man

Waarom is de getuigenis van één man gelijk aan twee vrouwen?

In de Koran vermeldt Allah: ‘O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah’s ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed. (Koran 2-282)

Deze ayât van één bladzijde is het langste vers van de Koran. Uit één lange vers van een bladzijde, wordt één regel uitgepikt en deze probeert men als bewijs te gebruiken dat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de Islam. Als men deze ayât vanaf het begin tot het eind leest, zal men zien dat er helemaal geen ongelijkheid is zoals men dat beweert.

Deze ayât gaat over lenen van geld, het aangaan van schulden, handel en transacties. Ook in de 21 eeuw waarin we ons bevinden, zijn wereldwijd deze zaken in de handen van de mannen. Enkele uitzonderingen zijn te verwaarlozen tegenover de overgrote deel. Omdat wereldwijd de zakenwereld in de handen van de mannen zijn, roept de ayât als eerste twee mannen op tot getuige. Als deze er niet zijn, dan pas twee vrouwen in plaats van de ene man. Omdat de hoofdbezigheid van de vrouwen niet tot handel of zakelijke transactie behoort, kunnen ze elkaar hierin steunen en de last van het getuigen verminderen.

Bij getuigenissen buiten handel en zakelijke transacties lezen we dat de getuigenis van een vrouw even zwaar telt als een man. (Koran 24-8)

Mag je een verkering hebben als moslim zijnde?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. Iemand die een vriendin of vriend heeft kan moeilijk beweren dat hij geen zina pleegt met zijn ogen, handen, en zeker met zijn gedachten.

Men kan geen tegenargument voeren door te zeggen dat je dan nooit de straat op moet gaan omdat je dan zina met je ogen en andere ledematen en zintuigen pleegt. Want onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeldt dat bij eerste (onvoorkombare) blik geen schade rust. Als er vervolgblikken volgen dan is dat schadelijk en verboden. (Tirmizi, Edeb: 28 Ebû Davud, Nikâh: 43)

In de Koran staat het vers ‘en nadert niet de Zina’. (Koran 17-32) Hiermee wordt duidelijk dat alles wat kan leiden tot zina haram is. Voor degenen die menen dat het hebben van een vriendin niet persé betekend dat je ook zina zal gaan naderen, of voor degenen die menen dat zina, alleen geslachtsgemeenschap is, geven de volgende Hadith (overleveringen) van onze edel Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een duidelijke uitleg:

“Ogen plegen zina” (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Eboe Davoed, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153))

“Twee ogen plegen zina. Twee handen plegen zina, twee voeten plegen zina…” (Moeslim. Ramuz-oel Ehadis)

Wat zijn de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in de islam?

De islam predikt de gelijkheid van mannen en vrouwen. Allah zegt duidelijk: “Voor moslimmannen en moslimvrouwen, voor gelovende mannen en gelovende vrouwen, voor godvruchtige mannen en godvruchtige vrouwen, voor geduldige mannen en geduldige vrouwen, voor bescheiden mannen en bescheiden vrouwen, voor menslievende mannen en menslievende vrouwen, voor vastende mannen en vastende vrouwen, voor kuise mannen en kuise vrouwen en voor mannen en vrouwen die zich wijden aan de lofprijzing van God – voor hen heeft God vergeving en een grote beloning bereid.”

De islam leert mannen en vrouwen elkaar te complimenteren en het dragen van verantwoordelijkheden en daarom hebben zowel mannen als vrouwen rechten die hun belang erkennen. De islam moedigt vrouwen aan onderwijs te volgen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, inclusief gebieden als onderwijs, rechten en geneeskunde.

Zij worden als volwaardig lid van het gezin beschouwd, waar op wordt gewezen door de woorden van profeet Mohammed (vzmh) ‘De hemel bevindt zich onder de voeten van uw moeder.’ De profeet (vzmh) waarschuwde mannelijke gelovigen ook om hun vrouwen vriendelijk te behandelen. In de islam hebben mannen de verantwoordelijkheid gekregen om in de financiële middelen van het gezin te voorzien. Als een vrouw niet wil, hoeft zij niets van haar eigen geld uit te geven. Ook heeft de man de verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van het gezin te zorgen.

