HADDJ (BEDEVAART)

Waarom moeten moslims naar Mekka gaan?

Eén van de vijf basiszuilen van de islam is, om tenminste eenmaal in het leven de bedevaart (haddj) te volbrengen. De hadj is de bedevaart die bestaat uit het bezoeken van een aantal heilige plaatsen zoals de Kaaba, de vlakten van de Arafat etc. en het verrichten van specifieke rituelen, door moslims die over genoeg geld beschikken om de reis te maken. De hadj wordt volbracht volgens nauwgezette richtlijnen en vindt plaats tussen de 8e en 13e dag van Dhu’l Hijjah, de twaalfde maand van de islamitische kalender.

Zoals in het volgende vers wordt aangegeven: Al wat zich in de hemelen en op aarde bevindt, verheerlijkt en prijst God, omdat Hij de Geweldige, de Wijze is. (75:1)

Aanbidden en prijzen alle wezens Allah op hun eigen manier. Wanneer wezens de wonderen van hun Schepper tentoonspreiden en in overeenstemming met het doel van hun schepping leven, doen zij dit individueel. Door massaal gehoor te geven aan Zijn oproep, aanbidden zij Allah echter ook gezamenlijk. De grote migraties van miljoenen dieren en het bloeien van alle planten in de lente zijn een goed voorbeeld van zo’n massale vorm van aanbidding. Door ten tijde van de hadj met miljoenen samen te komen, geven moslims ook gehoor aan de oproep van Allah.

De centrale doeleinden van aanbidding, verheerlijking en lofprijzing van Allah worden zowel individueel als collectief verwezenlijkt. Door massaal te verschijnen verheerlijken moslims Allah, waarmee ze als het ware zeggen: ‘U bent groter dan ikzelf en boven de hele mensheid verheven; hier zijn wij, klaar om u gezamenlijk te aanbidden.’

Zij verheerlijken Allah door rond de Kaaba te lopen, waarmee zij als het ware zeggen: ‘net zoals wij allen rond de enige echte Kaaba, de oudste plaats op aarde lopen, gehoorzamen wij alleen U, de Absoluut Enige die het waard is om aanbeden te worden. Uw Goddelijkheid en Uw roep zijn genoeg voor ons om tot U te komen.’

Zij danken Allah door middel van het intense herinneringsritueel op de vlakten van de Arafat. Een algemene vorm van aanbidding die in het universum waar te nemen is, is dat elk object rond een centraal punt draait. Elektronen draaien om de kern van een atoom; de aarde en planeten draaien om de zon en het zonnestelsel draait om de Melkweg. Als symbool van het aanbidden van de Ene Ware God, cirkelen moslims rond de Kaaba. Daarmee nemen ze deel aan deze vorm van aanbidding en worden zij één met het universum en het hele bestaan.

Op welke manier is Ibrahiem (as) en zijn zoon Ismail (as) beproefd?

Het offer van Ibrahiem (as) (Ibrahiem (as)) uit de heilige islamitische geschriften is als volgt:

Op een dag verwonderden de mensen van Ibrahiem (as)s stam zich over de grote hoeveelheden dieren die hij offerde aan Allah. Duizend rammen, driehonderd ossen en honderd kamelen. Hij zei tot het verbaasde volk: “Dat is niets bijzonders. We offeren een deel van onze goederen aan Allah, die ons het leven schonk. Aan mijn edelmoedige Heer zou ik mijn eigen zoon offeren, als Allah mij een zoon zou schenken!”

Een paar jaar later kreeg Ibrahiem (as)s vrouw Hagar een zoon. Zij noemden hem Ismail (as). Ibrahiem (as) was zeer gesteld op dit zachtmoedige en wijze kind. Hij nam hem overal met zich mee op reis en dankte Allah iedere dag.

