leren

Waarom moet de Koran bestudeerd worden?

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en ordelijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te handelen en deze principes overtreden, hebben de ware boodschappen niet begrepen. Hieronder willen we enkele punten opnoemen over de verhevenheid van de heilige Koran.

De Koran komt van de Meest Verhevene, is in overeenstemming met de waarde van de mensheid en behandelt het menselijke hart, de ziel, de geest en het psychische. Het is een collectie van Goddelijke Wetten, die de meest perfecte boodschappen bevat.

De Koran, vandaag door miljarden gevolgd, is een uniek boek dat, met zijn eeuwige en onveranderlijke Goddelijke principes, iedereen leidt tot de kortste en meest verlichte weg tot geluk.

De Koran is altijd een bron van licht geweest voor de meest magnifieke en verlichte gemeenschappen die over de wereld hebben geregeerd; zij die duizenden geleerden, filosofen en denkers hebben geproduceerd. Wat dit betreft is geen enkele regel gelijk aan zijn regel.

Sinds de dag van openbaring heeft de Koran met veel bezwaren en kritiek te maken gehad. Echter, de Koran is altijd ongedeerd gebleven en blijft zegevieren.

De Koran kristalliseert in het hart, verlicht de geest, en vertoont waarheden van begin tot eind. Alleen gelovigen die de schoonheid van het universum kunnen voelen in een enkele bloem en stortbuien kunnen zien in een druppel water, kunnen zijn ware gelaat kennen en begrijpen.

De Koran heeft zo een stijl dat Arabische en buitenlandse linguïsten en mannen en vrouwen die de verzen hebben gehoord, er letterlijk voor hebben gebogen. Zij die de waarheid van de Koran hebben herkend en zijn inhoud hebben begrepen hebben gebogen voor dit meesterwerk van welsprekendheid.

Toen de mensheid ploeterde in de wreedheid van onwetendheid en ongeloof, barstte de Koran als een vloed van verlichting die de wereld in zijn licht heeft laten verdrinken. De Koran veroorzaakte een revolutie zonder weerga of gelijke. Geschiedenis is voldoende als getuige!

Het boek dat ons op een zeer evenwichtige manier de betekenis en de aard van de mensheid, en de waarheid en wijsheid leert, evenals de Essentie, Attributen, en Namen van Allah (God), is de Koran. Geen ander boek kan het evenaren op dit gebied. Kijk naar de wijsheid van de vrome geleerden en de filosofie van de ware filosofen, en je zult het begrijpen.

De Koran is het unieke boek dat ware gerechtigheid, echte vrijheid, evenwichtige gelijkheid, goedheid, eer, deugd en mededogen voor de hele schepping beveelt. Het is ook het weergaloze boek dat onderdrukking, polytheïsme, onrecht, onwetendheid, omkoping, rente, liegen, en valse getuigenissen verbiedt.

De Koran is het boek dat, de wees, de armen en de onschuldigen beschermt door zowel de koning en de slaaf, de commandant en de soldaat, de eiser en de gedaagde in dezelfde stoel te zetten en vervolgens hen te beoordelen.

Beweren dat de Koran een bron van bijgeloof is, is niets meer dan het herhalen van de woorden van de onwetende Arabieren van veertien eeuwen geleden. Een dergelijke opvatting bespot de wijsheid en de ware filosofie.

Het meest geordende leven voor de mensheid is dat die door de Koran wordt geademd. In feite zijn sommige van de mooie dingen die vandaag alom geprezen en toegejuicht worden, de exacte dingen die door de Koran eeuwen geleden werden aangemoedigd.

De Koran stelt mensen in staat om het hoogste niveau te bereiken, namelijk de positie waarin men door Allah (God) wordt aangesproken. Zij die zich bewust zijn van deze positie, horen hun Heer tot hen spreken via de Koran. Als zij een eed zouden afleggen dat ze met hun Heer hebben gesproken, zouden zij niet gelogen hebben.

