heilige boek

Hoe heeft de Koran zijn authenticiteit bewaard?

De authenticiteit van de Koran is een historisch feit. Miljoenen kopieën van de Koran in de wereld zijn precies hetzelfde. Niemand kan een kopie van de Koran uit het verleden of heden laten zien, die het kleinste verschil met een andere kopie vertoont. Ten tijde van de Profeet Mohammed (vzmh) werd de Koran op drie verschillende manieren bewaard:

• geschreven verslagen
• systematisch onthouden
• controle mechanisme

Profeet Mohammed, vrede zij met hem, had officiële klerken, waarvan het aantal opliep tot 40. Omdat de Koran in 23 jaar in delen geopenbaard werd en de Profeet, vrede zij met hem, niet wist wanneer hij een nieuwe openbaring zou ontvangen, had hij altijd een schrijver bij zich. Wanneer hij een nieuwe openbaring had ontvangen, droeg Profeet Mohammed, vrede zij met hem, deze aan de schrijver voor, die deze direct noteerde. Vervolgens vroeg hij de schrijver voor te lezen wat hij had opgeschreven, om het te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Later werden de geschreven passages van de Koran naar de moskee gebracht, waar ze door anderen uit het hoofd geleerd of gekopieerd konden worden.

Vanaf de begindagen van zijn profeetschap vroeg de Profeet, vrede zij met hem, zijn metgezellen de passages van de Koran die tot dan toe aan hem geopenbaard waren uit het hoofd te leren. Als gevolg daarvan kenden honderden mensen de Koran uit het hoofd.

Toch bestond nog steeds de mogelijkheid dat mensen tijdens het proces van uit het hoofd leren en overschrijven fouten zouden maken. Deze mogelijkheid werd weggenomen door een controle mechanisme van publiekelijke controle van de Koran. Elk jaar reciteerde Profeet Mohammed, vrede zij met hem, tijdens de Ramadan de hele Koran ten overstaan van alle moslims, die op hun beurt hun geschreven kopieën en wat zij uit het hoofd kenden, controleerden. In de laatste Ramadan voor hij stierf, werd deze controle recitatie zelfs tweemaal achter elkaar gedaan.

Binnen het eerste jaar na het overlijden van de Profeet, vrede zij met hem, werd onder voorzitterschap van Zayd bin Sabit, de hoofdschrijver van de Profeet, vrede zij met hem, een comité opgericht, om de verschillende delen van de Koran in boekvorm samen te brengen. Hoewel velen, waaronder Zayd zelf, de Koran uit het hoofd kenden, werd het objectieve criterium van ‘het handhaven van tenminste twee geschreven passages van ieder vers’ toegepast. Dit proces vond publiekelijk (in de moskee) plaats. De volledige Koran kwam dus in deze vroege kritische tijden tot stand.

De traditie van het reciteren van de volledige Koran tijdens de Ramadan en het uit het hoofd leren van de Koran wordt ook vandaag de dag nog in ere gehouden door duizenden, of misschien wel miljoenen moslims die de hele Koran uit het hoofd kennen.

Waarom moet de Koran bestudeerd worden?

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en ordelijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te handelen en deze principes overtreden, hebben de ware boodschappen niet begrepen. Hieronder willen we enkele punten opnoemen over de verhevenheid van de heilige Koran.

De Koran komt van de Meest Verhevene, is in overeenstemming met de waarde van de mensheid en behandelt het menselijke hart, de ziel, de geest en het psychische. Het is een collectie van Goddelijke Wetten, die de meest perfecte boodschappen bevat.

De Koran, vandaag door miljarden gevolgd, is een uniek boek dat, met zijn eeuwige en onveranderlijke Goddelijke principes, iedereen leidt tot de kortste en meest verlichte weg tot geluk.

De Koran is altijd een bron van licht geweest voor de meest magnifieke en verlichte gemeenschappen die over de wereld hebben geregeerd; zij die duizenden geleerden, filosofen en denkers hebben geproduceerd. Wat dit betreft is geen enkele regel gelijk aan zijn regel.

