aalmoes

1H3 De voornaamste gebeden (presentatie)

U kunt de presentatie online bezichtigen of downloaden en via PowerPoint er gebruik van maken. Bij een download zal de presentatie vlotter verlopen en zullen alle animaties werken. Verder zijn de video’s uit de onderstaande presentatie gehaald. Anders werd het bestand te groot. Geïnteresseerden in een ‘PowerPoint presentatie met video’ kunnen het formulier op pagina ‘contact’ invullen.

Mag een moslim rijk zijn?

Rijk worden is toegestaan en voor elk moslim zijn de wegen die er op een halal wijze naartoe leiden open. Er is echter geen reden om je ziel te laten lijden door middel van stress of vijandigheid jegens je bezit wanneer de verwachte uitkomst van je inspanningen niet behaald wordt. Rust vind je door tevredenheid over hetgeen wat voor jou is voorbestemd. Dat rijkdom geluk brengt is betwijfelend, maar dat ontevredenheid je rust verstoort staat vast.

Om niet in een toestand van stress en onrust te belanden, hoort er op een islamitische wijze gekeken te worden naar bezit en hoort er op een islamitische wijze gebruik van gemaakt te worden. Het recht op individuele heerschappij is toegestaan mits het op een toegestane (halal) wijze wordt verkregen. Alle soorten rechtschending zijn verboden.

Ook vallen primaire behoeftes, zoals zuurstof of water, niet onder een individuele heerschappij. De zakât (armenbelasting) behoort tot één van de vijf zuilen en het geven van aalmoezen en giften zijn herhaaldelijk geadviseerd.

In een overlevering zegt Profeet Mohammed (vrede zij met hem): “Als ik zoveel bezittingen had als het Oehoed gebergte, dan zou ik die allemaal op pad van Allah spenderen. Na mijn overlijden, zou mijn geweten het niet aanvaarden om een twaalfde dirhem achter te laten.”

En het aller belangrijkst: “Eet, drink, maar verspil niet. Want Hij houdt niet van degenen die verspillen.” (Koran, 7:31)

Als een rijke deze regels accuraat volgt, dan is het een weldoener en levert een positieve bijdrage aan de maatschappij. Houdt hij zich niet aan deze regels, dan houdt hij zichzelf voor de gek en zet zijn eeuwige leven op het spel.

Bezittingen kunnen halal zijn en verkregen zijn op een toegestane wijze. Een verwerver van dergelijke bezittingen valt onder de mededeling van de volgende overlevering: “Een eerlijke en vrome handelaar zal zich op de dag des oordeels bevinden tussen de loyalen (Siddiqien) en martelaren (Shoeheda).”

Of bezittingen zijn haram en verkregen op een verboden wijze door middel van onrecht. Dit valt onder de mededeling van de geleerde Djalaladdin Roemi: “Bezittingen van tirannen zien er van afstand aantrekkelijk uit, maar in werkelijkheid bestaan die uit het bloed van onschuldige slachtoffers waar aansprakelijkheid op rust.”

Een persoon die slechts bezig is met zijn eigen werk, heeft geen reden om ergens jaloers op te zijn.

Waarom is zakât belangrijk?

* Zakât (armenbelasting) is het machtsevenwicht in eigendom. Noch elimineert het de eigendom van de eigenaar noch wordt het allemaal aan de eigenaar overgelaten, zodat de armen niets wordt ontnomen. Het verdeelt het eigendom tussen de armen en de rijken op basis van bepaalde tarieven.

* Zakât is een soort van sociale zekerheid en verzekering. Enkele doelstellingen van zakât zijn om de behoeftige mensen te helpen, om zwakke mensen zoals de armen, hen die schulden hebben en de reizigers die hun bestemming niet kunnen bereiken, te ondersteunen. Alles wat een persoon versterkt, maakt hem vervolgens economisch sterker en zo versterkt men de eigen zijn materiële en geestelijke middelen, en tevens versterkt dit de gemeenschap.

* Zakât is een verzekering die alle klassen, die behoeftes hebben met betrekking tot hun lichaam, geest en ethiek, dekt. De eerste fundamenten van de moderne sociale zekerheid werden gelegd in 1941. Vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk en de VS kwamen bijeen voor het verdrag van de Atlantische Oceaan in 1941 en besloten tot de oprichting van een sociale zekerheidsorganisatie voor particulieren. Echter, de islam introduceerde de organisatie van zakât 14 eeuwen geleden al.