Ismail (as) was nu zeven jaar oud. Op een nacht, het was de achtste van de maand Dzu-al-hijja, kreeg Ibrahiem (as) in een droom de opdracht van Allah om zijn belofte gestand te doen en zijn zoon te offeren. Ibrahiem (as) besloot om honderd kamelen te offeren en smeekte Allah om dit offer in plaats van zijn kind te nemen. Maar de volgende nacht kreeg hij dezelfde droom: “Doe je belofte gestand!” Opnieuw offerde hij honderd kamelen, maar weer kreeg hij dezelfde droom: “Doe je belofte gestand!” Ibrahiem (as) wist nu zeker dat hij Ismail (as) moest offeren. Toen hij ’s morgens opstond, het was nu de tiende van de maand dzu-al-hijja, zei Ibrahiem (as) tegen zijn vrouw Hagar:

“Kom, trek Ismail (as) zijn beste kleren aan en parfumeer hem met het beste parfum, want ik ga bij mijn Vriend op bezoek en ik neem Ismail (as) mee.” Ibrahiem (as) nam Ismail (as) bij de hand, ook nam hij een stuk touw en een mes mee. Ze gingen op weg naar Mina, zes en een halve kilometer buiten Mekka. Het kind holde en sprong vrolijk voor zijn vader uit. Daar kwam de duivel naar hem toe en zei: “Ibrahiem (as), wat ben jij voor een vader, dat je je eigen zoon gaat doden?” Maar Ibrahiem (as) antwoordde: “Ik heb dit bevel van de Almachtige Allah gekregen, die alles weet.”

De duivel probeerde toen Hagar aan het twijfelen te brengen door haar de ware reden van de reis te vertellen. Maar het lukte hem niet. Toen vertelde hij Ismail (as) zelf wat er ging gebeuren, maar ook het kind antwoordde hem, dat wat Allah beval gedaan moest worden. Ibrahiem (as) en Ismail (as) zaten nu samen aan de kant van de weg en Ibrahiem (as) vertelde de reden van hun tocht. Ismail (as) antwoordde: “O vader, volg het bevel van Allah. Ik zal gehoorzamen. Bind mijn handen en voeten vast, opdat ik u in mijn doodsstrijd geen pijn kan doen. Als u jongens van mijn leeftijd tegenkomt, huil dan niet, wees niet bedroefd, want uw verdriet zou mijn ziel kwetsen.”

Droevig luisterde Ibrahiem (as) naar de woorden van zijn zoon. Hij bedankte en omhelsde hem en kon zijn tranen niet langer bedwingen.

“Kom, vader,” zei Ismail (as), “laat ons niet langer wachten om het bevel van Allah te gehoorzamen.”

Toen nam Ibrahiem (as) het mes in zijn handen en drukte het op de keel van Ismail (as) om hem te offeren, maar… o wonder, het mes weigerde te snijden. Verbaasd sleep Ibrahiem (as) het mes opnieuw, maar het liet geen krasje achter op de huid van zijn zoon. Hoe was dit mogelijk? Ibrahiem (as) verloor zijn geduld en smeet het mes op de rots. De rots brak in stukken…

Op wonderbaarlijke wijze begon het mes te praten: “Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden. Zelfs niet het kleinste haartje van je zoon zou ik kunnen krenken zonder zijn toestemming.”

Ismail (as) zei: “O vader, laat ons samen de naam van Allah aanroepen, als u het mes op mijn keel zet.”

Ibrahiem (as) drukte nogmaals het mes op de keel van zijn zoon en beiden riepen: “Allahu Akbar (God is machtig),” en dezelfde woorden weerklonken uit de hemel: “Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Het was de stem van de aartsengel Djibriel (Gabriël). Hij verscheen aan Ibrahiem (as) met de woorden: “Ibrahiem (as), ik breng u de vredesgroet van de Heer van hemel en aarde. Hij schenkt u deze ram om te offeren in plaats van uw zoon.”

Vader en zoon waren overgelukkig en begrepen dat er aan hun beproeving een einde was gekomen.

Welke plaatsen zijn volgens de islam heilig?

