verboden

Waaruit blijkt dat racisme geen plek heeft in de Islam?

Alle verzen in de Koran zijn gericht op de gehele mensheid óf enkel op de gelovigen. Verzen die oproepen tot de redding, zijn gericht op de gehele mensheid. Hier wordt er niet naar ras, stam, status of rang gekeken. Dat een Arabier tot de redding komt is niet belangrijker dan dat een Engelse tot de redding komt.

In verzen met betrekking tot gebeden en gehoorzaamheid wordt gesproken tot de gelovigen. Hierin wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen de gelovigen. Geboden als ‘‘Aanbid Allah’’ en ‘‘Geef uw aalmoezen’’, en verboden als, ‘‘Neem geen rente’’, ‘‘En houd u verre van overspel’’, ‘‘Noch belastert elkander’’, zijn gericht aan alle gelovigen. De graad bij het naleven van de geboden en wegblijven van de verbodenen zijn voor alle volkeren hetzelfde.

Daarnaast zijn er verzen over de kwelling; zij waarschuwen voor de kwellingen die de vroegere volkeren ondervonden hebben. In deze verzen wordt aandacht geschonken aan en gesproken over de gevechten, opstanden, verloochingen, en kwellingen tegenover de Boodschappers. De kwellingen zijn wegens deze zondes tot hen gekomen. Dus niet omdat ze tot een bepaald volk toebehoorden.

Dat racisme niets met het verstand, de wetenschap en het geweten te maken heeft, is duidelijk vermeld met het begrip dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd ‘Asabiyyat al djahiliyya’ (extreem nationalisme van de tijd der onwetendheid).

Een mens kan wegens zijn ras noch beter noch slechter worden. De begrippen ‘goed’ en ‘slecht’ behelzen niet een dusdanig kenmerk. Ieder verstand en geweten bevestigt dit. Wanneer we het over een mens met goede eigenschappen hebben, dan hebben we het meestal over zijn morele waarden, taqwa, goede daden, eerlijkheid en zijn doorzettingsvermogen. Dit zijn allemaal zaken die samenhangen met zijn wil. Omdat eenmaal niemand met zijn vrije wil zijn ras kan kiezen, zouden wij onze onwetendheid aantonen door te zeggen dat die of deze man goed is, omdat hij tot een bepaald volk toebehoort.

Hoe je het ook bekijkt, racisme is niets meer dan onwetendheid

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is niet alleen gestuurd naar het Arabische volk. Hij is niet alleen voor de Arabieren, maar voor de werelden als genade gezonden. Hij is met monotheïsme als missie uitgekomen. Tegenover hem waren er toendertijd verschillende praktijken van afgoderij. Hij wilde de mensen die slaaf waren van standbeelden, in gevangenschap waren van hun ego, onderdrukt werden door de heidense religies, bevrijden en hen een dienaar maken van Allah en alleen Hem laten aanbidden. Hij wilde rechtvaardigheid in plaats van onderdrukking, en met het licht van de openbaring alle misvattingen rechtzetten. Hij wilde alle verkeerde normen vervangen met de normen van de Koran. Zijn missie reikte verder dan de stammen, rassen en andere ‘uiterlijke’ kenmerken. In zijn afscheidsrede sprak de Profeet (vrede zij met hem) zijn volgelingen toe. Het waren een van zijn laatste woorden en die luidden: ‘‘De gehele mensheid stamt af van Adam (vrede zij met hem) en Eva (vrede zij met haar). Adam is uit aarde gemaakt. Dus is een Arabier niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele manier beter dan een Arabier. Noch is een blanke beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke. Alleen wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene moslim zich onderscheiden van de ander!’’

In het vers waar racisme wordt verboden en wordt gezegd dat alle mensen van dezelfde voorouders afstammen, wordt het volgende gezegd: ‘Voorzeker, de godvruchtigste (taqwa) onder u is de eerwaardigste bij Allah’. Koran (49:13)

In taqwa is het vermijden van racisme inbegrepen. Bij Allah zijn niet de mensen van dit of dat volk de eerwaardigste, maar zij die in de taqwa het verst zijn. Het maakt dus niet uit tot welk volk je behoort.