* Zakât elimineert de kloven en verschillen tussen de rijken en de armen in de samenleving. Het verkleint de afstand tussen klassen en geeft de gelegenheid tot de vorming van de middenklasse. De toename van het aantal burgers uit de middenklasse zal de markt op een positieve manier beïnvloeden. Het eigendom is niet slechts in de handen van één klasse; de koopkracht van de armen zal ook toenemen. Niet alleen de rijken, maar ook een groot deel van de samenleving zal in staat zijn om aan hun behoeften te voldoen en kan comfortabel te leven in de samenleving. Vers 7 van hoofdstuk 59 van de Koran verbiedt het dat het eigendom alleen onder de rijken circuleert. Dit kan alleen worden tegengegaan door middel van zakât.

* Zakât voorkomt dat geld wordt opgepot; het leidt tot investeringen. Het geld zal afnemen als het niet in de handel wordt gebruikt. De eigenaar zal het geld investeren om te voorkomen dat het vermindert, en hij zal proberen om het te laten toenemen.

* Zakât maakt een sociaal evenwicht mogelijk. Allah de Almachtige heeft Zijn dienaren verschillend geschapen in zowel hun karakters als hun levensstandaard. Sommigen van hen zijn rijk, sommigen zijn arm en sommigen zijn iets daar tussen. Het volgende wordt vermeld in een vers:

“En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht.’’ (Koran, 16:71)

Het is onmogelijk voor iedereen om hetzelfde bedrag aan inkomsten te hebben, want er zijn verschillende taken en banen in de samenleving die van elkaar verschillen in termen van verantwoordelijkheden en arbeidsomstandigheden. Als sommige taken en beroepen worden verwaarloosd, zal dat onherstelbare schade aan de samenleving veroorzaken. Als alle taken dezelfde salarissen zouden verschaffen, zou niemand de moeilijkere banen willen invullen. Dat zou er toe leiden dat de banen die met meer verantwoordelijkheid belast zijn, worden genegeerd en het systeem in de samenleving zal dan ook verbroken worden.

Daarom is het een noodzaak voor mensen om te verschillen in termen van inkomen en levensstandaard. Echter, een brug is noodzakelijk om te voorkomen dat dit verschil een kloof veroorzaakt. Deze brug is de zakât.

* Zakât verbindt de individuen van een gemeenschap. Zakât verbindt de individuen, omdat het een soort van maatschappelijke solidariteit is. De rijken zullen gevoelens van liefde, mededogen en barmhartigheid voor de armen ontwikkelen. De armen zullen gevoelens van gehoorzaamheid, respect en werken met zorgvuldigheid ontwikkelen tegenover de rijken. De gevoelens van jaloezie, vijandschap en afgunst zullen worden gesust en zelfs worden geëlimineerd. De rijken zullen de armen niet onderdrukken en verplichtingen opleggen; de armen zullen geen gevoelens van nederigheid, slavernij, wrok en vijandschap tegenover de rijken ontwikkelen.

* Zakât onthoudt individuen van gevoelens van wrok en haat en van medewerking met de vijanden van de maatschappij. Als de rijken niet voldoen aan de behoeften van de armen, zal dat de armen vanwege noodzaak en financiële moeilijkheden dwingen tot slechte daden, zoals stelen, beroven of vermoorden.

* Zakât is een deur naar investeringen en een geweldig initiatief voor ontwikkeling. Zakât heeft zowel sociale als economische aspecten. Daarom is het een initiatief voor ontwikkeling.

* Het verschil tussen de rijken en armen heeft altijd een strijd veroorzaakt tussen klassen, die openlijk of in het geheim sinds het bestaan van het sociale leven al aan de gang is – de revoluties en bloedige rellen in de geschiedenis zijn de uitingen van deze strijd, dat is de strijd van “jij bezit, ik bezit niet”. De islam introduceerde de instellingen van zakât, sadaqah (liefdadigheid/aalmoezen) en stichtingen om de bestaande strijd te kalmeren, maar ook om zijn volgelingen te trainen om geduld en tevredenheid tegenover het lot te hebben. Noch de trots van rijkdom, noch de jaloezie veroorzaakt door armoede, wordt geconstateerd onder de gelovigen die getraind zijn op deze manier.

Wat betekent sadaqa djariyyah (voortdurende liefdadigheid)?

Onze profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat de daden ophouden na het overlijden behalve als men Sadaqa djariyyah heeft gegeven. (Dârimi, Moeqaddime, 46).

Sadaqa djariyyah is een sadaqa (liefdadigheid/aalmoes) die gegeven is aan een langdurige liefdadigheidsproject die nog voort zal bestaan na de dood van degene die daaraan heeft bijgedragen. Zoals bijdrage leveren aan een moskee, ziekenhuis, scholen. Omdat mensen nog steeds gebruik zullen gaan maken van die instellingen zal degene die heeft bijgedragen aan sadaqa djariyyah ook na zijn dood de beloning van zijn goede daden ontvangen insja’Allah.