Jezus

Is de komst van de profeet Mohammed (vzmh) vermeld in het Evangelie?

Nadrukkelijker en vaker dan elke andere Profeet gaf de Profeet Jezus (vzmh) de goede tijdingen van de Laatste Profeet, vzmh.

In Het Evangelie naar Johannes belooft Jezus de komst van de Laatste Profeet, vzmh: Doch ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de ‘Parakleet’ niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. (Johannes, 16.7-8)

In deze verzen wordt aan de profeet Mohammed, vzmh, gerefereerd als de Parakleet. Parakleet komt uit het Grieks en betekent ‘onderscheider tussen waarheid en leugen.’ Hoewel christelijke vertolkers dit woord verschillende betekenissen hebben toegekend en menen dat het betrekking heeft op de Heilige Geest, is het zelfs voor christenen onmogelijk om vast te stellen of de Heilige Geest na Jezus is neergedaald en daadwerkelijk heeft voldaan aan de beschrijving van Jezus.

Als, zoals christenen beweren, de Heilige Geest de aartsengel Gabriël is, dan kwam hij vele malen tot de Profeet Mohammed, vzmh, om Goddelijke openbaringen te brengen. Bovendien noemde en voorspelde Jezus de Parakleet onder verschillende namen, zoals we in de volgende verzen kunnen zien: Wanneer de Parakleet komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen. (Johannes, 15.26)

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. (Johannes, 16.12-14)

Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. (Johannes, 14.30)

Wie anders dan de Profeet Mohammed, vzmh, kwam na Jezus? Als de trooster die de mens bemoedigt tegen de angst voor de dood, tegen de zorgen over de toekomst, en tegen allerlei soorten geestelijke aandoeningen? Als de helper die de mensheid bijstaat om werkelijk vrede en geluk in beide werelden te bereiken? Als de prins der wereld die al veertien eeuwen heerst over bijna de helft van de mensheid, en die miljoenen dierbaar is? Als de geest van de waarheid die tegenover Jezus getuigenis aflegt, die hem roem bracht door zijn profeetschap af te kondigen ondanks de ontkenning daarvan door de joden en de misplaatste vergoddelijking daarvan door de christenen, en die zijn religie terugbracht tot haar oorspronkelijke zuiverheid? Welke tekortkomingen schrijven westerse christenen aan de Profeet Mohammed, vzmh, toe, terwijl bijna alle christenen uit het Midden-Oosten in hem geloofden en zich tot de Islam bekeerden, en dat zij in hun ontkenning van hem volharden zonder daar een rechtvaardiging voor te geven?

Mawlana Jalal ad Din al Rumi, een belangrijke soefi heilige, drukt in het volgende vers de goede tijding over de Profeet Mohammed, vzmh, uit het Evangelie uit: ‘In het Evangelie wordt Mustafa met al zijn eigenschappen vernoemd, in hem bevindt zich het mysterie van alle Profeten; hij is de brenger van geluk. Het Evangelie noemt hem met zijn uiterlijke verschijningsvorm en kenmerken, en ook met zijn persoonlijke deugden en profetische kenmerken.’

Ondanks alle vervormingen die het Oude -en het Nieuwe Testament door de tijd heen hebben ondergaan, bevatten zij nog steeds toespelingen op de Profeet Mohammed, vzmh, waar wij er maar enkelen van hebben aangehaald. Als op een dag de oorspronkelijke versies van de Thora en het Evangelie ontdekt worden, zal men zien dat ze uitdrukkelijk verwijzen naar de laatste Boodschapper van God, vzmh. Dit kan worden afgeleid uit de overleveringen die voorspellen dat het Christendom gezuiverd zal worden van de geleende, vaak heidense elementen die het geïmporteerd heeft.

Hoe wordt Jezus in de islam voorgesteld?

6 belangrijke islamitische punten over Jezus (Isa), vrede zij met hem!

1. Een persoon die niet in Jezus (Isa), vrede zij met hem, gelooft kan geen moslim zijn.

Moslims moeten in alle profeten geloven en ze ook respecteren om een gelovige te kunnen zijn. Van profeet Adam (vzmh) tot Noah (vzmh) en van Mozes (vzmh) tot Jezus (vzmh) en tot de laatste profeet Mohammed (vzmh) dienen moslims in ze te geloven en ze te respecteren.

‘’Zeg: ‘Wij geloven in Allah, in hetgeen aan ons is neergezonden en in al hetgeen aan Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub en aan de stammen (het nageslacht van Ya’qub) is neergezonden, en in hetgeen aan Musa en aan Isa is gegeven en in hetgeen door hun Heer aan de profeten is gegeven. Wij maken geen enkel onderscheid tussen (wie dan ook van) hen. En aan Hem zijn wij overgegevenen (als moslims).’’ (Koran 2:136)

2. Jezus had een wonderbaarlijke geboorte

Moslims geloven ook dat Jezus (vzmh) wonderbaarlijk is geboren zonder een vader. Zijn moeder was Maria (Maryam r.a.). Maria wordt door alle moslims gerespecteerd en vereerd en ze staat bekend een vrome en godvruchtige persoon te zijn. Er is een complete hoofdstuk in de Koran naar Maria (Maryam) genoemd (hoofdstuk 19 van de Koran).

3. Jezus verrichtte wonderen

Moslims geloven dat Jezus vele wonderen verrichtte, zoals het genezen van de blinden en het terug naar leven brengen van de doden.

