boodschapper

Had de profeet (vzmh) ook hobby’s?

Zijn ‘hobby’ was de islam. Het ‘uitoefenen van de Islam’ doe je ieder moment. Als moslim kan je het ‘uitoefenen van de Islam’ niet scheiden van je ‘hobby’s of favoriete bezigheden’. Als wij, als simpele moslims onze dagelijkse bezigheden en hobby’s al uitvoeren volgens de richtlijnen van de Islam, hebben we dit alleen te danken aan het grote voorbeeld dat we nemen onze Profeet, vrede en zegeningen zij met Hem. We kunnen en moeten onze Profeet (vzmh) en zijn levensdoel (het uitoefenen van de Islam) niet versimpelen en verkleinen tot ons lage niveau.

Hobby’s en dagelijkse bezigheden is voor ons een middel om te ontspannen en ‘stress’ kwijt te raken. De Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, verlangde naar het gebed zoals wij naar wereldse genot en bezigheden verlangen. Hij vond zijn ontspanning in het uitoefenen van de Islam.

Zijn favoriete bezigheden naast het uitoefenen van de islam

Hij hechtte ook veel waarde aan lichamelijke bezigheden, zolang deze op ‘halal’ wijze werden uitgeoefend. Hij had enkele bezigheden die hij zelf praktiseerde en die hij ook aan de mensen aanraadde om te doen:

• worstelen

• wandelen en hardlopen

• zwemmen

• pijl – en boogschieten

Deze bezigheden bekeek hij individueel of in groepen en hij beloonde de winnaars.

Waarom heeft Allah profeten gestuurd?

Allah heeft geen enkele gemeenschap van wezens geschapen zonder een doel, en hen zonder gids of leider gelaten. Het is onbegrijpelijk dat Allah Almachtig, die de bijen heeft voorzien van een koningin, de mieren van een leider, en die ook de vogels en de vissen leidt, de mensheid zonder Profeten zou laten die hen kunnen leiden tot spirituele, materiële en intellectuele perfectie.

Hoewel de mens in staat is om Allah te vinden door over natuurlijke verschijnselen na te denken, is hij zonder een Profeet niet in staat om het doel van zijn schepping te vinden, vanwaar hij komt, wat zijn uiteindelijke bestemming is in het leven en hoe de Schepper geëerd en geprezen moet worden. De Profeten leren de mensen ook de betekenis van de schepping en de waarheid der dingen en zij ontsluieren de mysteriën achter de historische en de natuurlijke gebeurtenissen. Zonder de Profeten, zou de mensheid niet in staat geweest zijn om enige wetenschappelijke ontwikkeling te bereiken. Want hoewel zij die de evolutionaire benadering hebben aangenomen in het verklaren van historische gebeurtenissen, de neiging hebben om alles toe te schrijven aan toeval en een volledig deterministische evolutie, waren het opnieuw de Profeten die de mensen leidden in intellectuele en daardoor wetenschappelijke verlichting. Om deze reden hebben landbouwers, door de traditie heen, de Profeet Adam als hun eerste meester erkend en de kleermakers de Profeet Enoch. De scheepsbouwers en zeelieden erkennen de Profeet Noah als hun meester, de horloge- en klokkenbouwers erkennen de Profeet Jozef enz. Bovendien, door de wonderen die zij verrichtten, duidden de Profeten de einddoelen aan in de wetenschappelijke en technologische vooruitgangen en moedigden zij de mensen aan deze te verwezenlijken.

Zowel door hun persoonlijk gedrag als door de hemelse religies en Geschriften die zij aan hun tijdgenoten overbrachten, hebben de Profeten ook de mensen geleid om hun aangeboren capaciteiten te ontwikkelen, en leidden zij hen naar het doel van hun schepping. Zonder de Profeten zou de mens, deze vrucht van de boom der schepping, aan de ondergang worden prijsgegeven.

