engelen

ONZICHTBARE

Kunnen de engelen en djinn zichtbaar worden?

Het is voor engelen en djinn mogelijk in de zichtbare wereld te verschijnen door een vorm aan te nemen van een wezen. We stellen in de materiële wereld een beweging vast van het zichtbare naar het onzichtbare. Bijvoorbeeld: de verdamping van water en het verdwijnen ervan in de atmosfeer, het omzetten van vaste materie in vloeistof of gas (stoom) of zoals in kernfusie: de omzetting van materie in energie. Zo ook stellen we in de wereld een beweging vast in de andere richting: van het onzichtbare naar het zichtbare. Gassen worden vloeistoffen, verdampt water wordt omgezet in regendruppels, sneeuwvlokken of zelfs hagel en energie wordt in materie omgezet. (bij kernfusie, pers. opm.) Op dezelfde manier kunnen onpeilbare gedachten en betekenissen in ons verstand verschijnen in de concrete vorm van letters en woorden in verhandelingen en boeken.

Op een analoge manier worden onzichtbare wezens zoals engelen, djinn en andere spirituele gehelen, gekleed in een of andere materiele substantie zoals lucht of ether en dan zichtbaar gemaakt. Volgens Imam Shibli kan Allah, indien Hij dit wil, hen toestaan van een vorm aan te nemen bij het uitspreken van één der Namen van Allah die als een sleutel of een paspoort functioneert voor deze vorm. Zo worden ze in de wereld zichtbaar. Als zij proberen een materiele vorm aan te nemen zonder de toestemming van Allah, vertrouwend op hun eigen mogelijkheden, dan worden ze in stukken gescheurd en verdwijnen.

We lezen in de Koran (Maryam, 19:17) dat de geest die Allah naar Maria stuurde, en die moslimgeleerden aanzien als de aartsengel Djibriel (Gabriël), voor haar verscheen als een menselijk wezen. Toen Djibriel (Gabriël) naar de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, kwam met de Openbaring van Allah’s Boodschappen, verscheen hij zelden in zijn oorspronkelijke vorm maar meestal in die van een krijger, een reiziger of een Gezel die Dihya noemde. Zo kwam hij bv. in de vorm van een krijger te paard na het einde van het gevecht van de Greppel en sprak tot de Profeet, vrede zij met hem: ‘O Boodschapper van Allah, gij hebt uw gepantserd hemd afgelegd, maar wij, de engelen hebben dit nog niet gedaan. Allah geeft u het bevel tegen de Banoe Qoerayza op te trekken.’ (Boecharie, Maghazi, 30 / Moeslim, Jihad, 65) Op een keer kwam Djibriel (Gabriël) in de vorm van een reiziger, gekleed in wit, en om de Gezellen in de Religie te onderwijzen, stelde hij de Profeet, vzmh, vragen zoals: Wat is geloof? Wat is Islam? Wat is Ihsan (uitblinken in perfectie of deugd) en wanneer komt de Oordeelsdag? (Boecharie, Iman, 37; Moeslim, Iman 1)

Zoals engelen en djinn kan Satan (die tot de djinn behoort) ook in verschillende vormen verschijnen. Er wordt verteld dat hij voor het gevecht van Badr, aan de leiders der Qoeraysh verscheen in de gedaante van een oude man van Najd, en hen enige raad gaf. Zo ook, betrapte een Gezel, die de oorlogsbuit bewaakte, hem bij een poging deze te beschadigen. Satan trachtte de gezel over te halen hem te laten gaan, wat deze ook deed. Toen Satan dit echter voor de 3e maal herhaalde, probeerde de Gezel hem tot bij Allah’s Boodschapper te leiden. Satan schreeuwde echter:’ Laat mij vrij! Ik zal u dan zeggen waardoor gij uzelf tegen mij kunt beveiligen.’ De Gezel vroeg wat dat was. Satan zei toen dat het Vers van de Troon bescherming kon bieden. (Al- Baqara, 2:55) Toen de Profeet, vrede zij met hem, van deze gebeurtenis op de hoogte werd gebracht, zei hij: ‘Die verdorvene is een leugenaar, maar deze keer heeft hij de waarheid gezegd.’ (Boecharie, Wakala, 10)