Taqwa betekent Godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden. Als we in de verzen kijken naar de attributen van degenen met taqwa, zien we dat de taqwa het resultaat is wanneer de islam in zijn geheel wordt nageleefd.

In het hoofdstuk van het huis van Imran nodigt onze Heer ons uit naar Zijn vergiffenis en naar Zijn paradijs. Het gaat verder dan uitnodigen, Hij zegt ‘’Ren!’’. En aan het eind van dit vers wordt vermeld dat het paradijs voorbereid is voor degenen met taqwa.

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van mensen met taqwa als volgt opgesomd:

• ‘’Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen.’’ (Aalmoes geven en de behoeftigen te hulp schieten) (Koran 3:134)

• ‘‘Zij, die hun frustratie ten tijde van woede doorslikken.’’

• ‘‘Zij die vergevend zijn jegens de slechtheden afkomstig van de mensen’’

• ‘‘En zij, die wanneer zij een slechte daad begaan of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden” (Koran 3:135)

• ‘‘en om vergiffenis vragen voor hun zonden’’

• ‘‘en niet volharden in hun (slechte) daden tegen beter weten in’’

Allah heeft degenen lief die deze eigenschappen bezitten; ongeacht zijn status, volk, inkomst of klasse. Is dan een gelovige die zich bewust is van zijn dienaarschap dan niet verantwoordelijk voor het liefhebben van degenen die Allah ook lief heeft? Terwijl Allah van deze dienaren houdt, hoe kan een gelovige dan zijn landgenoot, die ver staat van dit soort eigenschappen, liefhebben.

Hoofdstuk ‘Al Fatiha’ is het eerste hoofdstuk in de Koran. Het hoofdstuk dat daarop volgt is ‘Al Baqara ’ en deze begint met de volgende woorden: ‘‘Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de muttakeen (mensen met taqwa)’’. Het is zeer betekenisvol dat na ‘Al Fatiha’ direct aandacht wordt gevestigd op taqwa! Hierin worden degenen met taqwa met de volgende attributen gekenmerkt: ‘’Die in het onzienlijke geloven’’, ‘’en het gebed verrichten, ‘’en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken’’, ‘’En die geloven in hetgeen u is geopenbaard en in hetgeen voor u is geopenbaard’’, ‘’en een standvastig vertrouwen hebben in dat wat komen zal’’.

In dit vers wordt er niet over een ras, een stam, een leider, een officier, een slaaf of een heer gesproken… Deze verzen zijn maar twee voorbeelden. Uitgaand van dit perspectief wordt het duidelijk dat alle verzen in de Koran racisme verwerpen.

Waarom zijn er geen mensen- of dieren beelden in de moskee aanwezig?

In de islam komen in een plaats waar gebeden wordt, geen afbeeldingen voor.

De islam is gekomen om een einde te maken aan het aanbidden van afgoden, in plaats van het aanbidden van één ware God. In de geschiedenis van de mens, is het oprichten van afbeeldingen van belangrijke personages, koningen etc. op plaatsen van aanbidding, een van de oorzaken van het aanbidden van afgoden. In de loop der tijd vergat men de oorspronkelijke context waarin de beelden geplaatst werden en begonnen mensen een goddelijke status toe te kennen aan die beelden of geloofden zij dat de personen die door de beelden (of afbeeldingen) uitgebeeld werden, een bepaalde mate van goddelijkheid bezaten.

In de islam wordt elke afbeelding van Allah beschouwd als godslastering. Aangezien Allah boven alles verheven is en op niets lijkt wat wij kennen, is het niet mogelijk om ons een beeld van Allah te vormen.

Waarom heeft de islam zoveel regels?

Mens zijn is jezelf koppelen aan regels. Dit begint al na je geboorte. Je koppelt jezelf (zonder dat je het wilt of beseft) aan de regels van je ouders die zij voor jou bepalen. In je puberteit kom je (vaak) in opstand tegen deze regels en zonder te beseffen koppel je je vast aan de regels (vriendencode) van je ‘beste’ vrienden. Niet te vergeten de regels waaraan je je moet koppelen als je naar school gaat of zelfs gaat studeren. Ieder keer als je denkt dat je losgekoppeld bent van regels en denkt dat je vrij bent, ben je gekoppeld aan nieuwe regels. Je hebt een baan dus komt een nieuwe koppeling van regels waaraan je je moet houden om je baan niet te verliezen. Ben je een ondernemer, ook dan heb je je gekoppeld aan regels.