Hoewel we nog steeds in deze wereld zijn, voelen we door het betreden van het verlichte klimaat van de Koran, alsof we de graven en de tussenwereld passeren, de Dag des Oordeels en de Sirat (brug) beleven, huiveren bij de verschrikkingen van de hel, en lopen op de rustige pistes van het Paradijs.

Moslims die de Koran niet hebben kunnen begrijpen en zijn dieptes niet waar hebben kunnen nemen, zijn vreemd van de geest en de essentie van de islam.

Wij geloven dat in de nabije toekomst, en onder blikken van lof en verbazing van de mensheid, de stromingen van kennis, techniek en kunst zullen stromen naar de oceaan van de Koran, hiermee vallen in hun essentiële bron en zich ermee verenigen. Op dat moment, zullen wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars zich in diezelfde oceaan vinden.

Welke stappen moet ik ondernemen om de Koran te begrijpen?

De Koran is het boek dat Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) als het Woord van Allah aan de mensheid heeft overgedragen en dat van zijn profeetschap getuigt. Als zijn grootste wonder, daagde het de Arabieren van zijn tijd en alle toekomstige mensen tot aan de Laatste Dag uit om slechts een hoofdstuk te produceren dat haar kan evenaren. Van de Geopenbaarde Geschriften is de Koran wat betreft behoud en overdracht aan latere generaties zonder enige verandering, ongeëvenaard. Er zit geen enkel verschil in de kopieën van de Koran die sinds haar eerste openbaring over de hele wereld in omloop zijn geweest.

De eerste stap in het begrijpen van de Koran is het begrijpen van het Arabisch – de taal waarin zij is geopenbaard – omdat taal dezelfde betekenis voor een tekst heeft als lichaamskenmerken voor een persoon. Het de essentie van een tekst ligt in zijn betekenis, zoals de essentie van een persoon in zijn of haar geest ligt. Lichaamskenmerken zijn de uiterlijke vorm die de geest heeft aangenomen en dienen als een spiegel waarin men zijn of haar ware aard kan zien. Op dezelfde wijze zijn de taal en stijl van de Koran de vorm van haar betekenis en kunnen deze daar niet los van worden gezien.

De tweede stap is de betekenis doorgronden, wat vereist dat deze geleefd wordt. De taal vormt de uiterlijke vorm en structuur en is daarom zeer belangrijk voor het doorgronden van haar betekenis. Wanneer men zich slechts tot taalkundig begrip zou beperken, zou men zich hiermee tot de vorm beperken. Men kan de betekenis van de Koran waarin haar essentie besloten ligt, doorgronden door het “hart” (de zetel van de ziel) te zuiveren door zonde en kwaad te vermijden, de noodzakelijke handelingen van aanbidding te verrichten en een vrome leven te leiden.

De Koran is “als een roos die in de schoot der tijd voortdurend nieuwe blaadjes vormt.” Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt en bijdraagt aan het doorgronden van de diepten van haar betekenis, bloeit de Koran zelfs nog meer en wordt zij steeds jonger en frisser. Voldoende kennis van onderwerpen als afschaffing van wetten, wetten en principes die van bepaalde omstandigheden afhankelijk zijn, ongeconditioneerde, algemene en specifieke regels en de omstandigheden waaronder de verzen werden geopenbaard, zijn dus niet genoeg; men dient tevens kennis te hebben van de algemene principes van de natuurwetenschappen. Edelmoedige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)ontving en verkondigde de Koran en paste haar als een feilloze autoriteit toe in zijn dagelijks leven. Om die reden zijn kennis van zijn woorden en daden (Soennah), zijn toepassing van de Koran en zijn voorbeeld van het leven van de islam onmisbaar voor het begrijpen van de Koran.