In het hoofdstuk van de Koran dat ‘al-Ahqaf’ wordt genoemd wordt gesproken over een groep djinn die Allah’s Boodschapper afluisterden toen hij de Koran reciteerde. Toen zij naar hun volk terugkeerden zegden ze: “O volk van ons! Wij hebben zeker naar een Boek geluisterd dat na Mozes werd geopenbaard en bevestigt wat eraan voorafging. Dit Boek leidt naar het juiste en het Rechte Pad.” (Koran 46:30) Deze soera gaat verder met hun indrukken en hun opmerkingen over wat ze hoorden. Er zijn ook Tradities (Hadith) die ons vertelden dat de Boodshapper, vrede zij met hem, hen voorlas uit de Koran en hen de Boodschap verkondigde.

Djinn kunnen ook verschijnen in de vorm van verschillende dieren zoals slangen, schorpioenen, vee, ezels en vogels. Als onze Profeet, vrede zij met hem, de eed van verbinding van hen afnam in de vallei van Batn al Nakhla, wilde hij dat zij aan zijn Oemma, gemeenschap, verschenen; ofwel in hun eigen vorm ofwel in aangename vormen niet in die van schadelijke dieren zoals honden of schorpioenen. Hij waarschuwde ook zijn Oemma door te zeggen: ‘Als gij enig ongedierte ziet, in uw huis, spreek het dan tot driemaal toe aan met de woorden: Voor Allah’s wil, ga weg!. Dit kunnen immers de djinn-vrienden zijn, in een andere gedaante. Indien deze schepsels niet weggaan, zijn het geen jinn en moogt gij hen doden indien ze schadelijk zijn. De djinn die zich verbonden met Allah’s Boodschapper, vrede zij met hem, beloofden hem: ‘Als uw Oemma, de ‘Basmala’ opzegt, (de formule waarin wordt gezegd: In naam van Allah, de Genadevolle, de Vergevingsgezinde) vooraleer ze iets doen en dan hun borden bedekken, dan zullen we hun voedsel en drank niet aanraken. Wij weten niet hoe de djinn eten en drinken van ons voedsel en onze drank. Een andere Hadith zegt: ‘Als gij uzelf hebt ontlast, zuiver u dan niet met beenderen en gedroogde mest, want dit behoort tot het voedsel van de jinn-broeders’ (Voor Hadith verwijzen we naar Tirmidhi, Tahara, 14 / Boechari Manaqib al-Ansar, 32 / Moeslim, Salam, 139,140)

Hebben engelen ook een geslacht en kunnen ze verkeerde dingen doen?

Engelen zondigen nooit en gehoorzamen steeds. Omdat zij geen ziel hebben die tot het kwaad aanzet en hen in opstand doet komen tegen God Almachtig, hebben zij een welbepaalde plaats, zij worden niet bevorderd tot een hogere rang noch verlaagd tot een lagere. Zij hebben ook geen morele gebreken zoals jaloersheid, wrok of afgunst. Zij zijn vrij van wellust en dierlijke smaken die de mensen en de djinn wél vertonen.

Engelen hebben geen geslacht. Zij eten noch drinken, voelen geen honger, dorst of vermoeidheid. Alhoewel zij geen beloning krijgen in ruil voor hun verering, ontlenen zij een speciaal genot aan de nabijheid van God. Zij ontvangen een soort spiritueel genot door hun verering, zonder promotie in rang. Eerbetoon, aanbidding, het opzeggen van Gods Namen en de verheerlijking zijn hun voeding naast licht en vluchtige aroma’s.

