informatie

Wat voor een maand is de Ramadan?

Ramadan is een periode van intensieve aanbidding en toewijding aan Allah (God). Van het lezen van de Koran en nadenken over de leerstellingen ervan, van uitgebreide dankbaarheid, liefdadigheid, beoefening van zelfbeheersing en vriendelijkheid. Een periode waarin men zichzelf oefent om spiritueel gezien een beter mens te zijn en de relaties met anderen te verbeteren. Ramadan is de 9e maand in de Islamitische maankalender. Voor meer dan een miljard moslims in de wereld is het een speciale maand.

Soms wordt deze ook wel de “Sultan van de 11 maanden” genoemd. Tijdens deze maand vasten gezonde volwassen moslims vanaf het aanbreken van de dag tot aan zonsondergang. Vasten betekent dat men zich gedurende de uren van daglicht van eten, drinken en seksuele gemeenschap onthoudt; dat wil zeggen, van ongeveer anderhalf uur voor zonsopgang tot zonsondergang. In de profetische overlevering wordt aanbevolen om voor het aanbreken van de dag een vroeg ontbijt te eten. Aan het einde van de dag wordt de vasten gebroken met een maaltijd, die iftar genoemd wordt. Volgens de profetische overlevering wordt de vasten met een dadel, olijf of soms met water verbroken.

Ramadan is een tijd van intensieve aanbidding en toewijding aan Allah (God). Van het lezen van de Koran en nadenken over de leerstellingen ervan, van uitgebreide dankbaarheid, liefdadigheid, beoefening van zelfbeheersing en vriendelijkheid. Een periode waarin men zichzelf oefent om spiritueel gezien een beter mens te zijn en de relaties met anderen te verbeteren.

Kan er informatie uit een dode persoon worden gehaald?

Zoals iedereen weet, terwijl een mens leeft, is het de geest die zowel de vreugde als de pijn voelt. Het lijkt dat de pijn gevoeld wordt doorheen het zenuwstelsel en dit systeem door de geest wordt gebruikt in zijn uiterst ingewikkelde methode van communicatie met elk deel van het lichaam tot aan de kleinste cel. Toch is dit slechts schijn: de wetenschap weet nog steeds niet welk soort interactie er precies plaatsvindt tussen de geest en het lichaam, vooral de hersens. Elk soort gebrek, in elk deel van het lichaam, dat de dood kan veroorzaken is ook in staat om de werking van het zenuwstelsel te beëindigen. Nochtans heeft de wetenschap vastgesteld dat sommige hersencellen nog enige tijd na de dood blijven werken. Geleerden hebben er studies over gemaakt om signalen van deze cellen te ontvangen. Als zij daarin slagen en ze kunnen deze signalen ontcijferen, dan zal dat zeer nuttig zijn. Vooral in de criminologie kan er dan licht worden geworpen op de misdaden waarvan de uitvoerders onbekend zijn gebleven. Misschien kan dezelfde soort informatie ook worden bekomen door de genen te ontcijferen van die persoon. De volgende Koran verzen vertellen ons hoe tijdens het leven van de Profeet Mozes (vrede zij met hem) Allah een vermoorde man tot leven heropwekte, die over zijn doder werd ingelicht en bevestigen dit.

‘Toen Mozes tot zijn volk zei dat Allah hen opdroeg een koe te offeren toen deden ze dit, alhoewel ze daar niet veel ervaring mee hadden. Als gij een levende ziel doodt, en daarover twist –Allah onthult wat gij verborg- dan zegden Wij van hem met delen ervan te treffen. Evengoed brengt Hij leven tot de doden en Hij toont ons Zijn tekens, moogt gij zo gelukkig zijn van dit te begrijpen.’ (2:67-71-73)

Op welke wijze geven de schoolvakken informatie over de Schepper?