De Koran is geen boek van wetenschap, geschiedenis of zedenleer. Noch is het een boek in de literaire betekenis van het woord. Het is een boek dat moet worden toegepast. Het is immers gezonden om de mensen naar de waarheid te leiden, hen intellectueel en spiritueel te onderrichten en hun individuele en sociale leven te sturen. Daarom kan het alleen door dagelijkse toepassing begrepen worden. Bedenk dat de Koran niet in één keer, maar in een periode van 23 jaar, op verschillende momenten geopenbaard is. Wanneer men de Koran van het dagelijks leven scheidt, reduceert men haar tot een gewoon leesboek. Aan degenen die haar als niet meer dan dit beschouwen, zal zij zich in geen enkele significante mate ontvouwen.

De Koran is bovendien een boek van gemiddeld formaat, dat op het eerste gezicht veel herhalingen bevat. Het verklaart echter dat alles wat nat of droog is, in een Geopenbaard Boek (de Koran zelf) staat(6:59). Een Profetische hadish (overlevering) stelt dat het de geschiedenis van eerdere volken, boodschappen van degenen die na haar openbaring kwamen en oplossingen voor geschillen tussen mensen, bevat. (Tirmizi, “Fazail el-Koran,” 14). Het spreekt alle niveaus van begrip en kennis aan en bevredigt die niveaus, los van tijd en plaats.

Honderden geleerden hebben er gedurende de eerste 14 honderd jaar van haar bestaan commentaren over geschreven en geen van hen heeft geclaimd alle verschillende aspecten en betekenissen ervan te begrijpen. Duizenden juristen hebben er wetten uit afgeleid en hun argumentatie erop gebaseerd. Echter, geen van hen heeft beweerd alle wetten die erin besloten liggen er uit te hebben afgeleid of alle redenen achter de geboden en verboden erin te hebben begrepen. Alle zuivere en nauwgezette geleerden die de geest en het hart met elkaar verbonden hebben, alle herstellers (de grootste, heilige geleerden die gestuurd worden door Allah om de islam te doen herleven en te herstellen) vinden hun weg erin, alle heiligen leiden hun inspiratiebronnen en zuiveringsmethoden eruit af en alle authentieke spirituele-paden berusten erop. En toch blijft zij, als een waterbron die tijdens het stromen toeneemt, onaangetast.

De wonderbaarlijke welsprekendheid van de Koran zorgt voor deze diepte en rijkdom aan betekenis. De creativiteit en artistiek rijke (schrijf)stijl is slechts één element waar haar eloquentie op gebaseerd is. Zij spreekt herhaaldelijk in vergelijkingen en neemt een figuratief, symbolisch taalgebruik aan, dat doorspekt is van metaforen en gelijkenissen. Dit is niet zo vreemd, daar de Koran kennis over alle dingen bevat en zich tot alle niveaus van begrip en kennis richt.

Vanaf welke leeftijd moet de Koran gelezen worden?

Islam is een pad naar het eeuwige leven. Het wereldse leven is slechts een onderdeel van een lange reis. Ongeacht iemands leeftijd, gemoeds- of geestestoestand, is de Koran een leidraad.

Wat dat betreft, grijpt iedere echte gelovige te allen tijde in zijn of haar leven terug op de Koran. Profeet Mohammed (vzmh) drong er bij zijn volgelingen op aan om regelmatig de Koran te lezen en de leringen ervan dusdanig in praktijk te brengen dat de Koran en de persoon met elkaar overeenkomen.

Na het overlijden van de Profeet (vzmh) wendde een groep mannen zich tot zijn vrouw Ai’sha en vroeg haar naar het karakter van de Profeet (vzmh). Zij antwoordde: “Lezen jullie de koran dan niet? Hij was de levende Koran.” Moslims dienen ernaar te streven hun Profeet te evenaren.

Op welke wijze geven de schoolvakken informatie over de Schepper?

Op veel plaatsen in de Risale-i Nur is het geloof in Allah met talloze, onweerlegbare bewijzen verklaard en uitgelegd. Op een dag kwamen leerlingen van het middelbaar onderwijs naar Said Nursi en vroegen hem: “Vertel ons over onze Schepper. Onze leraren vertellen helemaal niets over Hem.” Hij antwoordde hierop:

“Elk onderdeel van de wetenschappen die jullie bestuderen, vertelt onophoudelijk in haar eigen taal over Allah. Ze leren ons wie de Schepper is. Hiervoor moeten jullie niet naar jullie leraren luisteren, maar naar deze wetenschappen.”

