geschapen

Is de mens naar het beeld van Allah is geschapen?

Moslims geloven niet dat de mens exact naar het beeld van (de essentie van) Allah geschapen is. Zo heeft Allah bijvoorbeeld geen armen en benen, zoals wij. Noch is Hij van vlees of bloed. De Koran verklaart dat Allah in essentie op geen van Zijn schepselen lijkt (112: 1-4).

Aan de andere kant heeft Allah de mens geschapen met eigenschappen, die, in zeer beperkte mate, op die van Hem lijken. Daar wordt de aandacht op gevestigd in het vers: “…Ik heb hem (Adam) vervolmaakt en van Mijn geest in hem geblazen …” (15:39). Hoewel de islam duidelijk maakt dat men geen enkele ‘goddelijkheid’ aan wie dan ook kan toekennen, wordt tegelijkertijd erkend dat de mens dezelfde perfecte en oneindige eigenschappen als Allah bezit, zij het in een beperkte en eindige vorm, opdat hij Allah kan (leren) kennen.

Als mens kennen wij en begrijpen wij dingen alleen door middel van hun tegengestelden, zoals warm en koud, positief en negatief etc. Allah heeft echter geen tegengestelde. Om ons in staat te stellen Allah te begrijpen, heeft Hij ons eigenschappen gegeven, die op die van Hem lijken. We kunnen deze eigenschappen vervolgens als meeteenheid gebruiken om de absolute, eeuwige en volmaakte eigenschappen van Allah te begrijpen. Zo zien wij bijvoorbeeld slechts zeven kleuren van het spectrum en slechts binnen een bepaald bereik.

Wanneer we bedenken dat het universum ondanks de grootte ervan in volmaakte harmonie functioneert, kunnen we begrijpen dat Allah Alziend moet zijn om alle zaken in het universum te kunnen regelen. Door middel van onze beperkte artistieke vermogens kunnen we een idee krijgen van de niet te evenaren Kunstzinnigheid van Allah.

Kennis over Allah is zeer belangrijk, omdat het tot liefde voor Allah leidt. We kunnen niet van iemand houden die we niet kennen. Een gebrek aan kennis over Allah zal leiden tot een zeer oppervlakkige en pretentieuze bewering van Allah te houden. Allah heeft ons het juiste gereedschap geschonken om de stations van kennis over en liefde voor Allah te bereiken.

Als Allah de toekomst weet, waarom heeft Allah dan ons geschapen?

Zonder twijfel weet Allah hoe wij hier zullen handelen en leven. Hij zond ons ter beproeving, opdat we onze initiële gaven en bekwaamheden zouden verbeteren middels de verantwoordelijkheden die Hij ons hier heeft gegeven. Mensen verschillen in aard en hoedanigheid en hebben elk een eigen arsenaal aan bekwaamheden.

Het past een kunstenaar zijn uitzonderlijk vermogen te uiten en vorm te geven, tot verrukking van de aanschouwers. De laatste nemen kennis van zijn grootheid middels zijn werken. Zo is ook de grootheid, pracht en kunst van Allah’s schepping een presentatie en reflectie van Zijn Schone Namen en Eigenschappen. Hiertoe schiep Allah het heelal in de ruimste zin van het woord.

Om ons gewis te maken van Zijn Schone Namen en Eigenschappen en de Goddelijke Kunst deed hij dit langs lijnen der geleidelijkheid. Met de oneindige verscheidenheid in zijn schepping geeft Hij ons een schat aan gelegenheden om een degelijke kennis over Hem te verwerven. Hij is de absolute Schepper die alles maakt uit één, en voegt aan al wat Hij wil duizenden gunsten.

Door wat er ook gecreëerd en aangetoond is in het heelal en gegeven is aan de mens, wordt de mens zelf getest, gezuiverd en voorbereid als een kandidaat voor eeuwige zaligheid in het paradijs. Net als grondstoffen die verfijnd, gezuiverd en bewerkt worden tot zilver, goud of diamanten.

In een hadith (overlevering) zei Profeet Mohammed (vzmh): “Mensen zijn als mineralen. Iemand die goed is in de “jahiliyya” is ook goed in de islam” (Boechari, Imam, 10; Koran, 21:8-14; Moeslim, Fada’il al- Sahaba,168, Manaquib, 24; Ibn Hanbal, Moesnab, 3:101).

