gelijk

Is iedereen gelijk volgens de islam?

Allah heeft niet iedereen gelijk geschapen, een ieder heeft namelijk verschillende capaciteiten, beperkingen, lasten, gevoelens en problemen. Deze ongelijkheid zou onrechtvaardig kunnen zijn als er geen hiernamaals bestond. Maar we leren van de islam dat iedereen op aarde zijn of haar eigen beproeving heeft. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of is benadeeld, zal men hierop worden afgerekend in het hiernamaals. Daar zal de rechtvaardigheid geschieden en niemand zal onrecht aangedaan worden, omdat men verantwoording moet afleggen van wat men op aarde heeft gedaan en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem/haar is geschonken.

‘Kijk hoe Wij sommigen boven anderen hebben begunstigd. En uiteraard, in het Hiernamaals zijn rangen hoger en zijn voorrechten groter.’ (17:21)

‘De meest waardevolle en verhevene onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich het meest bewust is van zijn verantwoordelijkheden.’ (49:13)

‘Sper je ogen niet wijd open naar de pracht en de praal van deze wereld, waarvan Wij sommigen van hen hebben voorzien om van te genieten, opdat Wij hen daarmee kunnen beproeven.’ (20:131)

Nogmaals; men is dus niet verantwoordelijk voor; hoe, waar en waarmee men geboren is, zoals, ras, geslacht, geboorteplaats, intelligentie, handicap, ziekte, enz. men is verantwoordelijk wat men daarmee heeft gedaan en hoe men daarmee heeft geleefd, daar zal verantwoording voor afgelegd moeten worden.

Is de Islam voor iedereen?

Inderdaad de islam is voor iedereen, onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, is naar de gehele mensheid gezonden.

‘Zeg: O mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah’ (Koran 7:158)

‘Wij hebben jou voor de gehele mensheid als drager van goed nieuws en als waarschuwer gezonden.’ (34:28)

Waarom is de getuigenis van één man gelijk aan twee vrouwen?

In de Koran vermeldt Allah: ‘O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah’s ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed. (Koran 2-282)

Deze ayât van één bladzijde is het langste vers van de Koran. Uit één lange vers van een bladzijde, wordt één regel uitgepikt en deze probeert men als bewijs te gebruiken dat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de Islam. Als men deze ayât vanaf het begin tot het eind leest, zal men zien dat er helemaal geen ongelijkheid is zoals men dat beweert.

Deze ayât gaat over lenen van geld, het aangaan van schulden, handel en transacties. Ook in de 21 eeuw waarin we ons bevinden, zijn wereldwijd deze zaken in de handen van de mannen. Enkele uitzonderingen zijn te verwaarlozen tegenover de overgrote deel. Omdat wereldwijd de zakenwereld in de handen van de mannen zijn, roept de ayât als eerste twee mannen op tot getuige. Als deze er niet zijn, dan pas twee vrouwen in plaats van de ene man. Omdat de hoofdbezigheid van de vrouwen niet tot handel of zakelijke transactie behoort, kunnen ze elkaar hierin steunen en de last van het getuigen verminderen.

Bij getuigenissen buiten handel en zakelijke transacties lezen we dat de getuigenis van een vrouw even zwaar telt als een man. (Koran 24-8)

Is God in het christendom hetzelfde als Allah in de islam?

De naam Allah is een bijzondere naam van Allah en geen andere naam kan deze vervangen. Echter, wanneer men God zegt en hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het gebruik van de naam Allah wordt echter geprefereerd, want Allah heeft zich aan ons met deze naam doen kennen. In de Koran is de eenheid van Allah de rode draad door het boek. Allah is één en Hij kent in Zijn eigenschap en daden geen gelijke. Alles wat hier tegen in gaat, staat haaks op de islam en wordt beschouwd alsof Allah een naaste heeft. Een dergelijk geloof wordt door Allah niet geaccepteerd. In de Koran zien we dat of direct voor of direct na de verzen met de boodschap “er is geen god dan Hij” verschillende boodschappen worden duidelijk gemaakt. We zullen er een aantal uiteenzetten:

Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. (De Koran, 5:73) Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah, aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort. Er is geen God naast Hem. Hij geeft het leven en doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschapper, de reine Profeet, die in Allah en Zijn woorden gelooft en volgt hem opdat gij recht geleid moogt worden.” (De Koran, 7:158)

Zij die in de drie-eenheid geloven, kunnen hier veel lering uit trekken. Profeet Isa (Jezus) was enkel een dienaar van Allah. Echter, zijn profeetschap was zeer gezegend. Maria had de eer om de gezegende moeder van deze profeet te zijn. Zij die zover gegaan zijn om goddelijkheden toe te schrijven aan Jezus, of de mensen die zijn achtergebleven, geloven volgens de Koran niet in Allah.