De mens heeft rechtvaardigheid in het sociale leven nodig, net zoals hij de innerlijke vrede nodig heeft in zijn privéleven. Het waren nogmaals de Profeten die de mensen leerden hoe ze de wetten van het leven en de regels voor een perfect sociaal leven, op rechtvaardigheid gebaseerd, moesten ontdekken en volgen.

De Laatste Profeet

Telkens als de mensheid, na de leiding door een Profeet, terug in de duisternis viel, zond Allah nieuwe Profeten om hen opnieuw in het Licht te leiden. Dit ging zo verder tot de komst van de Laatste Profeet, Mohammed, vzmh (vrede zij met hem). De reden dat Mozes en Jezus, vzmh, werden gestuurd, vergt dat de Profeet Mohammed, vzmh, na hen zou worden gestuurd. Omdat het echter niet langer nodig was om na Mohammed, vzmh, opnieuw een Profeet te sturen, werd hij de laatste en doorheen zijn Profeetschap werd de functie ervan ‘verzegeld’. Door zekere sociologische en historische feiten, die hier niet uitgelegd worden omdat ze te uitgebreid zijn, werd de Profeet Mohammed, vzmh, naar de héle mensheid gestuurd, niet naar een bepaald volk. Hij werd immers ‘als een zegen voor alle werelden’ gestuurd. Daarom is een Moeslim, een volgeling van de Profeet Mohammed, vzmh, ook een volgeling van alle voorgaande Profeten en gelooft hij in hen, zonder enig onderscheid te maken tussen deze Profeten.

‘De Boodschapper gelooft in wat zijn Heer hem heeft toegezonden en de gelovigen doen dit ook. Zij allen geloven in Allah en in Zijn engelen, Zijn Schriften en Zijn Boodschappers. ‘Wij maken geen onderscheid tussen enige van Zijn Boodschappers’ en zij zeggen: ‘Wij horen en gehoorzamen. Ken ons uw Vergeving toe, onze Heer, Gij zijt ons reisdoel.’ (Al- Baqarah, 2:285)

Daarom is de Boodschap van Mohammed, vzmh, de religie der Islam, die hij van Allah heeft ontvangen en naar mensen heeft overgebracht: universeel en alomvattend naar tijd en ruimte.

Het is hier niet mogelijk om het Profeetschap te beschrijven en te vertellen welke verhalen er allemaal over de Profeten de ronde doen. Hierdoor geloven wij dat, als wij onze aandacht toespitsen op het Profeetschap van de Zegel der Profeten, Mohammed, vzmh, die ons vertelde over de andere Profeten en Goddelijke Schriften, en ons de Heer liet kennen: wij meteen ook die andere Profeten kennen en hun Profeetschap wordt bewezen.

Geloof in Allah is de bron van het geluk. Door de Laatste Profeet, vzmh, te volgen, de Laatste Boodschapper van Allah, vzmh, zullen wij in beide werelden welvarend zijn. Als de mensheid verlangd om gered te worden van verstikking en ellende in alle levensgebieden en zowel intellectuele, spirituele en materiële perfectie te bereiken, dan moeten zij met heel hun hart geloven dat Mohammed, vzmh, de Boodschapper van Allah is en zijn leiding in dit leven volgen.

Wat zijn de grootste bewijzen voor het profeetschap van Mohammed (vzmh)

In de tijd van de Profeet geloofden moslims niet meteen in Mohammed (vzmh). Zij waren een zeer intelligent volk, met een zeer ontwikkelde beheersing der poëzie. De Profeet (vzmh) heeft zelf gezegd dat behalve Abu Bakr, in het begin iedereen aan hem twijfelde. Dezelfde redenen die mensen in zijn tijd overtuigden om in Mohammed te geloven, overtuigen moslims er vandaag de dag van dat hij de ware Profeet van God is.