Bijvoorbeeld Oemar genoot waardigheid, glorie en eer voordat hij zich bekeerde tot de islam, maar nadat hij een Moslim werd had hij meer. Hij kreeg een rustigere waardigheid, tederheid en de pracht van de imân. Als niet-moslim zou hij hard, opvliegend en hooghartig kunnen zijn, als iemand die dacht dat hij alles had; nadat hij Moslim werd, was hij een van de meest bescheiden en nederige in zijn gedrag tegen de gelovigen. Door de islam verbeterde hij zijn kwaliteiten en eigenschappen. Daarom, wanneer we goed gemanierde, dynamische, energieke, en levendige mensen zien, wensen we dat zij Moslim worden, want als iemand die goed, geweldig, roemrijk en gewaardeerd was voor de islam zal veel verder stijgen door de islam.

De islam handelt over de meest waardevolle en onschatbare van de mineralen -de mens. Het neemt de mens, kneedt, verbetert en rijpt ze zoals goud gezuiverd wordt. De Metgezellen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werden zo 24 karaats puur. Later in de tijd echter, daalden de Moslims van puurheid, van 24 karaats tot zo’n 15 karaats. In de twintigste eeuw zijn sommige mensen zelfs gedaald tot één karaat of zelfs nog minder. Hieruit volgend, helaas, is deze eeuw getuige geworden van problemen veroorzaakt door veel afgezonderde criminele personen.

We worden in deze wereld getest zodat we kunnen worden verhelderd, gezuiverd en om deugd en perfectie te verkrijgen. Ook al weet Allah hoe goed of anders wij het doen in de test, test Hij ons allemaal in gelijke mate. Het is niet omdat Hij weet en dus wil leren wat Hij niet weet over ons, maar eerder dat Hij weet en dienovereenkomstig de mens test tegen zichzelf en anderen.

Als wij ijverig pogingen doen om onszelf te zuiveren, om uit te vinden en te bewijzen wat we zijn, wat we hebben en of we waardeloos zijn als ijzer of machtig als goud, zijn we alleen maar bezig als een middel om te doen gebeuren wat Allah allang weet. Wij worden getest voor hetgeen waar we naar streven en ons voor inspannen. Op deze manier zullen we voor Allah komen te staan en ons verantwoorden voor wat we hebben gedaan: “Maar hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen de getuigenis afleggen van hun daden” (Koran, 35:65).

Handen en voeten representeren symbolisch al onze instrumenten voor handelingen, alle ledematen van ons lichaam, inclusief onze vermogens en gelegenheden. In andere verzen worden ogen, oren en huid allemaal genoemd als getuigen tegen ons als we ze misbruikt hebben.

We worden getest tegen onszelf, in al hetgeen we bezitten, alle leden van ons lichaam, als onze bevoegdheden van denken en voelen, en alle gelegenheden die ons zijn gegeven om te gebruiken. Allah, Verheven is Hij, test ons niet omdat Hij wil weten hoe we uit de test komen, maar omdat Hij ons onszelf wil laten zien, zodat we ons bewust worden dat wij onszelf testen en worden getest.

En Allah weet het beste.

Waarom is niet alles gelijk geschapen en vertonen sommige scheppingen afwijkingen?

Sommigen zijn blind of gehandicapt, is dit niet onrechtvaardig?

Allah (God) is de Ware Eigenaar van alles. Hij kan Zijn eigendom ‘bezuinigen’ zoals Hij wil. Niemand kan zich met Hem bemoeien en ingrijpen op Zijn schepping. Het is Allah (God) Die de atomen van jouw lichaam heeft geschapen, jouw systeem heeft opgezet en laten functioneren en tot een mens heeft gemaakt. Jij hebt hiervoor niets aan Allah gegeven, dat jij enige mate van recht van Hem opeist.

Als jij in ruil voor al dat gene wat jij hebt gekregen iets terug had gegeven aan Allah (God), zou je misschien dingen kunnen zeggen als: “Ik wil niet één, maar twee ogen; niet één, maar twee handen.” Of misschien kunnen klagen van: “Waarom heb ik niet twee voeten gekregen, maar slechts één?” Maar jij hebt niets aan Allah gegeven, dat je (god behoede) Hem van onrechtvaardigheid beticht. Onrecht komt als een recht niet wordt gegeven. Maar wat voor recht heb jij bij Hem, dat niet is gegeven zodat het als onrecht beschouwd kan worden?

