HOME HET GELOOF

Hoe moet ik omgaan met slechte gedachten (influisteringen)?

Ik ben al een tijdje bezig met het praktiseren van mijn geloof. Mensen denken daarom ook dat ik heel religieus en standvastig ben, maar van binnen voel ik me heel ziek en zwak. Ik heb spijt voor alles en zie het leven ook niet altijd even zitten. Ik toon wel berouw, maar soms denk ik: wat voor nut heeft het om berouw te tonen voor een zonde die je telkens begaat. Het lukt mij niet om mijn gevoelens onder controle te houden. Ik wil graag van Allah houden en zoek hulp.

Deze gevoelens (dat je ‘het’ niet meer ziet zitten, en dat je je zwak voelt en geen oprechte berouw kan tonen) zijn niets anders dan weswese (influisteringen van de duivel). Weswese komt van sjaytaan (duivel). Sjaytaan probeert je met je hoofd en hart bezig te houden met onzinnige dingen, die je in je hoofd zo vergroot waardoor je uiteindelijk niet meer uit kan komen.

In de Koran vermeldt Allah: ‘en wanneer hen weswese van sjaytaan overvalt, gedenken zij Allah’ (7:201).

Een Sahaba (metgezel) kwam naar onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zei ‘Ik heb continu weswese’. Onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, antwoordde: ‘Er is niets om je zorgen te maken; dat komt door je imân zelf’. (Moeslim, Imân 121)

Dus we leren van onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, dat weswese niet iets is om je zorgen te maken en dat je ongerustheid over weswese vanuit je imân komt.

Sjaytaan houdt zich niet bezig met lege harten. Hij weet waar hij zijn tijd en inzet moet insteken en dat is een hart met overgave aan Allah. Omdat hij je niet van je gebeden kan afhouden, probeert hij met weswese je toch nog te beïnvloeden.

Een gelovige die continu in weswese is moet tegen zichzelf zeggen: ‘Sjaytaan heeft op verschillende fronten nederlagen geleden, hij heeft mij, dankzij Allah niet kunnen weerhouden om te geloven, om mijn geloof te praktiseren en mijn dagelijkse gebeden te verrichten. Nu probeert hij mij dit alles te ontnemen door weswese. Insja’Allah, met de hulp van Allah zal hij me ook hiermee niet klein krijgen. Hoe groot de weswese ook is, ik zal daar geen enkel aandacht aan schenken. En mijn aanbidding tegenover Allah niet verwaarlozen! Uiteindelijk zal sjaytaan begrijpen dat hij mij ook niet hiermee klein kan krijgen en zal hij met lege handen zijn toekomst richting hel tegemoet gaan.’

Geleerden vergelijken weswese met een schaduw van een boom die met het maanlicht in onze kamermuur te zien is. Bij ieder briesje en een windje bewegen de takken van deze boom. Vooral kinderen die met hun rijke fantasie naar deze schaduw kijken worden op een gegeven moment doodsbang van hun eigen fantasieën. Terwijl ervaren volwassenen helemaal geen aandacht geven aan deze schaduw en hun nachtrust niet verstoren.

Plek van weswese is het hart. sjaytaan richt zijn pijlen met weswese naar het hart.

Weswese is net als deze schaduwen die door sjaytaan op onze harten gericht worden. Hoe meer je aandacht geeft des te meer je in je eigen fantasiewereld in zijn macht komt. Waardoor je uiteindelijk je leven onleefbaar begint te maken door je eigen gedachten. Wat helaas momenteel bij jou het geval is.

Ons lichaam reageert met koorts of pijn tegenover bacteriële aanvallen op onze lichamelijke gezondheid. Net zo reageert onze hart op dezelfde manier tegenover aanvallen van sjaytaan.

Zoals je ook zelf vermeld, is je ‘ziekte’ begonnen nadat besloten hebt om berouw te tonen en begon te praktiseren. Op hetzelfde moment heeft sjaytaan ook een besluit genomen om jou continu weswese te geven en dat doet hij al drie jaar omdat hij ziet dat het bij je werkt!

Allah zal ons niet verantwoordelijk stellen van onze gedachten zolang we deze niet in de praktijk brengen. Als Allah ons hiervoor niet verantwoordelijk stelt, waarom ga jij jezelf dan voor je gedachten die in je hoofd en hart komt verantwoordelijk stellen? Nogmaals dit is niets anders dan sjaytaan die je weswese geeft.

