In wat voor een God geloven de moslims?

Het concept van God in de islam wordt beschreven in één van de kortere hoofdstukken van de Koran: “Zeg: Hij is God, de Enige; de Eeuwige, Zichzelf-genoeg; Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt; en niemand is in enig opzicht aan Hem gelijk.” (Koran 112: 1-4)

Het centrale concept in de islam is de absolute eenheid van God; niet alleen in aantal, maar ook wat (Zijn) Heerschappij, Eigenschappen en Goddelijkheid betreft. Geen enkele andere persoon of ander wezen deelt deze met Hem.

In de islam is God zowel alles-overstijgend als persoonlijk. God overstijgt alles omdat Hij wat Zijn essentie betreft op niets uit Zijn schepping lijkt. We kunnen de essentie van God niet bevatten, omdat Hij wat dat betreft het menselijk begrip te boven gaat. Moslims bidden tot deze universele God. God is tegelijkertijd een persoonlijke God, omdat we Zijn Eigenschappen kunnen (leren) kennen door na te denken over Zijn werken in het universum. Door bijvoorbeeld na te denken over de balans en het evenwicht in het universum en het leven op aarde, kunnen we concluderen dat Hij rechtvaardig is. De islam kwam om een einde te maken aan het aanbidden van afgoden en het toeschrijven van partners aan de ene ware God. In de islam is God zowel alles-overstijgend als persoonlijk.

In de islam is het verboden om naast de Schepper, God Almachtig, een persoon, beeld of ander ding te aanbidden. Hoe heilig iemand ook is, men mag niet tot hem of haar bidden of hem of haar aanbidden. Deze vormen van toewijding mogen namelijk alleen tot God gericht worden, zonder dat daar enige tussenpersoon voor nodig is.

De veronderstelling in de vraag ‘In wat voor God gelooft de moslim?’ kan voortkomen uit het gebruik van het woord “Allah”. Wanneer mensen dit woord niet kennen, kunnen zij denken dat moslims in een persoon geloven, die Allah genoemd wordt.

In het Arabisch is Allah het woord voor God. Aangezien de Koran in het Arabisch werd geopenbaard, is de naam ‘Allah’ gebruikt. Zowel christelijke Arabieren als moslims noemen God, in hun eigen taal, Allah. Daar komt nog bij dat het woord Allah uniek is, aangezien er geen meervoud (zoals “goden” in het Nederlands), mannelijke of vrouwelijke vorm (zoals godin) of verkleinvorm (zoals godje) van bestaat. In dit opzicht beschouwen moslims ‘Allah’ als de meest passende naam voor God.

Allah heeft ook 99 andere namen, waaruit de naam Allah zelf de meest prominente is. Een reden hiervoor is dat de overige namen van Allah allerlei eigenschappen van Allah zijn, die Hij ten dele weerspiegeld heeft in Zijn schepping. De naam ‘Rahman’ bijvoorbeeld betekent de Barmhartige. Dit is een naam en eigenschap van Allah. Daarnaast is het een eigenschap die is weerspiegeld in de schepping. Immers, ook mensen zijn in staat om barmhartigheid te vertonen.

De naam Allah behoort dan ook alleen toe aan Allah. Daarnaast komen de betekenissen van de overige namen van Allah samen in de naam Allah.

Tenslotte wordt Mohammed, vrede zij met hem, op geen enkele manier door moslims aanbeden. Hij wordt niet als goddelijk beschouwd. Hij is een mens, net als wij, maar met de belangrijke taak van een openbaring-brengende profeet.