Bijvoorbeeld in een prachtige apotheek met talloze medicijnen zijn leven gevende zalfjes en drankjes te vinden die met precieze en nauwkeurige hoeveelheden zijn samengesteld. Dit verwijst zonder twijfels naar een erg bekwame, scheikundige en wijze apotheker. Zo ook zijn er in de apotheek van deze wereld vierhonderdduizend soorten potjes te vinden die elk een levendig zalfje of drankje voorstellen, welke met absolute nauwkeurigheid zijn gemengd. In welk opzicht deze apotheek beter en groter is dan de apotheek die in jullie stad te vinden is, kunnen jullie begrijpen door het te vergelijken met de wetenschap van de medicijnen die jullie bestuderen. De Alwijze in Zijn verhevenheid, Die de Apotheker van deze grote apotheek is, wordt zo zelfs aan de blinden getoond.

Of bijvoorbeeld een buitengewone fabriek die duizenden soorten textiel uit eenvoudige grondstoffen weeft, verwijst zonder twijfel naar een fabrikant en een bekwame machinist. Zo ook verwijst deze reizende machine naar Allah, die op honderdduizend verschillende plaatsen in deze wereld een vestiging heeft, waar honderdduizenden fabrieken zijn opgesteld. Met de wetenschap van de werktuigbouwkunde die op school wordt onderwezen, kunnen jullie vergelijken in welk opzicht deze wereldse fabriek groter en beter is dan die van de mens. Hierdoor wordt duidelijk dat deze fabriek ons voorstelt aan de Eigenaar en Vakman van deze wereldbol.

Of bijvoorbeeld een grote opslagplaats, magazijn of winkel waar duizenden soorten levensmiddelen uit de omgeving worden verzameld, gesorteerd, opgeslagen en opgesteld geeft zonder twijfels kennis van een voortreffelijke magazijnbeheerder, eigenaar en ambtenaar. Op precies dezelfde manier is deze Barmhartige opslagplaats die we aarde noemen en die in één jaar een gebied van normaal vierentwintigduizend jaar probleemloos afreist, een Goddelijk schip, een opslagplaats en een Goddelijke supermarkt die duizend en één verschillende grondstoffen, goederen en conservenpakketten draagt. Het neemt verschillende groepen met allemaal verschillende levensbehoeften met zich mee, reist de verschillende seizoenen af en vult zich in de lente als een grote wagon met duizenden verschillende voedselpakketten en verspreidt deze weer onder de arme levende wezens die in de winter zonder voedsel komen te zitten. Met de wetenschap van de economie die jullie bestuderen en nog zullen bestuderen, is te begrijpen hoe prachtig, groot en wonderbaarlijk deze fabriek is en met deze zekerheid toont het ook de Eigenaar, de Gebruiker en de Planner van deze wereldse voorraadkamer en leert ons om Hem te kennen en van Hem te houden.

Of bijvoorbeeld een wonderlijke commandant die het gezag heeft over vierhonderdduizend eenheden die elk verschillende levensbehoeften hebben, andere wapens gebruiken, verschillende kleding dragen, verschillende training krijgen en op verschillende tijden met verlof gaan. Wanneer deze commandant nu helemaal alleen alle verschillende groepen in hun verschillende levensbehoeften, verschillende wapens, kleding en instrumenten voorziet, zonder zich te vergissen of er ook maar één te vergeten, dan toont dit openlijk en zonder twijfels dat hij een fantastische commandant is en wordt deze commandant door iedereen geprezen. Zo kun je ook de vierhonderdduizend verschillende planten- en diersoorten zien die het Goddelijk leger op de aardbodem zijn en elke lente opnieuw worden bewapend met steeds verschillende kleding, levensbehoeften, wapens, training en verlof. Deze zaken die één enkele Almachtige Commandant, goed voorbereid, zonder er ook maar één te vergeten of zich ergens in te vergissen, laat uitvoeren door de lente, die het leger van deze aardbol is, toont zeker in hoeverre het groter en beter is dan het leger van de mensen. De wetenschap der krijgskunde, die jullie zullen leren, toont aan degene die opletten en hun verstand op zijn plaats hebben zitten, met verbazing en lofprijzing wat voor een Heilige Commandant Allah is, de Eigenaar, de Planner en de Heerser over de aarde. Zo laat Hij van zich houden en roept hiermee dankbaarheid en lofprijzing op.