Elke zuivere, schone plek zonder vuil kan gebruikt worden om tot Allah te bidden. Toch heeft Profeet Mohammed, vrede zij met hem, drie belangrijke heilige plaatsen genoemd en moslims aangeraden die te bezoeken:

1. De Heilige Moskee in Mekka die de Kaba bevat, het Huis van Allah dat door Abraham, vrede zij met hem, werd opgericht als referentiepunt voor alle moslims en gelovigen op aarde.

2. De Moskee van de Profeet in Medina, de tweede heilige stad in de islamitische wereld; deze moskee is de eerste moskee die in de geschiedenis van de islam werd neergezet. Het is de moskee waar de islam is begonnen en van waaruit zij is verspreid. Beide moskeeën bevinden zich in Saöedie Arabië in het Midden Oosten.

3. De Heilige “Al- Aqsa” Moskee in Jeruzalem, die een historische gewijde plaats inneemt, doordat hij door Allah gezegend is en in eerste instantie gebruikt werd om de “qibla”, de richting waarin gebeden werd, aan te geven. Voordat de richting van de gebeden in de richting van de Kaba veranderde, werd moslims geleerd hun gebeden tot Allah te richten. Voor moslims heeft deze moskee nog een extra betekenis, omdat Profeet Mohammed, vrede zij met hem, door Allah vanuit Mekka naar deze moskee werd gebracht, waar hij een hemelreis onderging en de instructies voor het gebed ontving.

Wat is de Kaba? Waarom richten moslims zich tijdens het bidden in de richting van de Kaba?

De Kaba is een eenvoudig kubusvormig gebouw met een afmeting van 10 bij 11 meter. Het is gevestigd in Mekka, de geboorteplaats van Profeet Mohammed, vrede zij met hem.

De Kaba wordt beschouwd als het eerste gebouw, dat in de geschiedenis van de mens voor het aanbidden van Allah werd opgericht. Moslims geloven dat de eerste mens, profeet Adam, vrede zij met hem, de Kaba gebouwd heeft. Door de eeuwen heen raakte het in verval en verdween het. Profeet Abraham, vrede zij met hem, en zijn zoon Ismail (as), vrede zij met hem, hebben het huis opnieuw gebouwd op de originele fundamenten.

De Kaba bevindt zich in het midden van de heiligste moskee (Mesjid-al Haram) van het islamitische geloof. Het heeft geen enkele goddelijke significantie.

Moslims richten zich – wanneer zij bidden – tot de Kaba, waardoor zij op de gehele wereld lagen van cirkelvormige rijen vormen, als cirkels in water.

Wat houdt bedevaart (Haddj) in de Islam in?

De Bedevaart is een oefening voor het leven in deze wereld en de volgende, een schouwspel van het hele Islamitische leven, dat gebaseerd is op totale toewijding aan God en besef van ons dienaarschap en de Goddelijkheid en Heerschappij van God. Het bestaat uit liefde, handelen, bescheidenheid, Godsbesef, opoffering en beheersing van de aardse driften.

De Bedevaart bestaat uit twee zuilen: het verblijf op de vlakte van de berg ‘Arafat voor een bepaalde tijdsduur op Dhu’l-Hijja en de rondgang rond de Ka’aba op een dag na het verblijf op de vlakte van de berg ‘Arafat. Ook is voor zowel de grote (Haddj) als de kleine (‘Oemra) bedevaart, ihram van wezenlijk belang. Ihram is de intentie om de Haddj, ‘Oemra of beide, te ondernemen en markeert het begin van de Haddj, ‘Oemra of beide, indien ze tegelijk gedaan worden. Tevens zijn bepaalde dingen vanaf dat moment verboden. De mannen dragen tijdens de ihram een speciaal kleed, waardoor sommige mensen dit kleed ook ihram noemen.

De waarde van de Haddj

Haddj mabroer (een feilloze bedevaart, die vrij van zonde is en begunstigd met Goddelijke acceptatie en behagen) is een van de beste, meest waardevolste daden in de Islam.

