Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft de geest van een mens?

De geest behoort niet tot deze zichtbare wereld. De geest komt uit de wereld der onbeperkte bestaanswijzen waar de Goddelijke Bevelen onmiddellijk worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van oorzaken. Nochtans heeft de geest de materie nodig om in deze wereld werkzaam te kunnen zijn, net zoals energie snoeren en gloeilampen nodig heeft om licht te kunnen geven. De materie beperkt echter ook de werking van de geest. Om de geest actiever te kunnen maken en minder gebonden aan tijd en ruimte, zijn er 3 mogelijkheden:

1. De weg der Profeten en heiligen

De mens heeft in zich de capaciteit om de sfeer uit te breiden waarin de eigen geest actief is. Dit is mogelijk door een ferm geloof in Allah en spirituele ontwikkeling door regelmatige aanbidding en onthechting. Hoe verfijnder de materie, des te vrijer en actiever is de geest. Onthechtende praktijken – zoals minder voedsel, meer vasten, minder slapen, afzien van allerlei soorten zonden en regelmatige, veelvuldige gebeden – worden hiervoor aanbevolen. Als men de eigen capaciteiten gebruikt om de spiritualiteit te bevorderen, kan men de limieten van deze materiële wereld overschrijden, reizen met de geest in andere dimensies van het bestaan en, in zekere mate, contact leggen met het verleden en de toekomst. Dit kan door de volgende vergelijking worden begrepen:

Als je in een kamer bent, zie je de dingen binnen de begrenzing die gevormd wordt door 4 muren. Als je naar buiten gaat, wordt jouw blik verruimd door de onmiddellijke omgeving. Je kunt een groter gebied overzien vanaf een heuveltop. Als je nog verder kunt klimmen, wordt dat gebied nog groter. Met de tijd is de situatie hetzelfde. Hoe meer de geest zich heeft bevrijdt van de ‘gevangenis’ van het lichaam en van de materie, des te ruimer is de sfeer van zijn activiteiten met betrekking tot tijd en ruimte.

Deze weg wordt meestal door Profeten en heiligen bewandeld. Zij reizen ofwel in de geest door tijd en ruimte of ze worden door de raadgevingen van Allah, de Kenner van het Zichtbare en het Onzichtbare, geleid om door te dringen tot de diepten van tijd en ruimte. Net zoals het licht van de zon, nochtans een materieel voorwerp, gelijktijdig aanwezig kan zijn op vele plaatsen, zo kan de geest van een Profeet of van een heilige, vooral diegenen die behoren tot de groep der ‘vervangers’ (abdal) gelijktijdig aanwezig zijn op vele plaatsen in een immateriële of energetische vorm. De Koran wijst hierop: ‘Zij, de maagd Maria, plaatste een afscherming tussen zichzelf en hen. Toen stuurden Wij Onze Geest naar haar, en hij verscheen voor haar als een man zonder gebrek.’ (Koran, 19:17)

De Geest, (vele Qur’an geleerden menen dat het de aartsengel Djibriel (Gabriël) was) werd gezien, in de vorm van een menselijk wezen, voor de Maagd Maria, moeder van Isa (Jezus), vrede zij met hen.

Er zijn vele authentieke verhalen over sommige heiligen die gelijktijdig op verschillende plaatsen werden gezien. Dit is op dezelfde manier gebeurd als in het voorgaand voorbeeld over de zon. Vele heiligen hebben voorspellingen gedaan.

De geest van een heilige die voldoende verlichting heeft bereikt, ontmoet symbolen of tekens van verleden en toekomst door het reizen in de tijd. De heiligen begrijpen deze visioenen die ze krijgen en geven het nieuws dat ze leerden over voorbije of toekomstige gebeurtenissen door. Dit is te vergelijken met het interpreteren van dromen. Nochtans kan de heilige zich soms vergissen in de interpretatie. Een Profeet echter, heeft de Openbaring ontvangen en wordt rechtstreeks onderwezen door Allah, de Kenner van het Ongeziene, en vergist zich daardoor nooit in zijn interpretaties en voorspellingen. De voorspellingen van Profeten kwamen steeds uit. De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, voorspelde bijvoorbeeld vele toekomstige gebeurtenissen waaronder o.a. het martelaarschap van Oemar, Oethman en Ali, de 2e,3e en 4e kalief, het Gevecht van de Kameel tussen Ali enerzijds en enkele leidende Gezellen zoals Zoebayr en Talha anderzijds. Ook de verovering van Damascus, Iran en Istanbul door de moslims. De meeste van de voorspellingen zijn reeds uitgekomen en anderen wachten nog tot het moment is gekomen om op hun juistheid te worden getoetst.

