arabisch zo rijk en complex dat het de taal van de meest luisterrijke beschaving werd. Een beschaving die vele volledig originele bijdragen leverde op wetenschappelijk, religieus, metafysisch, literair, economisch, juridisch, sociaal en politiek gebied. Hoe kon een ongeletterd persoon een filologische revolutie teweegbrengen die zijn gelijke in de menselijke geschiedenis niet kent?

* Ondanks haar schijnbare eenvoud, heeft de Koran vele betekenisniveaus. Zij verlicht zowel het pad voor dichters, musici en redenaars, als voor sociologen, psychologen, wetenschappers, economen en juristen. Stichters van spirituele ordes en scholen voor recht en orde hebben er alle principes in gevonden, die zij nodig hadden om hun aanhangers te leiden. De Koran laat iedereen zien hoe zij hun problemen kunnen op lossen en hun spirituele zoektocht kunnen volbrengen. Is er enig ander boek dat dit kan?

* De laatste 14 honderd jaar hebben miljarden moslims tijdens hun vijf dagelijkse gebeden delen van de Koran gereciteerd. Velen hebben haar één keer per jaar en soms zelfs één of twee keer per maand, volledig gereciteerd. Hoe meer we haar reciteren, des te meer we er voor terug krijgen en des te meer we haar willen reciteren. Mensen worden haar woorden, betekenissen en inhoud nooit beu en zij verliest nimmer iets van haar originaliteit en frisheid. Naarmate de tijd verstrijkt, blaast zij nieuwe waarheden en betekenissen in geesten en zielen, waarmee zij hun activiteit en levendigheid doet toenemen.

* De Koran beschrijft al onze fysieke en spirituele kanten en bevat principes om alle sociale, economische, juridische, politieke en bestuurlijke problemen onafhankelijk van tijd of plaats, op te lossen. Bovendien bevredigt zij tegelijkertijd het verstand en de geest en garandeert zij geluk in beide werelden.

* Ongeacht zijn of haar intelligentie, kan niemand regels opstellen om alle mogelijke problemen op te lossen. Zelfs het beste systeem moet op z’n minst iedere 50 jaar herzien worden. Belangrijker nog, geen enkel systeem kan eeuwig geluk beloven, daar de regels ervan zich beperken tot dit vergankelijke menselijke leven, dat in vergelijking met het hiernamaals ontzettend kort is.

* Daarentegen, is geen enkel element uit de Koran verouderd geraakt of toe aan herziening.

* De Koran onthult tevens het mysterie van de mensheid, de schepping en het universum. De Koran, de mensheid en het universum zijn drie “boeken” die de Schepper aan ons kenbaar maken en drie uitingsvormen van dezelfde waarheid. Derhalve heeft Degene Die de mensheid en het universum geschapen heeft, ook de Koran geopenbaard.

* Het is zeer moeilijk iemand te vinden die precies doet wat hij van anderen vraagt, of wiens daden een exacte afspiegeling van hem zijn. De Koran is echter identiek aan de nobele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)en is de belichaming van hem in woorden, net zoals hij in geloof en gedrag, de belichaming van de Koran is. Ze zijn twee uitingsvormen van dezelfde waarheid. Toen haar naar het gedrag van haar man gevraagd werd, antwoordde A’isja (vrouw van de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Leest gij de Koran niet? Zijn gedrag is de Koran.” Dit laat duidelijk zien dat de Koran en Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)het werk van de Almachtige Allah zijn.

* Schrijvers worden normaliter zodanig door hun omgeving beïnvloed dat het bijna onmogelijk voor ze is om zich ervan los te maken. De Koran is daarentegen, net zo algemeen geldig en objectief over specifieke kwesties als zij nauwkeurig is over algemene zaken. Zelfs bij het beschrijven van het begin van de schepping, het eind der tijden, de schepping der mensheid en het leven in de andere wereld, drukt de Koran zich zeer nauwkeurig uit. Net zoals zij soms algemene conclusies trekt uit specifieke voorvallen, gaat zij soms van algemene principes naar specifieke gebeurtenissen. Deze typerende stijl kan in geen enkel menselijk werk worden teruggevonden en is derhalve een ander bewijs van haar Geopenbaarde oorsprong.

* Geen enkele schrijver heeft ooit een boek op zijn of haar gebied geschreven dat net zo nauwkeurig is als de Koran is op zulke uiteenlopende gebieden als religie en recht, sociologie en psychologie, eschatologie en zeden(leer), geschiedenis en literatuur enzovoort. Daarnaast bevat de Koran in het kort of in detail, op z’n minst de principes van alle takken van kennis en is geen enkel onderdeel van deze kennis weerlegd. Wat meer is er nodig om de Geopenbaarde oorsprong ervan aan te tonen?

* Is er een schrijver die kan claimen dat zijn of haar werk volledig juist is en dat dat altijd zo zal blijven? Wetenschappelijke conclusies veranderen voortdurend. De Bijbel ondergaat voortdurend veranderingen. Zelfs een oppervlakkige studie van in verschillende tijden en talen gepubliceerde Bijbels, toont deze veranderingen. Toch behouden de waarheden van de Koran hun frisheid en jeugdigheid. Er is nog nooit een fout of tegenstrijdigheid in gevonden. Hij is vanaf het begin van zijn openbaring onveranderd gebleven en heeft hij zijn uniciteit ten toon gespreid. Zelfs nu blijft hij nieuwe harten veroveren, zijn verborgen onbegrensde schatten onthullen en bloeien als een hemelse roos met ontelbare blaadjes.