Een bevordering is niet nodig omdat ze geen zondig ego hebben. Mensen echter, moeten tegen het kwaad in zichzelf strijden én tegen Satan, dit is onvermijdelijk. Terwijl de engelen uitnodigingen richten aan de mensen om het goede te doen, de juiste leiding te volgen en hun geloof te bewaren, tracht Satan het tegenovergestelde te bereiken: samen met zijn helpers, hun eigen zondige ego, tracht Satan de mens te verleiden. Men kan zeggen dat het leven van de mens de geschiedenis is van de voortdurende strijd om keuzes te maken tussen de inspiraties der engelen, doorheen zijn geest en de verleidingen die de duivel op de mens loslaat, doorheen het eigen zwakke ego. Daarom kan een menselijk wezen tot het allerhoogste stijgen met de hulp der engelen of afdalen tot het allerdiepste door de verleidingen van Satan. Daarom zijn ook de uitverkorenen der mensheid, de Profeten en de grootste heiligen, hoger in rang dan de grootste engelen, gewone gelovigen en gewone engelen. Alhoewel dus engelen verder gevorderd zijn dan mensen in de Kennis van God en Zijn Namen en Kenmerken, kunnen mensen door hun deugden of hun zelfontwikkelde gevoeligheden en bekwaamheden zoals bezinning en hun complexe natuur, de engelen overtreffen doordat ze betere, alomvattende spiegels zijn van Gods Namen en Kenmerken.

Krijgen de engelen ook beloning voor hun daden?

De Schitterende Maker van het universum, dit enorme ‘paleis’ der schepping, gebruikt 4 soorten werkers waarvan de engelen en andere geesten de eerste groep vormen. Ten tweede zijn er de onbezielde dingen en de plantenwereld, die zeer belangrijke dienaren zijn die voor God werken zonder beloning. Ten derde zijn er de dieren die onbewust dienen in ruil voor een kleine vergoeding: hun voedsel en genot. Tenslotte is er de mens die werkt met het bewustzijn van het doel van de Schitterende Maker. De mens trekt overal lessen uit en overziet de andere dienaren van lagere rang en krijgt daarvoor een beloning: een vergoeding in deze wereld en in het Hiernamaals.

De groep der engelen kan geen promotie maken door zich in te spannen en initiatieven te nemen. Elk van hen heeft een vastgelegde, bepaalde rang maar krijgt een bijzonder genot door het werk zelf en een uitstraling door God te eren. Hun beloning ligt dus in het werk zelf. Net zoals een mens wordt gevoed door water, lucht, licht en voedsel en hieruit genot verkrijgt, zo worden de engelen gevoed door de lichten der herinnering, verering, eredienst, kennis en liefde voor God en ze verkrijgen hier genot uit. Omdat ze immers uit licht werden geschapen, is licht voldoende voor hun onderhoud. Vluchtige aroma’s zelfs, die dicht bij het licht komen, zijn een soort voedsel voor hen, waarvan ze genieten. Inderdaad, pure geesten genieten van vluchtige aroma’s.

In de taken die de engelen vervullen op bevel van de Ene Die zij aanbidden, in de daden die ze voor Zijn zaak verrichten, in de dienst die ze verlenen in Zijn Naam, in het toezicht dat ze uitvoeren doorheen Zijn Visie, in de eer die zij bekomen door met Hem verbonden te zijn, in de ‘verfrissing’ die zij vinden in de studie van zowel de materiële als de immateriële dimensies van Zijn Koninkrijk en in de genoegdoening die ze ondervinden in het waarnemen van de uitingen van Zijn Gratie en Majesteit: is er een dergelijke verheven zegening dat het menselijk brein dit niet kan vatten en wie geen engel is kan dit niet waarnemen.

Waaruit bestaan de engelen en wat is hun functie?

Engelen zijn geschapen uit puur licht. Het Arabische woord voor engel is ‘malak’. Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens die banden smeden tussen de macro kosmische wereld en de materiele wereld. Zij geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer.

Omdat zij gezuiverde of fijne lichamen van licht hebben, bewegen engelen zeer snel en doordringen of treden binnen in alle sferen van het bestaan. Omdat zij zich in onze oogleden plaatsen of in de lichamen van andere wezens, om de werken van God te observeren door onze eigen ogen, dalen zij ook af tot in de harten der Profeten en heilige mensen en ademen inspiratie in hen in. Deze inspiraties komen meestal van God maar ze kunnen dus soms ook van de engelen zelf komen.

