lezen

Is Roeqya toegestaan?

Volgens de geleerde Ibn Hadjar al Asqalani zijn de geleerden het erover eens dat wanneer de volgende drie voorwaarden aanwezig zijn, dat roeqya toegestaan is in de islam:

1) Het dient gedaan te worden met het Woord van Allah (Kalaam Allah), Zijn Namen (Asma al Hoesna) en met Zijn Eigenschappen.

2) Het dient gedaan te worden in de Arabische taal of met een andere verstaanbare taal.

3) Het effect van roeqya dient niet verwacht te worden van de handelingen, maar het effect en de genezing dient verwacht te worden van Allah. Hij is degene die mensen kan genezen (Fathul-Barî, X, 206).

Roeqya kan verdeeld worden in drie categorien: Moebah, Haram en Sjirk.

a) Moebah: Wanneer roeqya wordt uitgevoerd volgens de drie bovenstaande voorwaarden, dan is roeqya toegestaan (moebah). Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd: “Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ziek werd, las hij Soerat Falaq en Nâs en blies in zijn handen, waarna hij zijn handen over zijn lichaam veegde.’ (Boechari, Tib, 32; Moeslim, Salam, 51-52).

Er is ook een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) wordt gestoken door een schorpioen en vervolgens roeqya doet met Soerah Fatiha (Boechari, Tib, 33). Het is ook bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) bij enkele zieke personen op bezoek ging en Soerat Falaq en Nas las, met zijn rechterhand over hun lichamen veegde en vervolgens zei: “O Heer van de mensen, schenk genezing aan deze zieke persoon. U bent de enige Wie genezing schenkt. Er is geen genezing dan de Uwe. Geef genezing die geen ziekte achterlaat in het lichaam” (Boechari, Tib, 37).

Er zijn veel ahadith met dezelfde strekking. Sommige geleerden baseren zich op de hadith van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Er is geen roeqya, behalve voor het boze oog, de slang en de schorpioen” (Boechari, Tib, 17). Volgens de geleerden is roeqya alleen toegestaan wanneer er sprake is van boze oog of een beet van een slang of schorpioen. Echter, sommige andere geleerden hebben vermeld dat roeqya het meest effectief is in die situaties, aangezien de Profeet (vrede zij met hem) ook heeft gezegd: “Er is geen zwaard, behalve Dhulfiqar”. Want in andere ahadith is te zien dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ook in andere situaties roeqya toepast en goedkeurt.

b) Haram: Het is niet toegestaan om roeqya uit te voeren in een taal die niet verstaanbaar of onbekend is, met betekenisloze woorden, met onbekende namen (van Allah), in een andere taal dan Arabisch wanneer de raqi de Arabische taal wel beheerst, met gebruik van ijzer, zout of het rondwikkelen van een touw. Roeqya is in die gevallen haram. Handelingen die in het verleden wel een positief effect hebben gehad vallen hierbuiten. Shabeer (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft roeqya verboden. De kinderen van Amr ibn Hazm kwamen en zeiden: “Oh Boodschapper van Allah! Wij voerden een bepaalde soort roeqya uit en hiermee beschermden wij ons van schorpioenen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Keer ernaar terug, ik zie er geen slechtheid in. Wie van jullie de mogelijkheid heeft om nuttig te zijn voor zijn broeders, laat hem nuttig zijn voor zijn broeders” (Moeslim, Salam, 63). Al-lzz ibn Abdus-Salam werd gevraagd over roeqya met woorden waarvan de betekenis niet bekend zijn, waarop hij antwoordde dat het niet is toegestaan, omdat de woorden een betekenis kunnen hebben die koefr bevatten.

c) Sjirk: Roeqya waarbij een ander dan Allah om hulp wordt gevraagd en wordt aanbeden, is sjirk. Dit kan bijvoorbeeld door de namen van engelen, profeten, djinns of andere schepselen en hulp aan hen te vragen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zwarte magie, amuletten en at-Tiwalah behoren tot shirk” (Abu Dawoed, Tib, 17; Ibn Madjah, Tib, 39; Ahmed ibn Hanbal, I, 381). Ook heeft hij gezegd: “Er is geen slechtheid in roeqya die geen shirk bevat.” (Moeslim, Salam, 64) Een moslim dient zich volledig tot Allah te richten, en alle hulp van Hem te verwachten.

Waarom moet de Koran bestudeerd worden?

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en ordelijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te handelen en deze principes overtreden, hebben de ware boodschappen niet begrepen. Hieronder willen we enkele punten opnoemen over de verhevenheid van de heilige Koran.

