Geloof in de boeken

 

De derde voorwaarde van het geloof (Al-Îmaan) is te geloven in de geopenbaarde heilige Schriften.

Allâh, de Waarachtige, heeft van tijd tot tijd Zijn wensen, Zijn geboden en verboden aan de hand van Heilige Boeken aan zijn schepselen onthuld via Zijn Profeten. Deze Heilige Geschriften worden gezamenlijk de goddelijke boeken genoemd.

Het totale aantal van deze boeken en kleinere verzamelingen van geschriften die aan de Profeten werden geopenbaard door overbrenging van Djibriel (Gabriël) (a.s.) bedraagt 104.

De geschriften (as-Soehoef)

Het totale aantal geschriften die werden geopenbaard is 100:

a) 10 pagina’s aan Âdem (Adam) (a.s.)

b) 50 pagina’s aan Sjitt (Seth) (a.s.)

c) 30 pagina’s aan Idries (Henoch) (a.s.)

d) 10 pagina’s aan Ibrâhîm (Abraham) (a.s.)

De boeken (al-Koetoeb)

De vier boeken, ieder met de profeet die het ontving, zijn vermeld in volgorde van openbaring:

1. Taurât (De Thora) aan Moesâ (Mozes) (a.s.)

2. Zaboêr (De psalmen) aan Dawoed (David) (a.s.)

3. Indjiel (Het Evangelie) aan ‘Iesâ (Jezus) (a.s.)

4. Koran aan de profeet Mohammed (vzmh)