Sinds de dag van openbaring heeft de Koran met veel bezwaren en kritiek te maken gehad. Echter, de Koran is altijd ongedeerd gebleven en blijft zegevieren.

De Koran kristalliseert in het hart, verlicht de geest, en vertoont waarheden van begin tot eind. Alleen gelovigen die de schoonheid van het universum kunnen voelen in een enkele bloem en stortbuien kunnen zien in een druppel water, kunnen zijn ware gelaat kennen en begrijpen.

De Koran heeft zo een stijl dat Arabische en buitenlandse linguïsten en mannen en vrouwen die de verzen hebben gehoord, er letterlijk voor hebben gebogen. Zij die de waarheid van de Koran hebben herkend en zijn inhoud hebben begrepen hebben gebogen voor dit meesterwerk van welsprekendheid.

Toen de mensheid ploeterde in de wreedheid van onwetendheid en ongeloof, barstte de Koran als een vloed van verlichting die de wereld in zijn licht heeft laten verdrinken. De Koran veroorzaakte een revolutie zonder weerga of gelijke. Geschiedenis is voldoende als getuige!

Het boek dat ons op een zeer evenwichtige manier de betekenis en de aard van de mensheid, en de waarheid en wijsheid leert, evenals de Essentie, Attributen, en Namen van Allah (God), is de Koran. Geen ander boek kan het evenaren op dit gebied. Kijk naar de wijsheid van de vrome geleerden en de filosofie van de ware filosofen, en je zult het begrijpen.

De Koran is het unieke boek dat ware gerechtigheid, echte vrijheid, evenwichtige gelijkheid, goedheid, eer, deugd en mededogen voor de hele schepping beveelt. Het is ook het weergaloze boek dat onderdrukking, polytheïsme, onrecht, onwetendheid, omkoping, rente, liegen, en valse getuigenissen verbiedt.

De Koran is het boek dat, de wees, de armen en de onschuldigen beschermt door zowel de koning en de slaaf, de commandant en de soldaat, de eiser en de gedaagde in dezelfde stoel te zetten en vervolgens hen te beoordelen.

Beweren dat de Koran een bron van bijgeloof is, is niets meer dan het herhalen van de woorden van de onwetende Arabieren van veertien eeuwen geleden. Een dergelijke opvatting bespot de wijsheid en de ware filosofie.

Het meest geordende leven voor de mensheid is dat die door de Koran wordt geademd. In feite zijn sommige van de mooie dingen die vandaag alom geprezen en toegejuicht worden, de exacte dingen die door de Koran eeuwen geleden werden aangemoedigd.

De Koran stelt mensen in staat om het hoogste niveau te bereiken, namelijk de positie waarin men door Allah (God) wordt aangesproken. Zij die zich bewust zijn van deze positie, horen hun Heer tot hen spreken via de Koran. Als zij een eed zouden afleggen dat ze met hun Heer hebben gesproken, zouden zij niet gelogen hebben.

Hoewel we nog steeds in deze wereld zijn, voelen we door het betreden van het verlichte klimaat van de Koran, alsof we de graven en de tussenwereld passeren, de Dag des Oordeels en de Sirat (brug) beleven, huiveren bij de verschrikkingen van de hel, en lopen op de rustige pistes van het Paradijs.

Moslims die de Koran niet hebben kunnen begrijpen en zijn dieptes niet waar hebben kunnen nemen, zijn vreemd van de geest en de essentie van de islam.

Wij geloven dat in de nabije toekomst, en onder blikken van lof en verbazing van de mensheid, de stromingen van kennis, techniek en kunst zullen stromen naar de oceaan van de Koran, hiermee vallen in hun essentiële bron en zich ermee verenigen. Op dat moment, zullen wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars zich in diezelfde oceaan vinden.

Hoe is de Koran tot stand gekomen?

Almachtige Allah heeft meer dan 124 duizend Profeten naar de mensheid gestuurd. Ze kwamen allemaal met de belangrijke boodschap over; geloof in het Bestaan en de Eenheid van Allah, geloof in de engelen, geloof in de Profeten, geloof in de Openbaring en Geopenbaarde Geschriften, geloof in de Wederopstanding en het hiernamaals en geloof in de Beschikking van Allah.