De Koran komt van de Meest Verhevene, is in overeenstemming met de waarde van de mensheid en behandelt het menselijke hart, de ziel, de geest en het psychische. Het is een collectie van Goddelijke Wetten, die de meest perfecte boodschappen bevat.

De Koran, vandaag door miljarden gevolgd, is een uniek boek dat, met zijn eeuwige en onveranderlijke Goddelijke principes, iedereen leidt tot de kortste en meest verlichte weg tot geluk.

De Koran is altijd een bron van licht geweest voor de meest magnifieke en verlichte gemeenschappen die over de wereld hebben geregeerd; zij die duizenden geleerden, filosofen en denkers hebben geproduceerd. Wat dit betreft is geen enkele regel gelijk aan zijn regel.

Sinds de dag van openbaring heeft de Koran met veel bezwaren en kritiek te maken gehad. Echter, de Koran is altijd ongedeerd gebleven en blijft zegevieren.

De Koran kristalliseert in het hart, verlicht de geest, en vertoont waarheden van begin tot eind. Alleen gelovigen die de schoonheid van het universum kunnen voelen in een enkele bloem en stortbuien kunnen zien in een druppel water, kunnen zijn ware gelaat kennen en begrijpen.

De Koran heeft zo een stijl dat Arabische en buitenlandse linguïsten en mannen en vrouwen die de verzen hebben gehoord, er letterlijk voor hebben gebogen. Zij die de waarheid van de Koran hebben herkend en zijn inhoud hebben begrepen hebben gebogen voor dit meesterwerk van welsprekendheid.

Toen de mensheid ploeterde in de wreedheid van onwetendheid en ongeloof, barstte de Koran als een vloed van verlichting die de wereld in zijn licht heeft laten verdrinken. De Koran veroorzaakte een revolutie zonder weerga of gelijke. Geschiedenis is voldoende als getuige!

Het boek dat ons op een zeer evenwichtige manier de betekenis en de aard van de mensheid, en de waarheid en wijsheid leert, evenals de Essentie, Attributen, en Namen van Allah (God), is de Koran. Geen ander boek kan het evenaren op dit gebied. Kijk naar de wijsheid van de vrome geleerden en de filosofie van de ware filosofen, en je zult het begrijpen.

De Koran is het unieke boek dat ware gerechtigheid, echte vrijheid, evenwichtige gelijkheid, goedheid, eer, deugd en mededogen voor de hele schepping beveelt. Het is ook het weergaloze boek dat onderdrukking, polytheïsme, onrecht, onwetendheid, omkoping, rente, liegen, en valse getuigenissen verbiedt.

De Koran is het boek dat, de wees, de armen en de onschuldigen beschermt door zowel de koning en de slaaf, de commandant en de soldaat, de eiser en de gedaagde in dezelfde stoel te zetten en vervolgens hen te beoordelen.

Beweren dat de Koran een bron van bijgeloof is, is niets meer dan het herhalen van de woorden van de onwetende Arabieren van veertien eeuwen geleden. Een dergelijke opvatting bespot de wijsheid en de ware filosofie.

Het meest geordende leven voor de mensheid is dat die door de Koran wordt geademd. In feite zijn sommige van de mooie dingen die vandaag alom geprezen en toegejuicht worden, de exacte dingen die door de Koran eeuwen geleden werden aangemoedigd.

De Koran stelt mensen in staat om het hoogste niveau te bereiken, namelijk de positie waarin men door Allah (God) wordt aangesproken. Zij die zich bewust zijn van deze positie, horen hun Heer tot hen spreken via de Koran. Als zij een eed zouden afleggen dat ze met hun Heer hebben gesproken, zouden zij niet gelogen hebben.

Hoewel we nog steeds in deze wereld zijn, voelen we door het betreden van het verlichte klimaat van de Koran, alsof we de graven en de tussenwereld passeren, de Dag des Oordeels en de Sirat (brug) beleven, huiveren bij de verschrikkingen van de hel, en lopen op de rustige pistes van het Paradijs.

Moslims die de Koran niet hebben kunnen begrijpen en zijn dieptes niet waar hebben kunnen nemen, zijn vreemd van de geest en de essentie van de islam.

Wij geloven dat in de nabije toekomst, en onder blikken van lof en verbazing van de mensheid, de stromingen van kennis, techniek en kunst zullen stromen naar de oceaan van de Koran, hiermee vallen in hun essentiële bron en zich ermee verenigen. Op dat moment, zullen wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars zich in diezelfde oceaan vinden.

Welke stappen moet ik ondernemen om de Koran te begrijpen?