Allah (God) heeft jou uit het niets geschapen en schiep jou in de vorm van een mens. Als je oplet; onder jou zijn vele andere wezens. Als je naar hen kijkt kun je bedenken hoe begunstigd je bent. Allah had jou ook als een dier of een steen kunnen scheppen.

Soms pakt Allah (God) iemands voet, maar geeft in ruil ontzettend veel dingen in het hiernamaals. Door het afnemen van een voet, laat Allah die persoon beseffen hoe zwak en hulpbehoevend diegene is en hoeveel benodigdheden deze persoon heeft. Wanneer Hij het hart van de persoon naar Zichzelf keert en de gevoelens van diegene laat ontwikkelen, heeft Hij met het afnemen van iets kleins, veel grotere dingen in ruil teruggegeven. Dus hoewel het op het oog niet zo overkomt, is het in essentie een blijk van de gunst van Allah. Zoals Hij het Paradijs geeft aan een martelaar (die ogenschijnlijk iets ergs meemaakt door dood te gaan).

Als iemand op het pad van Allah (God) op een erge wijze sterft en martelaar wordt, zal hij als martelaar in het hiernamaals rangen krijgen waar trouwe en vrome dienaren tegen op zullen kijken. Men zal willen dat ze ook op die manier konden sterven om die rangen te kunnen bereiken. Al zou deze persoon dus op een erge wijze aan zijn dood komen; hij zou niet veel verloren hebben als we kijken wat hij in ruil terugkrijgt in het hiernamaals. Zoals Roemi zegt: “Heb je een arm gebroken? Treur niet! Misschien zal Allah jou vleugels geven in het hiernamaals.”

Hoewel sommigen op het gebied van bijvoorbeeld handicap klagen, bedroefd of verwaarloosd voelen, heeft het bij de meeste mensen geleid tot het meer richten tot Allah. In plaats van te focussen op de gebreken, dient men te beseffen dat de zielen die eigenlijk behoren tot het eeuwige leven, worden aangewakkerd om ook daadwerkelijk op het eeuwige te richten. Als een gebrek van een persoon leidt tot het zich richten op Allah, en dat anderen die deze gehandicapte zien ook worden herinnerd aan hun eigen gunsten die van Allah zijn, dan heeft handicap een belangrijke functie en wijsheid. Besef ook dat het enkele decennia leven op aarde, niets is in vergelijking met het eeuwige leven in het hiernamaals. Geschenken in het hiernamaals krijgen voor lasten op aarde, zijn dus veel en veel waardevoller. Allah schept alles met een wijsheid en doet niets overbodigs. Zijn schepping is betekenisvol.

Waarom zijn de natuurlijke wetten en oorzaken geschapen?

In de volgende wereld, het rijk van de macht, zal Allah (God) Zijn wil direct uitvoeren. Er zullen geen “oorzaken” zijn en alles zal ogenblikkelijk gebeuren. Maar hier, in het rijk van de Wijsheid, vereist de Goddelijke Naam ‘de Alwijze’ dat de Goddelijke Macht opereert achter de sluier van de oorzaken en wetten. Dit gebeurt om verschillende redenen, waaronder de volgende:

Tegenovergestelden worden vermengd in deze wereld: de waarheid met de leugen, licht met de duisternis, goed met kwaad, en ga zo maar door. Aangezien onze menselijke natuur naar zowel goed als kwaad neigt, worden wij getest om te zien of we onze vrije wil en de andere vermogens zullen gebruiken in de weg van de waarheid en het goede. Goddelijke Wijsheid vereist dat de oorzaken en wetten de operaties van de Goddelijke Macht moeten verhullen. Als Allah (God) had gewild, zou Hij de planeten met Zijn “handen” besturen op een manier die wij konden zien, of hij zou ze kunnen laten beheren door zichtbare engelen. Als dit het geval was, zouden we niet hoeven te spreken over oorzaken en wetten. Om Zijn geboden te communiceren, zou Hij elk persoon individueel kunnen toespreken, zonder profeten te zenden. Om ons in Zijn bestaan en Eenheid te laten geloven, kon Hij Zijn Naam in de hemelen schrijven met sterren. Maar dan zou ons aards bestaan geen arena van beproeving meer zijn. Als gevolg van deze beproeving, sinds de tijd van Adam en Eva, stromen goed en kwaad door deze wereld naar de volgende wereld om de twee machtige zwembaden van het Paradijs en de Hel te vullen.