* Kun je op basis van je kennis en reputatie van eerlijkheid in naam van de koningin, de president, de minister-president en alle andere ministers spreken; in naam van grote schrijvers, advocaten en arbeiders; en in naam van het bestuur van universitaire hoogleraren en wetenschappers? Als je dit zou kunnen, zou je dan kunnen beweren dat je hen net zo perfect vertegenwoordigt als ieder van hen van je verwacht? Als je dit zou kunnen, zou je dan voor alle zaken in het land wetten kunnen maken? Dit is precies wat de edelmoedige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)door middel van de Koran heeft gedaan. Hoe kun je beweren dat een ongeletterde persoon, die tot zijn 40e volledig a-politiek was, zonder Geopenbaarde inspiratie Allah en steun zulke resultaten zou kunnen behalen?

* De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)wordt in de Koran terecht gewezen. Zou hij, als hij de schrijver ervan zou zijn, de ernstige beschuldiging vanwege zijn vrouw zo’n opmerkelijke plaats geven?

* Zijn oom Eboe Talib, die hem vanaf zijn 8ejaar had opgevoed en hem na de bekendmaking van zijn profeetschap 10 jaar lang beschermd had, heeft de islam nooit omarmd. De zachtmoedige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)hield zielsveel van zijn oom en hoopte op zijn bekering, maar Allah openbaarde dat: Je leidt niet wie je liefhebt, maar Allah leidt wie Hij wenst. Hij weet het beste wie er geleid wordt (28:56). Als hij de schrijver van de Koran was, zou hij gewoon kunnen beweren dat Eboe Talib de islam omarmd had.

* Vele verzen beginnen met “Zij vragen je” en gaan verder met “Zeg (als antwoord).” Deze verzen werden geopenbaard als antwoord op de vragen van moslims en niet-moslims, voornamelijk van de joden uit Medina, over toegestane en verboden zaken, de verdeling van oorlogsbuit, (astrologische) huizen van de maan, de Dag des Oordeels, Zulqarneyn (een gelovige koning uit de oudheid, die grote veroveringen in Aziё en Afrika behaalde), de geest en andere onderwerpen. Zonder een allesomvattende kennis kan iemand dergelijke vragen niet beantwoorden. Zijn antwoorden stelden echter iedereen tevreden. Dit toont aan dat hij door de Alwetende Allah werd onderricht.

* De joden en christenen waren zeer felle tegenstanders. Tenslotte heeft hij meerdere malen tegen de joden van Medina moeten vechten. Desondanks noemt de Koran Profeet Moesa (Mozes) ongeveer 50 keer en Isa (Jezus) vele malen; Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)wordt slechts viermaal genoemd. Waarom zou iemand die onder valse voorwendselen profeetschap claimt, de Profeten van zijn tegenstanders noemen? Kunnen er andere redenen dan jaloezie, vooroordeel, egoïsme en andere negatieve emoties zijn, voor het ontkennen van het profeetschap van Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)?

* De Koran verwijst ook naar bepaalde feiten in de schepping die pas recentelijk met moderne wetenschappelijke methoden zijn vastgesteld. Hoe kan de Koran anders dan door haar Oorsprong van Allah, letterlijk gelden voor zaken waar de mensen toen zij geopenbaard werd, geen weet van hadden? Zou de Koran wanneer het slechts een gewoon boek zou zijn, het volgende hebben kunnen bevatten: Realiseren de ongelovigen zich niet dat de hemelen en Aarde, voordat wij hen scheidden, één geheel vormden? (21:30).

Hoe heeft de Koran zijn authenticiteit bewaard?

De authenticiteit van de Koran is een historisch feit. Miljoenen kopieën van de Koran in de wereld zijn precies hetzelfde. Niemand kan een kopie van de Koran uit het verleden of heden laten zien, die het kleinste verschil met een andere kopie vertoont. Ten tijde van de Profeet Mohammed (vzmh) werd de Koran op drie verschillende manieren bewaard:

• geschreven verslagen
• systematisch onthouden
• controle mechanisme

Profeet Mohammed, vrede zij met hem, had officiële klerken, waarvan het aantal opliep tot 40. Omdat de Koran in 23 jaar in delen geopenbaard werd en de Profeet, vrede zij met hem, niet wist wanneer hij een nieuwe openbaring zou ontvangen, had hij altijd een schrijver bij zich. Wanneer hij een nieuwe openbaring had ontvangen, droeg Profeet Mohammed, vrede zij met hem, deze aan de schrijver voor, die deze direct noteerde. Vervolgens vroeg hij de schrijver voor te lezen wat hij had opgeschreven, om het te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Later werden de geschreven passages van de Koran naar de moskee gebracht, waar ze door anderen uit het hoofd geleerd of gekopieerd konden worden.

Vanaf de begindagen van zijn profeetschap vroeg de Profeet, vrede zij met hem, zijn metgezellen de passages van de Koran die tot dan toe aan hem geopenbaard waren uit het hoofd te leren. Als gevolg daarvan kenden honderden mensen de Koran uit het hoofd.

Toch bestond nog steeds de mogelijkheid dat mensen tijdens het proces van uit het hoofd leren en overschrijven fouten zouden maken. Deze mogelijkheid werd weggenomen door een controle mechanisme van publiekelijke controle van de Koran. Elk jaar reciteerde Profeet Mohammed, vrede zij met hem, tijdens de Ramadan de hele Koran ten overstaan van alle moslims, die op hun beurt hun geschreven kopieën en wat zij uit het hoofd kenden, controleerden. In de laatste Ramadan voor hij stierf, werd deze controle recitatie zelfs tweemaal achter elkaar gedaan.

Binnen het eerste jaar na het overlijden van de Profeet, vrede zij met hem, werd onder voorzitterschap van Zayd bin Sabit, de hoofdschrijver van de Profeet, vrede zij met hem, een comité opgericht, om de verschillende delen van de Koran in boekvorm samen te brengen. Hoewel velen, waaronder Zayd zelf, de Koran uit het hoofd kenden, werd het objectieve criterium van ‘het handhaven van tenminste twee geschreven passages van ieder vers’ toegepast. Dit proces vond publiekelijk (in de moskee) plaats. De volledige Koran kwam dus in deze vroege kritische tijden tot stand.

