VROUW EN HUWELIJK

Mag ik bidden met een hoofddoek, als ik buiten geen hoofddoek draag?

Een moslima is verplicht om haar hoofd te bedekken. Als zij dit niet doet, is zij verantwoordelijk voor het nalaten van deze verplichting. Aan de andere kant moet een moslim(a) ook vijf maal per dag het gebed verrichten. Door dit te doen voldoet iedere moslim(a) aan de plicht en hij/zij verdient dan ook een grote beloning.

Een vrouw die zich op straat niet bedekt, maar haar lichaam tijdens het gebed wel op de juiste wijze bedekt, haar gebed zal Insha’Allah worden geaccepteerd.

In de Koran staat het volgende: “Houd het gebed aan de twee uitersten van de dag en gedurende de eerste uren van de nacht. Voorzeker, goede werken verdrijven kwade werken. Dit is een aanmaning voor degenen die er lering uit trekken.” (Hûd: 11, 114)

Het gebed en andere soorten goede daden kunnen een ‘middel’ zijn voor de vergeving van de zonden die een mens pleegt. Daarnaast is het een feit dat het gebed mensen ervan weerhoudt om zonden te plegen: “Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard, en onderhoud uw gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad. En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogste. Allah weet wat gij doet.” (Al-Ankaboet: 29,45)

Het is natuurlijk niet mogelijk dat iemand die het gebed vijf maal per dag verricht, in korte tijd afstand neemt van al het kwade. Maar met de tijd zal het gebed, dat een wonder en zegen is voor moslims, hen afstand laten nemen van vele zonden. Een moslim(a) die vijfmaal per dag de wassing verricht en voor Allah, de Genadevolle, verschijnt met de handen gebonden in het gebed, zal zeker afstand nemen van alles wat Hij heeft verboden. Zo ook de vrouw die haar hoofd niet bedekt: zij zal zich bewust worden van haar fout en zij zal zich Insha’Allah (als Allah het behaagt) zo snel mogelijk op de mooiste wijze bedekken.

Waarom is de getuigenis van één man gelijk aan twee vrouwen?

In de Koran vermeldt Allah: ‘O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah’s ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed. (Koran 2-282)

Deze ayât van één bladzijde is het langste vers van de Koran. Uit één lange vers van een bladzijde, wordt één regel uitgepikt en deze probeert men als bewijs te gebruiken dat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de Islam. Als men deze ayât vanaf het begin tot het eind leest, zal men zien dat er helemaal geen ongelijkheid is zoals men dat beweert.

Deze ayât gaat over lenen van geld, het aangaan van schulden, handel en transacties. Ook in de 21 eeuw waarin we ons bevinden, zijn wereldwijd deze zaken in de handen van de mannen. Enkele uitzonderingen zijn te verwaarlozen tegenover de overgrote deel. Omdat wereldwijd de zakenwereld in de handen van de mannen zijn, roept de ayât als eerste twee mannen op tot getuige. Als deze er niet zijn, dan pas twee vrouwen in plaats van de ene man. Omdat de hoofdbezigheid van de vrouwen niet tot handel of zakelijke transactie behoort, kunnen ze elkaar hierin steunen en de last van het getuigen verminderen.

Bij getuigenissen buiten handel en zakelijke transacties lezen we dat de getuigenis van een vrouw even zwaar telt als een man. (Koran 24-8)

Wie zijn de meest perfecte vrouwen?

Onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat 4 vrouwen boven alle vrouwen staan. Deze zijn:

– Fatima (dochter van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem)

– Khadija (vrouw van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem)

– Meryem (moeder van Isa, vzmh)

– Asiyye (dochter van Mezahim)

Bron: Eboe Noeaym-Hafiz sakafi el isfahani

Mag je een verkering hebben als moslim zijnde?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. Iemand die een vriendin of vriend heeft kan moeilijk beweren dat hij geen zina pleegt met zijn ogen, handen, en zeker met zijn gedachten.