Boekhari en Moeslim hebben van Gods Boodschapper opgetekend, vrede en zegeningen zij met hem: “Degene die de Haddj verricht om God te behagen en alle lust en zonde vermijdt, zal na de Haddj net zo vrij van zonden terugkeren als hij of zij was op de dag dat hij of zij geboren werd.” (Zayn al-Din al-Zabidi,Tajrid al-Sarih, “Haddj,” 756) en: “Pelgrims en zij die de ‘Oemra verrichten zijn God’s gasten. Hun gebeden worden verhoord en hun smeekbedes om vergeving worden ingewilligd. De beloning van een Haddj mabroer is het Paradijs.” (Canan, ibid, 17:383).

Met betrekking tot het belang van de Bedevaart, zegt de Koran: ‘Voorwaar, het eerste (gebeds)Huis dat voor de mensheid werd opgericht is dat in Bakka (Mekka), als een gezegende plaats en een centrum van leiding voor de hele wereld. Daarin bevinden zich duidelijke tekenen (die laten zien dat het een heilige plaats is die door God als centrum van leiding gekozen is) en de Plaats van Abraham. Wie het betreedt weet zich beschermd (tegen aanvallen en angst). De Bedevaart naar dit Huis is een plicht aan God voor een ieder die zich de weg erheen veroorloven kan. Voor wie (deze plicht) verzaakt of ondankbaar is aan God (door dit gebod niet op te volgen), Allah is voorzeker Onafhankelijk van alle werelden.’ (3:96-97)

Enkele feiten

Alle moslimgeleerden zijn het erover eens dat de Haddj slechts eenmaal in het leven van een moslim verplicht is. Uitzondering hierop is wanneer iemand zweert een extra Hajj te doen. In dat geval dient hij of zij deze gelofte na te komen. Alles wat daarbuiten gedaan wordt, is extra en vrijwillig.

Hoewel sommige geleerden menen dat de Haddj op elk moment in iemands leven verricht kan worden en men hem uit kan stellen, geniet het de voorkeur om de Haddj te verrichten zodra men fysiek en financieel gezien in staat is om het te doen. De reden hiervoor is dat wanneer iemand overlijdt voordat de verplichte Haddj of een extra Haddj waar men zich toe verplicht heeft, verricht is, een van de erfgenamen deze verplichting op zich moet nemen. Ook wanneer de overleden dit niet in zijn of haar testament heeft opgenomen en een derde van het vermogen voldoende is om de Haddj te doen, is het beter wanneer een van de erfgenamen de Haddj in naam van de overledene verricht. Alle uit de Haddj voortvloeiende kosten en eventuele schulden, dienen uit het vermogen van de overledene voldaan te worden. De erfgenaam die dit wil doen, dient voor vertrek echter wel de toestemming van alle andere erfgenamen te hebben. Indien dit niet lukt, dient de erfgenaam alle kosten uit eigen zak te betalen.

Eerste vereisten om de Haddj te verrichten:

• Een volwassen, vrije moslim zijn. Kinderen kunnen de Haddj samen met hun ouders verrichten, maar dienen deze nogmaals te verrichten na het bereiken van de verantwoordelijke leeftijd (puberteit).

• Geestelijk gezond zijn.

• Fysiek gezond genoeg zijn om de bedevaart te ondernemen.

• Een veilige reis naar Mekka weten te vinden, zodat het leven en bezittingen van de pelgrim geen gevaar lopen.

• Over de nodige voorzieningen beschikken, wat wil zeggen dat men tijdens de Haddj voor zichzelf kan zorgen, het gezin dat thuisblijft, kan onderhouden en in staat is de tocht op een volgens de Islam aanvaardbare manier te ondernemen. Al het geld dat nodig is om de Haddj te verrichten, moet op volgens de Islam toegestane wijze verdiend zijn.

• Een vrouw die de Haddj van zo’n afstand onderneemt, dat ze als reiziger wordt beschouwd, dient vergezeld te worden door haar man, een man die volgens de Islamitische wet niet met haar kan trouwen of een of meerdere betrouwbare vrouwen.