Op veel plaatsen in de Risale-i Nur is het geloof in Allah met talloze, onweerlegbare bewijzen verklaard en uitgelegd. Op een dag kwamen leerlingen van het middelbaar onderwijs naar Said Nursi en vroegen hem: “Vertel ons over onze Schepper. Onze leraren vertellen helemaal niets over Hem.” Hij antwoordde hierop:

“Elk onderdeel van de wetenschappen die jullie bestuderen, vertelt onophoudelijk in haar eigen taal over Allah. Ze leren ons wie de Schepper is. Hiervoor moeten jullie niet naar jullie leraren luisteren, maar naar deze wetenschappen.”

Bijvoorbeeld in een prachtige apotheek met talloze medicijnen zijn leven gevende zalfjes en drankjes te vinden die met precieze en nauwkeurige hoeveelheden zijn samengesteld. Dit verwijst zonder twijfels naar een erg bekwame, scheikundige en wijze apotheker. Zo ook zijn er in de apotheek van deze wereld vierhonderdduizend soorten potjes te vinden die elk een levendig zalfje of drankje voorstellen, welke met absolute nauwkeurigheid zijn gemengd. In welk opzicht deze apotheek beter en groter is dan de apotheek die in jullie stad te vinden is, kunnen jullie begrijpen door het te vergelijken met de wetenschap van de medicijnen die jullie bestuderen. De Alwijze in Zijn verhevenheid, Die de Apotheker van deze grote apotheek is, wordt zo zelfs aan de blinden getoond.

Of bijvoorbeeld een buitengewone fabriek die duizenden soorten textiel uit eenvoudige grondstoffen weeft, verwijst zonder twijfel naar een fabrikant en een bekwame machinist. Zo ook verwijst deze reizende machine naar Allah, die op honderdduizend verschillende plaatsen in deze wereld een vestiging heeft, waar honderdduizenden fabrieken zijn opgesteld. Met de wetenschap van de werktuigbouwkunde die op school wordt onderwezen, kunnen jullie vergelijken in welk opzicht deze wereldse fabriek groter en beter is dan die van de mens. Hierdoor wordt duidelijk dat deze fabriek ons voorstelt aan de Eigenaar en Vakman van deze wereldbol.

Of bijvoorbeeld een grote opslagplaats, magazijn of winkel waar duizenden soorten levensmiddelen uit de omgeving worden verzameld, gesorteerd, opgeslagen en opgesteld geeft zonder twijfels kennis van een voortreffelijke magazijnbeheerder, eigenaar en ambtenaar. Op precies dezelfde manier is deze Barmhartige opslagplaats die we aarde noemen en die in één jaar een gebied van normaal vierentwintigduizend jaar probleemloos afreist, een Goddelijk schip, een opslagplaats en een Goddelijke supermarkt die duizend en één verschillende grondstoffen, goederen en conservenpakketten draagt. Het neemt verschillende groepen met allemaal verschillende levensbehoeften met zich mee, reist de verschillende seizoenen af en vult zich in de lente als een grote wagon met duizenden verschillende voedselpakketten en verspreidt deze weer onder de arme levende wezens die in de winter zonder voedsel komen te zitten. Met de wetenschap van de economie die jullie bestuderen en nog zullen bestuderen, is te begrijpen hoe prachtig, groot en wonderbaarlijk deze fabriek is en met deze zekerheid toont het ook de Eigenaar, de Gebruiker en de Planner van deze wereldse voorraadkamer en leert ons om Hem te kennen en van Hem te houden.

Of bijvoorbeeld een wonderlijke commandant die het gezag heeft over vierhonderdduizend eenheden die elk verschillende levensbehoeften hebben, andere wapens gebruiken, verschillende kleding dragen, verschillende training krijgen en op verschillende tijden met verlof gaan. Wanneer deze commandant nu helemaal alleen alle verschillende groepen in hun verschillende levensbehoeften, verschillende wapens, kleding en instrumenten voorziet, zonder zich te vergissen of er ook maar één te vergeten, dan toont dit openlijk en zonder twijfels dat hij een fantastische commandant is en wordt deze commandant door iedereen geprezen. Zo kun je ook de vierhonderdduizend verschillende planten- en diersoorten zien die het Goddelijk leger op de aardbodem zijn en elke lente opnieuw worden bewapend met steeds verschillende kleding, levensbehoeften, wapens, training en verlof. Deze zaken die één enkele Almachtige Commandant, goed voorbereid, zonder er ook maar één te vergeten of zich ergens in te vergissen, laat uitvoeren door de lente, die het leger van deze aardbol is, toont zeker in hoeverre het groter en beter is dan het leger van de mensen. De wetenschap der krijgskunde, die jullie zullen leren, toont aan degene die opletten en hun verstand op zijn plaats hebben zitten, met verbazing en lofprijzing wat voor een Heilige Commandant Allah is, de Eigenaar, de Planner en de Heerser over de aarde. Zo laat Hij van zich houden en roept hiermee dankbaarheid en lofprijzing op.