Doordat religie herhaaldelijk door verscheidene samenlevingen werd bedorven, werden Profeten gestuurd om haar te doen herleven, te herstellen en bepaalde regels te verbeteren of nieuwe wetten omtrent het dagelijks leven te brengen. Dergelijke Profeten kregen meestal een Boek en staan bekend als Rasoel (Profeten die een Boek hebben ontvangen), waarvan de grootste Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede en zegeningen zij met hen allen)zijn (42:13).

Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem)werd als de laatste Profeet en met de vervolmaakte vorm van de Dien (Religie) gestuurd. Allah beschermt deze laatste en vervolmaakte religie door de belofte de Koran in zijn originaliteit te bewaren: Zonder twijfel, sturen Wij de Boodschap en zullen Wij deze bewaren (15:9).

Mensen die de boodschappen van Mozes en Jezus volgden, hebben die later respectievelijk jodendom en christendom genoemd, terwijl de islam zijn originele door Allah gegeven naam heeft behouden.

Zoals Allah de hand heeft in natuurlijke of materiële gebeurtenissen in deze wereld, gebruikt Hij gebeurtenissen of middelen om de Koran te bewaren. Eén daarvan is dat de Koran tijdens het leven van de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)onder diens toezicht werd opgeschreven, zodat er niets kon worden weggelaten, toegevoegd of veranderd. Alle kopieën van de Koran uit de 14 eeuwen van de islam zijn precies hetzelfde. Anders dan eerdere Geschriften is de Koran in haar originele vorm of tekst bewaard, in de taal waarin zij werd geopenbaard. Daarom zijn de volgende punten van zeer groot belang:

De Koran werd in delen geopenbaard. Allah stond garant voor het behoud, de juiste manier van recitatie en het rangschikken van de delen. Hij openbaarde Zijn geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)waar elk geopenbaard vers en hoofdstuk geplaatst moest worden: Beweegt uw tong niet (bij de openbaring), opdat u het niet overhaast (opslaat). Het is aan Ons om het te verzamelen en openbaren. Maar wanneer Wij het geopenbaard hebben, volg dan de recitatie ervan (zoals voorgeschreven).Vervolgens is het ook aan Ons om uitleg te geven. (75:16-19)

Hoog boven alles is Allah, de Ware Koning. Haast u niet om de Koran te ontvangen en reciteren, voordat de openbaring aan u is afgerond, maar zeg: “Heer, laat mijn kennis toenemen.” (20:114)

De Almachtige benadrukt dat geen enkele leugen de Koran kan raken of twijfel kan zaaien over de authenticiteit ervan: Dit zijn de mensen die de Boodschap verworpen hebben, toen die tot hen kwam. Dit is echter een edel, almachtig Boek. Geen enkele leugen kan het van voor of achter beroeren. Het is een Openbaring van de Alwijze, de Geprezene neergezonden. (41:41-42)

De edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nam één keer per jaar alles wat tot dan toe geopenbaard was, door met Aartsengel Djebra’iel. Tijdens zijn laatste jaar, nadat de Openbaring compleet was, kwam Djebra’iel (alejhisselam) twee keer met dit doel. De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) concludeerde daaruit dat hij spoedig zou sterven.

Vanaf het eerste begin besteedden de Metgezellen veel aandacht aan de Koran en deden zij hun best haar te begrijpen, onthouden en te leren. In feite, gebood de Koran hen dit te doen: Luistert en let op wanneer de Koran gereciteerd wordt, opdat jullie Genade mogen ontvangen (7:204).

Aan het begin van de Openbaring, konden slechts enkele mensen lezen en schrijven. Na het eerste militaire gevecht tussen de moslims en de polytheisten uit Mekka – de Slag van Bedr (624) – werden de Mekkaanse krijgsgevangenen pas vrij gelaten, nadat zij tien moslims uit Medina hadden leren lezen en schrijven. Vervolgens probeerden de begunstigden van dit beleid de Koran om verschillende redenen uit het hoofd te leren: het reciteren van bepaalde verzen is verplicht tijdens de voorgeschreven gebeden; de Koran was zeer origineel voor hen; het zuiverde hun gedachten van vooroordeel en verkeerde aannames, hun harten van zonden en verlichtte hen; tenslotte bouwde zij vanuit verlichte geesten en gezuiverde harten een samenleving op.