De traditie van het reciteren van de volledige Koran tijdens de Ramadan en het uit het hoofd leren van de Koran wordt ook vandaag de dag nog in ere gehouden door duizenden, of misschien wel miljoenen moslims die de hele Koran uit het hoofd kennen.

Hoe is de Koran bewaard gebleven?

De Koran, het laatste heilige Schrift van Allah en Zijn Goddelijke boodschap voor de gehele mensheid, werd vers voor vers en hoofdstuk voor hoofdstuk geopenbaard in een periode van 23 jaar. De profeet, vrede zij met hem, droeg de geopenbaarde verzen en hoofdstukken voor aan zijn metgezellen. De metgezellen onthielden het en sommigen schreven het op. Ook had de profeet metgezellen die de taak hadden om de openbaring op te schrijven (de koettaab). Zij waren vooral verantwoordelijk voor het documenteren van de geopenbaarde verzen en de hoofdstukken.

De profeet werd via de aartsengel Djibriel (Gabriël) geïnformeerd over waar de geopenbaarde verzen en de hoofdstukken moesten worden geplaatst, hoe ze geordend moesten worden in de Koran. De profeet beschreef deze informatie aan de Koettaab en zij plaatsten de verzen en hoofdstukken zoals werd beschreven. De gehele Koran werd tijdens het leven van de profeet opgeschreven. Bovendien kwam elke Ramadan naar de profeet en reciteerde de verzen en hoofdstukken vanaf het begin. In de laatste Ramadan, voordat de profeet overleed, kwam opnieuw, en deze keer werd de Koran twee keer gereciteerd. De eerste keer reciteerde en luisterde de profeet, en de tweede keer reciteerde de profeet en luisterde. Zo nam de Koran zijn definitieve vorm.

Echter, tijdens het leven van de profeet was de Koran nog niet in een boekvorm opgeschreven. Het werd verspreid onder de metgezellen als pagina’s en werd onthouden door vele metgezellen. Het was echter wel duidelijk en absoluut bekend welk vers en hoofdstuk waar zou worden geplaatst.

Tot slot, uit noodzaak werd ten tijde van de kalief Abu Bakr een commissie ingesteld van schriftgeleerden van openbaring en krachtige memoriseerders, geleid door Zayd bin Thabit . Deze commissie had de taak om alle verzen en hoofdstukken te verzamelen en uiteindelijk een boekvorm te maken van de Koran. Alle metgezellen kwamen en gaven de pagina’s die ze hadden van de Koran. Als gevolg van het gezamenlijke werk van de memoriseerders en de schriftgeleerden van de openbaring werden de pagina’s, hoofdstukken en verzen geordend zoals beschreven door de profeet. Zo werd de Koran ingericht als een boek, als een ‘Moeshaf’.

Als gevolg daarvan is de Koran vrij van de invloed van vergetelheid geweest, niet verloren gegaan en niet vervalst of veranderd, omdat het precies is geschreven zoals het werd geopenbaard aan de profeet.

Ten tijde van kalief Oethman ibn Affan zijn er meer kopieën gemaakt van dit boek en die werden naar verschillende plaatsen gezonden. De exemplaren van de Koran van nu komen van deze Koran.

Als gevolg van de deugdelijkheid in haar voortbestaan, in tegenstelling tot de andere Heilige Schriften, werd de Koran geschreven in haar geopenbaarde vorm zonder enige vervorming of verandering, en het is tot ons gekomen door 1400 jaar lang zijn authenticiteit te behouden. Het is duidelijk dat de retoriek en welsprekende stijl van de Koran, zijn beknoptheid, het gemak van het onthouden ervan, zonder gelijkenis met de menselijke manier van praten, het feit dat de mensen niet in staat zijn om het te imiteren en het niveau van Zijn welsprekendheid te bereiken, en de maximale zorgvuldigheid in het behoud ervan allemaal een grote rol hebben gespeeld in zijn authenticiteit. Maar de echte reden is dat Allah de Koran in Zijn bescherming nam en dat Hij beloofde het zo te behouden als een wonder tot de Dag des Oordeels. Het volgende wordt vermeld in de Koran: “Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.” (Koran 15:09)

Vandaag de dag zijn alle kopieën van de Koran in de hele wereld hetzelfde. Er is geen verschil of verandering. Bovendien kennen miljoenen mensen de hele Koran uit het hoofd en het wordt ook elk moment gereciteerd door miljoenen mensen. Deze eigenschap heeft geen een ander boek, zelfs de andere Heilige Boeken niet. Het is absoluut noodzakelijk dat de Koran, als het definitieve Boek van Allah, deze ongekende status bezit.

Waarom moet de Koran bestudeerd worden?

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en ordelijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te handelen en deze principes overtreden, hebben de ware boodschappen niet begrepen. Hieronder willen we enkele punten opnoemen over de verhevenheid van de heilige Koran.

De Koran komt van de Meest Verhevene, is in overeenstemming met de waarde van de mensheid en behandelt het menselijke hart, de ziel, de geest en het psychische. Het is een collectie van Goddelijke Wetten, die de meest perfecte boodschappen bevat.

De Koran, vandaag door miljarden gevolgd, is een uniek boek dat, met zijn eeuwige en onveranderlijke Goddelijke principes, iedereen leidt tot de kortste en meest verlichte weg tot geluk.

De Koran is altijd een bron van licht geweest voor de meest magnifieke en verlichte gemeenschappen die over de wereld hebben geregeerd; zij die duizenden geleerden, filosofen en denkers hebben geproduceerd. Wat dit betreft is geen enkele regel gelijk aan zijn regel.

