relatie

Mag je een verkering hebben als moslim zijnde?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. Iemand die een vriendin of vriend heeft kan moeilijk beweren dat hij geen zina pleegt met zijn ogen, handen, en zeker met zijn gedachten.

Men kan geen tegenargument voeren door te zeggen dat je dan nooit de straat op moet gaan omdat je dan zina met je ogen en andere ledematen en zintuigen pleegt. Want onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeldt dat bij eerste (onvoorkombare) blik geen schade rust. Als er vervolgblikken volgen dan is dat schadelijk en verboden. (Tirmizi, Edeb: 28 Ebû Davud, Nikâh: 43)

In de Koran staat het vers ‘en nadert niet de Zina’. (Koran 17-32) Hiermee wordt duidelijk dat alles wat kan leiden tot zina haram is. Voor degenen die menen dat het hebben van een vriendin niet persé betekend dat je ook zina zal gaan naderen, of voor degenen die menen dat zina, alleen geslachtsgemeenschap is, geven de volgende Hadith (overleveringen) van onze edel Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een duidelijke uitleg:

“Ogen plegen zina” (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Eboe Davoed, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153))

“Twee ogen plegen zina. Twee handen plegen zina, twee voeten plegen zina…” (Moeslim. Ramuz-oel Ehadis)

Is seksuele relatie voor het huwelijk toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

In de Koran vertelt God ons dat man en vrouw als elkaars partners geschapen zijn. De seksuele relatie speelt een belangrijke, maar slechts gedeeltelijke rol in de gehele relatie tussen een man en een vrouw.

De geboden en verboden van de Islam zijn er o.a. om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Aan een seksuele relatie zijn zwaarwegende persoonlijke en sociale consequenties verbonden. Ten eerste is de vrouw in de relatie kwetsbaar. Als de man haar verlaat, is haar kuisheid, die in veel culturen in eer wordt gehouden, geschonden. Als gevolg daarvan kan haar leven verwoest zijn. Ten tweede kan er een kind uit de relatie voortkomen. In dat geval zal de vrouw, als de man haar verlaat, ook nog eens met de zorg voor het kind opgescheept zitten. Vooral in landen zonder sociale zekerheid heeft dat vergaande gevolgen. Bovendien is er een grote kans dat het kind zijn of haar vader niet zal kennen en in erfrechtelijk opzicht benadeeld ter wereld zal komen. Anders gezegd zullen de basale mensenrechten van het kind, al voordat het ter wereld is gekomen, geschonden worden.

De Islam predikt het tot stand brengen van gezinnen. Alleen door middel van het huwelijk komen gezonde families tot stand, die op hun beurt garantie bieden op een gezonde maatschappij.

Conclusie: Islam keurt seksuele relatie voor het wettelijke huwelijk af.

Wat is de relatie van de Koran t.o.v. de eerder geopenbaarde boeken?

In tegenstelling tot de Thorah, die in één keer op stenen aan Mozes werd geopenbaard, werd de Koran in de 23 jaar van de missie van profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard. De openbaring was meestal gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen, vragen van gelovigen of ongelovigen en op basis van behoefte toen de eerste moslimgemeenschap tot stand kwam. Soms werden een aantal verzen, een andere keer een aantal hoofdstukken op verschillende manieren geopenbaard (42:51).

Degenen die getuige waren van de ontvangst van een openbaring door profeet Mohammed (vzmh) zeggen dat hij tijdens het hele proces bij bewustzijn was en zelfs wanneer het een koude dag was, begon te zweten.

Het is een essentieel onderdeel van de islam dat moslims in alle profeten en openbaringen die hen door de menselijke geschiedenis heen gezonden zijn, dienen te geloven. Moslims geloven dat de Koran de laatste ‘bijwerking’ is van God’s openbaring aan de mensheid, die bevestigt wat eerder geopenbaard werd. (5:45). Het is tevens een feit dat de islam de vier ‘geïnspireerde’ boeken – de Koran, de Wetten van Mozes, de Psalmen van David en het Evangelie van Jezus – erkent.

Omdat de Koran in essentie de waarheden van eerdere openbaringen bevat, “Geen van Onze openbaringen schaffen Wij af of laten Wij vergeten worden, maar Wij vervangen ze met iets beters of soortgelijks: Weten jullie dan niet dat God macht over alle dingen heeft?” (2:106), is het voor moslims niet nodig eerdere boeken te bestuderen, aangezien ze alles in de Koran moeten kunnen vinden. Aan de andere kant zouden moslims of geleerden die interesse hebben in vergelijkend religieus onderzoek, de Bijbel, Thorah of enige andere religieuze teksten kunnen lezen.