voorspelling

Welke voorspellingen heeft de profeet Mohammed (vzmh) gedaan?

1. Oemar vertelde in een verhaal dat is opgetekend in de ‘Sahih al-Moeslim’: Alvorens het gevecht van Oehoed begon, wandelde de Boodschapper van God, vrede zij met hem, rond op het slagveld en wees op enkele plekken terwijl hij zei: Aboe Jahl zal hier worden gedood en ‘Oetba hier, Shayba hier, Walid hier, enz. Ik zweer bij Allah dat na het gevecht de dode lichamen van al deze mannen werden gevonden precies op de plekken die de Boodschapper had aangeduid. (Moeslim, Janna, 76,77)

2. Boechari en Aboe Dawoed citeren Habbab ibn Arat die zei: ‘Op een dag, tijdens de periode van marteling en onrust in Mekka, ging ik naar de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, die in de schaduw van de Kaba zat. Ik was nog steeds een slaaf in de handen van de Mekkanen in die tijd. Zij mishandelden mij erg en ik kon dit niet meer volhouden. Ik vroeg aan de Boodschapper van Allah om in zijn gebeden, hulp en redding voor mij te verzoeken. Maar hij wendde zich tot mij en zei: ‘Bij Allah, ik zweer dat voorgaande gemeenschappen ergere martelingen moesten ondergaan. Sommige moesten in grachten gaan liggen en werden dan met zagen in twee gesneden en dit deed hen niet hun geloof opgeven. Zij werden levend gevild maar toonden geen zwakte tegenover de vijand. Zeker zal Allah deze religie vervolmaken, maar gij toont té grote haast. Er zal een dag komen dat een vrouw, zonder begeleiding van San’a tot Hadramawt zal reizen en niets zal vrezen behalve wilde dieren. Nochtans toont gij ongeduld.’

Habbab vertelde verder: ‘Ik zweer bij Allah, alles wat de Boodschapper van Allah die dag voorspelde, is uitgekomen. Ik was er persoonlijk getuige van.’ (Boechari, Manaqib, 22 / Aboe Dawoed, Jihad 97)

3. Boechari, Moeslim en Ahmad ibn Hanbal vermelden: Gedurende de constructie van de moskee van de Profeet in Medina, vertelde de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, aan Ammar: ‘Wat een tragedie, Ammar, een opstandige groep zal u vermoorden.’

Ammar werd gedood tijdens het gevecht van Siffin door de aanhangers van Moe’awiya die in opstand kwam tegen de kalief Ali.(Boechari, Salah, 63 / Moeslim, Fitan 70, 72 / Ibn Hanbal, Moesnad, 12. 161, 164)

4. Voor zijn dood, riep de Profeet, vrede zij met hem, zijn dochter Fatima bij zich aan zijn ziekbed en voorspelde dat zij de eerste van zijn familie zou zijn om na zijn dood met hem verenigd te worden. Fatima vervoegde haar vader, de trots der mensheid, 6 maanden later. (Ibn Maja, Jana’iz, 65 / Moeslim, Fada’il al Sahaba, 15 : Ibn Hanbal, Moesnad, 3.197)

5. De Profeet, vrede zij met hem, voorspelde de Mongoolse invasie met de woorden: ‘ Het Uur zal komen dat gij zult vechten met een volk met rode gezichten, klein, met spleetogen en platte neuzen. Zij dragen harige leren laarzen.’ (Boechari, Jihad, 95, 96 / Aboe Dawoed, Malahim, 10 / Ibn Maja, Fitan 36)

6. Zoals wordt verteld door Hakim, Tirmidhi, Ibn Hanbal en Ibn Maja, bedoelde de Profeet, vrede zij met hem, door herhaaldelijk te verklaren:‘Gij zult na mijn dood, Aboe Bakr en Oemar volgen.’ dat die twee hem als kalief zouden opvolgen. Hij voorspelde ook dat de regering door Aboe Bakr kort zou zijn terwijl Oemar langer zou heersen, om vele overwinningen mogelijk te maken. (Hakim, Moestadrak, 3.75 / Ook vermeld bij Tirmidhi, Ibn Hanbal en Ibn Maja)