De Koran is het boek dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) als het Woord van Allah aan de mensheid heeft overgedragen en dat van zijn profeetschap getuigt. Als zijn grootste wonder, daagde het de Arabieren van zijn tijd en alle toekomstige mensen tot aan de Laatste Dag uit om slechts een hoofdstuk te produceren dat haar kan evenaren. Van de Geopenbaarde Geschriften is de Koran wat betreft behoud en overdracht aan latere generaties zonder enige verandering, ongeëvenaard. Er zit geen enkel verschil in de kopieën van de Koran die sinds haar eerste openbaring over de hele wereld in omloop zijn geweest.

De eerste stap in het begrijpen van de Koran is het begrijpen van het Arabisch – de taal waarin zij is geopenbaard – omdat taal dezelfde betekenis voor een tekst heeft als lichaamskenmerken voor een persoon. Het de essentie van een tekst ligt in zijn betekenis, zoals de essentie van een persoon in zijn of haar geest ligt. Lichaamskenmerken zijn de uiterlijke vorm die de geest heeft aangenomen en dienen als een spiegel waarin men zijn of haar ware aard kan zien. Op dezelfde wijze zijn de taal en stijl van de Koran de vorm van haar betekenis en kunnen deze daar niet los van worden gezien.

De tweede stap is de betekenis doorgronden, wat vereist dat deze geleefd wordt. De taal vormt de uiterlijke vorm en structuur en is daarom zeer belangrijk voor het doorgronden van haar betekenis. Wanneer men zich slechts tot taalkundig begrip zou beperken, zou men zich hiermee tot de vorm beperken. Men kan de betekenis van de Koran waarin haar essentie besloten ligt, doorgronden door het “hart” (de zetel van de ziel) te zuiveren door zonde en kwaad te vermijden, de noodzakelijke handelingen van aanbidding te verrichten en een vrome leven te leiden.

De Koran is “als een roos die in de schoot der tijd voortdurend nieuwe blaadjes vormt.” Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt en bijdraagt aan het doorgronden van de diepten van haar betekenis, bloeit de Koran zelfs nog meer en wordt zij steeds jonger en frisser. Voldoende kennis van onderwerpen als afschaffing van wetten, wetten en principes die van bepaalde omstandigheden afhankelijk zijn, ongeconditioneerde, algemene en specifieke regels en de omstandigheden waaronder de verzen werden geopenbaard, zijn dus niet genoeg; men dient tevens kennis te hebben van de algemene principes van de natuurwetenschappen. Edelmoedige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ontving en verkondigde de Koran en paste haar als een feilloze autoriteit toe in zijn dagelijks leven. Om die reden zijn kennis van zijn woorden en daden (Soennah), zijn toepassing van de Koran en zijn voorbeeld van het leven van de islam onmisbaar voor het begrijpen van de Koran.

De Koran is geen boek van wetenschap, geschiedenis of zedenleer. Noch is het een boek in de literaire betekenis van het woord. Het is een boek dat moet worden toegepast. Het is immers gezonden om de mensen naar de waarheid te leiden, hen intellectueel en spiritueel te onderrichten en hun individuele en sociale leven te sturen. Daarom kan het alleen door dagelijkse toepassing begrepen worden. Bedenk dat de Koran niet in één keer, maar in een periode van 23 jaar, op verschillende momenten geopenbaard is. Wanneer men de Koran van het dagelijks leven scheidt, reduceert men haar tot een gewoon leesboek. Aan degenen die haar als niet meer dan dit beschouwen, zal zij zich in geen enkele significante mate ontvouwen.

De Koran is bovendien een boek van gemiddeld formaat, dat op het eerste gezicht veel herhalingen bevat. Het verklaart echter dat alles wat nat of droog is, in een Geopenbaard Boek (de Koran zelf) staat(6:59). Een Profetische hadish (overlevering) stelt dat het de geschiedenis van eerdere volken, boodschappen van degenen die na haar openbaring kwamen en oplossingen voor geschillen tussen mensen, bevat. (Tirmizi, “Fazail el-Koran,” 14). Het spreekt alle niveaus van begrip en kennis aan en bevredigt die niveaus, los van tijd en plaats.

Honderden geleerden hebben er gedurende de eerste 14 honderd jaar van haar bestaan commentaren over geschreven en geen van hen heeft geclaimd alle verschillende aspecten en betekenissen ervan te begrijpen. Duizenden juristen hebben er wetten uit afgeleid en hun argumentatie erop gebaseerd. Echter, geen van hen heeft beweerd alle wetten die erin besloten liggen er uit te hebben afgeleid of alle redenen achter de geboden en verboden erin te hebben begrepen. Alle zuivere en nauwgezette geleerden die de geest en het hart met elkaar verbonden hebben, alle herstellers (de grootste, heilige geleerden die gestuurd worden door Allah om de islam te doen herleven en te herstellen) vinden hun weg erin, alle heiligen leiden hun inspiratiebronnen en zuiveringsmethoden eruit af en alle authentieke spirituele-paden berusten erop. En toch blijft zij, als een waterbron die tijdens het stromen toeneemt, onaangetast.