Om de omvang van hun inspanning en het aantal mensen dat dit deed te begrijpen; 70 Metgezellen vonden bij Bi’ral al-Ma’una (625) de marteldood. Tijdens het leven van de geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)vonden nog eens rond de 70 Metgezellen de marteldood. Toen de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)overleed kenden vele Metgezellen de Koran uit het hoofd, waaronder ‘Ali bin Eboe Talib, ‘Abdoellah ibni Mes’oed, ‘Abdoellah ibni Abbas, ‘Abdoellah ibni Amr, Huzeyfe ibnil Yeman, Salim, Moe’az bin Djebèl, Eboe ed-Derda, Oebeyy ibni Kaab, A’isje en Ummu Seleme. Nieuwe bekeerlingen en migranten uit Medina werden naar de Metgezellen gestuurd om de Koran te leren.

De Koran werd in delen en meestal bij bepaalde gelegenheden geopenbaard. Telkens wanneer een vers, hoofdstuk of aantal verzen werd Derda, Oebeyy ibni Kaab en andere Metgezellen deze delen al in boekvorm ondergebracht.

Na de slag van Yemame (633), waarbij rond de 70 mensen die de Koran uit het hoofd kenden de marteldood vonden, vroeg Oemer ibnil Chattab de Kalief Eboe Bekr om een ‘officiёle’ gebundelde versie samen te stellen. Zeyd bin Sabit, een vooraanstaand geleerde die de Koran uit het hoofd kende, werd hiervoor uitgekozen. Na zeer nauwkeurig gewerkt te hebben, stelde hij de officiële gebundelde verzameling samen (mushaf).

De Almachtige zegt: Het is aan Ons om haar samen te stellen en te openbaren (75:17).

De verzen en hoofdstuk’s van de Koran werden gerangschikt en verzameld aan de hand van de aanwijzingen van de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) [toen hij nog leefde], die hem door Openbaring werden ingegeven. De gebundelde officiële versie werd na de slag van Yemame samengesteld. Ten tijde van de regering van Kalief Osman ibni Affaan (644-56) werd de officiële versie gekopieerd naar belangrijke centra gestuurd.

Een van de voornaamste redenen voor het zonder wijzigingen voortbestaan van de Koran is dat zij in haar originele taal bewaard is gebleven. Niemand in de moslimwereld heeft ooit bedacht haar door een vertaling te vervangen. Derhalve is de Koran nimmer aan onnauwkeurige of verkeerde vertalingen, toevoegingen of weglatingen ten prooi gevallen.

De Koran die we vandaag de dag vasthouden is dezelfde Koran die de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van Allah heeft ontvangen. De authenticiteit en echtheid ervan kunnen niet worden betwist. Geen enkele moslimgeleerde heeft daar ooit aan getwijfeld en niemand heeft ooit betwijfeld of de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)ieder woord dat we vandaag in de Koran vinden, uitgesproken heeft.

Wat betekent het woord Bismillah?

“Bismillah” (In de naam van Allah) is het begin van al het goede. Vandaar dat wij ook hiermee beginnen. Weet o mijn ego! Net zoals dit gezegende woord een herkenningsteken van de Islam is, is het ook een veel gesproken smeekgebed, dat door het hele bestaan in haar daden wordt uitgedrukt. Als je wilt begrijpen in hoeverre het woord “Bismillah” een grote, onuitputtelijke kracht en een oneindige, onophoudelijke zegening is, kijk dan naar dit voorbeeld dat uitgedrukt wordt in een verhaal. Luister… Het is als volgt:

Het is voor een bedoeïen die in de Arabische woestijnen rondtrekt noodzakelijk om in de naam van een stamhoofd te reizen en zich door hem te laten beschermen tegen het kwaad van de rovers en zich door hem in zijn behoeften te laten voorzien. Doet hij dit niet, dan is hij op zichzelf aangewezen en zal hij door talloze vijanden en zijn eindeloze, onbevredigbare behoeften vernederd worden. Nu waren twee personen voor een dergelijke reis de woestijn ingegaan. Eén van hen was bescheiden, de andere was hoogmoedig. De bescheiden persoon ging op weg in naam van een leider, de hoogmoedige persoon deed dit niet… De bescheiden persoon die in de naam van een leider op weg ging, reisde overal heen in vrede. Wanneer hij een rover tegen kwam zei hij: “Ik reis in de naam van die en die.”, waardoor de rover zich uit de voeten maakte en de reiziger niets aandeed. Wanneer de reiziger een tent binnen liep, kreeg hij door de naam van die leider respect. De andere, hoogmoedige persoon, echter, had tijdens zijn reis te kampen met zoveel problemen dat het niet te beschrijven was. De hele reis huiverde hij van angst en overal moest hij bedelen. Hij werd een schandelijke en laaghartige persoon. Weet o hoogmoedig ego! Jij bent die reiziger. Deze wereld is de woestijn. Jouw zwakheid en armoede zijn eindeloos. Jouw vijanden en behoeften zijn talloos. Daar het nu eenmaal zo is, accepteer dan de naam van de Eeuwige Eigenaar en de Oereeuwige Alwijze van deze woestijn zodat je niet in het hele bestaan hoeft te bedelen en zodat je wordt gered van de angst die alle gebeurtenissen teweegbrengen. Jazeker, dit woord is erg gezegend. Het zorgt ervoor dat jouw eindeloze armoede en zwakheid, oneindige kracht en barmhartigheid aantrekken en dat jouw zwakheid en armoede in de aanwezigheid van de Barmhartige Almachtige de meest geaccepteerde bemiddelaar wordt. Jazeker, degene die in deze naam handelt, is te vergelijken met iemand die zich bij het leger aanmeldt. Hij handelt dan in naam van de staat en zal voor niemand uitwijken. Hij zal zeggen dat hij in naam van de wet, in naam van de staat handelt en kan alles doen en alles weerstaan. (bron: Risale-i Noer, leidraad voor de jongeren)

Vanaf welke leeftijd moet de Koran gelezen worden?

Islam is een pad naar het eeuwige leven. Het wereldse leven is slechts een onderdeel van een lange reis. Ongeacht iemands leeftijd, gemoeds- of geestestoestand, is de Koran een leidraad.

Wat dat betreft, grijpt iedere echte gelovige te allen tijde in zijn of haar leven terug op de Koran. Profeet Mohammed (vzmh) drong er bij zijn volgelingen op aan om regelmatig de Koran te lezen en de leringen ervan dusdanig in praktijk te brengen dat de Koran en de persoon met elkaar overeenkomen.

Na het overlijden van de Profeet (vzmh) wendde een groep mannen zich tot zijn vrouw Ai’sha en vroeg haar naar het karakter van de Profeet (vzmh). Zij antwoordde: “Lezen jullie de koran dan niet? Hij was de levende Koran.” Moslims dienen ernaar te streven hun Profeet te evenaren.

In welke stijl is de Koran geschreven?

Wat benadering, presentatie en oplossing betreft is de Koran uniek. Zij behandelt alle onderwerpen van theologische waarde en overtreft alle schriftelijke documentatie van pre- en post-islamitische tijdperken in de rijke variatie van haar inhoud. In plaats van een onderwerp op de bij theologen of apostolische schrijvers gebruikelijke systematische manier te benaderen, benadrukt de Koran haar eigen bijzondere veelzijdige methode te hebben: Tasriefi. Met andere woorden, vertoont zij variatie, wisselt zij onderwerpen af, gaat zij tussen onderwerpen heen en weer, verwijst zij naar voorgaande onderwerpen en herhaalt zij met opzet en doelbewust eenzelfde onderwerp in unieke ritmische en recitatieve vormen om het begrip, leren en herinneren ervan te vergemakkelijken:

Zie hoe Wij de openbaringen en tekenen tonen opdat zij zullen begrijpen en onderscheiden (6:65).

