Waarom zijn de natuurlijke wetten en oorzaken geschapen?

In de volgende wereld, het rijk van de macht, zal Allah (God) Zijn wil direct uitvoeren. Er zullen geen “oorzaken” zijn en alles zal ogenblikkelijk gebeuren. Maar hier, in het rijk van de Wijsheid, vereist de Goddelijke Naam ‘de Alwijze’ dat de Goddelijke Macht opereert achter de sluier van de oorzaken en wetten. Dit gebeurt om verschillende redenen, waaronder de volgende:

Tegenovergestelden worden vermengd in deze wereld: de waarheid met de leugen, licht met de duisternis, goed met kwaad, en ga zo maar door. Aangezien onze menselijke natuur naar zowel goed als kwaad neigt, worden wij getest om te zien of we onze vrije wil en de andere vermogens zullen gebruiken in de weg van de waarheid en het goede. Goddelijke Wijsheid vereist dat de oorzaken en wetten de operaties van de Goddelijke Macht moeten verhullen. Als Allah (God) had gewild, zou Hij de planeten met Zijn “handen” besturen op een manier die wij konden zien, of hij zou ze kunnen laten beheren door zichtbare engelen. Als dit het geval was, zouden we niet hoeven te spreken over oorzaken en wetten. Om Zijn geboden te communiceren, zou Hij elk persoon individueel kunnen toespreken, zonder profeten te zenden. Om ons in Zijn bestaan en Eenheid te laten geloven, kon Hij Zijn Naam in de hemelen schrijven met sterren. Maar dan zou ons aards bestaan geen arena van beproeving meer zijn. Als gevolg van deze beproeving, sinds de tijd van Adam en Eva, stromen goed en kwaad door deze wereld naar de volgende wereld om de twee machtige zwembaden van het Paradijs en de Hel te vullen.

Zoals een spiegel twee zijdes heeft, heeft het bestaan ook twee aspecten of dimensies: een zichtbare en materiële, het rijk van tegenstellingen en (in de meeste gevallen) imperfecties; en een spiritueel rijk dat transparant, puur en perfect is. Er kunnen gebeurtenissen en fenomenen zijn (en ze zijn er ook) in de materiële dimensie waar wij niet van houden. Zij die niet de Goddelijke Wijsheid achter alle dingen kunnen waarnemen, kunnen de Almachtige bekritiseren voor zulke gebeurtenissen en fenomenen. Om dit te voorkomen heeft Allah (God) de natuurlijke wetten en oorzaken gemaakt als sluier voor Zijn daden.

Vanwege de essentiële imperfectie van deze wereld, ervaren wij vele gebreken en tekortkomingen. In absolute termen is elke gebeurtenis en fenomeen goed en mooi in zichzelf en zijn consequenties. Wat Allah (God) ook doet of besluit, is goed, mooi en juist. Onrecht, lelijkheid en kwaad zijn slechts schijnbaar of oppervlakkig, en komen voort uit menselijke fouten en misbruik. Bijvoorbeeld, een rechtbank kan een beslissing tegen ons nemen die onrechtvaardig is, maar we moeten beseffen dat ‘het Lot’ dit heeft toegestaan vanwege een verborgen misdaad die tot ons behoort. Wat ons overkomt is meestal te wijten aan zelf-onrecht of een kwaad dat we hebben begaan. Echter, zij die de Goddelijke Wijsheden achter gebeurtenissen en fenomenen niet kunnen begrijpen, kunnen de schijnbare lelijkheid of kwaad, onvolmaaktheid en tekortkoming, direct tot Allah (God) toerekenen, terwijl Hij geen gebreken of onvolkomendheden heeft.

Om zulke fouten te voorkomen, vereisen Zijn Glorie en Grootsheid dat natuurlijke oorzaken en wetten Zijn daden verbergen, terwijl het geloof in Zijn Eenheid vereist dat die oorzaken en wetten niet worden toegeschreven aan een creatieve kracht.

Als Allah de Verhevene direct zou handelen, zouden we geen wetenschap kunnen ontwikkelen, geluk kennen, of vrij kunnen zijn van angst en vrees. Dankzij het feit dat Allah (God) handelt ‘achter’ de natuurlijke oorzaken en wetten, kunnen wij patronen in fenomenen observeren en bestuderen. Anders zou elke gebeurtenis een wonder zijn. De regelmatige stroom en veranderlijkheid van de gebeurtenissen en fenomenen maakt ze begrijpelijk voor ons, en wekt dus ons verlangen om te vragen en na te denken, welke de belangrijkste factoren zijn in de wetenschap. Om dezelfde reden, kunnen we tot op zekere hoogte, onze zaken plannen en regelen. Hoe zou ons leven eruit zien als we niet zeker waren of de zon morgen zou rijzen?

Wie zulke eigenschappen bezit als mooiheid en perfectie, wilt deze kennen en anderen laten kennen. Allah (God) bezit over absolute mooiheid en perfectie, is onafhankelijk van alles, en heeft niets nodig. Hij bezit ook een heilige en transcendente liefde, en heeft een heilig verlangen om Zijn Schoonheid en Perfectie te manifesteren. Als Hij Zijn Namen en Attributen direct zou manifesteren, zouden wij dit niet kunnen verdragen. Daarom manifesteert Hij deze achter oorzaken en wetten, in verschillende mate binnen de grenzen van tijd en ruimte, zodat wij een band hiermee kunnen bouwen en deze kunnen waarnemen en hierop kunnen reflecteren. De geleidelijke manifestatie van de Goddelijke Namen en Eigenschappen is ook een reden voor onze nieuwsgierigheid en verwondering over hen.

Deze vier punten vormen slechts enkele van de redenen waarom Allah (God) middels natuurlijke wetten en oorzaken handelt.