Het is belangrijk om te weten dat dit soort gedachten niet vanuit je hart komt. Dus het zijn niet jou gedachten, anders had je hier niet zo veel moeite en problemen mee.

Onze Genadevolle Allah vermeldt in de Koran: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorwaar Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle”. (Koran 39:53)

Van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, leren we dat Allah in een Hadith Qoedsi heeft vermeldt: “Als de zonden van mijn dienaar tot aan de hemelen reikt, zolang hij zijn hoop in Mij niet opgeeft en vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.” (Tirmidzi)

Als de Genade en Vergevensgezindheid van Allah zo groot is, waarom zouden we dan onze hoop gaan verliezen?

Je zal zien dat als je oprecht en vanuit je hart berouw en spijt betoont en je richt naar Allah, zal Allah je beschermen. En vooral niet luisteren naar de influisteringen (weswese) van sjaytaan, die je wanhopig probeert te maken. Allah is Groter en Genadevoller dan alle zonden.

Waaruit bestaan de engelen en wat is hun functie?

Engelen zijn geschapen uit puur licht. Het Arabische woord voor engel is ‘malak’. Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens die banden smeden tussen de macro kosmische wereld en de materiele wereld. Zij geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer.

Omdat zij gezuiverde of fijne lichamen van licht hebben, bewegen engelen zeer snel en doordringen of treden binnen in alle sferen van het bestaan. Omdat zij zich in onze oogleden plaatsen of in de lichamen van andere wezens, om de werken van God te observeren door onze eigen ogen, dalen zij ook af tot in de harten der Profeten en heilige mensen en ademen inspiratie in hen in. Deze inspiraties komen meestal van God maar ze kunnen dus soms ook van de engelen zelf komen.

Er zijn engelen die in de innerlijke dimensie van het bestaan soorten van aardse schepsels vertegenwoordigen en hen leiden. Sommige dieren, zoals honingbijen, handelen onder Goddelijke inspiratie, alhoewel wetenschap stelt dat alle dieren handelen onder impulsen en instincten. Wetenschap is niet in staat om meer uitleg te geven over de werking en het ontstaan hiervan. Wetenschappers trachten bijvoorbeeld ook uit te vinden hoe het komt dat trekvogels hun weg vinden of hoe jonge palingen, die verblijven in de Europese wateren, hun weg kunnen vinden in hun geboortewateren in de Stille oceaan. Zelfs als we dit toeschrijven aan de informatie die in gecodeerde vorm, ligt opgeslagen in hun DNA materiaal, dan nog blijft de uiteindelijke herkomst bij God, Die alles weet en alles in het universum controleert. Engelen die verantwoordelijk zijn voor deze schepsels, leiden hun levens. Als het een wetenschappelijke houding is dat we, zonder vragen te stellen, het bestaan aannemen van sommige onzichtbare krachten zoals de wet der groei in levende wezens, dan is het méér wetenschappelijk verantwoord om deze krachten toe te schrijven aan Gods speciale dienaren, de engelen.

Elk ding in het bestaan, universeel of beperkt, heeft een collectieve identiteit en voert een unieke, universele functie uit. Vermits elke bloem een overtreffend ontwerp en symmetrie uitvoert en in de taal van het eigen bestaan de lof zingt van de Namen van de Schepper die in het eigen bestaan tot uiting komen, voert de hele aarde een lofzang uit als een plicht van verering en dankbaarheid, alsof het één enkele bloem was. Op dezelfde manier geeft de uitgestrekte ‘oceaan’ der hemelen eer en verering aan de Schitterende Maker van het universum, doorheen Zijn zonnen, manen en sterren. Zelfs de onbeweeglijke materiële voorwerpen vervullen een noodzakelijke functie in het eerbetoon aan God alhoewel ze uitwendig onbezield en onbewust zijn. Engelen zijn de vertegenwoordigers van zulke lichamen in de wereld van de innerlijke dimensie der dingen en uiten eer aan God in plaats van deze voorwerpen. Deze onbezielde lichamen zijn op hun beurt de vertegenwoordigers, de verblijven en de moskeeën van de engelen in de materiële wereld.