Of als er bijvoorbeeld in een prachtige stad miljoenen elektrische lampen bewegen en overal heen en weer reizen terwijl hun brandstof nooit opraakt. Dan toont dit zonder dat er nog twijfels over kunnen bestaan, de aanwezigheid van een wonderlijke vakman en een buitengewoon meesterlijke elektricien die deze elektrische lampen en fabrieken op een of andere manier leidt, de reizende lampen maakt, de fabriek heeft opgericht en voor de nodige brandstof zorgt. Zij zullen deze elektricien met verbazing en bewondering aan ons voorstellen en ons ervan laten houden. Op precies dezelfde manier, wanneer we naar het heelal kijken, dat ook een stad is, zien we de sterren die aan het plafond van dit wereldse paleis zijn bevestigd en waarvan een deel –volgens de astrologen– duizend maal groter is dan deze aardbol en zeventig maal sneller bewegen dan een kanonskogel, zonder dat de ordening wordt verstoord. Ze botsen niet tegen elkaar aan, doven niet en hun brandstof raakt niet op. Volgens de astrologie die jullie bestuderen, is er elke dag net zoveel petroleum nodig als er zeeën op deze wereld zijn en net zoveel kolen als er bergen zijn of een houtstapel die duizend maal zo groot is als deze wereld, zodat onze zon kan blijven branden. De zon die meer dan een miljoen maal groter is dan onze aarde, langer dan een miljoen jaar bestaat en de lamp en kachel van dit gasthuis van de Barmhartige is. De elektrische lampen en de ordening van dit paleis in deze machtige stad van het heelal laten duidelijk een eindeloze kracht en macht zien die de zon en de verheven sterren zonder petroleum, hout of kolen laat branden, niet uit laat gaan en ze gezamenlijk, heel snel laat rondreizen zonder dat ze tegen elkaar aan botsen. Met de wetenschap van de elektriciteitsleer die jullie leren of nog gaan leren, wordt duidelijk wie de Sultan van deze grote, machtige ruimte is. Deze wetenschap stelt ons voor aan de Verlichter, Planner en Kunstenaar. Allah stelt zichzelf voor door deze verlichte sterren te laten getuigen. Met hun lofprijzing en zegeningen stelt Hij Zichzelf voor en laat Hij de mensen van Zich houden.

Of als we bijvoorbeeld een boek hebben waarvan elke regel een klein boek omvat en waar elk woord, geschreven met een erg kleine pen, staat voor een hoofdstuk uit de Koran, die erg betekenisvol is en alle zaken bekrachtigt, dan toont dit vreemde werk een schrijver en auteur die buitengewoon talentvol en wijs is. Zonder ook nog maar enige twijfel stelt het ons voor aan die erg talentvolle en vakbekwame auteur. Deze auteur wordt zeker geprezen met uitspraken die Hem zegenen en heiligen. Op precies dezelfde manier zien we met onze eigen ogen de aardbodem die een enkele bladzijde uit dit grote boek is, en de lente die van dit grote boek een versierd kleedstuk is. En de driehonderdduizend soorten planten en dieren die driehonderdduizend verschillende boeken zijn. De schrijver schrijft op een perfecte en ordelijke manier in een boom en in een pit het volledige programma met een erg fijne pen, zonder dat de schrijver ze door elkaar haalt of zich vergist en zonder fouten of gebreken. De boom is voor hem een woord, een prijzend gedicht en de pit is de punt aan het einde van de zin. Met de wetenschap van de natuurkunde die jullie volgen en met de praktijklessen van de letterkunde die jullie op school hebben geleerd en met de brede perspectieven van de schrijfkunst wordt duidelijk in hoeverre dit eindeloos en betekenisvol bestaan, deze vormgenomen, grote, wereldse Koran, die in elk woord veel wijsheden verborgen houdt, groter, prachtiger en betekenisvoller is dan het boek uit het bovengenoemde voorbeeld. Het wordt ons duidelijk dat dit bestaan ons voorstelt aan de Kunstenaar en Schrijver van dit boek, dit universum en geeft boodschap van de eindeloze perfectie van deze Schrijver. Met de uitspraak: “Allah is de grootste” vertelt het ons dat Hij bestaat. Met de verheerlijking: “Allah is vrij van alle gebreken” wordt Hij omschreven en met “Alle lof aan Allah” zorgt het bestaan ervoor dat wij van Hem gaan houden.