Of als er bijvoorbeeld in een prachtige stad miljoenen elektrische lampen bewegen en overal heen en weer reizen terwijl hun brandstof nooit opraakt. Dan toont dit zonder dat er nog twijfels over kunnen bestaan, de aanwezigheid van een wonderlijke vakman en een buitengewoon meesterlijke elektricien die deze elektrische lampen en fabrieken op een of andere manier leidt, de reizende lampen maakt, de fabriek heeft opgericht en voor de nodige brandstof zorgt. Zij zullen deze elektricien met verbazing en bewondering aan ons voorstellen en ons ervan laten houden. Op precies dezelfde manier, wanneer we naar het heelal kijken, dat ook een stad is, zien we de sterren die aan het plafond van dit wereldse paleis zijn bevestigd en waarvan een deel –volgens de astrologen– duizend maal groter is dan deze aardbol en zeventig maal sneller bewegen dan een kanonskogel, zonder dat de ordening wordt verstoord. Ze botsen niet tegen elkaar aan, doven niet en hun brandstof raakt niet op. Volgens de astrologie die jullie bestuderen, is er elke dag net zoveel petroleum nodig als er zeeën op deze wereld zijn en net zoveel kolen als er bergen zijn of een houtstapel die duizend maal zo groot is als deze wereld, zodat onze zon kan blijven branden. De zon die meer dan een miljoen maal groter is dan onze aarde, langer dan een miljoen jaar bestaat en de lamp en kachel van dit gasthuis van de Barmhartige is. De elektrische lampen en de ordening van dit paleis in deze machtige stad van het heelal laten duidelijk een eindeloze kracht en macht zien die de zon en de verheven sterren zonder petroleum, hout of kolen laat branden, niet uit laat gaan en ze gezamenlijk, heel snel laat rondreizen zonder dat ze tegen elkaar aan botsen. Met de wetenschap van de elektriciteitsleer die jullie leren of nog gaan leren, wordt duidelijk wie de Sultan van deze grote, machtige ruimte is. Deze wetenschap stelt ons voor aan de Verlichter, Planner en Kunstenaar. Allah stelt zichzelf voor door deze verlichte sterren te laten getuigen. Met hun lofprijzing en zegeningen stelt Hij Zichzelf voor en laat Hij de mensen van Zich houden.

Of als we bijvoorbeeld een boek hebben waarvan elke regel een klein boek omvat en waar elk woord, geschreven met een erg kleine pen, staat voor een hoofdstuk uit de Koran, die erg betekenisvol is en alle zaken bekrachtigt, dan toont dit vreemde werk een schrijver en auteur die buitengewoon talentvol en wijs is. Zonder ook nog maar enige twijfel stelt het ons voor aan die erg talentvolle en vakbekwame auteur. Deze auteur wordt zeker geprezen met uitspraken die Hem zegenen en heiligen. Op precies dezelfde manier zien we met onze eigen ogen de aardbodem die een enkele bladzijde uit dit grote boek is, en de lente die van dit grote boek een versierd kleedstuk is. En de driehonderdduizend soorten planten en dieren die driehonderdduizend verschillende boeken zijn. De schrijver schrijft op een perfecte en ordelijke manier in een boom en in een pit het volledige programma met een erg fijne pen, zonder dat de schrijver ze door elkaar haalt of zich vergist en zonder fouten of gebreken. De boom is voor hem een woord, een prijzend gedicht en de pit is de punt aan het einde van de zin. Met de wetenschap van de natuurkunde die jullie volgen en met de praktijklessen van de letterkunde die jullie op school hebben geleerd en met de brede perspectieven van de schrijfkunst wordt duidelijk in hoeverre dit eindeloos en betekenisvol bestaan, deze vormgenomen, grote, wereldse Koran, die in elk woord veel wijsheden verborgen houdt, groter, prachtiger en betekenisvoller is dan het boek uit het bovengenoemde voorbeeld. Het wordt ons duidelijk dat dit bestaan ons voorstelt aan de Kunstenaar en Schrijver van dit boek, dit universum en geeft boodschap van de eindeloze perfectie van deze Schrijver. Met de uitspraak: “Allah is de grootste” vertelt het ons dat Hij bestaat. Met de verheerlijking: “Allah is vrij van alle gebreken” wordt Hij omschreven en met “Alle lof aan Allah” zorgt het bestaan ervoor dat wij van Hem gaan houden.