Sinds de dag van openbaring heeft de Koran met veel bezwaren en kritiek te maken gehad. Echter, de Koran is altijd ongedeerd gebleven en blijft zegevieren.

De Koran kristalliseert in het hart, verlicht de geest, en vertoont waarheden van begin tot eind. Alleen gelovigen die de schoonheid van het universum kunnen voelen in een enkele bloem en stortbuien kunnen zien in een druppel water, kunnen zijn ware gelaat kennen en begrijpen.

De Koran heeft zo een stijl dat Arabische en buitenlandse linguïsten en mannen en vrouwen die de verzen hebben gehoord, er letterlijk voor hebben gebogen. Zij die de waarheid van de Koran hebben herkend en zijn inhoud hebben begrepen hebben gebogen voor dit meesterwerk van welsprekendheid.

Toen de mensheid ploeterde in de wreedheid van onwetendheid en ongeloof, barstte de Koran als een vloed van verlichting die de wereld in zijn licht heeft laten verdrinken. De Koran veroorzaakte een revolutie zonder weerga of gelijke. Geschiedenis is voldoende als getuige!

Het boek dat ons op een zeer evenwichtige manier de betekenis en de aard van de mensheid, en de waarheid en wijsheid leert, evenals de Essentie, Attributen, en Namen van Allah (God), is de Koran. Geen ander boek kan het evenaren op dit gebied. Kijk naar de wijsheid van de vrome geleerden en de filosofie van de ware filosofen, en je zult het begrijpen.

De Koran is het unieke boek dat ware gerechtigheid, echte vrijheid, evenwichtige gelijkheid, goedheid, eer, deugd en mededogen voor de hele schepping beveelt. Het is ook het weergaloze boek dat onderdrukking, polytheïsme, onrecht, onwetendheid, omkoping, rente, liegen, en valse getuigenissen verbiedt.

De Koran is het boek dat, de wees, de armen en de onschuldigen beschermt door zowel de koning en de slaaf, de commandant en de soldaat, de eiser en de gedaagde in dezelfde stoel te zetten en vervolgens hen te beoordelen.

Beweren dat de Koran een bron van bijgeloof is, is niets meer dan het herhalen van de woorden van de onwetende Arabieren van veertien eeuwen geleden. Een dergelijke opvatting bespot de wijsheid en de ware filosofie.

Het meest geordende leven voor de mensheid is dat die door de Koran wordt geademd. In feite zijn sommige van de mooie dingen die vandaag alom geprezen en toegejuicht worden, de exacte dingen die door de Koran eeuwen geleden werden aangemoedigd.

De Koran stelt mensen in staat om het hoogste niveau te bereiken, namelijk de positie waarin men door Allah (God) wordt aangesproken. Zij die zich bewust zijn van deze positie, horen hun Heer tot hen spreken via de Koran. Als zij een eed zouden afleggen dat ze met hun Heer hebben gesproken, zouden zij niet gelogen hebben.

Hoewel we nog steeds in deze wereld zijn, voelen we door het betreden van het verlichte klimaat van de Koran, alsof we de graven en de tussenwereld passeren, de Dag des Oordeels en de Sirat (brug) beleven, huiveren bij de verschrikkingen van de hel, en lopen op de rustige pistes van het Paradijs.

Moslims die de Koran niet hebben kunnen begrijpen en zijn dieptes niet waar hebben kunnen nemen, zijn vreemd van de geest en de essentie van de islam.

Wij geloven dat in de nabije toekomst, en onder blikken van lof en verbazing van de mensheid, de stromingen van kennis, techniek en kunst zullen stromen naar de oceaan van de Koran, hiermee vallen in hun essentiële bron en zich ermee verenigen. Op dat moment, zullen wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars zich in diezelfde oceaan vinden.

Kan de Koran niet geschreven zijn door een mens?

De nobele Profeet Mohammed (vzmh) kon niet lezen en schrijven!

Dit staat duidelijk in de Koran: De ongeletterde Profeet (7:157) En voordien heb jij nooit een boek gelezen, en jij hebt nooit iets met je rechterhand geschreven. Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen. (29:48)

De Koran daagt sinds 14 eeuwen lang iedereen uit om een soortgelijk boek of 10 soortgelijke hoofdstukken en zelf uiteindelijk één soortgelijk hoofdstuk te schrijven. De Koran is zo zelfverzekerd dat Hij zelf zegt: Als jullie het niet alleen kunnen roep iedereen tot hulp en het mogen ook verzonnen verhalen zijn.

Zeg (O Mohammed): “Als de mensen en de djinn’s zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet met het gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (17:88).

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) zelf verzonnen.” Zeg: brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn, en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn.” (11:13)

Of zeggen zij: “Hij (Mohammed) heeft hem verzonnen.” Zeg: “komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wie jullie kunnen.” (10:38)

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardige hoofdstuk voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtig zijn. Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de Hel. ( 2:23-24)

Zelf de grootste dichters en filosofen hebben nooit geclaimd een boek te hebben geschreven die niet geëvenaard kan worden. Hoe is het mogelijk dat een ongeletterd persoon met een boek komt en claimt dat deze van Allah is waarin op verschillende plaatsen iedereen openlijk uitdaagt om een soortgelijk iets te schrijven. En ze vernedert door te zeggen dat het ze toch niet zal lukken!

Als de welbespraakte Arabieren, machtige Romeinen, sluwe Perzen of hoog ontwikkelde Egyptenaren een soortgelijk boek konden schrijven hadden ze dit toch gedaan om de moslims de mond te snoeren en hadden ze ervoor gezorgd dat de islam zich niet kon verspreiden. Het feit dat de geleerden van al deze supermachten niet in staat waren een soortgelijk boek of zelf een korte hoofdstuk te produceren als de Koran heeft ze gedwongen om de islam een halt toe te roepen met de wapens en oorlogen.