Er zijn engelen die in de innerlijke dimensie van het bestaan soorten van aardse schepsels vertegenwoordigen en hen leiden. Sommige dieren, zoals honingbijen, handelen onder Goddelijke inspiratie, alhoewel wetenschap stelt dat alle dieren handelen onder impulsen en instincten. Wetenschap is niet in staat om meer uitleg te geven over de werking en het ontstaan hiervan. Wetenschappers trachten bijvoorbeeld ook uit te vinden hoe het komt dat trekvogels hun weg vinden of hoe jonge palingen, die verblijven in de Europese wateren, hun weg kunnen vinden in hun geboortewateren in de Stille oceaan. Zelfs als we dit toeschrijven aan de informatie die in gecodeerde vorm, ligt opgeslagen in hun DNA materiaal, dan nog blijft de uiteindelijke herkomst bij God, Die alles weet en alles in het universum controleert. Engelen die verantwoordelijk zijn voor deze schepsels, leiden hun levens. Als het een wetenschappelijke houding is dat we, zonder vragen te stellen, het bestaan aannemen van sommige onzichtbare krachten zoals de wet der groei in levende wezens, dan is het méér wetenschappelijk verantwoord om deze krachten toe te schrijven aan Gods speciale dienaren, de engelen.

Elk ding in het bestaan, universeel of beperkt, heeft een collectieve identiteit en voert een unieke, universele functie uit. Vermits elke bloem een overtreffend ontwerp en symmetrie uitvoert en in de taal van het eigen bestaan de lof zingt van de Namen van de Schepper die in het eigen bestaan tot uiting komen, voert de hele aarde een lofzang uit als een plicht van verering en dankbaarheid, alsof het één enkele bloem was. Op dezelfde manier geeft de uitgestrekte ‘oceaan’ der hemelen eer en verering aan de Schitterende Maker van het universum, doorheen Zijn zonnen, manen en sterren. Zelfs de onbeweeglijke materiële voorwerpen vervullen een noodzakelijke functie in het eerbetoon aan God alhoewel ze uitwendig onbezield en onbewust zijn. Engelen zijn de vertegenwoordigers van zulke lichamen in de wereld van de innerlijke dimensie der dingen en uiten eer aan God in plaats van deze voorwerpen. Deze onbezielde lichamen zijn op hun beurt de vertegenwoordigers, de verblijven en de moskeeën van de engelen in de materiële wereld.

Eén groep van engelen zijn de aanbidders en de aanbidding van een andere groep bestaat uit werken. Deze werkende groep is ook op aarde aanwezig, met een soort van menselijke bezigheid. Men kan zo zeggen dat één soort als de herders is en een andere soort zoals de landbouwers. Het oppervlak van de aarde is immers, algemeen bekeken, zoals een grote boerderij en een aangeduide engelopzichter zorgt voor alle soorten dieren, door het bevel van de al Schitterende Schepper. Met Zijn toestemming, kracht en sterkte, voor Zijn zaak. Voor elke diersoort is er een ondergeschikte engel die is aangeduid om als een soort van herder op te treden.

Het oppervlak van de aarde is ook een veld dat kan bezaaid en bewerkt worden waar alle planten zijn ingezaaid. Er is een engel aangeduid voor het algemene toezicht en voor elke plantensoort, in de Naam van de Almachtige God en door Zijn Kracht. Er zijn ook engelen van lagere rang die de Almachtige God eren en bezingen door bijzondere plantensoorten te beheren. De Aartsengel Michael, vzmh, die één der ondersteuners is van Gods Troon van Onderhoud, een aangestelde van de hoogste rang die God gebruikt om Zijn Daden te versluieren in het beheer en de voorziening van al Zijn schepsels, is de aangestelde over de engelen van de hoogste rang.