Met de voorbeelden van deze wetenschappen wordt duidelijk dat elk deel van de honderden wetenschappen op een breed vlak, elk met een eigen spiegel, verrekijker en leerrijke visie boodschap geven van de Schepper in Zijn Verhevenheid en Zijn mooi namen. En het leert ons Zijn perfecties en eigenschappen.

Ik zei toen tegen die studenten: “Het is dus vanwege de bovengenoemde, stralende tekenen, die elk een bewijs van Zijn eenheid zijn, dat de Koran, waarvan de verkondiging een wonder is, ons vele malen met verzen als Degene Die de hemel en de aarde heeft geschapen…[25:59]en De Heer van de hemelen en de aarde…[26:24] telkens weer voorstelt aan de Schepper.” De studenten accepteerden het volledig en bevestigden het met de woorden: “Eindeloze dank aan onze Heer. We hebben een belangrijke les genoten die volledig met de werkelijkheid overeenstemt. Moge Allah tevreden zijn met jou!” Ik zei hierna:

“De mens is een levende machine die door duizenden smart verdrietig wordt en door duizenden soorten plezier geluk vindt. Hij is een machteloos schepsel dat met talloze materiële en geestelijke vijanden wordt geconfronteerd. Hij heeft een eindeloze armoede, talloze uiterlijke en innerlijke behoeften en wordt voortdurend geslagen door de scheiding van zijn dierbaren en het ten einde lopen van zijn plezier. Door geloof en Godsdienstoefeningen wordt er een band gelegd met de Sultan in Zijn verhevenheid, waardoor de mens een steun vindt tegen al zijn vijanden, een hulp vindt voor al zijn behoeften en zich kan prijzen met de eer en rang van zijn Heer, Die iedereen geschapen heeft. Wanneer de mens nu door geloof in een Almachtige en Barmhartige Sultan een band met Hem aangaat en met Godsdienstoefening zich in Zijn dienst stelt en zo de verkondiging van de boodschap dat hij zal worden geëxecuteerd voor zichzelf verandert in een ontslag van zijn diensten (om naar het geluk te reizen), dan kun je wel begrijpen hoe blij en dankbaar hij is en hoe dankbaar hij Zijn Heer zal prijzen.”

Zoals ik het tegen die studenten had gezegd, zeg ik het nog eens tegen de veroordeelde gevangenen: “Degene die Hem kent en Hem gehoorzaamt, ook al bevindt hij zich in een kerker, dan nog is hij gelukkig. Degene die Hem vergeet, ook al bevindt hij zich in een paleis, dan nog is het voor hem een kerker en is hij ongelukkig.” Zelfs toen een gelukkige onderdrukte werd opgehangen, zei hij tegen de ongelukkige tirannen: “Ik word niet vermoord. Ik ga mijn ontslag halen om naar het geluk te reizen, maar omdat ik zie dat jullie met de eeuwige verdoemenis veroordeeld zullen worden, zal ik zo mijn vergelding krijgen.”, waarna hij “La ilaha illallah”(Er is geen andere God dan Allah), zei en in vrede zijn ziel terug gaf aan zijn Schepper.

“Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze.”[2:32]

Wat vertelt de Koran over de komst van de wederopstanding?

Alhoewel wetenschappelijke bevindingen zoals de tweede wet van de thermodynamica aantonen dat het bestaan op weg is naar de vernietiging, volstaat het voor de vernietiging van het universum, dat één planeet botst met een andere. Als het begin van het bestaan een ‘big bang’ is, waarom zou het einde dan niet een andere ‘big bang’ zijn of een botsing? Het bestaan, met al zijn onderverdelingen, is een uiterst delicaat berekend organisme, een systeem waarvan de onderdelen op een subtiele manier van elkaar afhangen. Een menselijk lichaam is samengesteld uit ongeveer 60.000.000.000.000 cellen. Als één enkele vervormde, kankerverwekkende cel de dood van het hele lichaam kan veroorzaken, dan kan ook één ernstige onregelmatigheid in het universum de dood van het hele universum veroorzaken. Of de dood kan plotseling optreden, zonder enige zichtbare en voorspelbare reden. Dus waarom is het niet evengoed mogelijk dat het universum opeens sterft aan een plotselinge, onverwachte en niet-voorziene reden zoals een ‘ziekte’ of een ‘hartaanval’? Wie weet, lijdt onze wereld niet aan de eindfase van een kankerevolutie omdat we de aarde verkeerd gebruiken?

De Koran behandelt de kwestie der wederopstanding en pleit ervoor. Ten eerste: de Koran geeft voorbeelden van Gods alomvattende daden in de macrokosmos en op sommige momenten toont het aan onze waarneming de Goddelijke beschikking over elk der drie ‘kosmossen’: de macro- normo- en microkosmos, ook Gods beheersing der drie samen. Om de Verrijzenis te kunnen bewijzen, vestigt de Koran ook onze aandacht op het verschijnsel de schepping van het universum die betiteld wordt als de ‘eerste ontstaanswording’ (56:62) terwijl het opwekken van de doden wordt beschreven als de ‘tweede ontstaanswording’. (53:47) Ten tweede: het toont gelijkaardige gebeurtenissen in de wereld en maakt vergelijkingen tussen hen en de Verrijzenis.

Bijvoorbeeld, in het volgende vers benadrukt de Koran de Macht van God. Door Zijn universele daden te vermelden zoals het oprichten van het firmament zonder enige zuil en het onderwerpen van de zon en de maan aan Zijn bevel, roept de Koran ons op om overtuigd te zijn van de ontmoeting met Hem in de volgende wereld.

‘God is Degene Die de hemelen heeft opgericht zonder zichtbare zuilen. Dan heeft Hij Zichzelf op de Troon van het gezag gezet. Na het vormgeven aan het universum en het afhankelijk te hebben gemaakt van zekere wetten, oefent Hij zijn absolute autoriteit uit over het hele universum. Hij onderwerpt de zon en de maan aan Zijn bevelen, elk loopt zijn baan in een vooraf bepaalde tijd. Hij regelt alle zaken en zet de tekens uit, zodat gij moogt geloven, met zekerheid, in de ontmoeting met uw Heer. (13:2)

De Koran gelijkt het universum op een opengeslagen boek. Op het einde der tijden zal het even gemakkelijk zijn voor God om het universum te vernietigen dan om een boek op te rollen. Zoals Hij het aan het begin heeft open gerold, zo zal Hij het dichtrollen en het opnieuw herscheppen in een veel betere en andere vorm, zonder enige tussenstap of materiële oorzaken: ‘Op die dag zullen Wij de hemelen oprollen zoals een perkamentrol voor boeken wordt opgerold. Vermits Wij de eerste schepping deden ontstaan, zo zullen Wij dit opnieuw voortbrengen. Dit is een bindende belofte door Ons. Waarlijk, Wij zullen dit vervullen zoals Wij dit beloofden. (21:104)

De schepping van het universum is voor God net zo makkelijk als het terug tot leven wekken van de doden.