Wat zijn de eigenschappen van Kaba?

Tijdens de Salât (het rituele gebed van de islam) is het verplicht om met je borst richting de Qibla (de gebedsrichting) te staan. Daarom is het dus nodig om je te richten tot de Qibla. Verder is het niet zo dat elke willekeurige richting uitkomt bij de Qibla.

Allah (swt) is degene die ons beveelt om ons naar de Kaba te richten. Daarom is het verplicht om als Qibla richting de Kaba te bidden. Wij richten ons tot de Kaba omdat Allah (swt) dit zo wilt.

De vraag ‘wat is de oudste constructie van de wereld?’ zal ongetwijfeld worden beantwoord met: ‘dat is de Kaba’. Geen enkele centrum ter wereld wordt zo vaak als de Kaba bezocht. Daarmee is Mekka en de Kaba, door de geschiedenis heen, een centrum geweest die politieke grenzen negeert en een verbindende, integrerende en verzamelende rol heeft gespeeld. En de mensen zijn op geen enkele religieuze centrum 24 uur per dag onafgebroken in verbinding met elkaar.

De Kaba, waar mensen zich richten tijdens gebeden, is het centrum van de Oude Wereld (Europa, Azië en Afrika). De afstanden van de Kaba tot alle drie de continenten zijn ongeveer even groot. Het is van strategisch belang en is het middelpunt van de transportcentra.

Wanneer je een wereldkaart voor je hebt en van Noord-Amerika tot Australië en daarna van Noordoost-Azië tot Zuid-Amerika lijnen trekt, dan zal je zien dat op de plek waar deze lijnen elkaar kruisen Mekka, dus ook de Kaba, ligt. Bij het trekken van deze lijnen, moet je starten vanaf de uiterste punten van de continenten.

Het is bekend dat de continenten miljoenen jaren geleden één geheel zijn geweest voordat deze in de huidige vorm waren. Het aardoppervlak is bedekt met een harde schil, hieronder bevindt zich een vloeibare stof van helse warmte waar de continenten als boten op varen. Wanneer de continenten nog bij elkaar waren, bevond Mekka zich precies in het centrum van al het land. Wanneer je de Amerikaanse continenten en al het overige land bij elkaar brengt en hiervan het centrum wil bepalen, dan zal je opnieuw Mekka op dat punt vinden.

Is Mekka (of beter gezegd de Kaba), het centrum van alle landen bij elkaar, ook het centrum van de wereld?

Geografen hebben de wereld symbolisch verdeeld in vierkantjes door lijnen te trekken met de zogenaamde lengte- en breedtegraden, die ervoor zorgen dat elk willekeurig punt op de aarde gemakkelijk te vinden is en dit op de juiste manier te weergeven. Echter de beginpunten van deze lijnen zijn theoretisch (arbitrair) bepaald. Er is geen exacte wetenschapsfeit hierover aanwezig. De lengtegraad die door Greenwich (Engeland) loopt, wordt bijvoorbeeld als 0 (nul) geaccepteerd.

Onze wereld, waarvan wordt geaccepteerd dat deze rond is, daarover is bekend dat deze gedrukt is en het midden dikker is. De breedtegraad die door dit dikkere gedeelte loopt, wordt de ‘0-lijn’ genoemd. Deze breedtegraad staat bekend als ‘de evenaar’. Het wordt geaccepteerd dat de wereld door de evenaar, relatief gezien, precies in tweeën wordt verdeeld.

De polen of de poolpunten, zijn de twee uiterste punten van een as die precies door het midden van een cirkel gaan, die is gevormd door de evenaar. Dit is slechts een aanname, maar niet de werkelijke situatie. De wereld heeft echte noord- en zuidpolen. Het is bekend dat de wereld net als een dynamo op vloeibaar ijzer-nikkel draait en hierdoor ontstaat er een elektromagnetische veld en wordt er elektriciteit opgewekt. Deze magnetische kracht, verlaat de aarde via de noord- en zuidpool en vormt de buitenste laag van de atmosfeer met een magnetische beschermende functie: ‘de magnetosfeer’. Om deze reden richten kompassen op het noordelijk halfrond zich altijd tot de noordpool.