Men kan geen tegenargument voeren door te zeggen dat je dan nooit de straat op moet gaan omdat je dan zina met je ogen en andere ledematen en zintuigen pleegt. Want onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeldt dat bij eerste (onvoorkombare) blik geen schade rust. Als er vervolgblikken volgen dan is dat schadelijk en verboden. (Tirmizi, Edeb: 28 Ebû Davud, Nikâh: 43)

In de Koran staat het vers ‘en nadert niet de Zina’. (Koran 17-32) Hiermee wordt duidelijk dat alles wat kan leiden tot zina haram is. Voor degenen die menen dat het hebben van een vriendin niet persé betekend dat je ook zina zal gaan naderen, of voor degenen die menen dat zina, alleen geslachtsgemeenschap is, geven de volgende Hadith (overleveringen) van onze edel Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een duidelijke uitleg:

“Ogen plegen zina” (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Eboe Davoed, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153))

“Twee ogen plegen zina. Twee handen plegen zina, twee voeten plegen zina…” (Moeslim. Ramuz-oel Ehadis)

Wat zijn de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in de islam?

De islam predikt de gelijkheid van mannen en vrouwen. Allah zegt duidelijk: “Voor moslimmannen en moslimvrouwen, voor gelovende mannen en gelovende vrouwen, voor godvruchtige mannen en godvruchtige vrouwen, voor geduldige mannen en geduldige vrouwen, voor bescheiden mannen en bescheiden vrouwen, voor menslievende mannen en menslievende vrouwen, voor vastende mannen en vastende vrouwen, voor kuise mannen en kuise vrouwen en voor mannen en vrouwen die zich wijden aan de lofprijzing van God – voor hen heeft God vergeving en een grote beloning bereid.”

De islam leert mannen en vrouwen elkaar te complimenteren en het dragen van verantwoordelijkheden en daarom hebben zowel mannen als vrouwen rechten die hun belang erkennen. De islam moedigt vrouwen aan onderwijs te volgen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, inclusief gebieden als onderwijs, rechten en geneeskunde.

Zij worden als volwaardig lid van het gezin beschouwd, waar op wordt gewezen door de woorden van profeet Mohammed (vzmh) ‘De hemel bevindt zich onder de voeten van uw moeder.’ De profeet (vzmh) waarschuwde mannelijke gelovigen ook om hun vrouwen vriendelijk te behandelen. In de islam hebben mannen de verantwoordelijkheid gekregen om in de financiële middelen van het gezin te voorzien. Als een vrouw niet wil, hoeft zij niets van haar eigen geld uit te geven. Ook heeft de man de verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van het gezin te zorgen.

Ik mag niet van mijn ouders trouwen met de persoon van wie ik hou, mag dit?

Een huwelijk moet op een stevig fundament worden opgezet zodat het staande zal blijven. Uithuwelijken onder dwang is een zeer zwak fundament dat door onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, niet wordt getolereerd.

Hansa, de dochter van Hidame, komt naar Aisha en klaagt: “Om zijn status te vergroten heeft mijn vader me uitgehuwelijkt aan de zoon van zijn broer, terwijl ik het niet wil.” Aisha, vraagt haar om te wachten op de Profeet (vzmh). Toen de profeet kwam, vertelde Aisha haar situatie. De Profeet liet meteen de vader van het meisje roepen en gaf in het bijzijn van haar vader, het meisje kiesrecht over haar toekomstige man. (Nasai, Nikah 36)

Een ander overlevering luidt: “Een meisje kan niet uitgehuwelijkt worden tegen haar wil” (Boechari, Nikah 40)

Zoals we kunnen zien is in de islam uithuwelijken onder dwang verboden. Helaas zijn er culturen waarbij dit zo diep ingegraven zit dat het bijna niet los te krijgen is. Wij adviseren je om je situatie voor te leggen bij de imam van de moskee die je vader bezoekt.

Vergeet niet dat de harten in de handen zijn van Allah. Hij kan de harten verzachten. Richt je naar Hem en vraag Hem om hulp. Insja’Allah zal Hij het beste aan je schenken.

Is er aan advies of verplichting in de islam om met vier vrouwen gaan trouwen?