De wonderbaarlijke welsprekendheid van de Koran zorgt voor deze diepte en rijkdom aan betekenis. De creativiteit en artistiek rijke (schrijf)stijl is slechts één element waar haar eloquentie op gebaseerd is. Zij spreekt herhaaldelijk in vergelijkingen en neemt een figuratief, symbolisch taalgebruik aan, dat doorspekt is van metaforen en gelijkenissen. Dit is niet zo vreemd, daar de Koran kennis over alle dingen bevat en zich tot alle niveaus van begrip en kennis richt.

Vanaf welke leeftijd moet de Koran gelezen worden?

Islam is een pad naar het eeuwige leven. Het wereldse leven is slechts een onderdeel van een lange reis. Ongeacht iemands leeftijd, gemoeds- of geestestoestand, is de Koran een leidraad.

Wat dat betreft, grijpt iedere echte gelovige te allen tijde in zijn of haar leven terug op de Koran. Profeet Mohammed (vzmh) drong er bij zijn volgelingen op aan om regelmatig de Koran te lezen en de leringen ervan dusdanig in praktijk te brengen dat de Koran en de persoon met elkaar overeenkomen.

Na het overlijden van de Profeet (vzmh) wendde een groep mannen zich tot zijn vrouw Ai’sha en vroeg haar naar het karakter van de Profeet (vzmh). Zij antwoordde: “Lezen jullie de koran dan niet? Hij was de levende Koran.” Moslims dienen ernaar te streven hun Profeet te evenaren.

VROUW & HUWELIJK

Moet de Koran Arabisch gelezen worden?

De heilige Koran is het ware woord van Allah en is ons in het Arabisch gezonden met een boodschap aan de mensheid. Allah heeft het Arabisch bevoordeeld met een rijke woordenschat en een taal die geschikt is om de goddelijke boodschap over te brengen. Uiteraard zullen wij om het te begrijpen vertalingen in onze eigen taal lezen. Alleen tijdens het gebed is het noodzakelijk om de verzen in de oorspronkelijke taal te citeren omdat de vertaling niet voldoet aan de originele betekenis. Allah heeft ons de Koran in het Arabisch gezonden. De vertaling ervan kan de Koran niet vervangen.

Bijvoorbeeld een Frans gezegde zal niet hetzelfde effect en betekenis hebben wanneer dit naar het Nederlands wordt vertaald.

Het begrijpen en naleven wat de Koran ons vertelt, is de plicht van elke moslim. Daarom is het niet voldoende om de Koran enkel te lezen, maar is juist ook nodig om te begrijpen wat er staat en de woorden na te leven. Ook behoort men stil te staan bij de gedachte dat men Engels of een andere taal leert om een boek in die taal te lezen. De Arabische taal leren en daarmee de Koran in zijn oorspronkelijke taal begrijpen, kent dan ook hier geen belemmering voor.

Ook de Koran lezen zonder hem te begrijpen, heeft op ons positieve invloed. Net zoals een persoon die geen gevoel meer in zijn tong heeft maar toch door blijft eten omdat voedsel belangrijke voedingsstoffen bevat die noodzakelijk zijn voor het lichaam; zo ook bevat de Koran belangrijke voedingsstoffen voor onze ziel waarmee wij onze geest voeden.

Daarnaast staat er tegen elke letter van de Koran tien beloningen als goede daad (Tirmizi, beloningen van de Koran 16, 2912). De genade van Allah is zo groot dat wij beloond worden met vertienvoudigde beloning. Tijdens heilige nachten en tijden zoals vrijdag nacht, Ramadan of andere tijden wordt de beloning vermenigvuldigd met 700 tot zelfs 700.000 keer.

De vertaling van de Koran heeft dus uiteraard voordelen bij het begrijpen van de Koran, maar behoort men zich er bewust van te zijn dat geen enkele vertaling –zoals iedere vertaling- de literaire vorm en diepgaande inhoud exact kan nabootsen. Net zoals geen enkel letter, woord of zin uit een ander boek zoveel beloning oplevert als de Koran, zal ook geen enkele vertaling van de Koran net zoveel beloning opleveren als de originele Koran zelf.