VROUW & HUWELIJK

Is strakke kledij toegestaan in de islam?

De hoofddoek is slechts een van de aspecten van de algehele bedekking. Het is de bedoeling voor de vrouw om zo min mogelijk de aandacht te trekken van vreemde mannen. Daarom dient een moslima naast een hoofddoek ook wijde, niet-doorschijnende, kleren te dragen, zodat de lichaamsvormen niet zichtbaar worden. Sterker nog, ook mannen dienen wijde kleren te dragen volgens de islam!

Er zijn jongere Moslima’s met hoofddoekje maar wel zwaar opgemaakt en met zeer strakke spijkerbroek met daaronder hoge hakken. Is dat niet hypocriet omdat het hoofddoekje toch juist bedoeld is om je te behoeden voor slechte blikken?

Het is dan inderdaad tegenstrijdig om enerzijds de haren te bedekken en anderzijds de overige lichaamsdelen te accentueren. Degenen die dit doen hebben het doel van de hoofddoek niet helemaal begrepen of hebben hun begeertes de overhand gegeven. Moslims zouden het doel van het bedekken en het dragen van een hoofddoek beter moeten verkondigen. Soms lijkt het inderdaad alsof het voor de mode is, terwijl de bedoeling is om, omwille van God, juist geen aandacht te trekken. De hoofddoek is bedoeld ter bescheidenheid en het bedekken van de schoonheid.

Wat is het advies van de islam bij het kiezen van een huwelijkspartner?

Het huwelijk is een belangrijk moment in het leven. De man dient de juiste vrouw te kiezen, en de vrouw dient de juiste man te kiezen. Dit is belangrijk vanwege het stichten van een vredig gezin en wegens de gezonde staat van het nog te geboren kind.

Profeet Mohammed (vzmh) raadt de man en vrouw aan zorgvuldig de kandidaten te selecteren en nodigt ons tot voorbehoud uit door het volgende te zeggen: “Mensen zijn in goed- en slechtheid als bronnen” (Moesned, 2: 539)

Na de vraag van zijn zoon welke rechten het kind over zijn vader heeft, noemt Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) drie punten op: “Kies een schone en goede morele moeder uit, geef hem een mooie naam en leer hem de Koran.” (Terbiyetoe’l-Evlâd, 1: 38)

De voornaamste reden van trouwen is een goede generatie op de wereld brengen; verder is het belangrijk te trouwen om zich van zondes te weerhouden en geordend te kunnen leven. Als men enkel trouwt om zijn seksuele behoeftes te bevredigen en te vermaken met zijn kortstondige genot, is het onvermijdelijk dat dit later voor constante wrijving zal zorgen.

Imam-i Gazali heeft over dit onderwerp “gelovig en goed moraal” (Ihya, 2: 38) als de eerste twee principes benoemd.

Om het gezin in stand te houden, is het van groots belang evenwicht tussen de stellen te hebben. Dat een religieuze vrouw en een dwalende man niet in evenwicht is, is overduidelijk. Dat een dergelijk gezin niet stand zal houden, is zeer sterk aanwezig. Want het is zeer vaak niet te doen dat twee uiteenlopende mensen in harmonie leven. Op dezelfde manier geldt dat wanneer een gelovige man met een niet gelovige en/of niet aan de religieuze regels houdende vrouw trouwt, zeer veel problemen met zich meebrengt, wat de omgang aanzienlijk bemoeilijkt. De Islam belemmert de mogelijke nare gebeurtenissen door van te voren zorgvuldig te werk te gaan. Zodoende houdt het evenwicht van de maatschappij zich op krachtige fundamenten staande.

Het volgende trok onze aandacht over het advies dat onze Profeet (vrede zij met hem) aan de moslims gaf: “Een vrouw kan om vier redenen worden gehuwd: Haar bezit, haar afkomst, haar schoonheid en haar vroomheid. Kies de vrome vrouw zodat u voorspoed zal krijgen” (Boehari-Moeslim-Aboe Dawoed-Nasa’i-Ibni Madja). Naast de resterende kenmerken, is het een Profetisch advies om in het bijzonder voor het religieuze te kiezen. Dus is dit voor de moslim het meest cruciale kenmerk in zijn leven.