7. Volgens authentieke overleveringen, gaf de Profeet, vrede zij met hem, zijn gemeenschap goed nieuws dat zij Damascus, Jeruzalem, Irak, Perzie, Istanbul (Constantinopel) en Cyprus zouden veroveren en dat de religie der islam zo ver zou reiken als de meest afgelegen hoeken der wereld in het Oosten en het Westen. (Hakim, 4.445 / Ibn Hanbal, 4.303, ook vermeld door Moeslim en Tirmidhi)

8. De Profeet, vrede zij met hem, verklaarde: Deze onderneming begon met profeetschap en als een genade; daarna zal de genade een Kalifaat zijn. Vervolgens wordt het een wrede monarchie en tenslotte een onrechtvaardige tirannie. Hij voorspelde eveneens dat het Kalifaat na hem zeker 30 jaar zou duren en daarna in een wrede monarchie zou ontaarden. Al deze voorspellingen van de nobele Profeet, vrede zij met hem, werden waarheid.(Aboe Dawoed, Soenna 8 / Tirmidhi, Fitan 48 / Ibn Hanbal 4.273)

9. Volgens een authentiek verhaal verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘Oethman zal worden gedood terwijl hij de Koran leest. Allah zal hem in een kleed hullen maar zij zullen verlangen om dit van hem weg te nemen.’ (Hakim, 3.100 / Ibn Hanbal, 6. 114 / Ibn Maja, 5. 188 / Ook verteld door Tirmidhi)

Door dit te zeggen bedoelde hij dat Oethman kalief zou worden, maar dat zijn afzetting zou worden gezocht en dat hij tenslotte zou worden vermoord tijdens het lezen van de Koran. Dit alles gebeurde precies zoals hij het voorspelde.

10. Zoals in een authentieke Traditie wordt gezegd, zei de nobele Profeet van God, vrede zij met hem, tegen Sa’d ibn Abi Waqqas toen hij zwaar ziek was: ‘Hopelijk zult gij gespaard worden zodat gij sommigen zult kunnen begunstigen en anderen benadelen.’ (Aboe Noe’aym, Hilyat al-Awliya, 1.94, ook verteld door Boechari en Moeslim)

Met deze woorden suggereerde hij dat Sa’d een groot bevelhebber zou worden en vele veroveringen zou uitvoeren. Vele volkeren zouden bevoordeeld worden door kennis van islam te verwerven en zich te bekeren terwijl vele anderen zouden benadeeld worden door de ineenstorting van hun staten.

Sa’d nam het bevel van Moslimlegers op zich, net zoals de Heilige Profeet, vrede zij met hem, had voorspeld. Hij vernietigde het Perzische Sassanidenrijk in Iran en Iraq en bracht vele volkeren onder de hoede en de leiding der islam.

11. Op een keer, toen de Profeet, vrede zij met hem, ontwaakte in het huis van Oemm Haram, de tante van Anas ibn Malik, die de Boodschapper, vrede zij met hem , 10 jaar had gediend in Medina, glimlachte hij en sprak: ‘Ik droomde dat mijn gemeenschap oorlog zou voeren op zee, gezeten op tronen zoals koningen.’

Oemm Haram vroeg: ‘Bid dat ik daarbij mag zijn.’ De Profeet, vrede zij met hem, zei verzekerd: ‘Dat zult gij.’ (Soeyoeti , Jami’al-Saghir, 6.24, vermeld door Boechari, Moeslim en Tirmidhi)

Dit alles gebeurde 40 jaar later toen Oemm Haram, vergezeld van door haar echtgenoot ‘Oebada ibn Samit, vertrok om Cyprus te veroveren. Zij stierf daar en haar graf is sindsdien druk bezocht.

12. Volgens een authentieke vertelling verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘De stam van Thaqif zal een leugenaar voortbrengen die beweert Profeet te zijn en die een bloedige tirannie zal vestigen.’ (Hakim, 3.453 / Ook vermeld door Moeslim, Ibn Hanbal en Tirmidhi)

Met dit verhaal bedoelden zij de beruchte Moekhtar die Profeet beweerde te zijn en de bandiet Hajjaj, die tienduizenden mensen vermoordde.