De Koran is op zichzelf een bewijs dat het een ongeëvenaard Boek is die geopenbaard is door Allah aan de edele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem).

Welke stappen moet ik ondernemen om de Koran te begrijpen?

De Koran is het boek dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) als het Woord van Allah aan de mensheid heeft overgedragen en dat van zijn profeetschap getuigt. Als zijn grootste wonder, daagde het de Arabieren van zijn tijd en alle toekomstige mensen tot aan de Laatste Dag uit om slechts een hoofdstuk te produceren dat haar kan evenaren. Van de Geopenbaarde Geschriften is de Koran wat betreft behoud en overdracht aan latere generaties zonder enige verandering, ongeëvenaard. Er zit geen enkel verschil in de kopieën van de Koran die sinds haar eerste openbaring over de hele wereld in omloop zijn geweest.

De eerste stap in het begrijpen van de Koran is het begrijpen van het Arabisch – de taal waarin zij is geopenbaard – omdat taal dezelfde betekenis voor een tekst heeft als lichaamskenmerken voor een persoon. Het de essentie van een tekst ligt in zijn betekenis, zoals de essentie van een persoon in zijn of haar geest ligt. Lichaamskenmerken zijn de uiterlijke vorm die de geest heeft aangenomen en dienen als een spiegel waarin men zijn of haar ware aard kan zien. Op dezelfde wijze zijn de taal en stijl van de Koran de vorm van haar betekenis en kunnen deze daar niet los van worden gezien.

De tweede stap is de betekenis doorgronden, wat vereist dat deze geleefd wordt. De taal vormt de uiterlijke vorm en structuur en is daarom zeer belangrijk voor het doorgronden van haar betekenis. Wanneer men zich slechts tot taalkundig begrip zou beperken, zou men zich hiermee tot de vorm beperken. Men kan de betekenis van de Koran waarin haar essentie besloten ligt, doorgronden door het “hart” (de zetel van de ziel) te zuiveren door zonde en kwaad te vermijden, de noodzakelijke handelingen van aanbidding te verrichten en een vrome leven te leiden.

De Koran is “als een roos die in de schoot der tijd voortdurend nieuwe blaadjes vormt.” Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt en bijdraagt aan het doorgronden van de diepten van haar betekenis, bloeit de Koran zelfs nog meer en wordt zij steeds jonger en frisser. Voldoende kennis van onderwerpen als afschaffing van wetten, wetten en principes die van bepaalde omstandigheden afhankelijk zijn, ongeconditioneerde, algemene en specifieke regels en de omstandigheden waaronder de verzen werden geopenbaard, zijn dus niet genoeg; men dient tevens kennis te hebben van de algemene principes van de natuurwetenschappen. Edelmoedige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ontving en verkondigde de Koran en paste haar als een feilloze autoriteit toe in zijn dagelijks leven. Om die reden zijn kennis van zijn woorden en daden (Soennah), zijn toepassing van de Koran en zijn voorbeeld van het leven van de islam onmisbaar voor het begrijpen van de Koran.

De Koran is geen boek van wetenschap, geschiedenis of zedenleer. Noch is het een boek in de literaire betekenis van het woord. Het is een boek dat moet worden toegepast. Het is immers gezonden om de mensen naar de waarheid te leiden, hen intellectueel en spiritueel te onderrichten en hun individuele en sociale leven te sturen. Daarom kan het alleen door dagelijkse toepassing begrepen worden. Bedenk dat de Koran niet in één keer, maar in een periode van 23 jaar, op verschillende momenten geopenbaard is. Wanneer men de Koran van het dagelijks leven scheidt, reduceert men haar tot een gewoon leesboek. Aan degenen die haar als niet meer dan dit beschouwen, zal zij zich in geen enkele significante mate ontvouwen.

De Koran is bovendien een boek van gemiddeld formaat, dat op het eerste gezicht veel herhalingen bevat. Het verklaart echter dat alles wat nat of droog is, in een Geopenbaard Boek (de Koran zelf) staat(6:59). Een Profetische hadish (overlevering) stelt dat het de geschiedenis van eerdere volken, boodschappen van degenen die na haar openbaring kwamen en oplossingen voor geschillen tussen mensen, bevat. (Tirmizi, “Fazail el-Koran,” 14). Het spreekt alle niveaus van begrip en kennis aan en bevredigt die niveaus, los van tijd en plaats.

Honderden geleerden hebben er gedurende de eerste 14 honderd jaar van haar bestaan commentaren over geschreven en geen van hen heeft geclaimd alle verschillende aspecten en betekenissen ervan te begrijpen. Duizenden juristen hebben er wetten uit afgeleid en hun argumentatie erop gebaseerd. Echter, geen van hen heeft beweerd alle wetten die erin besloten liggen er uit te hebben afgeleid of alle redenen achter de geboden en verboden erin te hebben begrepen. Alle zuivere en nauwgezette geleerden die de geest en het hart met elkaar verbonden hebben, alle herstellers (de grootste, heilige geleerden die gestuurd worden door Allah om de islam te doen herleven en te herstellen) vinden hun weg erin, alle heiligen leiden hun inspiratiebronnen en zuiveringsmethoden eruit af en alle authentieke spirituele-paden berusten erop. En toch blijft zij, als een waterbron die tijdens het stromen toeneemt, onaangetast.

De wonderbaarlijke welsprekendheid van de Koran zorgt voor deze diepte en rijkdom aan betekenis. De creativiteit en artistiek rijke (schrijf)stijl is slechts één element waar haar eloquentie op gebaseerd is. Zij spreekt herhaaldelijk in vergelijkingen en neemt een figuratief, symbolisch taalgebruik aan, dat doorspekt is van metaforen en gelijkenissen. Dit is niet zo vreemd, daar de Koran kennis over alle dingen bevat en zich tot alle niveaus van begrip en kennis richt.