Muhyi-ad-din Ibn al Arabi was een Moslimheilige uit de 13e eeuw. Alhoewel hij ongeveer een halve eeuw voor de stichting van het Ottomaanse rijk stierf (aan het begin van de 14e eeuw) voorspelde hij vele belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van dit rijk. Zijn werk: ‘Shajarat al- Nu’maniya’ waarvan manuscripten beschikbaar zijn in bibliotheken in Edirne en Istanbul, fungeren als een geschiedkundig boek van het Ottomaanse Rijk, geschreven in symbolen. Zo voorspelde hij bijvoorbeeld dat zijn begraafplaats zou worden ontdekt door Selim[1] als deze Damascus zou binnen trekken en zo gebeurde het ook. Bovendien voorspelde hij dat ondanks een beleg van 9 maanden, Hafiz Ahmad Pasha er niet in zou slagen om Baghdad te veroveren[2] en Murad, de sultan er in 40 dagen wél in zou slagen. Muhyi ad Din voorspelde ook dat Sultan Abd-al Aziz[3] zou worden afgezet en gedood. Ook deze voorspelling kwam uit.

Op dezelfde manier voorspelde Mushtaq Dada van Bitlis, die in de eerste helft van de 18e eeuw leefde, dat door een oorlog Ankara de hoofdstad van Turkije zou worden, door iemand die Kamal zou heten. Zo gebeurde het precies. Zijn ‘Diwan’, het boek waar zijn gedichten in zijn gebundeld en ook deze voorspelling, is verkrijgbaar.

Het is zeker dat deze geliefde dienaren van Allah, Profeten of heiligen, hun voorspellingen alleen deden met de toestemming van Allah en Allah’s macht. God Almachtig stond dit toe door te verklaren: ‘Mijn dienaar kan op geen betere en veiligere manier Mij benaderen dan door de verplichte religieuze taken te vervullen. Hij kan Mij naderen door bijkomende gebeden. Zodra hij dichtbij Mij is, wordt Ik zijn ogen waarmee hij ziet, zijn oren waarmee hij hoort en zijn handen waarmee hij vastgrijpt.’

2. Men kan reizen in tijd en ruimte door de richtlijnen te volgen van de betekenisvolle Goddelijke Naam of Namen

Op deze manier is het ook mogelijk om dieper en verder door te dringen in de dimensies van tijd en ruimte. Al het bestaande hangt af van de manifestaties van Goddelijke Namen. Dit kunnen we zien doordat de Goddelijke Naam van de Alziende zich manifesteert. We zijn in staat om in leven te blijven omdat de Goddelijke Namen van de Onderhouder en de Veroorzaker zich manifesteren. Als Hij de manifestatie van Zijn Naam zou opheffen, de Ene Die het Onderhoud Veroorzaakt, verbonden met het bestaan, dan zou het universum onmiddellijk ophouden te bestaan.

Op dezelfde manier, door de leiding van Allah en Zijn betekenisvolle Namen te volgen, kunnen geestelijke wezens, zoals engelen en jinn de vorm aannemen van een ander schepsel indien ze daarvoor Gods toestemming hebben. Zij kunnen de gedaante van een mens of een dier aannemen. Vooral jinn kunnen zo de dieren besturen. Ook kunnen ze de mens beïnvloeden. Dus, door het ontdekken van de Goddelijke Naam die iemand het vermogen geeft verder door te dringen in de dimensie van tijd en ruimte en de leiding aan te nemen van de geschikte Naam in deze kwestie, kan men met Allah’s toestemming in de tijd en ruimte reizen en dingen horen en zien die anderen niet kunnen horen en zien.