Heb je je rijbewijs gehaald dan krijg je een flinke koppeling met regels naast je roze kaartje. Eenmaal een partner en huwelijk dan komt weer een nieuwe koppeling van regels. Kinderen krijgen brengt weer een nieuwe koppeling van regels met zich mee. Om een gezonde en rechtvaardige samenleving te krijgen, hebben landen grondwetten en vele andere wetten en regels opgesteld. Dit laat op zich al zien dat; als je de mensen op zichzelf laat zonder regels, dan ontstaat binnen de kortste keren chaos en anarchie in die samenleving.

We kunnen nog vele voorbeelden noemen waarbij zeer duidelijk wordt dat ‘mens’ zijn eenmaal regels met zich meebrengt. Als mens kun je niet vrij zijn en de regels aan je laars lappen. Als je dat toch doet moet je ook klaar zijn om de gevolgen daarvan te accepteren.

Een mens bestaat niet enkel en alleen uit een lichaam. Als mensen zich moeten koppelen aan regels om dit aardse leven te kunnen (over)leven, waarom roept men meteen ‘vrijheid’ en ‘leven zonder regels’ als het gaat om het (over) leven van je ziel en geest?

Er zijn bepaalde feiten waar we, of we nu willen of niet, niet onderuit kunnen:

• We bestaan en leven eenmaal op aarde.

• We maken ellende en verdriet mee.

• We worden oud.

• We worden ziek.

• We verliezen onze geliefden en naasten.

• We gaan dood.

Hoe ga je als ongelovige mens om met deze ‘tegenslagen’ in je leven? Hoe ga je als ongelovige om met de meest wezenlijke vragen waarmee mensen duizenden jaren mee zitten en filosofen nog steeds geen antwoord op hebben:

• Waarom ben ik op aarde?

• Wat gebeurt er na de dood?

Mensen zijn ‘intelligente’ wezens en kunnen zich niet afsluiten tegen bovenstaande punten. Gewoon vrij zijn en leven zonder regels verzacht de geleden pijn niet, en het zal zeker de angst voor de toekomst ook niet wegnemen. Zelfmoordcijfers in moderne rijke westerse samenleving laat dit overduidelijk zien.

Islam is een geloof dat zegt: ‘Let op! Je bent voor een korte periode op aarde, je hoofdverblijf waar je oneindig zal verblijven is in het Hiernamaals.’

‘En dit wereldse leven is niets anders dan vermaak en spel, het verblijfplaats in het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten.’ (Koran 29:64)

‘Weet dat het wereldse leven slechts een spel is, een ijdel vermaak, en pracht en praal, en opschepperij tussen jullie, en onderlinge wedijver ter vermeerdering van bezittingen en kinderen…

En het wereldse leven is niets anders dan een verleidende vorm van genot.’ (Koran 57:20)

‘Wie de beloning van het Hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het Hiernamaals geen aandeel.’ (Koran 42:20)

Als we voor onze korte vergankelijke aardse leven al gebonden zijn aan verschillende wereldse regels, waarom verbaast men zich dat je je aan ‘Goddelijke’ regels moet houden om zowel op aarde als in het Hiernamaals gelukkig te leven?

Naast het feit dat deze Goddelijke regels de mens mentaal sterk maakt, zorgen deze regels er voor dat we rijp worden voor onze uiteindelijke bestemming; het Hiernamaals. Islam onderscheidt zich van andere geloven door het feit dat het een geloof is die de mensen zowel het gelukzalig leven op aarde als in het hiernamaals biedt door de regels op te stellen waaraan de moslims zich vasthouden.

Zoals onderstaande verzen duidelijk maken vraagt de islam geen blinde overgave aan dogma’s. Hij eist dat zijn volgelingen ‘nadenken, beredeneren, onderzoeken, verstand gebruiken, enz.