Wat voor een boek is de Koran?

De Koran lijkt op geen enkel ander boek dat men wellicht kent. Het begint niet met een inleiding, die gevolgd wordt door verschillende secties, die op een zuiver logische manier gerangschikt zijn. In plaats daarvan loopt het als een gedicht, maar is het (toch) geen poëzie. Het bezit welsprekendheid als proza, maar is (toch) geen echte proza. De verzen en hoofdstukken ervan zijn als de stukjes van een legpuzzel met elkaar verbonden. Als de stukjes eenmaal samengevoegd zijn, ontstaat een prachtig beeld. Toch staat elk vers van de Koran ook (onafhankelijk) op zichzelf, met verschillende lagen van diepgaande betekenis.

De Koran is een wetboek, een gebedsboek, een boek van wijsheid, een boek van aanbidding en een uniek Heilig Boek, dat uit vele boeken bestaat, waarin de remedie voor alle behoeften van de gehele mensheid gevonden kan worden.

De Koran kent in essentie vier hoofdonderwerpen:

Monotheïsme: de Koran beschrijft Allah, Zijn bestaan en eenheid. Hiermee richt het de aandacht van de lezers op het waarnemen van en nadenken over natuurverschijnselen.

Profeetschap: de Koran beschrijft de noodzaak van profeten, hun verantwoordelijkheden en hun strijd in naam van het geloof. Er staan geen uitgebreide verhalen over profeten in, maar de wezenlijke aspecten van hun levens, die op de essentiële principes van het leven en de mensheid wijzen, worden naar voren gebracht.

Wederopstanding: de Koran bewijst het bestaan van wederopstanding door onze aandacht te richten op de wederopstanding die voortdurend plaatsvindt in de natuur om ons heen. Tevens beschrijft de Koran de details van het leven na de dood.

Rechtvaardigheid: de Koran beschrijft de rechtvaardigheid die in het universum te zien is, in balans en evenwicht. Elke verordening van Allah dat de Koran bevat, leidt ons tot het vinden van Siraat-al Moestakiem (het rechte en evenwichtige pad) in ons persoonlijke en sociale leven.

Kunnen we de Koran met de andere boeken vergelijken?

De verzen van de Koran, zijn door ritme en symmetrie in vorm met elkaar verbonden om de tekenen van de Eenheid van Allah te tonen. Zij sporen onze emoties en verstand aan om na te denken over eenheid in variatie en harmonie in diversiteit. Elk hoofdstuk heeft een eigen ritme en toont verschillende onderwerpen op uiteenlopende manieren. Een dergelijke stijl onthult een unieke schoonheid, van een niet te evenaren welsprekendheid. Oplettende reciteerders en intelligente luisteraars ervaren wat de Koran beschrijft: Allah heeft de mooiste boodschap in de vorm van een boek neder gezonden, waarvan sommige delen op andere delen lijken en deze bevestigen, waardoor de huid van degenen die ontzag hebben voor hun Heer huivert; vervolgens worden hun huid en harten volgzaam in het herinneren van Allah. Zo is de leiding van Allah. (39:23)

Hoewel de Arabieren uit de tijd van de welbespraakte Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeer intelligent en bedreven waren in poëzie en welsprekendheid, konden zij niets voortbrengen dat op de Koran leek. Tevens heeft geen van de ontelbare literaire figuren die sindsdien geleefd heeft, haar weten te evenaren. De onverschrokken Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)daagde zijn tijdgenoten en de gehele mensheid, ongeacht tijd en plaats, zelfs uit om slechts een hoofdstuk als die uit de Koran te produceren. Het feit dat zij hier allen in gefaald hebben, levert het bewijs voor de door Allah Geopenbaarde oorsprong van de Koran.

Indien gij twijfelt aan hetgeen Wij aan Onze dienaar (Mohammed) hebben neder gezonden, brengt dan een hoofdstuk dat er op lijkt en roept uw getuigen, buiten Allah, indien gij oprecht zijt. (2:23)

Deze Koran kan niet (door iemand) vervalst worden, maar (is een openbaring van) Allah (die) bevestigt (de Geschriften) wat ervoor geweest is en (de duidelijkste) uitleg van de Wet – wat geen enkele twijfel lijdt – van de Heer der Werelden. Of, wanneer zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft haar vervalst.” Zeg: “Brengt dan een hoofdstuk voort en roep wie u kunt (om u te helpen), buiten Allah (want Hij heeft haar nedergezonden), indien gij oprecht zijt. (10:37-38)

Zeg: “(Zelfs) als de mensheid en djinn samenwerken om de gelijke van de Koran te produceren, zullen zij nimmer in staat zijn dat te doen, zelfs wanneer sommigen van hen de anderen helpen.” (17:88)

Niemand heeft een compositie kunnen produceren, die een hoofdstuk uit de Koran, zelfs niet het kortste hoofdstuk, kan evenaren en niemand zal dat ooit kunnen. Degenen die zich tegen de islam verzetten, hebben altijd de wapens gegrepen. Zoals een moslimgeleerde aangeeft, zouden mensen, wanneer zij de Koran of de islam met argumenten, wetenschap of welsprekendheid zouden kunnen verslaan, niet hun toevlucht in wapens hoeven te zoeken. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de Koran jonger en frisser, omdat zij door dit proces haar verborgen oneindige schatten één voor één kan onthullen. Op dit moment is de islam de enige manier van leven die ons enige hoop geeft.

