vrede

Wat is de betekenis van het woord islam?

Letterlijk, betekent het woord ‘islam’ ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en betekent het woord ‘moslim,’ ‘degene die zich heeft onderworpen (of overgegeven).’ Het woord ‘islam’ is afgeleid van de stam ‘seleme’ wat in het Arabisch ‘vrede’ betekent. In religieus opzicht, wordt een moslim dus gedefinieerd als iemand die zich in het diepste vertrouwen heeft onderworpen (of overgegeven) aan Allah en als gevolg daarvan vrede met zichzelf en met zijn of haar sociale en natuurlijke omgeving heeft (bereikt).

Deze definitie komt overeen met hoe wij het universum waarnemen. Bedenk hoe iedere entiteit in het universum bepaalde natuurwetten volgt. De aarde volgt altijd dezelfde weg die Allah voor haar bepaald heeft. Op een bepaalde manier, heeft de aarde zich aan Allah onderworpen. Bedenk hoe bijen voortdurend honing maken en spinnen voortdurend hun webben weven. Door in overeenstemming met de van tevoren voor hen bepaalde geaardheid te leven, hebben de bij en spin zich ook onderworpen aan Allah. Op die manier zouden we dus de aarde en de bij moslim kunnen noemen. Eigenlijk kan iedereen die zich aan Allah onderworpen heeft, als moslim beschouwd worden.

Is de islam een nieuwe religie?

De islam is geen nieuwe religie. De Koran, het heilige boek van de islam, vertelt ons dat de waarheden die het bevat in essentie dezelfde zijn als die Allah door de eeuwen heen aan de mensheid heeft geopenbaard. Zo is de islam, voor een op de vijf mensen in de wereld, zowel een religie als een manier van leven, die uit vier fundamentele en elkaar aanvullende aspecten bestaat.

• Het verklaart het bestaan en verbindt het leven van de mens op een manier met Allah en het universum, die het verstand en het hart bevalt.

• Het laat zien hoe het geloof in engelen, profeten, heilige geschriften, het hiernamaals en de Goddelijke Beschikking op een natuurlijke wijze voortvloeien uit het geloof in Eén ware God.

• Het beschrijft het erkennen en aanbidden van Allah als de belangrijkste functie van het menselijk bestaan.

• Tenslotte biedt de islam universele en tijdloze principes voor menselijk en moreel gedrag om er voor te zorgen dat de voortdurende menselijke ontwikkeling zal resulteren in individueel en gemeenschappelijk geluk.

Gezamenlijk voorzien deze vier aspecten van de Islam moslims van een diepgaande zelfrealisatie en betekenis, een stevige overtuiging en een sterke toewijding aan de beoefening ervan.

RELIGIE ISLAM

Spoort de islam vrede of ‘haat en terrorisme’ aan?

Helaas wordt er over heel de wereld veel geweld gepleegd. Veelal wordt het geloof als rechtvaardiging gehanteerd om dit geweld goed te praten. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een religie als de islam, die 14 eeuwen lang, liefde, respect en tolerantie heeft gepredikt, juist de laatste decennia in één adem wordt genoemd met geweld, haat en terrorisme.

Als we alleen al kijken naar de geschiedenis van de islam, zien we dat onder de islamitische heerschappij moslims, christenen, joden e.a. vredig en met respect met elkaar eeuwenlang hebben geleefd. In steden zoals Istanbul zien we nog steeds moskeeën, kerken en synagogen naast elkaar.

Een mooi voorbeeld is onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij stond op uit respect voor de overledene toen een menigte voor hem liep met een doodskist. Zijn metgezellen waren verbaasd omdat de overledene een joodse vrouw was en spraken hierover tegen onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. Hij antwoordde: ‘Zij is toch een mens.’ (Moeslim, Djenaiz 78)

Zeer interessant en noemenswaardig is dat het hier gaat om een ‘vrouw’. Onze nobele Profeet (vzmh) staat op voor een overleden joodse vrouw. Als er zoveel respect en waarde voor een ‘overleden’ vrouw wordt getoond. Is het dan mogelijk dat dezelfde religie een vrouw die nog leeft; minderwaardig, respectloos, onderdrukkend laat behandelen? Als de islam ons leert dat we respect moeten hebben voor overledenen, is het dan mogelijk dat dezelfde islam ons aanmoedigt levenden, van welk (on)geloof dan ook te haten, onderdrukken, of zelfs te doden?

