Waaruit bestaan de engelen en wat is hun functie?

Engelen zijn geschapen uit puur licht. Het Arabische woord voor engel is ‘malak’. Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens die banden smeden tussen de macro kosmische wereld en de materiele wereld. Zij geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer.

Omdat zij gezuiverde of fijne lichamen van licht hebben, bewegen engelen zeer snel en doordringen of treden binnen in alle sferen van het bestaan. Omdat zij zich in onze oogleden plaatsen of in de lichamen van andere wezens, om de werken van God te observeren door onze eigen ogen, dalen zij ook af tot in de harten der Profeten en heilige mensen en ademen inspiratie in hen in. Deze inspiraties komen meestal van God maar ze kunnen dus soms ook van de engelen zelf komen.

Er zijn engelen die in de innerlijke dimensie van het bestaan soorten van aardse schepsels vertegenwoordigen en hen leiden. Sommige dieren, zoals honingbijen, handelen onder Goddelijke inspiratie, alhoewel wetenschap stelt dat alle dieren handelen onder impulsen en instincten. Wetenschap is niet in staat om meer uitleg te geven over de werking en het ontstaan hiervan. Wetenschappers trachten bijvoorbeeld ook uit te vinden hoe het komt dat trekvogels hun weg vinden of hoe jonge palingen, die verblijven in de Europese wateren, hun weg kunnen vinden in hun geboortewateren in de Stille oceaan. Zelfs als we dit toeschrijven aan de informatie die in gecodeerde vorm, ligt opgeslagen in hun DNA materiaal, dan nog blijft de uiteindelijke herkomst bij God, Die alles weet en alles in het universum controleert. Engelen die verantwoordelijk zijn voor deze schepsels, leiden hun levens. Als het een wetenschappelijke houding is dat we, zonder vragen te stellen, het bestaan aannemen van sommige onzichtbare krachten zoals de wet der groei in levende wezens, dan is het méér wetenschappelijk verantwoord om deze krachten toe te schrijven aan Gods speciale dienaren, de engelen.

Elk ding in het bestaan, universeel of beperkt, heeft een collectieve identiteit en voert een unieke, universele functie uit. Vermits elke bloem een overtreffend ontwerp en symmetrie uitvoert en in de taal van het eigen bestaan de lof zingt van de Namen van de Schepper die in het eigen bestaan tot uiting komen, voert de hele aarde een lofzang uit als een plicht van verering en dankbaarheid, alsof het één enkele bloem was. Op dezelfde manier geeft de uitgestrekte ‘oceaan’ der hemelen eer en verering aan de Schitterende Maker van het universum, doorheen Zijn zonnen, manen en sterren. Zelfs de onbeweeglijke materiële voorwerpen vervullen een noodzakelijke functie in het eerbetoon aan God alhoewel ze uitwendig onbezield en onbewust zijn. Engelen zijn de vertegenwoordigers van zulke lichamen in de wereld van de innerlijke dimensie der dingen en uiten eer aan God in plaats van deze voorwerpen. Deze onbezielde lichamen zijn op hun beurt de vertegenwoordigers, de verblijven en de moskeeën van de engelen in de materiële wereld.

Eén groep van engelen zijn de aanbidders en de aanbidding van een andere groep bestaat uit werken. Deze werkende groep is ook op aarde aanwezig, met een soort van menselijke bezigheid. Men kan zo zeggen dat één soort als de herders is en een andere soort zoals de landbouwers. Het oppervlak van de aarde is immers, algemeen bekeken, zoals een grote boerderij en een aangeduide engelopzichter zorgt voor alle soorten dieren, door het bevel van de al Schitterende Schepper. Met Zijn toestemming, kracht en sterkte, voor Zijn zaak. Voor elke diersoort is er een ondergeschikte engel die is aangeduid om als een soort van herder op te treden.

Het oppervlak van de aarde is ook een veld dat kan bezaaid en bewerkt worden waar alle planten zijn ingezaaid. Er is een engel aangeduid voor het algemene toezicht en voor elke plantensoort, in de Naam van de Almachtige God en door Zijn Kracht. Er zijn ook engelen van lagere rang die de Almachtige God eren en bezingen door bijzondere plantensoorten te beheren. De Aartsengel Michael, vzmh, die één der ondersteuners is van Gods Troon van Onderhoud, een aangestelde van de hoogste rang die God gebruikt om Zijn Daden te versluieren in het beheer en de voorziening van al Zijn schepsels, is de aangestelde over de engelen van de hoogste rang.

De engelen die de functie van herders en boeren vervullen, vertonen geen gelijkenis met menselijke wezens want hun toezicht is alleen in het belang van God, in Zijn Naam en door Zijn kracht en bevel. Hun toezicht bestaat er enkel in van de uitingen van Gods Heerschappij waar te nemen bij de soorten. Elke engel is belast met het observeren van de uitingen van Goddelijke Macht en Genade in één soort. De Goddelijke Bevelen voor die soort worden door deze engel meegedeeld in een soort van inspiratie en in het sturen van de vrijwillige daden van deze diersoort op een bepaalde manier. Hun toezicht op de planten in het veld van de aarde bestaat er vooral in van in de engelentaal te laten klinken: het eerbetoon dat de planten in hun plantentaal uitvoeren, door hun levens, aan de Schitterende Schepper. Deze engelen regelen en gebruiken de vermogens die aan de planten werden gegeven op een correcte manier en gericht op bepaalde doelen. Zulke diensten der engelen zijn daden die zij verrichten door hun gedeeltelijke wilskracht en een soort van eredienst en eerbetoon. De engelen zijn niet de veroorzakers of scheppers van hun daden want op alles is er een bijzondere stempel gedrukt door de Schepper van alle wezens. Niemand buiten deze Schepper heeft enig aandeel in de schepping. Samengevat;: wat de engelen doen vormt hun aanbidding en deze is niet van dezelfde soort als de aanbidding en de gewone daden der mensen.

Omdat er een engel is om elk soort wezen in het bestaan te vertegenwoordigen en hun diensten en eerbetoon aan het Goddelijk Hof aan te bieden, zijn de beschrijvingen van de engelen die door de Profeet, vzmh, worden gegeven, volledig en juist. ‘Er zijn engelen met 40.000 hoofden die elk 40.000 monden hebben en 40.000 lofbetuigingen zingen met 40.000 tongen in elke mond.’ Deze authentieke Profetische Hadith betekent dat de engelen universele doeleinden dienen en sommige natuurlijke schepsels dienen God met 40.000 hoofden, op 40.000 manieren. De sterrenhemel bijvoorbeeld, eert de Schitterende Schepper doorheen de zon en de sterren, terwijl de aarde, slechts één enkele planeet, eer betoont met vele duizenden ‘hoofden’ elk met duizenden ‘monden’ die elk duizenden ‘tongen’ hebben. Daarom is de engel die de aarden in de wereld der innerlijke dimensies vertegenwoordigd, of de dingen in de wereld der immateriële lichamen, degene waar deze Hadith naar verwijst.