Zoals een spiegel twee zijdes heeft, heeft het bestaan ook twee aspecten of dimensies: een zichtbare en materiële, het rijk van tegenstellingen en (in de meeste gevallen) imperfecties; en een spiritueel rijk dat transparant, puur en perfect is. Er kunnen gebeurtenissen en fenomenen zijn (en ze zijn er ook) in de materiële dimensie waar wij niet van houden. Zij die niet de Goddelijke Wijsheid achter alle dingen kunnen waarnemen, kunnen de Almachtige bekritiseren voor zulke gebeurtenissen en fenomenen. Om dit te voorkomen heeft Allah (God) de natuurlijke wetten en oorzaken gemaakt als sluier voor Zijn daden.

Vanwege de essentiële imperfectie van deze wereld, ervaren wij vele gebreken en tekortkomingen. In absolute termen is elke gebeurtenis en fenomeen goed en mooi in zichzelf en zijn consequenties. Wat Allah (God) ook doet of besluit, is goed, mooi en juist. Onrecht, lelijkheid en kwaad zijn slechts schijnbaar of oppervlakkig, en komen voort uit menselijke fouten en misbruik. Bijvoorbeeld, een rechtbank kan een beslissing tegen ons nemen die onrechtvaardig is, maar we moeten beseffen dat ‘het Lot’ dit heeft toegestaan vanwege een verborgen misdaad die tot ons behoort. Wat ons overkomt is meestal te wijten aan zelf-onrecht of een kwaad dat we hebben begaan. Echter, zij die de Goddelijke Wijsheden achter gebeurtenissen en fenomenen niet kunnen begrijpen, kunnen de schijnbare lelijkheid of kwaad, onvolmaaktheid en tekortkoming, direct tot Allah (God) toerekenen, terwijl Hij geen gebreken of onvolkomendheden heeft.

Om zulke fouten te voorkomen, vereisen Zijn Glorie en Grootsheid dat natuurlijke oorzaken en wetten Zijn daden verbergen, terwijl het geloof in Zijn Eenheid vereist dat die oorzaken en wetten niet worden toegeschreven aan een creatieve kracht.

Als Allah de Verhevene direct zou handelen, zouden we geen wetenschap kunnen ontwikkelen, geluk kennen, of vrij kunnen zijn van angst en vrees. Dankzij het feit dat Allah (God) handelt ‘achter’ de natuurlijke oorzaken en wetten, kunnen wij patronen in fenomenen observeren en bestuderen. Anders zou elke gebeurtenis een wonder zijn. De regelmatige stroom en veranderlijkheid van de gebeurtenissen en fenomenen maakt ze begrijpelijk voor ons, en wekt dus ons verlangen om te vragen en na te denken, welke de belangrijkste factoren zijn in de wetenschap. Om dezelfde reden, kunnen we tot op zekere hoogte, onze zaken plannen en regelen. Hoe zou ons leven eruit zien als we niet zeker waren of de zon morgen zou rijzen?

Wie zulke eigenschappen bezit als mooiheid en perfectie, wilt deze kennen en anderen laten kennen. Allah (God) bezit over absolute mooiheid en perfectie, is onafhankelijk van alles, en heeft niets nodig. Hij bezit ook een heilige en transcendente liefde, en heeft een heilig verlangen om Zijn Schoonheid en Perfectie te manifesteren. Als Hij Zijn Namen en Attributen direct zou manifesteren, zouden wij dit niet kunnen verdragen. Daarom manifesteert Hij deze achter oorzaken en wetten, in verschillende mate binnen de grenzen van tijd en ruimte, zodat wij een band hiermee kunnen bouwen en deze kunnen waarnemen en hierop kunnen reflecteren. De geleidelijke manifestatie van de Goddelijke Namen en Eigenschappen is ook een reden voor onze nieuwsgierigheid en verwondering over hen.

Deze vier punten vormen slechts enkele van de redenen waarom Allah (God) middels natuurlijke wetten en oorzaken handelt.