Waarom verschillen de poolpunten die worden weergegeven door de lengte- en breedtegraden en de magnetische poolpunten die worden weergegeven door de kompas van elkaar?

We weten dat de wereld een elliptische buiging heeft van 23’27”. Als het begin van de aarde niet op deze manier was gebogen, zouden we slechts een enkel seizoen hebben dus alleen de winter of alleen de zomer. De dagen worden, afhankelijk hiervan, langer of korter. Deze buiging zorgt er dus ook voor dat de polen van plaats veranderen. Wanneer we in het echt de lengte- en breedtegraden bepalen op basis van deze buiging van de wereld, dus als we de werkelijke magnetische noord- en zuidpool gebruiken waar de magneten constant naar wijzen, krijgen we een nieuwe evenaar. In deze nieuwe situatie zal de breedtegraad genummerd met 0 (nul), dus de evenaar, dwars door Mekka gaan. En dit betekent dat de Kaba in het midden van de wereld staat.

Aan de andere kant kruisen ook de Steenbok- en Kreefttropen, die op deze manier zijn gecorrigeerd, de blok waar Mekka zich in bevindt. De lengtegraad die volgens deze logica is getrokken (dus door de twee polen samen te voegen) zal de tropen en de evenaar kruisen die in dezelfde blok zijn. Deze kruispunt is weer Mekka. Achter het feit dat deze lengte- en breedtegraden kruisen bij Mekka, schuilt het geheim waarom de plek van de Kaba zo bijzonder is en waarom de mensen tijdens gebeden zich daarheen richten. Dus op deze manier wordt het duidelijk dat de Kaba het centrum van de wereld is, zowel toen alle continenten een geheel stuk waren als in de huidige situatie van de continenten.

Dit houdt in dat de Haddj (pelgrimstocht naar Mekka) eigenlijk een reis is naar het centrum van de wereld. De Haddj houdt in: een directe beleving van de psychische energie dat door de radar van Hajar-oel-Aswad wordt uitgezonden, die de fysieke- en meta fysieke wereld met elkaar verbindt; de snelste weg voor directe verbinding; een uniek magnetisch veld, een tawaaf (rondgang) van het Noer (Goddelijk licht). Bediuzzaman Said Noersi beschrijft deze waarheid als volgt: “De Kaba is een pilaar van Noer die de aarde met de hemel verbindt” en maakt hiermee duidelijk dat via de Kaba een verbinding bestaat met de Spirituele Werelden. De heiligheid van die plek is niet materialistisch maar spiritueel en mensen komen hiermee in verbinding door tijdens gebeden zich te richten naar deze spirituele pilaar en op deze manier is het mogelijk dat het goddelijk geheim van de Nachtreis zich manifesteert en nog vele verbindingen waar wij niet van afweten.

Het maakt niet uit of mensen zich in de lucht, op het land of onder de zee bevinden, zich richten naar deze ‘pilaar’ die door de Kaba gaat is voldoende voor de Qibla. Dit zorgt ervoor dat de spirituele atmosfeer die zich in dat gebied bevindt, de spirituele banden met en verlangens van de andere Werelden sneller en op hoger niveau plaatsvindt.

Zoals de verschillen in klimaat en vruchtbaarheid op aarde, is het ook zo dat er verschillen zijn in heiligheid van tijden en plaatsen. Daarom is de spirituele concentratie daar ook variërend. Allah die voor alles, omwille van de wijsheid, fysieke en chemische wetten stelt, heeft ook bepaalde voorwaarden en regels gesteld aan de stijging en verheffing van de geest en de resonantie en contact met de andere Werelden . Op een plek met een intensieve en spirituele atmosfeer als dat van de Kaba is het veel gemakkelijker voor geesten om de waarheid te absorberen, te ontwikkelen en te bloeien. Andere plekken zijn in vergelijking met de Kaba onvruchtbaar en zo droog als een woestijn. Immers de mensen die er zijn geweest hebben deze waarheid daadwerkelijk beleefd en ook bevestigd.