‘Hebben zij niet gezien dat God, Die de hemelen en de aarde heeft geschapen, en door deze schepping niet uitgeput was, in staat is om het leven aan de doden terug te geven? Waarlijk, Hij heeft macht over alles.’ (46:33)

Zoals eerder is gezegd, geeft de Koran ook voorbeelden van verrijzenis in de wereld en vermeldt gelijkaardige gebeurtenissen in de mens. Bovendien wordt Gods absolute macht onder de aandacht der mensen gebracht en Zijn alomvattende daden om de Verrijzenis te bewijzen.

In de volgende verzen vergelijkt de Koran de Verrijzenis met de verjonging of de hernieuwing der aarde in de lente na de doodse periode van de winter en vermeldt hoe God atomen en moleculen ter beschikking stelt in de stapsgewijze schepping van de mens. De natuur ervaart de dood in de winter maar als de lente komt, wordt de aarde opnieuw tot leven opgewekt, dode takken brengen opnieuw bladeren voort, bloeien en dragen vruchten. Al deze vruchten gelijken op die van voorgaande jaren zonder er identiek aan te zijn. Ontelbare plantenzaden die tijdens de vorige herfst in de aarde gevallen zijn, kiemen onder de aarde en groeien uit tot vele verschillende planten, zonder de minste verwarring. Het opwekken der doden op de Dag des Oordeels zal ook zo zijn: ‘Enkele van Zijn tekens zijn dat de aarde droog en verdord is en dat God dan regen neerzendt om deze tot leven en bloei te laten komen. Zeker, God die de dode aarde leven geeft zal ook de doden tot leven opwekken. Inderdaad, God heeft macht over alle dingen.’ (41:39)

‘O mensheid! Als gij twijfelt over de Verrijzenis, bedenk dan dat Wij u uit stof hebben geschapen, daarna uit zaad, dan uit een bevruchte eicel die we hebben vastgehecht aan de wand van de baarmoeder, dan uit een klomp vlees, vormloos en gevormd, zodat Wij aan u Onze kracht hebben getoond. En wij bewaren in de lichamen wat wij graag een plaats en een tijd toewijzen. Daarna laten Wij u op de wereld komen als kinderen, daarna laten Wij u opgroeien zodat gij volwassen wordt. Sommigen van jullie zullen jong sterven en sommigen zullen teruggestuurd worden naar de eerste levensjaren zodat ze niets zullen weten, nadat ze kennis verwierven. Gij ziet de aarde soms droog en verdord. Maar als wij er regen laten op neerdalen, dan beeft de aarde, zwelt op, geeft groei aan elk aangenaam koppel van schepsels. Dit is zo omdat God de Waarheid is en Hij is het Die leven geeft aan de doden, Hij heeft macht over alle dingen.’ (22:5-6)

‘Denkt de mens dat hij stuurloos en zonder hulp zal achtergelaten worden? Was hij geen druppel vocht die voort stroomde? Toen werd hij een aangehechte klomp vlees. Daarna heeft Hij de mens gevormd en voorzien, in twee geslachten gevormd. Is Hij dan niet in staat om de doden tot leven op te wekken? (75:36-40)

‘Kijk naar de indrukken van Gods Genade; hoe Hij leven geeft op aarde en aan de aarde, na de dood. Merk dan! Hij is waarlijk de Oprichter der doden, op dezelfde manier. Hij kan alles uitvoeren.’ (30:50)

‘God heeft u voortgebracht uit de aarde zoals een plant. En naar de aarde zal Hij u terugsturen. Dan zal Hij op verrezen terugbrengen.’ (71:17-18)