Krijgt de vrouw bij erfenis evenveel als de man?

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin (Koran 65-7; 4-34). Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

De vrouw in de islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Dus het geld en vermogen die een man uit een erfenis krijgt is voor het hele gezin. Het geld en vermogen die een vrouw uit een erfenis krijgt is enkel en alleen voor de vrouw, haar man en gezin kan hierop geen aanspraak maken. Ze mag het gebruiken en spenderen zoals ze dit zelf wenst.

Is het onrechtvaardig dat een man, die verplicht is om zijn bezit en geld te spenderen aan zijn familie, meer uit een erfenis krijgt dan een vrouw die haar geld en bezit niet hoeft te delen en te gebruiken voor het onderhouden van haar gezin?

Op welke manier is er in de islam rechtvaardigheid tussen man en vrouw?

Het beeld dat de media ons van vrouwen in Islamitische landen laat zien, is vaak een plaats achter hun mannen en met een schijnbaar gebrek aan fundamentele mensenrechten. Dit zijn echter problemen die we over het algemeen tegenkomen in derdewereldlanden en die onterecht geassocieerd worden met de leerstellingen en praktische beoefening van de Islam zelf.

In het Arabië van de 7e eeuw, toen de Koran aan Profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard werd, bestonden er binnen het diep verankerde patriarchale systeem, waar doding van het eerstgeboren vrouwelijke kinderen gemeengoed was, geen rechten voor vrouwen. In de rest van de wereld was de positie van vrouwen niet anders.

In sterk contrast met de wereldse normen van de 7e eeuw en het huidige beeld, voorziet de Koran vrouwen expliciet in rechten op erfenis, onafhankelijk bezit, scheiding en het recht om in de rechtbank te getuigen. In een van de eerste openbaringen van de Koran worden vrouwen net als mannen opgedragen kennis te vergaren. Vrouwen en mannen worden in gelijke mate verwacht alle religieuze verplichtingen na te leven en vrouwen zijn in de uiteindelijke ultieme beloning opgenomen. “Al wie het gewicht van een atoom aan goed doet, man of vrouw, en een gelovige is, zal het Paradijs betreden…” (40:40).

In de tijd van de Profeet (vzmh) en daarna namen vrouwen op alle niveaus actief deel aan gemeenschapszaken – sociaal, politiek, religieus, opvoedkundig en intellectueel. Vandaag de dag kan men nog steeds zien dat dit in verschillende gemeenschappen, op verschillende niveaus in de samenleving, navolging vindt. Ai’sha, een van de vrouwen van Profeet Mohammed (vzmh), was in de tijd van de Profeet (vzmh) en daarna, een van de meest vooraanstaande geleerden. Zij was een autoriteit op het gebied van Koran commentaren, jurisprudentie en het collectieve voorbeeld van de Profeet (vzmh).

Ten tijde van Oemar, de tweede Kalief, die twaalf jaar lang op rechtvaardige wijze leiding gaf aan de moslimwereld, zien we een vrouw ten overstaan van een grote groep mensen deelnemen aan een intellectuele discussie met de Kalief over een wettelijke kwestie, waarbij Oemar het onderspit delft. Dit was in die tijd nog nooit ergens in de wereld gebeurd en vindt zelfs vandaag de dag in vele landen en culturen niet plaats.

De Koran stelt duidelijk dat vrouwen zowel in de samenleving, als thuis, in het bijzonder binnen het huwelijk, geen lagere positie innemen dan mannen. “En voor vrouwen geldt dat zij bepaalde rechten hebben ten opzichte van mannen, net zoals die van mannen ten opzichte van vrouwen” (2:26).