‘Denken jullie dan niet na?’ (2:44)

‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (10:16), (21:10), (21:67), (28:60)

‘En zeker heeft hij (satan) velen van jullie doen dwalen. Gebruiken zij hun verstand dan niet?’ (36:62)

‘Er bevinden in de schepping van de hemelen en van de aarde,……. tekenen voor de mensen die verstand bezitten.’ (3:190)

Tegen iemand die zegt: ‘er is toch geen leven na de dood er zal geen Hiernamaals zijn, waarom zou ik me dan moeten koppelen aan een geloof met regels als ik ook vrij kan zijn waar niemand op let?’ Antwoordt de islam:

‘Kijk naar de Tekenen die voor je gebeuren die als vanzelfsprekend acht. Gebruik je verstand en kijk met je hart in plaats van enkel met je ogen te staren. Je zegt dat er geen leven na de dood is terwijl voor je ogen miljarden tekenen tonen dat er wel leven na de dood bestaat. Waar was je lichamelijk 10 maanden voor je geboorte? Nergens, of beter gezegd overal!

Je was in voedsel verspreid. Je leefde als atoom in graan, tarwe, vlees, groente, fruit, zuivel enz. Dit dode voedsel werd in je vader weer tot leven gewekt als spermazaadje. Na het bevruchten van het eitje stierf dit zaadje om een nieuw leven te leiden als foetus zodat deze na negen maanden weer moest ‘sterven’ en zijn wereld verlaten om verder te leven in een andere wereld dan de baarmoeder.

Je moet immers negen maanden in een donkere ruimte doorbrengen en je houden aan de regels totdat je lichaam rijp wordt voor een volgend leven. Leven in de baarmoeder is enkel mogelijk door de navelstreng. Pas nadat ze zich volledig hebben ontwikkeld en klaar zijn om hun ‘wereld’ te verlaten komen ze naar een totaal andere wereld waarbij ze al hun zintuigen en ledematen die ze in de baarmoeder hebben ontwikkeld kunnen gebruiken.

Net als een astronaut een ruimtepak nodig heeft om te leven in de ruimte heeft de mens het lichaam nodig om te leven op aarde. Als zijn tijd erop zit zal hij zijn pak hier achterlaten om verder te reizen naar zijn oorspronkelijke verblijfplaats. Ook dit is niet voor ons vreemd als we kijken naar de vele ‘pakken’ die we aan en uit hebben getrokken tijdens onze levensfase startend als zaadcel.

Leven in de baarmoeder was enkel mogelijk door de navelstreng. Om in volgend fase te leven moet je je band verbreken met je huidige wereld. Je levensader (navelstreng) moet worden geknipt om naar het ‘hiernamaals’ te gaan om te leven. Op aarde heb je immers geen navelstreng nodig. Door de Schepper is in de baarmoeder je lichaam gevormd die geschikt was om te leven op aarde. Dit lichaam moet je achter laten om je leven voort te zetten. Want voor je toekomstige leven heb je geen fysieke vergankelijke lichaam nodig, dus wees niet bedroeft dat je oud wordt en je lichaam aftakelt en later onder de grond zal vergaan tot stof.’

Zo leert de islam ons de ‘Tekenen’ van Allah te zien en te lezen. Iemand die deze tekenen ziet en weet dat er een hiernamaals is gaat zich afvragen wat zijn Schepper van hem/haar verwacht. Ook hier schiet de islam ons ter hulp. Allah, onze Schepper, heeft in een Gebruiksaanwijzing de regels nauwkeurig uiteengezet en heeft zelfs een Gids gestuurd die ons in de praktijk heeft getoond hoe we op deze wereld optimaal kunnen leven en ons optimaal kunnen voorbereiden voor ons volgende leven.

In deze Gebruiksaanwijzing geeft Allah aan hoe onze harten tot rust komen.

‘Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust’ (13:28)

Door jezelf koppelen aan een geloof met regels komt je hart dus tot rust en ben je voorbereid op alle tegenslagen die op je pad komt. Waar mensen, die denken dat ze vrij zijn omdat ze zich niet hebben gekoppeld aan islamitische regels, vol stress en depressie door het leven gaan omdat ze mentaal en geestelijk al die tegenslagen niet aankunnen, gaan moslims die zich overgegeven hebben aan deze regels glimlachend en vol met levensgenot door het leven. Alleen dit al maakt het waard dat men zich aan de regels gaat houden van de islam.