Onze Profeet (vrede zij met hem) gaf na de vraag “Welke goederen zullen we ons eigenen om ons van onze behoeftes te voorzien?” van Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) het volgende advies:

“Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert (dzikr), een hart dat Allah altijd dankbaar is en een religieuze vrouw die hem ondersteunt voor het hiernamaals.” (Tirmidzî, Tefsiroe’l-Koran.- 48, Ibn-i Mâce, Nikâh: 5) Een vrouw die haar man voor het hiernamaals ondersteunt, heeft onze Profeet (vrede zij met hem) als één van de belangrijkste wereldse goed gerekend.

 

“Shariah (Islam) hoort bij de man en vrouw in evenwicht te zijn, dus ze horen bij elkaar te passen” zegt Bediuzzaman Said Nursi. Dit vervolgt hij met “Meest belangrijk evenwicht en gelijkheid, is aangaande de religieuze zaken. Gelukkig is die man die zijn vrouw nadoet in religieuze zaken, die religieus is omdat hij zijn vrouw in het eeuwige leven niet kwijt wilt. Gelukkig is die vrouw die naar de religieuze zaken van haar man kijkt en zich meer inzet voor de religie door “Laat me mijn eeuwige vriend niet kwijtraken” te zeggen.” (De Flitsen, pg. 186)

Nadat beide kanten de religieuze aspecten hebben bezien, krijgen natuurlijkerwijs de andere aspecten, naar hun waarde, een plek in de trouwerij. Een ander kenmerk dat in de vrouw/man wordt gezocht, is goed karakter en moraal. Veel van de mensen die letten op hun religie, zullen automatisch volgens de moraal van de Islam leven.

Ook de mening over en voorkeur voor een man van de vrouw behoort niet vergeten en ondermijnd te worden. Want dit samen zijn zal levenslang duren en in het eeuwige leven voortgezet worden.

Islam geleerden maken duidelijk dat armoede van een goede en verdienstelijke kandidaat geen belemmering is voor de evenwicht tussen de man en vrouw en geen belemmering is voor de trouwerij. Zodoende, wanneer er overeenstemming is bereikt tussen de te trouwen man en vrouw, zal het arm of rijk zijn geen serieuze belemmering zijn voor de trouwerij.

Waarom is het dragen van een hoofddoek verplicht?

Moslims, mannen en vrouwen, worden opgedragen bepaalde delen van hun lichaam te bedekken. De Koran zegt: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij hun schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij hun hoofddoeken over hun boezem laten hangen, en dat zij hun schoonheid niet tonen behalve aan (…)” (24:30-31)

De verzen vervolgen met een lijst van mannelijke familieleden die de uitzonderingen op deze regel vormen.

Het gezichtspunt van de islam is, dat met inbegrip van de mens, het hele universum door Allah (God) geschapen is. Allah heeft ons onze lichamen en de omgeving waar in we leven toevertrouwd en ons daarom opgedragen deze tegen fysieke en spirituele schade te beschermen. Voor gelovigen is het vanzelfsprekend dat zij Allah, die in openbaringen bepaalde richtlijnen en principes uiteen heeft gezet om het geluk van de mens te waarborgen, volgen.

Zowel mannen als vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. Allah heeft elk individu met verschillende kwaliteiten en eigenschappen geschapen. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of benadeeld, wordt men hierop afgerekend in het hiernamaals. Men moet verantwoording afleggen voor hetgeen wat men op aarde heeft gedaan als vrouw of man en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem of haar zijn geschonken. Of een man bevoorrecht is of dat een vrouw bevoorrecht is, hangt zeer af van wat ze met deze voorrechten doen.

Een klein voorbeeld:

Dat een vrouw een hoofddoek moet dragen wordt veelal gezien alsof de vrouwen worden benadeeld ten opzichte van de mannen. In de bewering van sommigen: ‘omdat de mannen hun lusten niet in bedwang kunnen houden moeten vrouwen een hoofddoek dragen.’ Dit is zeker niet het geval. Vrouwen dragen een hoofddoek enkel en alleen voor Allah, omdat Hij het wil. Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een vorm van aanbidding, omdat je het voor Allah doet. Een vrouw met een hoofddoek die hiervan bewust is, verricht als het ware de hele dag aanbidding. Iedere seconde dat ze haar hoofddoek om heeft, wordt toegeschreven alsof ze aanbidding verricht. Dit is een grote gunst die Allah aan de vrouwen heeft geschonken. Het ervaren van een kleine moeite en last op deze wereld door het dragen van een hoofddoek, zal in het hiernamaals resulteren in een grote beloning.