De Koran toont ons de orde van het universum. Vrijwel alle soorten of variaties aan bestaande dingen, tonen zich zij aan zij of gemengd aan ons. Op dezelfde wijze toont de Koran ons variaties die door een speciaal ritme met elkaar verbonden zijn, om de tekenen van Allah’s eenheid te laten zien. Tegelijkertijd erkent zij (de Koran) dat een dergelijke stijl sommige tegenstanders aan haar Geopenbaarde oorsprong kan doen twijfelen (6:106). Zij verklaart tevens waarom zij dit doet: om het menselijk intellect aan te sporen na te denken over eenheid in variatie, en harmonie in diversiteit. In feite, behandelt ieder hoofdstuk een groot aantal onderwerpen op verschillende manieren; een kenmerk dat slechts bijdraagt aan haar unieke schoonheid en onnavolgbare welsprekendheid. Iemand die aandachtig reciteert of een intelligent gehoor heeft, kan van dergelijke ritmische tonen genieten in de mate waarin de Koran zelf verklaart: Allah heeft de mooiste boodschap in de vorm van een Boek neergezonden, consequent in zichzelf, in paren, dat de huid van degenen die ontzag hebben voor hun Heer doet huiveren. Vervolgens worden hun huid en harten volgzaam in het herinneren van Allah. Zo is de leiding van Allah: Hij leidt ermee wie Hij wil. En voor degenen die Allah toestaat af te dwalen, is er geen leiding. (39:23)

Bovendien zijn de verzen en hoofdstukken van de Koran niet chronologisch gerangschikt. Sommige verzen die samen onthuld en geplaatst zijn, worden door andere verzen voorafgegaan en opgevolgd. Sommige hoofdstukken en verzen zijn lang, andere zijn kort. Deze ordening is een onderdeel van haar wonderbaarlijkheid.

Arabisch, de taal der openbaring, is het uiterlijke lichaam van de Koran. Religie bestaat niet alleen uit filosofie of theologie, maar is een methode om alle dimensies van ons wezen te verenigen. Derhalve is het Arabisch een wezenlijk, onlosmakelijk onderdeel van de Koran. Het is niet louter als taal der openbaring gekozen, zodat dat de Arabieren uit die tijd het zouden begrijpen, maar omdat een universele religie om een universele taal vraagt.

De Koran ziet de wereld als de wieg van broeder- en zusterschap. Zij probeert alle rassen, kleuren en geloven als broeders, zusters en dienaren van Allah te verenigen. De taal waarin zij is geopenbaard, vormt een basis gegeven dat mensen helpt om religieuze werkelijkheden te onderzoeken en alle dimensies van hun wezen op basis van de Standaard van Allah met elkaar te verenigen. Omdat geen enkele vertaling gelijk is aan het originele Arabisch, kunnen vertalingen niet tijdens verplichte gebeden worden opgezegd. Zonder het Arabisch kan men een goede moslim zijn, maar slechts een klein beetje van de Koran begrijpen.

Of het nu om religieuze, spirituele, sociale, wetenschappelijke, morele, juridische of filosofische kennis gaat, binnen de islam is de Koran de bron van alle kennis. Als gids tot het goede, heeft zij vier hoofddoelen: het aantonen van het Bestaan en de Eenheid van Allah, het leveren van bewijzen voor profeetschap en het hiernamaals, het verkondigen van het aanbidden van Allah en het uiteenzetten van de beginselen van gerechtigheid. Haar verzen wijden voornamelijk uit over deze doelen. Derhalve omvatten zij principes van geloof, regels om richting te geven aan het menselijk leven, gedetailleerde informatie over de Wederopstanding en het hiernamaals, hoe men Allah dient te aanbidden, moraliteit, directe of indirecte informatie over bepaalde wetenschappelijke feiten, principes van ontstaan en verval van beschavingen, geschiedkundige uiteenzettingen over vroegere beschavingen, enzovoort.