Eén groep van engelen zijn de aanbidders en de aanbidding van een andere groep bestaat uit werken. Deze werkende groep is ook op aarde aanwezig, met een soort van menselijke bezigheid. Men kan zo zeggen dat één soort als de herders is en een andere soort zoals de landbouwers. Het oppervlak van de aarde is immers, algemeen bekeken, zoals een grote boerderij en een aangeduide engelopzichter zorgt voor alle soorten dieren, door het bevel van de al Schitterende Schepper. Met Zijn toestemming, kracht en sterkte, voor Zijn zaak. Voor elke diersoort is er een ondergeschikte engel die is aangeduid om als een soort van herder op te treden.

Het oppervlak van de aarde is ook een veld dat kan bezaaid en bewerkt worden waar alle planten zijn ingezaaid. Er is een engel aangeduid voor het algemene toezicht en voor elke plantensoort, in de Naam van de Almachtige God en door Zijn Kracht. Er zijn ook engelen van lagere rang die de Almachtige God eren en bezingen door bijzondere plantensoorten te beheren. De Aartsengel Michael, vzmh, die één der ondersteuners is van Gods Troon van Onderhoud, een aangestelde van de hoogste rang die God gebruikt om Zijn Daden te versluieren in het beheer en de voorziening van al Zijn schepsels, is de aangestelde over de engelen van de hoogste rang.

De engelen die de functie van herders en boeren vervullen, vertonen geen gelijkenis met menselijke wezens want hun toezicht is alleen in het belang van God, in Zijn Naam en door Zijn kracht en bevel. Hun toezicht bestaat er enkel in van de uitingen van Gods Heerschappij waar te nemen bij de soorten. Elke engel is belast met het observeren van de uitingen van Goddelijke Macht en Genade in één soort. De Goddelijke Bevelen voor die soort worden door deze engel meegedeeld in een soort van inspiratie en in het sturen van de vrijwillige daden van deze diersoort op een bepaalde manier. Hun toezicht op de planten in het veld van de aarde bestaat er vooral in van in de engelentaal te laten klinken: het eerbetoon dat de planten in hun plantentaal uitvoeren, door hun levens, aan de Schitterende Schepper. Deze engelen regelen en gebruiken de vermogens die aan de planten werden gegeven op een correcte manier en gericht op bepaalde doelen. Zulke diensten der engelen zijn daden die zij verrichten door hun gedeeltelijke wilskracht en een soort van eredienst en eerbetoon. De engelen zijn niet de veroorzakers of scheppers van hun daden want op alles is er een bijzondere stempel gedrukt door de Schepper van alle wezens. Niemand buiten deze Schepper heeft enig aandeel in de schepping. Samengevat;: wat de engelen doen vormt hun aanbidding en deze is niet van dezelfde soort als de aanbidding en de gewone daden der mensen.

Omdat er een engel is om elk soort wezen in het bestaan te vertegenwoordigen en hun diensten en eerbetoon aan het Goddelijk Hof aan te bieden, zijn de beschrijvingen van de engelen die door de Profeet, vzmh, worden gegeven, volledig en juist. ‘Er zijn engelen met 40.000 hoofden die elk 40.000 monden hebben en 40.000 lofbetuigingen zingen met 40.000 tongen in elke mond.’ Deze authentieke Profetische Hadith betekent dat de engelen universele doeleinden dienen en sommige natuurlijke schepsels dienen God met 40.000 hoofden, op 40.000 manieren. De sterrenhemel bijvoorbeeld, eert de Schitterende Schepper doorheen de zon en de sterren, terwijl de aarde, slechts één enkele planeet, eer betoont met vele duizenden ‘hoofden’ elk met duizenden ‘monden’ die elk duizenden ‘tongen’ hebben. Daarom is de engel die de aarden in de wereld der innerlijke dimensies vertegenwoordigd, of de dingen in de wereld der immateriële lichamen, degene waar deze Hadith naar verwijst.

Als Allah de toekomst weet, waarom heeft Allah dan ons geschapen?

Zonder twijfel weet Allah hoe wij hier zullen handelen en leven. Hij zond ons ter beproeving, opdat we onze initiële gaven en bekwaamheden zouden verbeteren middels de verantwoordelijkheden die Hij ons hier heeft gegeven. Mensen verschillen in aard en hoedanigheid en hebben elk een eigen arsenaal aan bekwaamheden.

Het past een kunstenaar zijn uitzonderlijk vermogen te uiten en vorm te geven, tot verrukking van de aanschouwers. De laatste nemen kennis van zijn grootheid middels zijn werken. Zo is ook de grootheid, pracht en kunst van Allah’s schepping een presentatie en reflectie van Zijn Schone Namen en Eigenschappen. Hiertoe schiep Allah het heelal in de ruimste zin van het woord.