Is een hoofddoek dus een last of een voorrecht voor vrouwen? Als men met een wereldse materialistische bril kijkt is de hoofddoek een symbool van onderdrukking, maar gezien vanuit de islam en gericht naar het hiernamaals is de hoofddoek een verheven bevoorrechting voor een vrouw.

De kwestie van het bedekken is nauw verbonden met de kwestie van naaktheid. Het benadrukken van seksualiteit in hedendaagse culturen zorgt ervoor dat vrouwen als lustobject behandeld worden. De kledingvoorschriften van de islam hebben als doel dit een halt toe te roepen en het richt de seksualiteit op het privé-leven van rechtmatige partners. De islam schrijft voor dat dames zonder hun seksualiteit te benadrukken op gelijke wijze behandeld worden als mannen. Daarnaast draagt de islam voor dat vrouwen hun lichamen en haren bedekken. Ter bescherming van haarzelf kan een vrouw zich bescheiden kleden, waarmee zij de tevredenheid van Allah kan werven. Hetzelfde kan geopperd worden voor de man. Ook hij kan zich bescheiden kleden ter eigen bescherming en om de tevredenheid van Allah te werven.

Wanneer een moslimvrouw de (leeftijd van) puberteit bereikt, wordt het bedekken van de haren een verplichting. Sommige ouders vragen hun dochters al eerder om hun haar te bedekken, zodat zij eraan gewend raken, mits zij het zelf ook wilt dragen. In de kern gaat het om de eigen wil van de drager, zodoende is er geen ruimte voor dwang.

Vrouwen dienen hun hele lichaam, met uitzondering van het gezicht en de handen (en volgens de Hanafi wetschool ook de voeten), te bedekken. Mannen dienen ook de belangrijke delen van hun lichaam, van de buik tot aan de knieën, te bedekken. Zolang aan deze plicht wordt voldaan, wordt het uiteindelijke soort kleding dat gedragen wordt en de kleur ervan, aan het individu overgelaten. Vanzelfsprekend bedekken vrouwen, of ze nu moslim zijn of niet, in het dagelijks leven de meeste delen van hun lichaam. Het bedekken van het gezicht is niet verplicht in de islam. Sommige vrouwen kunnen er uit godsvrucht voor kiezen dit te doen. Ook zijn culturele gebruiken de reden van dit gebruik in landen (als Iran of Afghanistan) waar dit veel voorkomt.

Het niet bedekken van het haar, of er nog niet klaar voor zijn om aan deze verplichting te voldoen, hoeft een vrouw er niet van te weerhouden in God te geloven en de islam als religie te kiezen. Bovendien weerhoudt dit vrouwen er zeker niet van andere, belangrijkere aspecten van de islam uit te dragen.

Enkele nieuwe moslima’s hebben het volgende te zeggen over hun ervaringen met het bedekken van hun haar en de rest van hun lichaam:

“Ik draag de hijab (sluier) nu drie jaar. Voor mij is het zeer bevrijdend geweest. Om eerlijk te zijn, stelt het je in staat een persoon te zijn en niet slechts een vrouw/ding om naar te kijken. Mensen luisteren naar je. Ik was altijd nogal zwaar … Toen ik het gewicht weer kwijt was, merkte ik de blikken en dingen op, wanneer iemand bijvoorbeeld met je praat terwijl hun ogen naar je borst(en) kijken. Met de hijab merk ik dat dat is verdwenen.”

“Het dragen ervan zorgt ervoor dat wanneer mensen naar me kijken, ik het gevoel heb dat ze niet naar me kijken vanwege hoe mijn lichaam er uit ziet, maar vanwege wat ik doe en bijdraag.”