Toen de Islam in de 7e eeuw (jaar 610) voor het eerst zijn intrede deed, bracht zij verbeteringen en veranderingen in het sociale en individuele stelsel met zich mee. Dit gebeurde door nieuwe wetten toe te passen en bestaande wetten aan te passen of af te schaffen. Het uitoefenen van gereguleerde polygamie valt in de categorie van aanpassen. De Islam heeft polygamie niet geïntroduceerd, maar aangepast. Voorafgaand aan de islam kon een man met zoveel vrouwen trouwen als hij wilde of zich kon veroorloven. De Islam beperkte het aantal vrouwen waarmee een man kon trouwen en voegde daar een aantal strenge voorwaarden aan toe.

Het vers dat moslimmannen toestaat met meer dan één vrouw te trouwen, is als volgt: “Trouw met de vrouwen van uw keus, twee of drie of vier; maar als u vreest dat u niet in staat zult zijn (hen) rechtvaardig te (be)handelen, huw er dan slechts één.” (4:3).

Dit vers uit de heilige Koran staat moslimmannen toe met maximaal vier vrouwen te trouwen, maar op voorwaarde dat de echtgenoot al zijn vrouwen rechtvaardig zal behandelen, waardoor deze in praktijk wordt ontmoedigd.

Het dient duidelijk te zijn, dat het geen verplichting is voor een moslimman om met meerdere vrouwen te trouwen; het is slechts toegestaan. In de praktijk is een overgrote meerderheid van de moslimmannen slechts met één vrouw getrouwd of zal slechts met één vrouw trouwen. Het toestaan ervan is een poging een praktische oplossing te bieden voor bepaalde sociale problemen.

Samenvattend, heeft de Islam de ongecontroleerde praktijk van polygamie aan banden gelegd en enkele strenge voorwaarden gesteld aan mensen die daarvoor kozen. Dit heeft het voorkomen van polygamie in grote mate doen afnemen en het meer tot uitzondering dan regel gemaakt. De Islam heeft het gebruik niet volledig afgeschaft, omdat dat tot sociaal onrecht als overspel, prostitutie en economische vervreemding van vrouwen had kunnen leiden.

Is seksuele relatie voor het huwelijk toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

In de Koran vertelt God ons dat man en vrouw als elkaars partners geschapen zijn. De seksuele relatie speelt een belangrijke, maar slechts gedeeltelijke rol in de gehele relatie tussen een man en een vrouw.

De geboden en verboden van de Islam zijn er o.a. om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Aan een seksuele relatie zijn zwaarwegende persoonlijke en sociale consequenties verbonden. Ten eerste is de vrouw in de relatie kwetsbaar. Als de man haar verlaat, is haar kuisheid, die in veel culturen in eer wordt gehouden, geschonden. Als gevolg daarvan kan haar leven verwoest zijn. Ten tweede kan er een kind uit de relatie voortkomen. In dat geval zal de vrouw, als de man haar verlaat, ook nog eens met de zorg voor het kind opgescheept zitten. Vooral in landen zonder sociale zekerheid heeft dat vergaande gevolgen. Bovendien is er een grote kans dat het kind zijn of haar vader niet zal kennen en in erfrechtelijk opzicht benadeeld ter wereld zal komen. Anders gezegd zullen de basale mensenrechten van het kind, al voordat het ter wereld is gekomen, geschonden worden.

De Islam predikt het tot stand brengen van gezinnen. Alleen door middel van het huwelijk komen gezonde families tot stand, die op hun beurt garantie bieden op een gezonde maatschappij.

Conclusie: Islam keurt seksuele relatie voor het wettelijke huwelijk af.

Hoe hebben de ‘Sahaba’ vrouwen zich bedekt?

Het dragen van een hoofddoek, hijab, is het gebod van Allah. De praktisering van de Sahaba vrouwen, nadat het gebod voor het eerst werd geopenbaard, is van belang. Want de eerste wijze van toepassing bepaalt de hierop volgende toepassingen. Wanneer deze wijze bekend is, wordt het anders praten over het dragen van een hoofddoek terug gedrongen. Dus iemand kan deze anders voordoen dan het is.

Uit de verzen: “Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid… ” (33:33) en “…en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…” (24:31) kan men opmaken hoe een vrouw zich behoort te bedekken.

Toen dit vers werd geopenbaard, vertelt Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) hoe de Sahaba vrouwen dit in de praktijk hebben gebracht. “Moge Allah Barmhartig zijn de eerste Moehacier vrouwen zegenen. Zodra het vers kwam “…en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”, hebben zij hun rokken geknipt en er hoofddoeken van gemaakt.”