De mensen die de Kaba bezoeken en de spirituele pilaar binnengaan, komen terecht in een andere atmosfeer en hun aanbidding, gebeden en vergiffenis bereiken een heel aparte dimensie. Deze toestand krijgt een extra boost op heilige nachten.

‘Het eerste huis dat voor de mensen is gebouwd, is de Kaba in Mekka die de Werelden naar de heilige en juiste pad leidt. Hier zijn overduidelijke bewijzen. Hier is de plek van Ibrahim; wie hier komt zal in veiligheid zijn.’ (Koran 3:96-97)

Volgens een nieuwe onderzoek snijden magnetische strepen elkaar en concentreren zich in de Kaba. Door deze magnetische schild die ook wel ‘Van Allen Bogen’ wordt genoemd kunnen stralingen die een gevaarlijke energie bevatten niet de aarde bereiken, deze worden misschien bij de Kaba verzameld doordat ze zijn tegengehouden door deze strepen.

De Kaba heeft een functie als transformator omdat deze bepaalde kosmische energie opneemt en verdeelt over de aarde. Uiteindelijk richten dagelijks miljoenen moslims zich naar de Kaba en nemen ze tegelijkertijd met hun gebeden en de daarbij horende bewegingen deze psychische energie tot zich en komen hiermee samen in overeenstemming. Deze bewegingen zorgen ervoor dat deze energie door de mens spiritueel en fysiek wordt opgenomen door als zijn onderdelen. Wanneer iemand bezig is met de tawaaf rondom de Kaba, dus wanneer er rondjes worden gelopen rondom de concentratiepunt van de energie, dan heeft men een verbinding van het hoogste niveau met deze psychische energie. Het is bekend dat mensen abnormale dingen beleven tijdens de tawaaf. Tijdsverschuivingen, teleportaties, verdampingen deden zich onder andere voor en iedereen die er is geweest bevestigt dat ze in een andere atmosfeer en op een compleet andere wereld zijn beland.

Een Turkse dokter die voor een postdoc onderzoek in Duitsland was, die voor zijn opleiding Geneeskunde anatomie lessen heeft gevolgd, was getuige van een gebeurtenis tijdens de anatomische onderzoek van kikkers en vertelt het als volgt: “Wanneer de hart van de kikker eruit wordt gehaald, gaat deze nog 10 minuten door met kloppen. Omdat het hart een drievoudige beschermingssysteem heeft, is het nergens aan verbonden. Ondertussen zie je dat het onderste scherpe gedeelte van het hart zich ergens naar toe richt. Welke kant het hart ook naar toe wordt gedraaid, je ziet elke keer dat het hart net als een kompas zich weer naar die richting draait. De richting die de studenten hier met aandacht hebben gevolgd is de Qibla.”

Dit is werkelijk iets wat wij misschien met onze beperkte hersenen niet kunnen begrijpen. Zoals bekend is, is de aarde het middelpunt van het heelal, de plek waar de eervolste wezen, de mens, is geschapen. Het centrum en het hart van de wereld is de Kaba. De centrum en Kaba van de mens, die al op zich zelf een kleine heelal is, is zijn hart. In dit opzicht richten beide harten (dus het hart van het heelal en het hart van de mens) zich naar elkaar.

Omdat goddelijke openbaring en geluk in deze Kaba’s verschijnen. Het hart is de verschijningsplek van spiritualiteit. Omdat de spirituele focus van de wereld de Kaba is, hebben alle harten een aandeel van die waarheid en richten zich constant daarheen.

We sluiten het af met de betekenis van een vers die wijst op deze waarheid: “… De harten zullen alleen voldoening krijgen door het aanbidden van Allah.” (Koran 13:28)