“Ik doe het omdat dat is wat God geboden heeft. Daarnaast draag ik het ook als vorm van bescheidenheid. En het beschermt ons tegen seksuele hinderlijkheden. Ik zag hoe mannen naar een vrouw met een korte rok keken, over haar spraken en lachten en ik dacht: “Zij hebben geen enkel respect voor vrouwen. Ik ben er dankbaar voor dat vrouwen in mijn religie gerespecteerd worden.”

Krijgt de vrouw bij erfenis evenveel als de man?

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin (Koran 65-7; 4-34). Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

De vrouw in de islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Dus het geld en vermogen die een man uit een erfenis krijgt is voor het hele gezin. Het geld en vermogen die een vrouw uit een erfenis krijgt is enkel en alleen voor de vrouw, haar man en gezin kan hierop geen aanspraak maken. Ze mag het gebruiken en spenderen zoals ze dit zelf wenst.

Is het onrechtvaardig dat een man, die verplicht is om zijn bezit en geld te spenderen aan zijn familie, meer uit een erfenis krijgt dan een vrouw die haar geld en bezit niet hoeft te delen en te gebruiken voor het onderhouden van haar gezin?

Op welke manier is er in de islam rechtvaardigheid tussen man en vrouw?

Het beeld dat de media ons van vrouwen in Islamitische landen laat zien, is vaak een plaats achter hun mannen en met een schijnbaar gebrek aan fundamentele mensenrechten. Dit zijn echter problemen die we over het algemeen tegenkomen in derdewereldlanden en die onterecht geassocieerd worden met de leerstellingen en praktische beoefening van de Islam zelf.

In het Arabië van de 7e eeuw, toen de Koran aan Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard werd, bestonden er binnen het diep verankerde patriarchale systeem, waar doding van het eerstgeboren vrouwelijke kinderen gemeengoed was, geen rechten voor vrouwen. In de rest van de wereld was de positie van vrouwen niet anders.

In sterk contrast met de wereldse normen van de 7e eeuw en het huidige beeld, voorziet de Koran vrouwen expliciet in rechten op erfenis, onafhankelijk bezit, scheiding en het recht om in de rechtbank te getuigen. In een van de eerste openbaringen van de Koran worden vrouwen net als mannen opgedragen kennis te vergaren. Vrouwen en mannen worden in gelijke mate verwacht alle religieuze verplichtingen na te leven en vrouwen zijn in de uiteindelijke ultieme beloning opgenomen. “Al wie het gewicht van een atoom aan goed doet, man of vrouw, en een gelovige is, zal het Paradijs betreden…” (40:40).

In de tijd van de Profeet (vzmh) en daarna namen vrouwen op alle niveaus actief deel aan gemeenschapszaken – sociaal, politiek, religieus, opvoedkundig en intellectueel. Vandaag de dag kan men nog steeds zien dat dit in verschillende gemeenschappen, op verschillende niveaus in de samenleving, navolging vindt. Ai’sha, een van de vrouwen van Profeet Mohammed (vzmh), was in de tijd van de Profeet (vzmh) en daarna, een van de meest vooraanstaande geleerden. Zij was een autoriteit op het gebied van Koran commentaren, jurisprudentie en het collectieve voorbeeld van de Profeet (vzmh).

Ten tijde van Oemar, de tweede Kalief, die twaalf jaar lang op rechtvaardige wijze leiding gaf aan de moslimwereld, zien we een vrouw ten overstaan van een grote groep mensen deelnemen aan een intellectuele discussie met de Kalief over een wettelijke kwestie, waarbij Oemar het onderspit delft. Dit was in die tijd nog nooit ergens in de wereld gebeurd en vindt zelfs vandaag de dag in vele landen en culturen niet plaats.

De Koran stelt duidelijk dat vrouwen zowel in de samenleving, als thuis, in het bijzonder binnen het huwelijk, geen lagere positie innemen dan mannen. “En voor vrouwen geldt dat zij bepaalde rechten hebben ten opzichte van mannen, net zoals die van mannen ten opzichte van vrouwen” (2:26).

De Islam heeft de positie van vrouwen tot een dusdanig niveau verheven en hen dusdanig veel rechten gegeven dat het hen een nieuwe levensstandaard bracht. Dit wordt mooi geïllustreerd in werk van Karen Armstrong: “In de middeleeuwen werd de Islam door de christelijke wereld bekritiseerd, omdat het vrouwen te veel rechten verleende.”