Islam is een jong geloof van 14 eeuwen. Landen die nu moslim zijn, zoals Marokko, Turkije, Egypte, Syrië, Irak, Saoedi Arabië, Iran, enz. hebben duizenden jaren oude cultuur en gewoonten. Al die landen zijn ongeveer elf tot twaalf eeuwen geleden moslim geworden. Helaas hebben vele van hen, hun ‘macho’ cultuur niet achterwege kunnen laten nadat ze de islam accepteerden. Vele gewoonten en gebruiken van deze landen druisen tegen de islam in, zoals de omgang met andere culturen, geloven en vrouwen. Vaak nemen de culturele (intolerante) waarden en normen, die zeer diep geworteld zijn, de leiding en worden de islamitische waarden en normen aan de kant geschoven.

Vandaag de dag is de islamitische wereld bepaald geen achtenswaardig voorbeeld voor de rest van de wereld. Moslims praktiseren en vertegenwoordigen de islam niet zoals het behoort en de islamitische identiteit is helaas gereduceerd tot het uiterlijk en kleedgedrag. Waarden en normen van de islam is zelfs bij vele hedendaagse moslims helaas ver te zoeken.

Nog nooit in zijn ruim 14 eeuwige verleden is de islam zo mis vertegenwoordigd door zijn volgelingen: 11 september, moord op Theo van Gogh, Al-Qaida en nu Isis, vormen zo een grote smet die door ‘zogenaamde’ moslims op het schitterende gelaat van de islam is besmeurd, dat de ‘ware’ moslims die zich distantiëren van alle soorten geweld en misdaden, tientallen jaren nodig zullen hebben om deze smet weg te poetsen zodat de ware schittering weer tevoorschijn zal komen.

Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat een moslim diegene is waarbij anderen niet hoeven te vrezen voor zijn handen en tong (Moeslim Imân 14) Als momenteel mensen vrezen voor sommige moslims, dan vallen die moslims niet in de categorie ‘moslims’ zoals onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, het heeft gedefinieerd. Waar ze wel bij horen zullen ze in het hiernamaals zien. Duidelijk is wel dat ze geen plek hebben in de islam van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran.

Allah verbiedt de moslims om zelfs te roddelen achter iemand: ‘Spreek geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid’ (49:12). Ook wordt in de Koran zeer duidelijk gemaakt dat het doden van één mens gelijk is aan het doden van de gehele mensheid. (5:32).

Als onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en de Koran deze verheven richtlijnen geven voor de moslims, hoe is het mogelijk dat diegenen die claimen volgelingen te zijn van de islam terreuraanslagen plegen en vele onschuldigen kunnen vermoorden? En dit bovendien ook nog pretenderen te doen in de naam van de islam?

Hierbij moeten we de islam geen onrecht aandoen. Alle negativiteit en slechte voorbeelden van de ‘moslims’ hebben er niet voor kunnen zorgen dat de verheven waarden en normen van de islam zijn schittering en aantrekkingskracht heeft verloren. Hoe kunnen we anders verklaren dat tienduizenden mensen zich per jaar aangetrokken voelen voor deze heldere verheven boodschap? Zij hebben door de zandstorm die vooral uit het Midden-Oosten opwaait, toch nog de verheven normen en waarden van de islam gezien en met beide handen gegrepen. Nog interessanter om te vermelden is dat de overgrote deel van deze mensen die kiezen voor deze ‘vrouwonvriendelijke’ geloof, vrouwen zijn.

Helaas zullen er ook mensen zijn die door deze misdaden van ‘moslims’ afgeschrikt worden en die de misdaden van deze ‘moslims’ toeschrijven aan de Koran en graag zouden willen zien dat de Koran verboden zou worden. Met hun (mis)daden en zelfmoordacties schenden zij bovendien niet alleen de rechten van onschuldige andersgelovigen maar ook de rechten van ruim anderhalf miljard moslims. Ze zullen hiervoor geen verantwoording kunnen afleggen.