Het bewijs van het profeetschap van Mohammed kan in drie categorieën worden verdeeld:

1. Zijn karakter;

2. De Koran;

3. De vele wonderen die hij verricht heeft.

Zijn karakter

Voordat Mohammed zijn profeetschap verkondigde, vertoonde hij geen enkel teken dat er op wees dat hij op een dag profeetschap zou claimen. Hoewel hij ongelukkig was over wat zich in de samenleving afspeelde, stond hij niet bekend als iemand die zich actief bezig hield met gemeenschapszaken. In plaats daarvan koos hij ervoor zich op een bergtop in eenzaamheid te wijden aan meditatie en gebed. Hij stond dusdanig bekend om zijn waarheidsgetrouwheid en eerlijkheid dat hij de bijnaam ‘Al-Amin’ (de Betrouwbare) had. Toen hij zijn missie verkondigde, kon niemand hem van liegen beschuldigen.

De Koran

De Arabische Koran is zeer welsprekend. Het was deze welsprekendheid (van de Koran) waarvan de mensen zeiden ‘een mens kan dit niet geschreven hebben.’ Het steeg ver uit boven de mooiste poëzie die zij hadden voortgebracht. De Koran daagt de lezers ervan zelfs uit een soortgelijk hoofdstuk voort te brengen, indien ze niet geloven dat deze van God afkomstig is. Tot nu toe zijn velen hier niet in geslaagd. Daarbij stond Mohammed (vzmh) niet bekend als iemand die zich met poëzie bezighield en kon hij lezen noch schrijven. De Koran is echter een literair meesterwerk.

De Koran bevat tevens verzen die vele wetenschappelijke feiten bevatten, die pas in de laatste honderd jaar ontdekt zijn. Het is onmogelijk dat Mohammed (vzmh) met behulp van de beperkte en onjuiste wetenschappelijk kennis van zijn tijd, dergelijke kennis zou kunnen hebben opgedaan, zelfs als hij geschoold zou zijn geweest.

De vele wonderen

Ook vóór zijn profeetschap deden zich rond Mohammed (vzmh) vele bovennatuurlijke verschijnselen voor. Zo werd hij bijvoorbeeld waar hij zich ook bevond, door een wolk gevolgd of groetten bomen en dieren hem.

Ook tijdens zijn missie liet hij vele bovennatuurlijke zaken zien om de koppigheid van de ongelovigen te breken of het geloof van de gelovigen te versterken. Wonderen worden beschouwd als de tijdelijke opheffing van natuurwetten door God om Zijn boodschapper te ondersteunen. Onder de meer dan driehonderd opgetekende wonderen, zijn het stromen van water uit zijn vingers, het voeden van grote aantallen mensen met slechts een beetje voedsel, het genezen van de zieken, het onthullen van informatie aan mensen, die alleen zij konden weten, het voorspellen dat zijn dochter Fatima de eerste zou zijn die zich na zijn dood in het hiernamaals bij hem zou voegen. Deze voorspellingen kwamen, net als vele andere, uit.

Moslims geloven dat Profeet Mohammed (vzmh) de laatste Profeet was in de lijn van Profeten die in de lange geschiedenis van de mens tot hen gezonden zijn. De Koran zegt: “Mohammed is niet de vader van geen van jullie mensen, maar (hij is) de Boodschapper van God en het Zegel der Profeten: en God bezit volledige kennis van alle dingen.” (33:40)

De(zelfde) religie van God waar de mensheid aan herinnerd werd toen deze van het monotheïsme afweek, was in feite de Islam, “En dit was de erfenis die Abraham zijn zonen naliet, en zo ook Jacob; O mijn zonen! God heeft het geloof voor jullie gekozen; sterf dan ook niet, behalve in het geloof van de Islam!” (2:132). Naarmate de mensheid zich in de loop der tijd ontwikkelde en zich nieuwe behoeften voordeden, werd dezelfde boodschap door de tijd heen aangevuld, totdat de religie zoals deze aan Mohammed (vzmh) werd geopenbaard, volledig en volmaakt was, met de specifieke garantie dat deze authentiek zal blijven tot aan de Laatste Dag. Mohammed (vzmh) was de laatste Profeet. De uiteindelijke volledige en vervolmaakte religie van God wordt de Islam genoemd en geniet de voorkeur van zijn Eigenaar.