Om ons gewis te maken van Zijn Schone Namen en Eigenschappen en de Goddelijke Kunst deed hij dit langs lijnen der geleidelijkheid. Met de oneindige verscheidenheid in zijn schepping geeft Hij ons een schat aan gelegenheden om een degelijke kennis over Hem te verwerven. Hij is de absolute Schepper die alles maakt uit één, en voegt aan al wat Hij wil duizenden gunsten.

Door wat er ook gecreëerd en aangetoond is in het heelal en gegeven is aan de mens, wordt de mens zelf getest, gezuiverd en voorbereid als een kandidaat voor eeuwige zaligheid in het paradijs. Net als grondstoffen die verfijnd, gezuiverd en bewerkt worden tot zilver, goud of diamanten.

In een hadith (overlevering) zei Profeet Mohammed (vzmh): “Mensen zijn als mineralen. Iemand die goed is in de “jahiliyya” is ook goed in de islam” (Boechari, Imam, 10; Koran, 21:8-14; Moeslim, Fada’il al- Sahaba,168, Manaquib, 24; Ibn Hanbal, Moesnab, 3:101).

Bijvoorbeeld Oemar genoot waardigheid, glorie en eer voordat hij zich bekeerde tot de islam, maar nadat hij een Moslim werd had hij meer. Hij kreeg een rustigere waardigheid, tederheid en de pracht van de imân. Als niet-moslim zou hij hard, opvliegend en hooghartig kunnen zijn, als iemand die dacht dat hij alles had; nadat hij Moslim werd, was hij een van de meest bescheiden en nederige in zijn gedrag tegen de gelovigen. Door de islam verbeterde hij zijn kwaliteiten en eigenschappen. Daarom, wanneer we goed gemanierde, dynamische, energieke, en levendige mensen zien, wensen we dat zij Moslim worden, want als iemand die goed, geweldig, roemrijk en gewaardeerd was voor de islam zal veel verder stijgen door de islam.

De islam handelt over de meest waardevolle en onschatbare van de mineralen -de mens. Het neemt de mens, kneedt, verbetert en rijpt ze zoals goud gezuiverd wordt. De Metgezellen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) werden zo 24 karaats puur. Later in de tijd echter, daalden de Moslims van puurheid, van 24 karaats tot zo’n 15 karaats. In de twintigste eeuw zijn sommige mensen zelfs gedaald tot één karaat of zelfs nog minder. Hieruit volgend, helaas, is deze eeuw getuige geworden van problemen veroorzaakt door veel afgezonderde criminele personen.

We worden in deze wereld getest zodat we kunnen worden verhelderd, gezuiverd en om deugd en perfectie te verkrijgen. Ook al weet Allah hoe goed of anders wij het doen in de test, test Hij ons allemaal in gelijke mate. Het is niet omdat Hij weet en dus wil leren wat Hij niet weet over ons, maar eerder dat Hij weet en dienovereenkomstig de mens test tegen zichzelf en anderen.

Als wij ijverig pogingen doen om onszelf te zuiveren, om uit te vinden en te bewijzen wat we zijn, wat we hebben en of we waardeloos zijn als ijzer of machtig als goud, zijn we alleen maar bezig als een middel om te doen gebeuren wat Allah allang weet. Wij worden getest voor hetgeen waar we naar streven en ons voor inspannen. Op deze manier zullen we voor Allah komen te staan en ons verantwoorden voor wat we hebben gedaan: “Maar hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen de getuigenis afleggen van hun daden” (Koran, 35:65).

Handen en voeten representeren symbolisch al onze instrumenten voor handelingen, alle ledematen van ons lichaam, inclusief onze vermogens en gelegenheden. In andere verzen worden ogen, oren en huid allemaal genoemd als getuigen tegen ons als we ze misbruikt hebben.

We worden getest tegen onszelf, in al hetgeen we bezitten, alle leden van ons lichaam, als onze bevoegdheden van denken en voelen, en alle gelegenheden die ons zijn gegeven om te gebruiken. Allah, Verheven is Hij, test ons niet omdat Hij wil weten hoe we uit de test komen, maar omdat Hij ons onszelf wil laten zien, zodat we ons bewust worden dat wij onszelf testen en worden getest.

En Allah weet het beste.