Regels omtrent het voeren van oorlog

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een samenleving ook is, er zijn momenten dat ze moeten strijden en zich moeten verdedigen tegen de aanvallen van agressors. Ook hiervoor heeft de islam richtlijnen gegeven. De islam heeft de woeste, wrede barbaarse nomaden van hun ‘wreedheden’ ontdaan en hen ‘humane’ verdedigingsmethoden geleerd om zo op de juiste wijze te handelen tijdens een oorlogssituatie.

Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden. Dus van diegenen die niet op het strijdtoneel zijn verschenen, daar blijf je van af! Marteling en verminking zijn gruwelijke overtredingen. Allah houdt niet van overtreders. Enkele geboden hieromtrent in de Koran zijn: ‘Strijd (zonder eigenbelang) op de weg van Allah tegen hen, die jullie bestrijden, maar overtreed (de grenzen, de regels) niet. Allah houdt immers niet van overtreders.’ (2:190)

‘…Dus indien zij zich op een afstand van jullie houden en jullie niet bevechten en jullie vrede aanbieden, (dan) heeft Allah jullie niet toegestaan om iets tegen hen te ondernemen.’ (4:90)

‘Indien zij tot vrede neigen, neig jij daar dan eveneens toe en stel jouw vertrouwen in Allah.’ (8:61)

‘….Indien zij zich derhalve jullie niet met rust laten, noch jullie vrede aanbieden, noch hun handen van jullie afhouden, grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden. Tegen diegenen hebben Wij jullie duidelijk gezag verleend.’ (4:91)

Er wordt een zeer duidelijke onderscheid gemaakt tussen hoe moslims moeten handelen in ‘vrede-‘ en ‘oorlogssituatie’.

‘Allah verbied jullie niet om hen, die niet met jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed en rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn.’ (60:8)

‘Allah verbied jullie echter hen als bondsgenoten te nemen die tegen jullie strijden vanwege het geloof en die verdrijven uit jullie woonplaatsen hen (anderen) helpen om jullie te verdrijven. Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers.’ (60:9)

Hoe ‘vredelievend’ en humaan een land ook is, ze zullen nooit hun poorten openhartig voor aanvallers en agressors openen, omdat ze tegen geweld en oorlog zijn. Zoals ieder ‘vredelievend’ land, zelfs het meest humane democratische land, ‘speciale’ wetten heeft en deze hanteert tijdens oorlogssituatie, net zo heeft de islam ‘speciale’ wetten en regels die enkel en alleen gelden tijdens oorlogssituatie en niet daarbuiten. Helaas zijn er mensen die deze verzen, die enkel van toepassing zijn tijdens oorlog, uit hun verband te rukken en de islam als een oorlogszuchtige religie bestempelen. Het meest trieste is dan ook dat enkele moslims hieraan hun bijdrage leveren.

Wat er zo positief is aan de islam kunnen we beter aan de tienduizenden ‘nieuwe’ moslims vragen die zich tot de islam hebben bekeerd en nog steeds bekeren. Om deze vraag niet helemaal onbeantwoord te laten willen we enkele van de ontelbare ‘positieve’ kanten van de islam belichten. Islam is de enige religie die zijn volgelingen aanspoort om na te denken en hun verstand te gebruiken en zich niet blindelings moeten vasthouden aan dogma’s, tradities en gebruiken van hun voorvaderen en/of leiders.