Een ander belangrijk punt is dat moslims die zich koppelen aan de regels van Allah juist bevrijd van ketenen door het leven gaan, terwijl mensen die zichzelf niet willen koppelen aan regels van Allah, heel hun leven lang moeten ploeteren en zwoegen om aan de regels te voldoen die de samenleving heeft opgesteld.

Het is onbegrijpelijk dat men weigert om Allah te aanbidden, maar in plaats daarvan wordt men de slaaf van vele kleine ‘afgoden’ en begint men tientallen ‘godjes’ zoals geld, macht, status, vrouw, werk, en nog vele andere aardse totems en idolen te aanbidden en hun waardevolle leven aan hen te verspillen. Het trieste is dat ze veelal sterven zonder iets waardigs terug te krijgen voor hun volledige overgave.

De vraag is wie vrijer is. Iemand die Eén God aanbidt en enkel en alleen Zijn regels volgt? Of iemand die weigert Eén God te aanbidden en in plaats daarvan in een web van afgoden terecht komt met verschillende regels die onmogelijk zijn om na te komen?

‘Gebruiken jullie je verstand dan niet?’ (Koran 10:16)

Is abortus en euthanasie toegestaan in de islam?

De geboden en verboden van de islam zijn ingesteld om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Het islamitische standpunt ten opzichte van abortus is gebaseerd op bovenstaande principes, in het bijzonder op de bescherming van het leven, mensenrechten (van de baby) en menselijke generaties. Moslimgeleerden zijn het erover eens dat het beëindigen van het leven van een mens, verboden is. Ook zijn ze het erover eens dat een embryo na vier maanden zwangerschap een volledig functionerend menselijk wezen geworden is, dat het recht heeft om te leven.

Over abortus wanneer voordat het embryo vier maanden oud is en nog geen volledig functionerend menselijk wezen is, verschillen de moslimgeleerden van mening. De meerderheid van de geleerden hangt echter het standpunt aan, dat abortus zelfs in dit stadium niet plaats zou moeten vinden, tenzij de gezondheid van de moeder in gevaar is of er een unieke noodzaak voor is.

Net zoals de moeder niet het recht heeft om haar kind na de geboorte te doden, heeft zij ook niet het recht om voor de geboorte een eind te maken aan het leven van de baby in haar buik.

Op dezelfde wijze heeft een mens niet het recht zijn of haar leven te beëindigen, omdat het leven hem of haar door God is toevertrouwd. Alleen God heeft het recht om het leven te beëindigen. Ziek zijn en het daarbij horende lijden, kan vroegere zonden teniet doen of ons tot een hogere rang van spiritualiteit aan het Hof van Allah laten opstijgen.

Zijn garnalen, mosselen en kreeft toegestaan (halal)?

Volgens de Sjafie, Malikie en Hanbelie Madhhab(wetsschool) zijn waterdieren, ofwel alle dieren die niet op gebieden buiten het water kunnen leven, halal en kunnen dus gegeten worden. Het maakt niet uit waar deze dieren zich bevinden en of ze een gewone visvorm hebben of een ander soort zijn. Ook maakt het geen verschil of deze vissen worden gevangen door moslims of niet-moslims en of ze levend of dood zijn.

De Malikie madhhab maakt hier geen uitzondering in.

Volgens de Hanbelie madhhab wordt enkel de sidderaal gezien als vies, en mag daarom niet gegeten worden.

Volgens de Sjafi madhhab is het eten van vlees van dieren die zowel in het water als op het land kunnen leven zoals een kikker, een krab of een krokodil haram.

De Hanafie madhhab stelt niet visvormige waterdieren haram. Hieronder vallen ook tarbotten, karpers, dolfijnen en sidderalen. Volgens deze regel mag het vlees van dieren die permanent in het water leven en schuilen gegeten worden. Alle andere waterdieren zijn haram. Mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabben zijn volgens de Hanafie madhhab ook haram.

Dus waterdieren zoals mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabben mogen volgens de Sjafie, Malike en Hanbelie madhhab wel gegeten worden en volgens de Hanafie niet. De reden voor het feit dat deze waterdieren volgens de Hanafie haram zijn, is dat dergelijke waterdieren zowel als uiterlijk en gedeelten die kunnen gegeten worden, als vies, onsmakelijk en goor worden gezien. Het wordt gezien als iets dat de mens niet aantrekt om te eten (El-Mezâhibu’l-Erbaa, 2: 5).

