Wat vertelt de soera Al-Qadr over de speciale Ramadannacht?

Het 97e hoofdstuk van de Koran Qadr bestaat uit 5 verzen en ontleent zijn naam aan het woord al-qadr (kracht, lot, maat, waarde) uit het eerste vers. Het handelt over Laylat al-Qadr (de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling), die in het derde gedeelte van de heilige Ramadanmaand valt. Het is van grote waarde om deze nacht in gebed door te brengen.

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige.

1. Voorzeker, hebben Wij u (de Koran) in de Nacht van Bestemming en Macht nedergezonden.

2. Wat stelt u in staat te weten wat de Nacht van Bestemming en Macht is?

3. De Nacht van Bestemming en Macht is beter dan duizend maanden.

4. Met toestemming van hun Heer dalen Engelen en de Geest in deze nacht neer met Zijn geboden ten aanzien van elke zaak;

5. (Zij vormt) een zuivere genade en bescherming (tegen alle ongeluk, voor de dienaar die haar in gebed, met waardering voor haar waarde, doorbrengt). (Zij duurt) tot aan het begin van de dageraad.

In God’s Kennis heeft ieder ding en elke gebeurtenis een eeuwig bestaan. Allah (God) is absoluut niet in tijd en ruimte te vatten. Binnen Zijn Kennis vormt alle tijd een punt in het heden, waardoor er geen verdeling is in verleden, heden en toekomst. Scheppen betekent dat Hij de “archetypen” van Zijn Kennis een uiterlijk bestaan geeft, volgens de wetten van de wereld waartoe de dingen behoren. Wat Allah (God) ten opzichte van de dingen en gebeurtenissen in de tastbare wereld wil, is dat zij een proces ondergaan om mee tot bestaan te komen.

Wanneer Allah wil dat een individueel ding tot bestaan komt of een individuele gebeurtenis plaatsvindt, draagt Hij het op om met zijn eigen specifieke identiteit tot bestaan te komen. We zouden kunnen zeggen dat ieder ding en iedere gebeurtenis vanuit de Goddelijke Bestemming zijn specifieke aard ontvangt. Het Lot brengt de gebeurtenis of het ding uit het Rijk der Kennis over naar het Rijk van Goddelijke Macht en de Goddelijke Macht schept het vervolgens naar de afmetingen die door het Lot bepaald zijn. (We dienen in ons achterhoofd te houden dat alle verklaringen over Allah altijd uit ons eigen gezichtveld of perspectief afkomstig zijn en binnen onze eigen grenzen, in onze relatie tot Hem gezien moeten worden).

Ten aanzien van de handelingen van de Goddelijke Bestemming en Macht, heeft ieder jaar dan ook een specifieke identiteit en specifiek waarde. Dit geldt voor de hele geschiedenis van het universum in het algemeen en voor de mensheid in het bijzonder. Elk jaar is er een speciale nacht, waarin alles geïdentificeerd of bepaald (kenmerken en afmetingen) wordt en vanuit de Goddelijke Kennis aan de Goddelijke Macht ter beschikking wordt gesteld. Met alles wordt hier ieder ding of wezen bedoeld, waarvan Allah wilde dat het tot bestaan zou komen en iedere gebeurtenis waarvan bepaald is, dat die in dat jaar plaats zou vinden. Uit andere relevante verzen, zoals al-Baqara, dat verkondigt dat de Koran in de maand Ramadan neergezonden werd, kan worden opgemaakt, dat dit de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling is: De maand Ramadan is die, waarin de Koran als een richtlijn voor de mensen en als duidelijke bewijzen van Leiding en Onderscheid (tussen waarheid en leugen) werd neergezonden. Daarom dient ieder van u die deze maand beleeft, in deze te vasten. Maar wie van u zo ziek is dat hij niet kan vasten of op reis is, dient (hetzelfde aantal) op andere dagen te vasten. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, opdat u het aantal voorgeschreven dagen zult voltooien en Allah zult verheerlijken, omdat Hij u heeft geleid en u (Hem) dankbaar zult zijn. (2:185)

De Koran is op een van de twee volgende manieren neergezonden; in zijn geheel of in delen. Interpreteerders van de Koran zeggen dat de Koran vanaf het Verheven Bewaarde Tablet in zijn geheel naar de hemel van de wereld of Bayt al-Ma’mur is gezonden. Wij kennen de aard van dit Bayt (huis) niet en weten niet of de Koran daar naartoe gezonden werd of naar de hemel van de wereld. Als we naar onderstaande verzen uit hoofdstuk al-Dukhan, [de Rook] kijken, zouden we het volgende kunnen zeggen. Als elk Goddelijk Boek in zijn geheel, in zijn specifieke vorm met Medeweten van Allah, door het Lot bepaald is, of in zijn geheel uit de Kennis van Allah of het Verheven Bewaarde Tablet of het Moederboek afkomstig is, is de Koran in de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling ook in zijn geheel bepaald door, of afkomstig uit dezelfde oorspronkelijke bron:

In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadige.

1. Ha-Mien.

2. Bij het Boek dat duidelijk in zichzelf is en duidelijk de waarheid toont.

3. Wij hebben het in een nacht vol zegeningen neergezonden; voorzeker hebben Wij (de mensheid sinds hun schepping) immer gewaarschuwd.

4. In die nacht wordt elke zaak geïdentificeerd en voor wijze doeleinden onderscheiden.

5. Als een gebod afkomstig van Onze Aanwezigheid; voorzeker hebben Wij immer (vanuit de engelen en mensen) Profeten

gezonden (om Onze geboden uit te dragen en leiding te geven).

6. Als een genade van uw Heer – waarlijk, Hij is de Al-horende, de Alwetende.

De engelen zijn verantwoordelijk voor wat er in het universum en in de levens van alle wezens gebeurt. Sommigen van hen, zoals Gabriel en zijn helpers, hebben de taak gekregen de Goddelijke Boodschap naar de Profeten te brengen. Zij ontvangen God’s geboden en gaan op pad om deze uit te dragen. Tevens dalen zij met de bijzondere genade, erbarmen en bescherming van Allah af in de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling.

Wat de Geest betreft, zou dit Gabriel of een ander engelachtig wezen, groter dan de engelen moeten zijn. Volgens Imam al-Ghazzali, is hij een engel (of engelachtig wezen), die van Allah de opdracht heeft gekregen om bij elke persoon de ziel het lichaam in te blazen. Volgens Said Nursi wordt elk ding, elk wezen door een geest vertegenwoordigd. In dat geval zou de Geest het wezen kunnen zijn dat voor alle geesten verantwoordelijk is, dat hun aanbidding representeert en aan Allah toont. Tijdens de Nacht van Bestemming, Macht en Bepaling daalt hij mogelijk af om rust, levendigheid en bezieling in de gelovigen te blazen die waakzaam zijn. (Allah weet dit het best).