Zoals vrijwel ieder vers onafhankelijk bestaat, is het tevens onlosmakelijk met elk ander vers en met de Koran als geheel verbonden. Met dit gegeven, vereist het begrijpen en interpreteren van een vers een volledige en holistische kennis en begrip van de Koran. Dit is de reden dat moslims zeggen dat de voornaamste interpreteerder van de Koran, de Koran zelf is.

Wat voor betekenis heeft het allereerste Koranvers?

Het Goddelijke bevel om de boodschap van de islam uit te dragen begint met het verheven gebod “Iqra”. Dit woord (wat in relatie staat tot het woord Koran ) wordt meestal vertaald met “reciteer!”, maar het betekent ook “hardop opzeggen” of “lezen”. Het is niet bedoeld voor een enkel persoon of voor een bepaalde gelegenheid. Eerder is het bedoeld, via de Profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, voor de hele mensheid. Toen Hij dit gebod hoorde en steunde, vertegenwoordigde de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, de gehele mensheid in haar verbondenheid met Allah. “Iqra” is daarom een uitdrukkelijk universeel bevel, een introductie voor ieder van ons in de islam, die van ons eist dat we het beste in ons wezen en daden zoeken, dat we het pad betreden dat ons wegleidt van onvolmaaktheid naar deugdzaamheid en geluk, zowel in deze wereld als in het hiernamaals.

“Iqra” is een bevel om de tekens te lezen die de Schepper in de schepping heeft verwerkt om ons in staat te stellen iets van Zijn Genade, Wijsheid en Macht te begrijpen. Het is een aansporing om, door ervaring en besef, de bedoeling van Zijn schepping te begrijpen. En “Iqra” is tegelijkertijd een feilloze verzekering, dat de schepping inderdaad begrepen kan worden, dat het “verstaanbaar” is. Hoe beter we haar lezen, des te beter begrijpen we dat de geschapen wereld een enkel universum is wiens schoonheid en harmonie de Bewaarde Tablet (de “lawhoe mahfoez”, genoemd in de Koran, 85:21) weerspiegelt, waarop- door Goddelijke wil- alle dingen zijn opgeschreven, elke nietige bijzonderheid in al zijn relaties met elke andere bijzonderheid, van voor het begin tot na het eind der tijden.

Er is niets dat Allah niet heeft geschapen. Aan elk onderdeel van de schepping, of het nu dierlijk is of niet, of het nu een wezen is of een voorwerp, heeft Allah de bestemming gegeven een “pen” te zijn, een optekeninstrument. Dienovereenkomstig is alles geregistreerd en zal het blijven registreren van alles wat ermee is overkomen wat ermee in verband staat, zowel wat betreft de gebeurtenissen die het veroorzaakt als de gebeurtenissen die het ondergaat. Alleen de mens is ietwat anders.

Elk onderdeel, dierlijk of niet, is een boek dat zijn verhaal bevat en vertelt. Dat is waarom de aansporing aan ons “lees” luidt in plaats van slechts “schouw aan”. De tekens in de schepping – deze boeken- zijn er niet voor ons om passief aan te zien; ze zijn er eerder voor ons om actief te “lezen”, om te verklaren met onze geesten, om te bevatten. Dit grootse universum, vol met ontelbare bijzonderheden- zulk een grote bibliotheek is het samengesteld voor de opleiding van de mens, die, hoewel een deel ervan, toch anders is. Als toevoeging aan de plicht om te registreren, te schrijven, is de mens ook de bijzondere eer ten deel gevallen te “lezen”. Welk een verheven gebod is het, dit “Iqra”! In tegenstelling tot alle andere wezens in de schepping, is het voor ons niet voldoende dat we de wereld ervaren, het is van grootste belang dat we hem kennen.

Wetenschap is het bestuderen van de natuur en de werking van alle dingen in het heelal, van de eensgezindheid en beginselen die hun wisselwerking bepalen. Wetenschap verzamelt kennis, enerzijds door middel van observatie en classificatie, anderzijds d.m.v. verklaring en experimenten.

Hoe is de Koran tot stand gekomen?

Almachtige Allah heeft meer dan 124 duizend Profeten naar de mensheid gestuurd. Ze kwamen allemaal met de belangrijke boodschap over; geloof in het Bestaan en de Eenheid van Allah, geloof in de engelen, geloof in de Profeten, geloof in de Openbaring en Geopenbaarde Geschriften, geloof in de Wederopstanding en het hiernamaals en geloof in de Beschikking van Allah.

Doordat religie herhaaldelijk door verscheidene samenlevingen werd bedorven, werden Profeten gestuurd om haar te doen herleven, te herstellen en bepaalde regels te verbeteren of nieuwe wetten omtrent het dagelijks leven te brengen. Dergelijke Profeten kregen meestal een Boek en staan bekend als Rasoel (Profeten die een Boek hebben ontvangen), waarvan de grootste Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede en zegeningen zij met hen allen)zijn (42:13).

Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)werd als de laatste Profeet en met de vervolmaakte vorm van de Dien (Religie) gestuurd. Allah beschermt deze laatste en vervolmaakte religie door de belofte de Koran in zijn originaliteit te bewaren: Zonder twijfel, sturen Wij de Boodschap en zullen Wij deze bewaren (15:9).

Mensen die de boodschappen van Mozes en Jezus volgden, hebben die later respectievelijk jodendom en christendom genoemd, terwijl de islam zijn originele door Allah gegeven naam heeft behouden.