“…op deze dag heb Ik uw religie voor u vervolmaakt en mijn geschenk aan u gecompleteerd en de Islam voor u als religie gekozen …” (5:3)

Geloof in de Profeten

De vierde voorwaarde van het geloof is te geloven in de profeten. De profeten waren aparte en uitzonderlijke personen, die door Allah, de Allerhoogste en Waarachtige, werden uitverkozen om zijn bevelen, voorschriften, verboden en Goede tijdingen te ontvangen en over te brengen aan Zijn dienaren. Voorts waren de profeten als afgezanten van Allah gezonden om de mensen te bewegen zich af te keren van dwalingen zoals het toekennen van deelgenoten aan Allah de Allerhoogste, of het aanbidden van afgoden.

Zij kregen de opdracht om de oprechte gelovigen te leiden naar ware vrede en geluk, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Omdat het menselijk verstand niet voldoende is om meteen zelf de ware weg tot redding en zegen te vinden, zond Allah profeten om Zijn Wil en Wet bekend te maken, met het doel Zijn dienaren te helpen in hun zoektocht naar vrede en geluk. De profeten werden hiertoe ondersteund door Allâh met buitengewone wonderen, die nooit eerder waren gezien of gehoord.

Dingen die gewoonlijk voor onmogelijk worden gehouden, werden gemakkelijk uitgevoerd door de goedgunstigheid en toestemming van Allah. De eerste mens en de eerste profeet was Adam (a.s). In tegenstelling tot de bewering vanuit de traditie van bepaalde natuurwetenschappers, dat de mens van apen zouden afstammen (de evolutietheorie), kan men de afkomst van de mens natrekken tot Adam(a.s.). Dit wordt tegenwoordig bevestigd door de toonaangevende kant van het natuurwetenschappelijk onderzoek, waardoor hereniging van de religieuze en wetenschappelijke leer mogelijk is. Zonder twijfel moet men weten dat wij niet afstammen van apen, maar van Adam (a.s.) (Adam) en Hawwâ (Eva), die zuiver en puur vanuit het paradijs als mens op de aarde waren geplaatst.

De namen van de profeten die in de heilige Koran zijn vermeld

Van de eerste profeet Adam (a.s) tot en met de laatste Mohammed (vzmh) zijn er volgens een overlevering 124000 profeten door Allah aangesteld. Volgens een andere overlevering benoemde hij er 224000.

Hiervan worden er slechts 28 in de heilige Koran benoemd. De namen van de profeten die in de Heilige Koran zijn vermeld en waarvan de kennis verplicht is, zijn:

01) Âdem (Adam) 15) Haroên (Aaron)

02) Idries ( Henoch) 16) Dawoêd (David)

03) Noêh (Noah) 17) Soeleymaan (Salomon)

04) Hoêd (Heber) 18) Joênoes (Jona(s))

05) Sâlih (Methusalem) 19) Ilyâs (Elia)

06) Ibrâhîm (Abraham) 20) Elyesa (Elisa)

07) Loêt (Lot) 21) Dzoel Kifl (Jesaja)

08) Isma‘iel (Ismaël) 22) Zakariyya (Zacharia)

09) Is’hâq (Isaac) 23) Yahyâ (Johannes)

10) Ya‘qoêb (Jacob) 24) ‘Isâ (Jezus)

11) Yoêsoef (Jozef) 25) ‘Oezair (Ezra) *

12) Ayyoêb (Job) 26) Loqmaan *

13) Sjoe‘aib (Jethro) 27) Dzoel Qarnain *

14) Moêsâ (Mozes) 28) MOHAMMED (vzmh)

*) Er wordt gezegd dat deze drie personen geen Profeten zouden zijn, maar heiligen