Zijn foto’s en standbeelden verboden in het huis?

Of foto’s en beelden toegestaan zijn, is een kwestie die vele geleerden eeuwenlang bezig houdt en nog zeker bezig zal houden. Naast de overleveringen die duidelijk zijn in het verbod hiervan, zijn er ook overleveringen die vermelden dat tekeningen op (textiel)stof toegestaan zijn (Moeslim Libas 5; Tirmizi Libas 17, Nesai; Ziyne 112). Ook is er een overlevering dat onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, de poppen en een speelgoedpaard die Aisja bewaarde, had gezien en hiertegen niets heeft gezegd of heeft verboden. (Eboe Dawoed, Edeb 62).

Is er tegenstrijdigheid tussen de handelingen van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem? Zeker niet, hij is verre van tegenstrijdigheden. Afbeeldingen en beelden die verboden zijn, zijn tekeningen en beelden die bedoeld waren voor aanbidding, verering of verheerlijking. Om de afgodenarij af te schaffen waren tekeningen en beelden verboden. Nadat de afgodenarij was verbannen uit Mekka en alle beelden vernietigd werden in gebedsplekken, huizen maar ook in de harten, zien we dat onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, anderen toestaat om textielstoffen te gebruiken waarop tekeningen staan, hoewel hij het zelf niet gebruikte.

In een ruimte waar tekeningen en beelden zijn komen geen engelen (Boechari, Libas 88; Moeslim Libas 102).

Dit geldt waarschijnlijk voor engelen die Rahmet (zegeningen), bescherming en andere gunsten en zegeningen brengen, en geldt niet voor alle engelen. Want zoals we weten hebben we twee engelen die continu met ons zijn en die onze daden noteren. Als bovenstaande voor alle engelen zou gelden, zouden zij buiten moeten blijven en kunnen ze zo onze daden niet opschrijven. Of (Azrail) de engel die onze ziel komt halen, zou ons niet kunnen benaderen als we in een ruimte zijn met beelden en foto’s.

Het wordt aangeraden om geen foto’s en beelden thuis op te hangen. Maar dit is geen verbod, het is aan de vroomheid van de moslim of hij/zij wel of geen foto heeft in de kamer.

Is het toegestaan om te bidden in een ruimte met afbeeldingen?

Het wordt sterk afgeraden om de salât (het gebed) te verrichten in een ruimte met afbeeldingen. Als dit onvermijdelijk is, dan kies je de ruimte waar geen afbeelding is in de richting van de Kaaba. Als alle kamers vol met afbeeldingen zitten richting de Kaaba, dan moet je de afbeeldingen die voor je zijn bedekken of indien mogelijk (tijdelijk) weghalen.

Wat is gelatine en is het toegestaan?

De stof gelatine wordt gewonnen uit varkens en runderen. Gelatine gewonnen uit rund is halal mits het volgens de islamitische rituelen geslacht is.

De Islam beschouwd het varken als een onrein dier (Haram), hierdoor is het niet toegestaan om producten te nuttigen waar varkensgelatine aan is toegevoegd.

In de meeste Europese landen worden in het algemeen gelatine gebruikt die gewonnen is uit varkens. Als na grondig onderzoek blijkt dat de gelatine afkomstig is van halal rund, dan kan deze zonder enige problemen genuttigd worden. Maar als blijkt dat de gelatine afkomstig is van een varken, dan is het nuttigen van deze producten niet toegestaan.

Natuurlijk is het nuttigen van gelatine, afkomstig van dieren die halal zijn, toegestaan. Echter, het oordeel verandert als blijkt dat de natuurlijke substantie van gelatine, afkomstig van dieren die niet halal zijn, verandert in een andere substantie.

Als na een chemische reactie de natuurlijke substantie van gelatine verandert in een andere substantie en dus hierdoor zijn eigenheid, smaak, kleur, geur en andere bijzonderheden volledig verliest, dan hoeft het geen probleem te zijn om gelatine te gebruiken en nuttigen. Maar het is niet toegestaan om de producten waar gelatine in zit te nuttigen als blijkt dat zij de bovengenoemde eigenschappen niet volledig verliest.