De Koran is een bron van genezing, daar haar toepassing in het dagelijks leven vrijwel alle psychologische en sociale ziekten geneest. Daarnaast vormt zij een kosmologie, epistemologie, ontologie, sociologie, psychologie en wet, die geopenbaard is om het menselijk leven voor alle mensen, ongeacht tijd of plaats, te sturen. De nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verklaart bovendien: “Allah houdt meer van de Koran dan van de hemelen en Aarde en degenen erin.” (Darimi, Sunen, 2:533).

Is de komst van de profeet Mohammed (vzmh) vermeld in het Evangelie?

Nadrukkelijker en vaker dan elke andere Profeet gaf de Profeet Jezus (vzmh) de goede tijdingen van de Laatste Profeet, vzmh.

In Het Evangelie naar Johannes belooft Jezus de komst van de Laatste Profeet, vzmh: Doch ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de ‘Parakleet’ niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. (Johannes, 16.7-8)

In deze verzen wordt aan de profeet Mohammed, vzmh, gerefereerd als de Parakleet. Parakleet komt uit het Grieks en betekent ‘onderscheider tussen waarheid en leugen.’ Hoewel christelijke vertolkers dit woord verschillende betekenissen hebben toegekend en menen dat het betrekking heeft op de Heilige Geest, is het zelfs voor christenen onmogelijk om vast te stellen of de Heilige Geest na Jezus is neergedaald en daadwerkelijk heeft voldaan aan de beschrijving van Jezus.

Als, zoals christenen beweren, de Heilige Geest de aartsengel Gabriël is, dan kwam hij vele malen tot de Profeet Mohammed, vzmh, om Goddelijke openbaringen te brengen. Bovendien noemde en voorspelde Jezus de Parakleet onder verschillende namen, zoals we in de volgende verzen kunnen zien: Wanneer de Parakleet komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen. (Johannes, 15.26)

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. (Johannes, 16.12-14)

Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. (Johannes, 14.30)

Wie anders dan de Profeet Mohammed, vzmh, kwam na Jezus? Als de trooster die de mens bemoedigt tegen de angst voor de dood, tegen de zorgen over de toekomst, en tegen allerlei soorten geestelijke aandoeningen? Als de helper die de mensheid bijstaat om werkelijk vrede en geluk in beide werelden te bereiken? Als de prins der wereld die al veertien eeuwen heerst over bijna de helft van de mensheid, en die miljoenen dierbaar is? Als de geest van de waarheid die tegenover Jezus getuigenis aflegt, die hem roem bracht door zijn profeetschap af te kondigen ondanks de ontkenning daarvan door de joden en de misplaatste vergoddelijking daarvan door de christenen, en die zijn religie terugbracht tot haar oorspronkelijke zuiverheid? Welke tekortkomingen schrijven westerse christenen aan de Profeet Mohammed, vzmh, toe, terwijl bijna alle christenen uit het Midden-Oosten in hem geloofden en zich tot de Islam bekeerden, en dat zij in hun ontkenning van hem volharden zonder daar een rechtvaardiging voor te geven?

Mawlana Jalal ad Din al Rumi, een belangrijke soefi heilige, drukt in het volgende vers de goede tijding over de Profeet Mohammed, vzmh, uit het Evangelie uit: ‘In het Evangelie wordt Mustafa met al zijn eigenschappen vernoemd, in hem bevindt zich het mysterie van alle Profeten; hij is de brenger van geluk. Het Evangelie noemt hem met zijn uiterlijke verschijningsvorm en kenmerken, en ook met zijn persoonlijke deugden en profetische kenmerken.’

Ondanks alle vervormingen die het Oude -en het Nieuwe Testament door de tijd heen hebben ondergaan, bevatten zij nog steeds toespelingen op de Profeet Mohammed, vzmh, waar wij er maar enkelen van hebben aangehaald. Als op een dag de oorspronkelijke versies van de Thora en het Evangelie ontdekt worden, zal men zien dat ze uitdrukkelijk verwijzen naar de laatste Boodschapper van God, vzmh. Dit kan worden afgeleid uit de overleveringen die voorspellen dat het Christendom gezuiverd zal worden van de geleende, vaak heidense elementen die het geïmporteerd heeft.