3. Buitengewone verschijnselen zoals telepathie en spiritisme

Dit is de derde methode en zeer bekend over de hele wereld. Miljoenen mensen, die geluk en vrede zoeken in een wereld waarin technologie en materialistische wereldvisies en tendensen de levens, de geest en het verstand domineren, wonen speciale bijeenkomsten bij om zogenaamde transcendente ervaringen mee te maken.

Sommige mensen zijn hier meer op ingesteld en hebben het vermogen om met buitengewone, bovennatuurlijke verschijnselen om te gaan. Bijvoorbeeld een vrouwelijk medium, Madame Gibson voorspelde de deling van India in 1947 en de moord op John Kennedy (President der V.S.). Op dezelfde manier vertelt Fenni Bey uit Ordu, Turkije, die aan het front van Medina vocht tijdens de 1e W.O. het volgende:

‘We werden in Medina belegerd. Ik was niet in staat om contact op te nemen met mijn familie in Istanbul. Op een nacht zag ik in een droom vuur en rook in mijn huis. ’s Morgens riep ik een soldaat bij mij, die een medium was. Ik zei hem dat hij in trance moest gaan en dat hij naar mijn huis moest reizen – ik legde hem uit waar dat was – zodat hij kon beschrijven wat hij zag. Hij voerde dit uit en beschreef: ‘Ik heb het huis bereikt, op de deur geklopt en een oude vrouw met een hoofddoek kwam buiten met een kind in haar armen.’ Ik zei tegen de soldaat dat hij de vrouw zou vragen of er iets mis was in het huis. Hij antwoordde: ‘Ze zegt dat uw vrouw gisteren is gestorven.’

Spiritisme is vandaag de dag een van de meest wijdverspreide bovennatuurlijke activiteiten. Voordat we meer uitleg geven wensen wij te verduidelijken dat onze bedoeling van het vermelden van zulke verschijnselen is om te benadrukken dat het bestaan niet is beperkt tot slechts materiële zaken. Integendeel: zoals met een boek of een geschrift waarvan de betekenis de belangrijkste bestaansreden is, is het metafysische, het spirituele of het immateriële de essentie van het bestaan. Materie is toevallig en een wijzigende voorwaarde om het immateriële te uiten. Het is waar dat sommige grote heiligen zoals Moehyi ad Din Ibn al Arabi met de geesten der doden hebben gesproken en zelfs met de geesten van hen die nog geboren moeten worden. De geesten van alle menselijke wezens werden geschapen lang voordat de eerste mens ter wereld kwam en de geest van ieder mens wordt ingeademd in de baarmoeder als het embryo ongeveer 6 weken oud is. Zij die het spiritisme beoefenen in de moderne wereld maken geen contact met de zielen van de doden maar met de ongelovige djinn en satans die aan hen verschijnen in de vorm van dode mensen met wiens zielen zij contact willen hebben. Zo zijn er ook mediums die toekomstige gebeurtenissen voorspellen en meestal contact maken met de djinn van wie zij verslag hebben ontvangen. Zij geven dit dan door.

Djinn zijn wezens die langer leven dan de mensen, in meer gebieden en dimensies actief zijn, in ruimere sferen van tijd en ruimte leven en die véél sneller handelen dan de mensen. Zij kunnen dingen zien die gewone mensen niet kunnen zien. Zij zijn nochtans niet in staat om de toekomst te zien en we zouden niet in hun voorspellingen moeten geloven zelfs al blijken die soms juist te zijn. Het is nu bekend dat spionagediensten van de USA en de USSR met elkaar wedijverden in het gebruik van bovennatuurlijke communicatiemethodes zoals telepathie. Zoals we later zullen uitleggen, zullen in een niet zo verre toekomst de wereldmachten jinn gebruiken in communicatie en vooral in geheime ‘intelligentie’ activiteiten (ook wel bekend als spionage). Het is echter gevaarlijk om contact met jinn en satans te zoeken en te proberen met hen te communiceren. Zij kunnen gemakkelijk de mensen onder hun invloed brengen en hun handelingen sturen. Bovendien, zoals eerder vermeld, communiceren de spiritisten meestal met ongelovige djinn die aan hen verschijnen in de vorm van doden wiens zielen ze oproepen.