13. Nogmaals, volgens een authentiek verhaal, verklaarde de Profeet, vrede zij met hem: ‘Waarlijk Constantinopel (Istanboel) zal worden veroverd, door mijn gemeenschap. Hoe gezegend zal de bevelhebber zijn die het zal veroveren en hoe gezegend zijn leger.’ (Hakim, 4.422 / Boechari, Tarikh al-Saghir, 139 / Ibn Ha,nbal, 4.335)

Zo voorspelde hij dat Istanboel door moslims zou worden veroverd en dit is een aanduiding van de hoge spirituele rang van Sultan Mehmed, de Veroveraar, en de deugdzaamheid van zijn leger. Deze voorspelling kwam eeuwen later uit.

De meeste van deze voorspellingen hebben reeds plaatsgevonden en de anderen wachten op het juiste moment om hun juistheid te bewijzen. Enkele van zijn voorspellingen hebben, interessant genoeg, te maken met vooruitgang in wetenschappen en technologie. Bijvoorbeeld, zoals is opgetekend in de authentieke boeken der Traditie zoals ‘Sahih al Moeslim’ en ‘Soenan al Tirmidhi’, voorspelde hij dat een granaatappel zou volstaan voor 20 mensen en dat de schil schaduw voor hen zou voorzien. Hij voorspelde ook dat de tarwe, verbouwd op een oppervlakte zo klein als een huisbalkon, zou volstaan om een familie een jaar te voeden. Met deze voorspellingen gaf hij een aanduiding voor de grote vooruitgang die de mensheid ooit zou maken in genetische reconstructie.

In zijn voorspellingen gebruikte de Profeet, vrede zij met hem, nooit de uitdrukkingen ‘Ik denk, ik raad, het zou kunnen, het zal waarschijnlijk gebeuren, enz. die twijfel uitdrukken. Integendeel hij sprak met zekerheid, alsof hij de voorspellingen werkelijkheid zag worden op een TV scherm. Dit betekend dat hij ofwel een scherpzinnig zicht had dat tegelijk in het verleden en in de toekomst kon kijken, wat voor een sterfelijke mens onmogelijk is; ofwel dat Hij een Profeet, vrede zij met hem, was, onderwezen door de Kenner van Alle Dingen, de Ene voor Wie alle tijd en ruimte slechts één punt is.

Hoe denkt de islam over de toekomst?

Wat de bronnen van de islam, de Koran en het voorbeeld van profeet Mohammed, vrede zij met hem, en de persoonlijke beoefening van de islam betreft, is de islam altijd hetzelfde gebleven en zal de visie op de toekomst niet veranderen.

De sociale weerspiegeling van de islam en de positie van moslims in de wereld zijn echter wel veranderlijk. In de afgelopen 150 jaar zijn de sociale instituten van de islam en in feite de gehele islamitische beschaving, die de mensheid zoveel gegeven hebben, door het Europese imperialisme vernietigd. Moslims zagen zich voor de immense taak gesteld om hun gemeenschappen opnieuw vorm te geven en hun beschaving opnieuw op te bouwen.

Er zijn drie belangrijke problemen die de moslimwereld te boven moet zien te komen. Dit zijn gebrek aan onderwijs, armoede en versplintering binnen de moslimwereld. De islam heeft eeuwenlang zijn bijdrage geleverd aan de wereld en de wereldvrede en heeft de potentie dit ook in de toekomst te zullen doen, mits deze problemen worden aangepakt.

In de hoogtijdagen van de moslimnaties, vormden deze in een groot deel van de wereld een bron van vrede en stabiliteit. Voordat de islam haar intrede deed, hadden mensen in de tot dan toe bekende wereld, nog nooit in zulke grote getale in een veilige, vreedzame en harmonieuze wereld geleefd. Meer dan duizend jaar heeft de islam een derde van de wereld welvaart en vrede gebracht. Nadat de laatste moslimstaat, het Ottomaanse Rijk, zijn invloed verloor, heeft de wereld twee wereldoorlogen meegemaakt en zijn de Balkan, het Midden Oosten en andere plaatsen waar de Ottomanen, op basis van de tolerante principes van de islam eeuwenlang in vrede regeerden, nooit meer hetzelfde geweest. Nog steeds ligt de oorzaak van een groot deel van de onrust in de wereld, in een gebrek aan aanwezigheid en invloed van echte moslims in deze regio’s. De aanwezigheid van moslims en hun constructieve invloed zullen een wezenlijk onderdeel uitmaken van vrede in de wereld.

