mensen

Is iedereen gelijk volgens de islam?

Allah heeft niet iedereen gelijk geschapen, een ieder heeft namelijk verschillende capaciteiten, beperkingen, lasten, gevoelens en problemen. Deze ongelijkheid zou onrechtvaardig kunnen zijn als er geen hiernamaals bestond. Maar we leren van de islam dat iedereen op aarde zijn of haar eigen beproeving heeft. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of is benadeeld, zal men hierop worden afgerekend in het hiernamaals. Daar zal de rechtvaardigheid geschieden en niemand zal onrecht aangedaan worden, omdat men verantwoording moet afleggen van wat men op aarde heeft gedaan en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem/haar is geschonken.

‘Kijk hoe Wij sommigen boven anderen hebben begunstigd. En uiteraard, in het Hiernamaals zijn rangen hoger en zijn voorrechten groter.’ (17:21)

‘De meest waardevolle en verhevene onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich het meest bewust is van zijn verantwoordelijkheden.’ (49:13)

‘Sper je ogen niet wijd open naar de pracht en de praal van deze wereld, waarvan Wij sommigen van hen hebben voorzien om van te genieten, opdat Wij hen daarmee kunnen beproeven.’ (20:131)

Nogmaals; men is dus niet verantwoordelijk voor; hoe, waar en waarmee men geboren is, zoals, ras, geslacht, geboorteplaats, intelligentie, handicap, ziekte, enz. men is verantwoordelijk wat men daarmee heeft gedaan en hoe men daarmee heeft geleefd, daar zal verantwoording voor afgelegd moeten worden.

Is de Islam voor iedereen?

Inderdaad de islam is voor iedereen, onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is naar de gehele mensheid gezonden.

‘Zeg: O mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah’ (Koran 7:158)

‘Wij hebben jou voor de gehele mensheid als drager van goed nieuws en als waarschuwer gezonden.’ (34:28)

Waarom zijn er geen mensen- of dieren beelden in de moskee aanwezig?

In de islam komen in een plaats waar gebeden wordt, geen afbeeldingen voor.

De islam is gekomen om een einde te maken aan het aanbidden van afgoden, in plaats van het aanbidden van één ware God. In de geschiedenis van de mens, is het oprichten van afbeeldingen van belangrijke personages, koningen etc. op plaatsen van aanbidding, een van de oorzaken van het aanbidden van afgoden. In de loop der tijd vergat men de oorspronkelijke context waarin de beelden geplaatst werden en begonnen mensen een goddelijke status toe te kennen aan die beelden of geloofden zij dat de personen die door de beelden (of afbeeldingen) uitgebeeld werden, een bepaalde mate van goddelijkheid bezaten.

In de islam wordt elke afbeelding van Allah beschouwd als godslastering. Aangezien Allah boven alles verheven is en op niets lijkt wat wij kennen, is het niet mogelijk om ons een beeld van Allah te vormen.

Kunnen de djinn’s in contact komen met de mensen?

Sommige mensen hebben een aangeboren capaciteit om in trance te gaan en contact te maken met wezens uit onzichtbare sferen van het bestaan. Nochtans mag niet worden vergeten dat zowel engelen als djinn, als onzichtbare wezens, hun eigen levensvoorwaarden hebben. Er zijn zekere beperkingen en principes die zij in acht moeten nemen. Wie dus met djinn in contact komt moet voorzichtig zijn in de relatie met hen. Men kan gemakkelijk onder hun invloed komen en als speelgoed gebruikt worden.

Sommigen stellen dat Ghulam Ahmad Qadiyani die in de 20e eeuw in Indië leefde, het slachtoffer werd van djinn. Hij probeerde de Islam te dienen door tegen de Hindoe Yogi te strijden via de weg van de Fakirs maar de kwade geesten namen hem onder hun controle. Eerst fluisterden ze hem toe dat hij een vernieuwer van de religie was en suggereerden daarna dat hij de Boodschapper was. Toen hij tenslotte onder hun invloed en controle was, ging Ghulam Ahmad nog verder door te beweren dat hij een belichaming van God was.

Zonden en onzuiverheden dienen als een uitnodiging van de invloed van boze geesten: ongelovige djinn. Vooral mensen met een beïnvloedbare natuur en een neiging tot pessimisme en melancholie zijn aan slechte invloeden blootgesteld. Ook diegenen die een verknoeid leven leiden en geen discipline kennen. De kwade geesten verblijven meestal in gebieden waar vuil wordt gestort en andere vuile plaatsen zoals openbare baden en toiletten.

Kunnen de djinn’s door mensen gebruikt worden?

De deuren naar metafysische werelden staan pas op een kier. De mensen staan nauwelijks aan het begin van het contact met djinn en duivels, maar samenwerken is niet onmogelijk. Nochtans zal de mensheid op een dag verplicht zijn de wereld van djinn en duivels binnen te treden en daar vele problemen op te lossen die tot de materiele wereld behoren.

De Koran stelt dat: ‘Allah kende aan het Huis van Abraham de Schrift en de Wijsheid toe, en Hij wees hem een machtig koninkrijk toe.’ (4:54)

Dit machtige koninkrijk toonde zichzelf op de meest schitterende manier door de Profeten Soeleyman en Dawoed, vrede zij met hen. De Profeet Salomon regeerde niet alleen over een deel van de mensheid maar ook over djinn, duivels, vogels en winden.