De engelen die de functie van herders en boeren vervullen, vertonen geen gelijkenis met menselijke wezens want hun toezicht is alleen in het belang van God, in Zijn Naam en door Zijn kracht en bevel. Hun toezicht bestaat er enkel in van de uitingen van Gods Heerschappij waar te nemen bij de soorten. Elke engel is belast met het observeren van de uitingen van Goddelijke Macht en Genade in één soort. De Goddelijke Bevelen voor die soort worden door deze engel meegedeeld in een soort van inspiratie en in het sturen van de vrijwillige daden van deze diersoort op een bepaalde manier. Hun toezicht op de planten in het veld van de aarde bestaat er vooral in van in de engelentaal te laten klinken: het eerbetoon dat de planten in hun plantentaal uitvoeren, door hun levens, aan de Schitterende Schepper. Deze engelen regelen en gebruiken de vermogens die aan de planten werden gegeven op een correcte manier en gericht op bepaalde doelen. Zulke diensten der engelen zijn daden die zij verrichten door hun gedeeltelijke wilskracht en een soort van eredienst en eerbetoon. De engelen zijn niet de veroorzakers of scheppers van hun daden want op alles is er een bijzondere stempel gedrukt door de Schepper van alle wezens. Niemand buiten deze Schepper heeft enig aandeel in de schepping. Samengevat;: wat de engelen doen vormt hun aanbidding en deze is niet van dezelfde soort als de aanbidding en de gewone daden der mensen.

Omdat er een engel is om elk soort wezen in het bestaan te vertegenwoordigen en hun diensten en eerbetoon aan het Goddelijk Hof aan te bieden, zijn de beschrijvingen van de engelen die door de Profeet, vzmh, worden gegeven, volledig en juist. ‘Er zijn engelen met 40.000 hoofden die elk 40.000 monden hebben en 40.000 lofbetuigingen zingen met 40.000 tongen in elke mond.’ Deze authentieke Profetische Hadith betekent dat de engelen universele doeleinden dienen en sommige natuurlijke schepsels dienen God met 40.000 hoofden, op 40.000 manieren. De sterrenhemel bijvoorbeeld, eert de Schitterende Schepper doorheen de zon en de sterren, terwijl de aarde, slechts één enkele planeet, eer betoont met vele duizenden ‘hoofden’ elk met duizenden ‘monden’ die elk duizenden ‘tongen’ hebben. Daarom is de engel die de aarden in de wereld der innerlijke dimensies vertegenwoordigd, of de dingen in de wereld der immateriële lichamen, degene waar deze Hadith naar verwijst.

Geloof in de engelen

Het tweede grondbeginsel van het geloof is het geloven in de engelen. Engelen zijn zachtzinnige geestelijke wezens die van goddelijk licht geschapen zijn en die elke gewenste vorm kunnen aannemen. Zij zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en zij verzetten zich nooit tegen de orders van Allah. Ze hoeven niet te eten of te drinken en ze worden niet moe. Sommige engelen vervullen opdrachten in de hemelen, sommigen hebben taken op aarde en sommigen bij Al-‘Arsj. Bovendien bestaan er voor elke mens 360 andere aangestelde engelen. Hiervan zijn schrijfengelen die alle daden van iedereen noteren en sommige beschermengelen. Alleen Allah weet hoeveel engelen er zijn. Vier hooggeplaatste engelen zijn profeten van de engelen.

De vier hooggeplaatste engelen

Djibriel (Gabriel): Zijn plicht was het om Allah’s openbaringen van Zijn Heilige Voorschriften aan de profeten over te brengen. Deze engel fungeert als een bemiddelaar tussen Allah en zijn profeten.

Mikail (Michael): Hij is belast met de opwekking van bepaalde natuurverschijnselen, zoals de wind, de regen, de sneeuw en de plantengroei.

Israfiel (Raphael): Hij heeft de opdracht om as-soêr (de bazuin) te blazen bij het aanbreken van de oordeelsdag (al-Qiyâma) en voor de opstanding van de mensheid tijdens deze oordeelsdag.

Azrail Azrael: Hij heeft tot taak om de zielen van de stervende mensen te nemen.

GELOOFSFUNDAMENTEN

1H1 Geloofsfundamenten islam (presentatie)

U kunt de presentatie online bezichtigen of downloaden en via PowerPoint er gebruik van maken. Bij een download zal de presentatie vlotter verlopen en zullen alle animaties werken. Verder zijn de video’s uit de onderstaande presentatie gehaald. Anders werd het bestand te groot. Geïnteresseerden in een ‘PowerPoint presentatie met video’ kunnen het formulier op pagina ‘contact’ invullen.