Enkele van de vele verzen in de Koran die nadenken aanspoort:

‘En wanneer tegen hen wordt gezegd: “Volg hetgeen Allah heeft neergezonden”, dan zeggen zij: ‘Nee, wij volgen hetgeen wij bij onze voorvaderen hebben aangetroffen.” Is dit ook het geval indien hun vaderen nergens verstand van hadden en niet de juiste richtlijnen hebben gevolgd?’ (2:170)

‘Denken jullie dan niet na?’ (2:44)

‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (10:16), (21:10), (21:67), (28:60)

‘En zeker heeft hij (satan) velen van jullie doen dwalen. Gebruiken zij hun verstand dan niet?’ (36:62)

‘En in de opeenvolging van nacht en dag, en in dat gene wat Allah uit de hemelen doet neerdalen aan levensonderhoud……, bevinden zich tekenen voor een volk dat haar verstand gebruikt.’ (45:5)

‘En Hij is Degene Die doet leven en doet sterven,…… Begrijpen jullie (dat) dan nog steeds niet?’ (23:80)

‘Er bevinden in de schepping van de hemelen en van de aarde,……. tekenen voor de mensen die verstand bezitten.’ (3:190)

Wat was het eerste gebod van Allah?

Het eerste gebod van de islam was ‘Lees!’ en niet: ‘ga bidden, ga vasten, doe een hoofddoek om, eet geen varkensvlees, drink geen alcohol, of een andere praktische gebod, want diegene die de gehele schepping kan lezen gelooft niet meer in een ‘onzichtbare god’ maar ziet in de gehele schepping zijn Schepper. Hierna verricht hij/zij de geboden met pure overgave (moslim betekent ‘diegene die zich overgeeft’). Iemand die zijn verstand gebruikt en de tekenen ziet verbaasd zich net als de Koran dat andere rationele, verstandige mensen niet kunnen/willen geloven in de Schepper die overal duidelijk aanwezig is.

Hij/zij ziet dat alles zo perfect geordend is dat het onmogelijk is dat dit alles door ‘toeval’ is ontstaan. Islam leert ons na te denken en te bezinnen over de gehele schepping. Alles is zo volmaakt en perfect dat dit een valkuil is om Schepper over het hoofd te zien en de natuur als de schepper te zien. De Koran leert ons om zo naar de gehele schepping te kijken deze te lezen en te bezinnen. Ieder plant, boom, dier, planeet, ster, mens is een vers van Allah die gelezen dient te worden. De Koran verbaast zich hierdoor over mensen die ondanks al deze tekenen toch de Schepper niet kunnen zien. Daarom spoort de islam de wetenschap juist sterk aan.

In de Koran staan geen wetenschappelijke onwaarheden. Tenzij miljarden moslims, waaronder ook vele wetenschappers, eeuwenlang dit over het hoofd hebben gezien. De Koran is een Boek dat als leidraad en handleiding voor ieder fase van de mens en samenleving is geopenbaard. Het is niet enkel een gebedenboek of een geschiedenisboek. Het is een boek die alle fasen van het leven en de samenleving vormgeeft. Hij leert de mensen hoe ze op deze vergankelijke aarde optimaal moeten handelen en zaaien zodat ze volledige winst uit hun oogst in het hiernamaals kunnen halen. Hij geeft richtlijnen hoe een optimale samenleving vormgegeven kan worden.

Islam verbiedt om anderen wat op te dringen en gebiedt om iedereen rechtvaardig te handelen ook al is het je vijand. Hoe is het mogelijk dat dezelfde islam onmenselijkheid, barbaarsheid en intolerantie predikt?

‘Er is geen dwang in de godsdienst (islam)’ (2:256)

‘Indien jouw Heer dat had gewild, zouden allen die op aarde zijn hebben geloofd, allen tezamen. Zou jij de mensen dan dwingen totdat ze gelovigen zijn?’ (10:99)

‘Laat niet de vijandschap van een volk jullie ertoe brengen onrechtvaardig te handelen. Handel rechtvaardig, dat ligt dichter bij vroomheid.’ (5:8)

‘Bespied elkaar niet en spreek geen kwaad over elkaars afwezigheid.’ (49:12)

De islam leert ons hoe we optimale rust en genot kunnen vinden in onze harten: ‘Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.’ (13:28).