Zoals Allah de hand heeft in natuurlijke of materiële gebeurtenissen in deze wereld, gebruikt Hij gebeurtenissen of middelen om de Koran te bewaren. Eén daarvan is dat de Koran tijdens het leven van de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)onder diens toezicht werd opgeschreven, zodat er niets kon worden weggelaten, toegevoegd of veranderd. Alle kopieën van de Koran uit de 14 eeuwen van de islam zijn precies hetzelfde. Anders dan eerdere Geschriften is de Koran in haar originele vorm of tekst bewaard, in de taal waarin zij werd geopenbaard. Daarom zijn de volgende punten van zeer groot belang:

De Koran werd in delen geopenbaard. Allah stond garant voor het behoud, de juiste manier van recitatie en het rangschikken van de delen. Hij openbaarde Zijn geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)waar elk geopenbaard vers en hoofdstuk geplaatst moest worden: Beweegt uw tong niet (bij de openbaring), opdat u het niet overhaast (opslaat). Het is aan Ons om het te verzamelen en openbaren. Maar wanneer Wij het geopenbaard hebben, volg dan de recitatie ervan (zoals voorgeschreven).Vervolgens is het ook aan Ons om uitleg te geven. (75:16-19)

Hoog boven alles is Allah, de Ware Koning. Haast u niet om de Koran te ontvangen en reciteren, voordat de openbaring aan u is afgerond, maar zeg: “Heer, laat mijn kennis toenemen.” (20:114)

De Almachtige benadrukt dat geen enkele leugen de Koran kan raken of twijfel kan zaaien over de authenticiteit ervan: Dit zijn de mensen die de Boodschap verworpen hebben, toen die tot hen kwam. Dit is echter een edel, almachtig Boek. Geen enkele leugen kan het van voor of achter beroeren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene neergezonden. (41:41-42)

De edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nam één keer per jaar alles wat tot dan toe geopenbaard was, door met Aartsengel Djebra’iel. Tijdens zijn laatste jaar, nadat de Openbaring compleet was, kwam Djebra’iel (alejhisselam) twee keer met dit doel. De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) concludeerde daaruit dat hij spoedig zou sterven.

Vanaf het eerste begin besteedden de Metgezellen veel aandacht aan de Koran en deden zij hun best haar te begrijpen, onthouden en te leren. In feite, gebood de Koran hen dit te doen: Luistert en let op wanneer de Koran gereciteerd wordt, opdat jullie Genade mogen ontvangen (7:204).

Aan het begin van de Openbaring, konden slechts enkele mensen lezen en schrijven. Na het eerste militaire gevecht tussen de moslims en de polytheisten uit Mekka – de Slag van Bedr (624) – werden de Mekkaanse krijgsgevangenen pas vrij gelaten, nadat zij tien moslims uit Medina hadden leren lezen en schrijven. Vervolgens probeerden de begunstigden van dit beleid de Koran om verschillende redenen uit het hoofd te leren: het reciteren van bepaalde verzen is verplicht tijdens de voorgeschreven gebeden; de Koran was zeer origineel voor hen; het zuiverde hun gedachten van vooroordeel en verkeerde aannames, hun harten van zonden en verlichtte hen; tenslotte bouwde zij vanuit verlichte geesten en gezuiverde harten een samenleving op.

Om de omvang van hun inspanning en het aantal mensen dat dit deed te begrijpen; 70 Metgezellen vonden bij Bi’ral al-Ma’una (625) de marteldood. Tijdens het leven van de geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)vonden nog eens rond de 70 Metgezellen de marteldood. Toen de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)overleed kenden vele Metgezellen de Koran uit het hoofd, waaronder ‘Ali bin Eboe Talib, ‘Abdoellah ibni Mes’oed, ‘Abdoellah ibni Abbas, ‘Abdoellah ibni Amr, Huzeyfe ibnil Yeman, Salim, Moe’az bin Djebèl, Eboe ed-Derda, Oebeyy ibni Kaab, A’isje en Ummu Seleme. Nieuwe bekeerlingen en migranten uit Medina werden naar de Metgezellen gestuurd om de Koran te leren.

De Koran werd in delen en meestal bij bepaalde gelegenheden geopenbaard. Telkens wanneer een vers, hoofdstuk of aantal verzen werd Derda, Oebeyy ibni Kaab en andere Metgezellen deze delen al in boekvorm ondergebracht.

Na de slag van Yemame (633), waarbij rond de 70 mensen die de Koran uit het hoofd kenden de marteldood vonden, vroeg Oemer ibnil Chattab de Kalief Eboe Bekr om een ‘officiёle’ gebundelde versie samen te stellen. Zeyd bin Sabit, een vooraanstaand geleerde die de Koran uit het hoofd kende, werd hiervoor uitgekozen. Na zeer nauwkeurig gewerkt te hebben, stelde hij de officiële gebundelde verzameling samen (mushaf).

De Almachtige zegt: Het is aan Ons om haar samen te stellen en te openbaren (75:17).

De verzen en hoofdstuk’s van de Koran werden gerangschikt en verzameld aan de hand van de aanwijzingen van de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) [toen hij nog leefde], die hem door Openbaring werden ingegeven. De gebundelde officiële versie werd na de slag van Yemame samengesteld. Ten tijde van de regering van Kalief Osman ibni Affaan (644-56) werd de officiële versie gekopieerd naar belangrijke centra gestuurd.

Een van de voornaamste redenen voor het zonder wijzigingen voortbestaan van de Koran is dat zij in haar originele taal bewaard is gebleven. Niemand in de moslimwereld heeft ooit bedacht haar door een vertaling te vervangen. Derhalve is de Koran nimmer aan onnauwkeurige of verkeerde vertalingen, toevoegingen of weglatingen ten prooi gevallen.

De Koran die we vandaag de dag vasthouden is dezelfde Koran die de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van Allah heeft ontvangen. De authenticiteit en echtheid ervan kunnen niet worden betwist. Geen enkele moslimgeleerde heeft daar ooit aan getwijfeld en niemand heeft ooit betwijfeld of de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)ieder woord dat we vandaag in de Koran vinden, uitgesproken heeft.