Hopelijk zullen de moslims de uitdagingen waar zij zich voor gesteld zien, in de nabije toekomst overwinnen en wederom hun bijdrage leveren aan de welvaart, vrede en harmonie in de wereld.

Welke voorspellingen doet de Koran?

Normaal gesproken kan niemand nauwkeurig weten wat in de toekomst zal gebeuren, zelfs niet enkele minuten later. Wetenschappers zijn niet eens zeker over natuurlijke gebeurtenissen die plaatsvinden volgens ‘deterministische’ wetten. Zij geven tegenwoordig toe dat zij niet met zekerheid kunnen zeggen dat de wereld in dezelfde toestand zal blijven als waarin hij nu is. Sociologen en geschiedkundigen hebben gesproken over historische wetten waarvan zij beweren dat die op feiten zijn gebaseerd of op de ‘vloed der geschiedenis’. De geschiedenis zelf heeft echter bijna al deze wetten tegengesproken en aanhangers van het ‘historicisme’ en zij die de voorkeur geven aan het concept van voortdurende vooruitgang in de geschiedenis, zoals Marx, Fichte, Hegel Herder en anderen, deden dit ook.

De kennis van de toekomst ligt alleen bij God Almachtig. Hij kan nochtans wie Hij wil begunstigen met een deel van deze kennis. Als een mens overtuigd is van de juistheid van het nieuws dat hij over de toekomst brengt, dan kan hij alleen een Boodschapper van God zijn.

De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, maakte vele voorspellingen over de toekomst en de geschiedenis heeft hem niet tegengesproken. Zoals de informatie die hij gaf over het verleden, kunnen zijn voorspellingen over de toekomst ook gevonden worden in de Koran en in de boeken der Traditie.

Voorbeelden van het nieuws dat de Koran geeft over de toekomst

1. De Byzantijnse en Perzische Rijken waren de supermachten van hun tijd. Het was tijdens deze jaren dat de gelovigen, weinig in aantal, wrede vervolgingen ondergingen in Mekka en dat de Perzen een zware nederlaag toebrachten aan de Byzantijnen. Door hun grote overwinningen veroverden zij Aleppo, Antiochie en de belangrijkste Syrische gebieden, ook waaronder Damascus. Zij veroverden Jeruzalem in 614-615. De christenen werden uitgemoord en hun kerken verbrand. De Perzische veroveringsbeweging richtte zich naar op Egypte en reikte zelfs zover als Tripoli in Noord-Afrika. Een ander Perzisch leger vernielde Klein-Azie en geraakte zelfs tot de poorten van Constantinopel, de Byzantijnse hoofdstad. De heidenen van Mekka juichten dit toe en verdubbelden hun terreur en vervolgingen tegen de Profeet, vrede zij met hem, wiens Boodschap een vernieuwing was van de Boodschap die Jezus preekte in Palestina. De volgende Koran verzen, die net in die periode werden geopenbaard, vermelden de nabije overwinning van de Byzantijnen over de Perzen:

‘Alif Lam Mim. De Romeinen werden verslagen in een nabijgelegen land maar zij zullen, nà hun nederlaag een overwinning boeken, binnen 9 jaar (opm: Bid’a, gebruikt in de originele tekst van dit vers, duidt 3 tot 9 aan) Aan God is de beslissing bij beide gevechten en op die dag zullen gelovigen zich verheugen, met de hulp van God. Hij helpt wie Hij wil, te overwinnen. Hij is de Al-Machtige, de Al-Genadevolle.’ (Al-Rum, 30:1-5)

Niemand kon in die periode een dergelijke voorspelling maken. Maar de Profeet, vrede zij met hem, bracht deze Goddelijke Openbaringen over op zijn volgelingen. Zij bevestigden hun vertrouwen in hem zonder twijfel en Abu Bakr wedde met de Mekkaanse polytheisten dat de Romeinen binnen de voorspelde 9 jaar een overwinning zouden boeken. De Byzantijnse keizer Heraclius viel de Perzen oorspronkelijk op zee aan in 622, het jaar der Hijra, en dreef hen op de vlucht na beslissende gevechten in drie opeenvolgende veldtochten. Zijn overwinningen vonden plaats in dezelfde periode als de overwinning van Badr van de moslims over de Mekkanse polytheïsten. De verzen die hier dus werden vermeld bevatten dus 2 voorspellingen die beide binnen de voorspelde 9 jaar uitkwamen.