Een nauwkeurige beschouwing van alles wat in het universum gebeurt, zal het duidelijk maken dat er overal twee tegengestelde elementen zijn die zich hebben genesteld, mét hun resultaten zoals goed en kwaad, voordeel en schade, licht en duisternis, perfectie en gebrek, leiding en misleiding, geloof en ongeloof, gehoorzaamheid en opstandigheid, angst en liefde. Al deze tegengestelde elementen botsen met elkaar in het universum. Dit toont daar al deze voortdurende conflicten aan, deze voortdurende afwisselingen en omvormingen, dat hierdoor de elementen voor een nieuwe wereld worden gemaakt. Deze tegengestelde elementen kunnen uiteindelijk leiden tot de eeuwigheid, in twee tegengestelde richtingen en werkelijkheid worden als Paradijs en Hel. De eeuwige wereld zal door de essentiële elementen van de voorbijgaande wereld worden gevormd, die dan blijvend worden. Paradijs en Hel zijn dus eigenlijk de twee tegengestelde vruchten die groeien op twee takken van de boom der schepping. Of zij zijn als de twee resultaten van de keten der schepping. Zij zijn de twee vergaarbakken die gevuld worden met de twee stromen der gebeurtenissen en dingen en de twee polen waar alle dingen zich in golven naartoe bewegen. Zij zijn de plaatsen waar de Goddelijke Genade en de Goddelijke Woede zich uiten en zij zullen elk gevuld worden met de bijbehorende bewoners als de Goddelijke Genade het universum zal dooreenschudden met een gewelddadige beweging.

Waarover geeft de Koran informatie?

De Koran gebiedt: Er is niets dat nat of droog is, of het staat in een geopenbaard Boek (6:59). De Koran omvat alles, maar niet in dezelfde mate, in de vorm van zaden, kerndeeltjes, samenvattingen, principes of tekens. Dingen zijn expliciet, impliciet, zinspelen ergens op, zijn vaag of suggestief. Elke vorm wordt gebruikt om aan de doelen van de Koran en de vereisten van de context te voldoen.

De Koran heeft vier hoofddoeleinden: het Bestaan en de Eenheid van God aan de mensen tonen en in hun hoofden en harten planten, Profeetschap, lichamelijke wederopstanding en het aanbidden van God en gerechtigheid. Om deze doelen te verwezenlijken, richt de Koran onze aandacht op de werken van God in het universum, Zijn niet te evenaren kunst die door de schepping wordt uitgedragen, de manifestaties van Zijn Namen en Eigenschappen en de prachtige, volmaakte orde en harmonie van het bestaan. Zij legt uit hoe wij de Schepper kunnen aanbidden en behagen, verhaalt herhaaldelijk over het andere leven en legt uit hoe we eeuwig geluk kunnen verwerven en gered kunnen worden van eeuwige straf. Zij vermeldt bepaalde historische gebeurtenissen en legt de regels van persoonlijk en sociaal goed gedrag, zeden en de beginselen voor een gelukkig, harmonieus sociaal leven, vast. Tevens bericht zij over belangrijke gebeurtenissen in de toekomst, met name die voor het eind der tijden plaats zullen vinden. Deze nemen een bijzondere plaats in: in zowel de Koran als de Profetische vertellingen.

De Koran is het laatste Goddelijke Boek en de Profeet Mohammed zijn laatste Profeet. Beiden verhalen derhalve over alle tijden, plaatsen en begripsniveau’s. Daar het overgrote deel van de mensen altijd een “gemiddeld” begripsniveau heeft, bezigen de Koran en de Profeet de gepaste stijl en taal om hen naar de waarheid en basisdoelen van de Koran te leiden. Om die reden komen symbolen, metaforen, allegorieёn, vergelijkingen en verhalen die uitleg behoeven, vrij veel voor. Degenen die goed zijn toegerust met kennis (3:7) weten hoe zij de Koran en de Profetische Overleveringen dienen te benaderen en tot hun voordeel kunnen benutten.

Een andere reden dat de Koran zich niet uitsluitend op toekomstige gebeurtenissen richt, is dat religie het toetsen en testen van het individu voor ogen heeft, zodat verlichte en minderwaardige zielen van elkaar gescheiden kunnen worden. Net zoals ruw gesteente verhit wordt om diamanten en steenkool, goud en aarde van elkaar te scheiden, testen Goddelijke verplichtingen bewuste wezens en laten zij hen wedijveren om zo het waardevolle “erts” in de “mijn” van het menselijk potentieel van het “afval” te scheiden.