Onder de geleerden bestaan er over dit onderwerp verschillende meningen. Sommige van de geleerden zijn van mening dat de structuur van ‘’collageen’’, wat de primaire stof is van gelatine, na een chemische reactie wel volledig verandert in een andere substantie. Het andere deel van de geleerden is weer van mening dat de natuurlijke structuur niet volledig verandert.

De geleerden die wij raadplegen zijn echter van mening dat dit proces van verandering zich onvoldoende voordoet bij het maken van gelatine. Gelatine is in feite een rauwe vorm van collageen, hetgeen van nature voorkomt in de huiden en botten van dieren. Door dit in water te koken met bepaalde hulpstoffen wordt de gelatine gewonnen uit collageen. Zoals we zien verandert er niet heel veel in dit proces. Collageen van verboden of niet-halal geslachte dieren is onrein, en omdat er niet genoeg verandering plaatsvindt blijft de gelatine die ervan wordt afgeleid ook onrein en dus verboden om te eten.

Zoals eerder aangegeven, is er echter wel verschil van mening onder de geleerden of de stof voldoende veranderd is om rein te worden of niet. De mening die wij doorgeven is echter dat dat niét het geval is en dus producten met gelatine verboden blijven. Als iemand anders die mening niet aanhangt, dan kan dat echter niet veroordeeld worden. Het beste blijft om van het twijfelachtige af te blijven.

Concluderend: Het is altijd de verstandigste oplossing om afstand te nemen van onzekerheden.

Waarom is het eten van varkensvlees niet-halal?

Het woord ‘halal’ betekent eenvoudigweg ‘rechtmatig’. Zo wordt al het voedsel dat op rechtmatige wijze verkregen is, als halal beschouwd.

Het leven is een heilige zegening van Allah aan de schepping, zelfs voor dieren. Indien het leven van een dier uit noodzaak van overleven genomen moet worden, mag het leven van dat dier alleen genomen worden in naam van Allah, Die het zijn leven in de eerste plaats gegeven heeft.

Dieren die op deze wijze (in naam van Allah) geslacht worden, worden als halal beschouwd. Bloed, producten van varkens en vleesetende dieren zijn voor consumptie verboden.

Ook voedsel dat met niet-halal toevoegingen bereid is, wordt als niet halal beschouwd.

De Koran verbiedt het consumeren van varkensvlees met meerdere versen waaronder het volgende vers: “Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (5:3)

Het vers in de Koran is duidelijk. Het eten van vlees van dieren dat niet is geslacht in de naam van Allah en het eten van varkensvlees zijn verboden. We dienen ons goed te realiseren dat wij, of we er bewust van zijn of niet, onderworpen zijn aan een test. De geboden en verboden worden de mensen aangeboden met daarnaast de consequenties van handelingen.

Om een mens in een waardige staat die het paradijs schikt te stellen, laat de Schepper de mensheid een examen ondergaan. Vanwege deze reden heeft de Heer aantal verboden en geboden vastgesteld. Wat hier dus telt is de gehoorzaamheid die getoond wordt aan de Heerser der bestaan. Samen met het principe van gehoorzaamheid aan Allah, zijn er ook vele andere wijsheden verborgen in alles wat geboden en verboden is. Ook dit verbod zal vele wijsheden bevatten. Echter de basisreden dat moslims geen varkensvlees eten is door een nadrukkelijk verbod in de Koran.

Wat is verboden in de Kerahat-tijd?

Kerahat-tijd is ongeveer 45 minuten nadat de zon is opgegaan en ongeveer 45 minuten voordat de zon ondergaat. Het is niet toegestaan om in de Keraha- tijd de nafila/soenna salât te verrichten. Als men de Asr (namiddag) salât nog moet gaan bidden, dan moet men dit verrichten ook al is de Kerahat-tijd.

Voor het lezen van de Koran in de Kerahat-tijd zegt geen één geleerde dat het verboden is. Sommigen adviseren om salawât en tasbieh op te zeggen i.p.v. de Koran te reciteren. Maar dit is slechts een advies geen verplichting. Deze geleerden baseren hun advies aan een overlevering waarin onze Profeet (vzmh) adviseert om Zikr (tasbieh) te doen na het verrichten van de Fadjr salât (ochtendgebed). (Taberani – Mecmauz-Zevaid deel 10. blz. 104)

HALAL & HARAM