Satiyye binti Seybe vertelt over dit onderwerp een herinnering die ze van Aisha (r.a) aangehoord heeft: “Wij waren samen met Aisha. We waren aan het praten over de vrouwen van de Qoeraishj (Arabische stam) en hun meerwaarde over andere vrouwen. Aisha zei: ” Zonder twijfel zullen de vrouwen van de Qoeraishj bepaalde meerwaarde hebben. Echter, ik zweer in de naam van Allah dat ik niemand heb gezien die Het Boek van Allah zo aanneemt en zo sterk erin gelooft als de vrouwen van de Ansaar”.

Toen het vers …en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…” in Soera An-Noor geopenbaard werd, keerden de mannen terug naar huis en lazen dit vers voor aan hun echtgenoten, dochters, zussen en verdere familie. Zo hebben die vrouwen, al gelovend in Allah en Zijn heilige boek, van hun rokken hoofddoeken gemaakt. De volgende ochtend stonden de vrouwen met hun hoofddoeken om achter de Profeet Mohammed (vzmh) voor het ochtendgebed (Boechari, Tefsiroe Soerah 24:12; Abu Dawoed, Libas:29).

Aisha (r.a) was erg gevoelig als het om de bedekking ging, ze waarschuwde vrouwen die zich niet bedekten zoals het hoorde. Op een dag werd er een pas getrouwd meisje, met een dunne stof hoofddoek, naar haar gebracht. Aisha (r.a) zei dit: “Een vrouw die in de soerah An-Noor gelooft, bedekt zich niet op deze manier” (Al-Koertoebi, 14:157).

Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) geeft Aisha’s zus als voorbeeld over het gebod omtrent de toepassing van de hoofddoek. Op een dag kwam Esma, de dochter van Eboe Bakr (r.a), met een dunne stof kleding voor de Profeet (vzmh). De Profeet (vzmh) wendde Zijn gezicht af en zei het volgende: “Esma! Het is duidelijk dat wanneer een vrouw de puberteit bereikt, het niet toepasselijk is dat deze en die lichaamsdelen van haar gezien worden”. Toen onze Profeet Mohammed dit zei, wees hij naar zijn handpalmen en gezicht (Aboe Dawoed, Libas, 31).

Esma (r.a) droeg de hoofddoek ook in de verdere leeftijden zoals onze Profeet (vzmh) het haar had uitgelegd. Moenzir bin Zoebeyr had vanuit Irak haar een jurk gestuurd. Esma voelde aan de jurk en zei: “Breng dit terug naar hem!”. Moenzir zei hierop: “Mijn moeder, deze stof is niet dun, waarom accepteer je haar niet?”. Hierop zei Esma (r.a) “Klopt, het is niet dun, maar ze laat wel de vormen van het lichaam zien”.

Is strakke kledij toegestaan in de islam?

De hoofddoek is slechts een van de aspecten van de algehele bedekking. Het is de bedoeling voor de vrouw om zo min mogelijk de aandacht te trekken van vreemde mannen. Daarom dient een moslima naast een hoofddoek ook wijde, niet-doorschijnende, kleren te dragen, zodat de lichaamsvormen niet zichtbaar worden. Sterker nog, ook mannen dienen wijde kleren te dragen volgens de islam!

Er zijn jongere Moslima’s met hoofddoekje maar wel zwaar opgemaakt en met zeer strakke spijkerbroek met daaronder hoge hakken. Is dat niet hypocriet omdat het hoofddoekje toch juist bedoeld is om je te behoeden voor slechte blikken?

Het is dan inderdaad tegenstrijdig om enerzijds de haren te bedekken en anderzijds de overige lichaamsdelen te accentueren. Degenen die dit doen hebben het doel van de hoofddoek niet helemaal begrepen of hebben hun begeertes de overhand gegeven. Moslims zouden het doel van het bedekken en het dragen van een hoofddoek beter moeten verkondigen. Soms lijkt het inderdaad alsof het voor de mode is, terwijl de bedoeling is om, omwille van God, juist geen aandacht te trekken. De hoofddoek is bedoeld ter bescheidenheid en het bedekken van de schoonheid.