De islam leert ons dat deze wereld het niet waard is om te stressen en depressief te worden en dat het eigenlijke leven in het hiernamaals is: ‘Iedere ziel zal de dood ondergaan, en voorwaar: pas op de dag der opstanding zullen jullie je beloning (volledig) ontvangen….. Wereldse leven is slechts een misleidende genieting.’ (3:185)

‘Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld.’ (4:77)

‘Het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. Doch voor diegenen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden jegens Allah is het verblijf in het Hiernamaals beter. Begrijpen jullie dat dan niet?’ (6:32 ; 29:64)

‘De genieting van het wereldse leven is slechts kort vergeleken tot het Hiernamaals.’ (9:38)

‘O mensen, de belofte van Allah is waar. Laat de wereldse leven jullie niet misleiden en laat de bedrieger (Satan) jullie niet van Allah weghouden.’ (35:5)

‘Dit wereldse leven is slechts een (vergankelijke) genieting, en het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats.’ (40:39)

‘Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven we daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.’ (42:20)

De Koran maakt ons duidelijk dat de wereld geen plek is om te stressen en depressief te worden zodat je geestelijke gezondheid wordt aangetast.

Is de islam een oorlog verlangende religie?

Naast het morele feit dat het voeren van oorlogen onjuist is, is de mensheid tot de dag van vandaag jammer genoeg er niet in geslaagd om oorlogen te vermijden. In de Koran komt het verhaal over de twee zonen van Adam, namelijk Kaïn en Abel voor. Dit is een gebeurtenis waarbij Kaïn zijn broer Abel uit jaloezie ombrengt en op deze wijze de eerste moord in de geschiedenis van de mens pleegt. Mensen die moorden plegen vanuit kwade intenties zoals jaloezie, machtsvertoon, haat e.d. hebben altijd bestaan. In de islam wordt het als proportioneel gezien als het slachtoffer een reactie vanuit zelfverdediging toont op aanvallen die hij/zij ondervindt. Zie als voorbeeld het volgende vers uit de Koran, om enige nuance aan te brengen in het verhaal: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan.” (Koran 22:39)

De mensen die direct werden toegesproken in dit vers waren de Profeet en zijn metgezellen. In de eerste periode na de openbaring van de islam, woonden de moslims, die in de minderheid waren, nog in Mekka. Moslims werden toen opgepakt en gemarteld tot de dood, waarna de profeet besloot om een deel van de moslims te laten emigreren naar Abessinië (het huidige Ethiopië). De overgebleven groep moslims emigreerde later naar Medina (de hidjra). Hier heerste er nog altijd angst bij de moslims, omdat zij bijna iedere dag werden geconfronteerd met nieuwsberichten dat de Mekkanen plannen maakten om de moslims in Medina aan te vallen, en dat gebeurde ook.

Allah stond de moslims toe om oorlog te voeren met de intentie zichzelf te verdedigen en ook de islam in stand te houden: “En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.” (Koran 1:190)

In dit vers worden de volgende drie punten duidelijk gemaakt:

“Strijd tegen degenen, die tegen u strijden.”

Dus strijd niet met degenen die niet tegen u strijden. De profeet heeft daarnaast zijn generalen ook altijd gewaarschuwd, om vrouwen, ouderen, kinderen en mensen die bidden te sparen.

“Strijd voor de zaak van Allah”.

Het zou kunnen dat oorlogen om allerlei redenen gevoerd worden, zoals het veroveren van landgebieden en het bemachtigen van zeggenschap over de grondstoffen. Een moslim echter kan slechts met één intentie oorlog voeren en dat is voor de zaak van Allah. Aldus om oproer, chaos en anarchie te stoppen.

“Overschrijd de grens niet”.

In tijden van oorlog is het niet toegestaan om iemand te vermoorden op bijvoorbeeld oneerbiedige wijze, of door eerst te martelen: er zijn dus regels en grenzen, waarbij het dus volstrekt verboden is om immoreel gedrag te vertonen tijdens oorlogen en allerlei oorlogsmisdaden te plegen.

Vrede staat centraal in de islam.

Als een staat of een individu echter wordt aangevallen dan is het volgens de islam toegestaan om hier antwoord op te geven. Of als er zich een situatie afspeelt waarbij basale rechten van mensen worden geschonden en inwoners niet worden beschermd, integendeel worden vervolgd en omgebracht door mensen die aan de macht zijn, dan is het toegestaan om het onderdrukte, zwakkere deel van de bevolking te hulp te schieten.

OVERIGE