‘’En (hij zal) een boodschapper voor de Kinderen van Isra’il (zijn): ‘Ik kom tot jullie met een teken van jullie Heer; ik maak voor jullie uit klei iets wat gelijkt op een vogel; dan blaas ik daarin en het zal een vogel worden, met toestemming van Allah. En ik genees de blindgeborenen en de melaatsen en doe de doden herleven, met toestemming van Allah.’’ (Koran 3:49)

We merken op hoe Allah uitlegt dat alle wonderen die Jezus verrichtte alleen met de toestemming van Allah konden gebeuren, zodat men niet zou denken dat Jezus zelf een god was.

4. Jezus is geen god

Moslims geloven dat Jezus een van de grootste profeten was die gestuurd is door God, maar dat hij niet goddelijk was. Moslims geloven niet dat Jezus de zoon van God is noch dat hij God verlichamelijkt. Moslims geloven dat Jezus een mens was die de taak had gekregen om het boodschap aan de mensheid te overbrengen dat er geen god is dan Allah.

5. Jezus was niet gekruisigd

Moslims geloven niet dat Jezus was gekruisigd. Ze geloven dat Jezus naar de hemel is verheven en dat God in plaats van Jezus, een van zijn vijanden op Jezus liet lijken en diegene werd gekruisigd.

‘’En omdat zei zeiden: ‘Wij hebben de Masih, Isa, zoon van Maryam, de boodschapper van Allah gedood.’ Maar zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem (ten dode) gekruisigd, doch het werd hun als zodanig voorgehouden. En zij die hierover van mening verschillen, verkeren zeker in twijfel. Zij hebben daaromtrent geen kennis, doch volgen slecht een vermoeden, en zij hebben hem zeker niet gedood.’’ (Koran 4:157)

6. Jezus zal terugkeren

Moslims geloven dat Jezus zal terugkeren voor de Laatste Dagen en hij zal vrede en rechtvaardigheid op de aarde stichten.

PROFETEN

Welke plek heeft Jezus in de Islam?

Hoewel de naam Mohammed slechts vijf keer in de Heilige Koran genoemd wordt, wordt de naam Isa (Jezus), vrede zij met hem, wel 25 keer genoemd. Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van de islam is het accepteren van Jezus (vrede zij met hem) als geëerde profeet van Allah, een van de hoogste in rang. Daarom zou geen enkele moslim Jezus (vrede zij met hem) durven te verwerpen. De Koran vertelt ons dat Isa (Jezus), vrede zij met hem, geëerd wordt en in het Hiernamaals tot degenen zal behoren, die het dichtst bij Allah zullen zijn;

“Toen zeiden de engelen: ”O Maryam, Allah zendt jou het heuglijke nieuws van een woord van Hem; zijn naam is al-Masih (de Messias): Isa, zoon van Maryam. Hij staat in hoog aanzien, zowel in de wereld als in het Hiernamaals en hij behoort tot hen, die dicht in de nabijheid (van Allah) vertoeven.” (3:45)

Terwijl hij wonderen als het opwekken van de doden, het weer laten zien van de blinden en het met toestemming en hulp van Allah genezen van de melaatsen volbracht, werd Jezus (vzmh) gesterkt met de Heilige Geest (5:110). Moslims geloven ook dat Isa (Jezus) naar de Hemel is opgestegen: “(En herinner) dat Allah zei: “O Isa! Ik pak u op en laat u naar Mij opstijgen” (3:55).

De Koran spreekt vol lof over Maryam (Maria), de moeder van Isa (Jezus), vrede zij met hem. “Voorwaar! De engel zei: “O Maryam! Allah heeft u verkozen en gezuiverd – verkozen boven de vrouwen van alle volkeren.” (3:42). Niet alleen is zij een van de weinige mensen die in de Koran met naam genoemd worden, haar naam wordt zelfs 31 keer genoemd. De verklaring ‘Allah heeft … u verkozen boven de vrouwen van alle volkeren’ is zeer interessant gezien het feit dat de eerste mensen die naar de Koran luisterden, tot een uit stammen bestaande en zeer nationalistische samenleving behoorden.

Volgens de islam werd Jezus (vrede zij met hem) op wonderbaarlijke wijze, zonder een menselijke vader geboren en was zijn moeder Maria een zuivere maagd;

“Zij zei: “O mijn Heer! Hoe kan ik een zoon krijgen, wanneer geen man mij heeft aangeraakt?” Hij zei: “Toch: Allah schept wat Hij vermag. Wanneer Hij een plan verordend heeft, hoeft Hij maar te zeggen “Wees” en het is!” (3:47).

Is Jezus de Zoon van God?

Moslims houden van Jezus (vrede zij met hem) en vereren hem oprecht. De islam is het alleen niet eens met de christelijke leer dat ‘Jezus de Zoon van God’ is. De Koran benadrukt dat Isa (Jezus) de zoon van Maryam (Maria) is (2:253). De voornaamste redenen zijn dat:

• Volgens de islam schendt iemand letterlijk als de ‘Zoon van God’ beschouwen, de grondbeginselen van het monotheïsme en het geloof in één ware God. De Koran verklaart: “…Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; en er is niemand als Hij” (112:3-4).

• De omstandigheden waaronder Adam (vrede zij met hem) zonder ouders tot leven kwam, laten zien dat het ontbreken van een vader geen goddelijkheid impliceert (3:59). Als dat wel zo zou zijn, zouden we Adam ook als ‘Zoon van God’ moeten beschouwen.

• Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid, aangezien ook alle profeten voor Jezus (vrede zij met hem) een grote verscheidenheid aan wonderen hebben laten zien.