Met de voorbeelden van deze wetenschappen wordt duidelijk dat elk deel van de honderden wetenschappen op een breed vlak, elk met een eigen spiegel, verrekijker en leerrijke visie boodschap geven van de Schepper in Zijn Verhevenheid en Zijn mooi namen. En het leert ons Zijn perfecties en eigenschappen.

Ik zei toen tegen die studenten: “Het is dus vanwege de bovengenoemde, stralende tekenen, die elk een bewijs van Zijn eenheid zijn, dat de Koran, waarvan de verkondiging een wonder is, ons vele malen met verzen als Degene Die de hemel en de aarde heeft geschapen…[25:59]en De Heer van de hemelen en de aarde…[26:24] telkens weer voorstelt aan de Schepper.” De studenten accepteerden het volledig en bevestigden het met de woorden: “Eindeloze dank aan onze Heer. We hebben een belangrijke les genoten die volledig met de werkelijkheid overeenstemt. Moge Allah tevreden zijn met jou!” Ik zei hierna:

“De mens is een levende machine die door duizenden smart verdrietig wordt en door duizenden soorten plezier geluk vindt. Hij is een machteloos schepsel dat met talloze materiële en geestelijke vijanden wordt geconfronteerd. Hij heeft een eindeloze armoede, talloze uiterlijke en innerlijke behoeften en wordt voortdurend geslagen door de scheiding van zijn dierbaren en het ten einde lopen van zijn plezier. Door geloof en Godsdienstoefeningen wordt er een band gelegd met de Sultan in Zijn verhevenheid, waardoor de mens een steun vindt tegen al zijn vijanden, een hulp vindt voor al zijn behoeften en zich kan prijzen met de eer en rang van zijn Heer, Die iedereen geschapen heeft. Wanneer de mens nu door geloof in een Almachtige en Barmhartige Sultan een band met Hem aangaat en met Godsdienstoefening zich in Zijn dienst stelt en zo de verkondiging van de boodschap dat hij zal worden geëxecuteerd voor zichzelf verandert in een ontslag van zijn diensten (om naar het geluk te reizen), dan kun je wel begrijpen hoe blij en dankbaar hij is en hoe dankbaar hij Zijn Heer zal prijzen.”

Zoals ik het tegen die studenten had gezegd, zeg ik het nog eens tegen de veroordeelde gevangenen: “Degene die Hem kent en Hem gehoorzaamt, ook al bevindt hij zich in een kerker, dan nog is hij gelukkig. Degene die Hem vergeet, ook al bevindt hij zich in een paleis, dan nog is het voor hem een kerker en is hij ongelukkig.” Zelfs toen een gelukkige onderdrukte werd opgehangen, zei hij tegen de ongelukkige tirannen: “Ik word niet vermoord. Ik ga mijn ontslag halen om naar het geluk te reizen, maar omdat ik zie dat jullie met de eeuwige verdoemenis veroordeeld zullen worden, zal ik zo mijn vergelding krijgen.”, waarna hij “La ilaha illallah”(Er is geen andere God dan Allah), zei en in vrede zijn ziel terug gaf aan zijn Schepper.

“Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze.”[2:32]

Wie zijn de Ashabi Soeffa’s?

De Masjid an-Nabawi was al gedurende het leven van de Profeet, vrede zij met hem, het sociale centrum van de stad Medina, een school, gebedsruimte en het huis van de Profeet, vrede zij met hem. Een deel van de Masjid an-Nabawi was bestemd als internaat voor 400-500 jongeren, de zogenoemde ‘Ashabi Soeffa’. Dit waren jonge, dakloze en ongehuwde metgezellen zonder naasten die zich toewijdden aan het opdoen van kennis en het memoriseren van de Koran onder begeleiding van de Profeet, vrede zij met hem.

Aboe Hoerayra (r.a.) overleverde de volgende gebeurtenis:

“Ik leidde honger en bond soms zelfs een steen op mijn buik om mijn honger te stelpen. Op een dag zat ik langs een openbare weg en op een gegeven ogenblik liep de Boodschapper van Allah langs. Hij begreep mijn toestand en riep ‘O Aboe Hoerayra kom met mij mee!’

We gingen samen naar zijn huis. Hij trad zijn huis binnen. Ik vroeg om toestemming om ook binnen te treden. Vervolgens ging ik ook naar binnen. Hij vond een vat met melk en vroeg waar het vandaan kwam. ‘Iemand heeft het als gift gestuurd’ werd gereageerd. Vervolgens beviel hij mij, ‘O Aboe Hoerayra, ga naar de Ashabi Soeffa en roep hen naar mij toe!’.

De Ashabi Soeffa waren de gasten van de islam. Ze hadden geen gezinnen, goederen en dergelijke. Als de Boodschapper van Allah een cadeau ontving dan bewaarde hij een deel voor zichzelf en stuurde hij het overige deel naar hen. Indien hij aalmoes ontving wat bestemd is voor hem of zijn gezin dan stuurde hij dit in zijn geheel door naar de Ashabi Soeffa. Hij bewaarde niks voor zichzelf!

Het bevel van de Boodschapper van Allah beviel mij niet. Ik dacht bij mijzelf namelijk dat ik wel het hele vat in mijn eentje op zou kunnen drinken om vervolgens weer op de been te kunnen komen. Als ik het melk zou delen met de Ashabi Soeffa zou er niks voor mij overblijven, dat wist ik. Echter, er was geen ander optie dan het gehoorzamen van het bevel van de Boodschapper van Allah.

Ik ging vervolgens naar de Ashabi Soeffa en riep hen naar de Profeet. Vervolgens kwamen zij en namen plaats bij de Profeet. De Profeet, vrede zij met hem, vroeg mij om hen het vat met melk aan te reiken. Ik pakte ’t vat met melk en gaf het aan de metgezellen van de Ashabi Soeffa. Ieder van hen dronk tot ze verzadigd raakten en gaven ‘t vat door aan elkaar. Nadat de laatste metgezel van de Ashabi Soeffa van het melk gedronken had gaf ik het vat aan de Boodschapper van Allah.

Er was maar weinig melk over in het vat. Hij keek op naar mij en glimlachte en zei ‘Aboe Hourayrra, wij zijn de enige die nog niet gedronken hebben’. Waar ik bevestigend op antwoordde. Vervolgens zei Hij: ‘Zit en drink ook van het melk’. Ik zat en begon te drinken. ‘Drink nog meer’ zei hij. Hij drong mij steeds aan om nog meer te drinken. ‘Meer, meer’ zei Hij. Tot slot antwoordde ik ‘Ik zweer bij Allah die jou met het ware geloof heeft gestuurd, ik heb geen ruimte over in mijn maag om meer te drinken.’ De Profeet zei vervolgens: ‘Geef het vat dan maar door aan mij’. Ik reikte Hem het vat toe. Hij dankte Allah en dronk de resterende melk uit het vat op.” (Boechari, 4/89; Tirmidhi, 4/648-649)