De Islam heeft de positie van vrouwen tot een dusdanig niveau verheven en hen dusdanig veel rechten gegeven dat het hen een nieuwe levensstandaard bracht. Dit wordt mooi geïllustreerd in werk van Karen Armstrong: “In de middeleeuwen werd de Islam door de christelijke wereld bekritiseerd, omdat het vrouwen te veel rechten verleende.”

Waarom is niet alles gelijk geschapen en vertonen sommige scheppingen afwijkingen?

Sommigen zijn blind of gehandicapt, is dit niet onrechtvaardig?

Allah (God) is de Ware Eigenaar van alles. Hij kan Zijn eigendom ‘bezuinigen’ zoals Hij wil. Niemand kan zich met Hem bemoeien en ingrijpen op Zijn schepping. Het is Allah (God) Die de atomen van jouw lichaam heeft geschapen, jouw systeem heeft opgezet en laten functioneren en tot een mens heeft gemaakt. Jij hebt hiervoor niets aan Allah gegeven, dat jij enige mate van recht van Hem opeist.

Als jij in ruil voor al dat gene wat jij hebt gekregen iets terug had gegeven aan Allah (God), zou je misschien dingen kunnen zeggen als: “Ik wil niet één, maar twee ogen; niet één, maar twee handen.” Of misschien kunnen klagen van: “Waarom heb ik niet twee voeten gekregen, maar slechts één?” Maar jij hebt niets aan Allah gegeven, dat je (god behoede) Hem van onrechtvaardigheid beticht. Onrecht komt als een recht niet wordt gegeven. Maar wat voor recht heb jij bij Hem, dat niet is gegeven zodat het als onrecht beschouwd kan worden?

Allah (God) heeft jou uit het niets geschapen en schiep jou in de vorm van een mens. Als je oplet; onder jou zijn vele andere wezens. Als je naar hen kijkt kun je bedenken hoe begunstigd je bent. Allah had jou ook als een dier of een steen kunnen scheppen.

Soms pakt Allah (God) iemands voet, maar geeft in ruil ontzettend veel dingen in het hiernamaals. Door het afnemen van een voet, laat Allah die persoon beseffen hoe zwak en hulpbehoevend diegene is en hoeveel benodigdheden deze persoon heeft. Wanneer Hij het hart van de persoon naar Zichzelf keert en de gevoelens van diegene laat ontwikkelen, heeft Hij met het afnemen van iets kleins, veel grotere dingen in ruil teruggegeven. Dus hoewel het op het oog niet zo overkomt, is het in essentie een blijk van de gunst van Allah. Zoals Hij het Paradijs geeft aan een martelaar (die ogenschijnlijk iets ergs meemaakt door dood te gaan).

Als iemand op het pad van Allah (God) op een erge wijze sterft en martelaar wordt, zal hij als martelaar in het hiernamaals rangen krijgen waar trouwe en vrome dienaren tegen op zullen kijken. Men zal willen dat ze ook op die manier konden sterven om die rangen te kunnen bereiken. Al zou deze persoon dus op een erge wijze aan zijn dood komen; hij zou niet veel verloren hebben als we kijken wat hij in ruil terugkrijgt in het hiernamaals. Zoals Roemi zegt: “Heb je een arm gebroken? Treur niet! Misschien zal Allah jou vleugels geven in het hiernamaals.”

Hoewel sommigen op het gebied van bijvoorbeeld handicap klagen, bedroefd of verwaarloosd voelen, heeft het bij de meeste mensen geleid tot het meer richten tot Allah. In plaats van te focussen op de gebreken, dient men te beseffen dat de zielen die eigenlijk behoren tot het eeuwige leven, worden aangewakkerd om ook daadwerkelijk op het eeuwige te richten. Als een gebrek van een persoon leidt tot het zich richten op Allah, en dat anderen die deze gehandicapte zien ook worden herinnerd aan hun eigen gunsten die van Allah zijn, dan heeft handicap een belangrijke functie en wijsheid. Besef ook dat het enkele decennia leven op aarde, niets is in vergelijking met het eeuwige leven in het hiernamaals. Geschenken in het hiernamaals krijgen voor lasten op aarde, zijn dus veel en veel waardevoller. Allah schept alles met een wijsheid en doet niets overbodigs. Zijn schepping is betekenisvol.