2. Het was slechts 6 jaar nadat de Profeet, vrede zij met hem, was uitgeweken naar Medina, dat hij naar Mekka ging voor een kleine pelgrimstocht. De Mekkanen hielden hem nochtans tegen bij Hudaybiya en na onderhandelingen werd een vredesverdrag gesloten. Sommige artikels van dit verdrag werden op weerstand onthaald door de gelovigen; maar de Koran verzen die werden geopenbaard na het afsluiten van dit verdrag, beschreven het als een duidelijke overwinning en gaven de gelovigen de beslissende goede melding, die als volgt luidt:

‘Waarlijk, God vervulde het visioen van Zijn boodschapper: Gij zult zeker de Heilige Moskee binnentreden in volledige veiligheid, als God dit wil. Gij zult uw hoofden laten scheren, uw haar inkorten en zult niets hoeven te vrezen. Hij weet wat gij niet weet en Hij heeft u behalve dit, een nabije overwinning toegekend. Het is Hij Die Zijn Boodschapper met leiding heeft gezonden en zijn religie der waarheid, die Hij mag laten zegevieren over alle andere religies. God volstaat als getuige.’ (Al-Fath, 48: 27-28)

Eén jaar later konden de Moslims de kleine pelgrimstocht uitvoeren en het jaar daarop veroverden zij Mekka. Bovendien is de islam overheersend geweest over alle andere religies, gedurende eeuwen en als God het wil zal de islam een wereldwijde superioriteit verwerven in de nabije toekomst.

3. In het oude Egypte had de Farao de gewoonte om de kinderen van Israel te martelen. God zond Mozes naar hem met de opdracht om hem uit te nodigen om in de Ene God te geloven en de Israëlieten toe te staan om Egypte te verlaten met Mozes. De Farao weigerde dit en de strijd tussen hem en Mozes duurde lang. Op een nacht nochtans, slaagde Mozes erin om met zijn volk naar de grens te reizen. Toen Farao echter van deze ontsnappingspoging vernam, maakte hij zich klaar om hem te achtervolgen. Toen Mozes de Rode Zee bereikte, raakte hij deze aan met zijn staf en voor hem openden zich over de hele breedte der zee. Farao trachtte hem te volgen maar werd samen met zijn leger door de zee opgeslokt. Terwijl deze gebeurtenis door de Koran wordt vermeld, maakt deze ook een zeer interessante voorspelling:

‘Vandaag zullen Wij uw lichaam bewaren zodat dit voor u een teken moge zijn voor uw nakomelingen. Nochtans slaan de meeste mensen geen acht op Onze Tekens.’ (Yunus, 10: 92)

Het dode lichaam van Farao werd later drijvend teruggevonden op de westelijke oever van het Sinai schiereiland. De plaatselijke bewoners kunnen u deze plek nog steeds aanwijzen, het heet nu ‘Jabal Firawn’ of de heuvel van Farao. Enkele mijlen van deze heuvel verwijderd, is er een heetwaterbron, genaamd: Hammam Firawn of het Bad van Farao.

4. Een aanzienlijk deel van de Koran gaat over de gebeurtenissen van de Laatste Dag. De Koran beschrijft hoe de wereld zal worden vernield en heropgebouwd zal worden en hoe de doden zullen verrijzen, verzameld op de Plaats van Bijeenkomst en na beoordeeld te zijn, zullen ze worden geleid naar ofwel de Hel ofwel het Paradijs. De Koran geeft ook een duidelijke beschrijving van het Paradijs en de Hel en het leven in elk daarvan.