‘Allah onderwierp aan hem duivels waarvan sommigen doken naar parels en ander werk uitvoerden.’ (al-Anbiya’ 21:82)

Hij had legers van djinn en vogels en hij gebruikte jinn voor vele taken: ‘Zij maakten voor hem wat hij maar wilde: synagogen, forten, opvangbakken voor bronwater en verwarmers die in de grond waren ingebouwd.’ (Saba’ 34:13)

‘De wind was ook aan hem onderworpen, de ochtendbries verplaatste zich over de afstand van een maandreis en de avondbries ook.’ (Saba, 34:12)

‘Zoals eerder is vermeld, werd de troon van de Koningin van Yemen naar Jeruzalem gebracht in een oogwenk.’ (al-Naml, 27:40)

De verzen die betrekking hebben op het koninkrijk van Soeleyman, duiden de uiterste grens aan van het gebruik dat de mensen konden maken van duivels en djinn. Deze verzen suggereren dat een dag zal komen dat de mensen in staat zullen zijn om deze wezens te gebruiken om vele taken uit te voeren, vooral op het gebied van communicatie. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat zij zullen worden ingeschakeld bij veiligheidskwesties, mijnbouw en metaalbewerking. Zelfs ruimtestudies en geschiedkundige onderzoeken zullen daartoe behoren. Omdat djinn ongeveer 1000 jaar kunnen leven, zijn ze nuttig in het bevestigen van historische gebeurtenissen.

Zullen we in het hiernamaals samen zijn met de mensen waarvan we houden?

De dood is geen scheiding. Voor een gelovige zal het hiernamaals een plek zijn die ons bovenal met onze Profeet (vrede zij met hem) en met alle andere profeten, heiligen, gelovigen en dierbaren zal herenigen. Zowel in de wereld van het graf als in het paradijs zullen we met al onze dierbaren samen zijn.

De voorwaarde voor hereniging met onze dierbaren in het hiernamaals is om met het geloof het graf in te gaan. Om het gewenste leven in het hiernamaals te bereiken moeten we dus binnen de regels van het geloof leven. Ons doel moet dan ook zijn om zo veel mogelijk afstand te nemen van het plegen van zondes en we moeten hardnekkig en volhoudend proberen goede daden te verrichten.

Een hadith luidt dat “men met degene zal zijn, die men liefheeft,” (Boechari, “Adab,” 96). Hieruit kunnen we opmaken dat vrienden samen zullen zijn in het Paradijs. Derhalve zou een eenvoudige Bedoeïen, die na een minuut in zijn gezelschap is geweest en een diepe liefde voor de Boodschapper van God voelt, samen met hem in het Paradijs zijn.

Maar hoe kan de verlichting en beloning van een eenvoudige nomade ertoe leiden dat hij dezelfde plaats deelt met de boodschapper van God, wiens verlichting en beloning geen grenzen kent?

We kunnen deze verheven waarheid verklaren aan de hand van een vergelijking. Een uitmuntend persoon heeft bijvoorbeeld een uitgebreid buffet en een rijkelijk versierde gelegenheid voorbereid, in een uitzonderlijk mooie en prachtige tuin. Er was het meest lekkere voedsel dat men kan proeven, de mooiste dingen die het oog kunnen strelen, alle wonderen die de verbeelding kunnen prikkelen en zo verder. Alles wat de uiterlijke en innerlijke zintuigen zou kunnen bevredigen en behagen, was aanwezig. Twee vrienden gingen erheen en zaten aan een tafel in hetzelfde paviljoen. De ene had slechts een beperkte smaakzin en had weinig plezier. Zijn slechte zicht en onvermogen om te ruiken, beletten hem de schone kunsten te begrijpen of de wonderen te bevatten. Hij kon slechts genieten zover zijn vermogen dat toeliet, wat minimaal was. De andere persoon had zijn externe en interne zintuigen, verstand, hart, en alle eigenschappen en gevoelens echter tot het uiterste ontwikkeld. Derhalve kon hij alle finesses (details), schoonheden, wonderen en mooie dingen in die prachtige tuin zien, ervaren en er plezier aan ontlenen. Dit is zoals het in onze verwarde, pijnlijke en nauwe wereld is. Er bestaat een eindeloze afstand tussen de meest- en minderwaardigste, die in het Paradijs, de verblijfplaats van geluk en eeuwigheid, zij aan zij leven. Wanneer vrienden bij elkaar zijn, is het passender dat elk zijn deel van de tafel van de Genadigste van de Genadigen ontvangt, in verhouding tot zijn vermogens. Zelfs wanneer zij zich in verschillende Paradijzen, of op verschillende “verdiepingen” van het Paradijs bevinden, zullen zij elkaar kunnen ontmoeten, omdat de acht verdiepingen van het Paradijs zich boven elkaar en onder hetzelfde dak – de Verheven Troon van God – bevinden. Stel je een kegelvormige berg voor, met muren in cirkels eromheen. De ene muur bevindt zich in de andere en de een boven de andere, waarbij elke muur, van de voet tot aan de top van de berg, weer een andere muur tegenover zich heeft. Dit verhindert niet dat ze allemaal de zon kunnen zien. (Diverse hadiths [Boechari, “Tawhid,” 22] vermelden inderdaad dat de verdiepingen van het Paradijs daarop lijken).