HIERNAMAALS

Zullen we in het hiernamaals samen zijn met de mensen waarvan we houden?

De dood is geen scheiding. Voor een gelovige zal het hiernamaals een plek zijn die ons bovenal met onze Profeet (vrede zij met hem) en met alle andere profeten, heiligen, gelovigen en dierbaren zal herenigen. Zowel in de wereld van het graf als in het paradijs zullen we met al onze dierbaren samen zijn.

De voorwaarde voor hereniging met onze dierbaren in het hiernamaals is om met het geloof het graf in te gaan. Om het gewenste leven in het hiernamaals te bereiken moeten we dus binnen de regels van het geloof leven. Ons doel moet dan ook zijn om zo veel mogelijk afstand te nemen van het plegen van zondes en we moeten hardnekkig en volhoudend proberen goede daden te verrichten.

Een hadith luidt dat “men met degene zal zijn, die men liefheeft,” (Boechari, “Adab,” 96). Hieruit kunnen we opmaken dat vrienden samen zullen zijn in het Paradijs. Derhalve zou een eenvoudige Bedoeïen, die na een minuut in zijn gezelschap is geweest en een diepe liefde voor de Boodschapper van God voelt, samen met hem in het Paradijs zijn.

Maar hoe kan de verlichting en beloning van een eenvoudige nomade ertoe leiden dat hij dezelfde plaats deelt met de boodschapper van God, wiens verlichting en beloning geen grenzen kent?

We kunnen deze verheven waarheid verklaren aan de hand van een vergelijking. Een uitmuntend persoon heeft bijvoorbeeld een uitgebreid buffet en een rijkelijk versierde gelegenheid voorbereid, in een uitzonderlijk mooie en prachtige tuin. Er was het meest lekkere voedsel dat men kan proeven, de mooiste dingen die het oog kunnen strelen, alle wonderen die de verbeelding kunnen prikkelen en zo verder. Alles wat de uiterlijke en innerlijke zintuigen zou kunnen bevredigen en behagen, was aanwezig. Twee vrienden gingen erheen en zaten aan een tafel in hetzelfde paviljoen. De ene had slechts een beperkte smaakzin en had weinig plezier. Zijn slechte zicht en onvermogen om te ruiken, beletten hem de schone kunsten te begrijpen of de wonderen te bevatten. Hij kon slechts genieten zover zijn vermogen dat toeliet, wat minimaal was. De andere persoon had zijn externe en interne zintuigen, verstand, hart, en alle eigenschappen en gevoelens echter tot het uiterste ontwikkeld. Derhalve kon hij alle finesses (details), schoonheden, wonderen en mooie dingen in die prachtige tuin zien, ervaren en er plezier aan ontlenen. Dit is zoals het in onze verwarde, pijnlijke en nauwe wereld is. Er bestaat een eindeloze afstand tussen de meest- en minderwaardigste, die in het Paradijs, de verblijfplaats van geluk en eeuwigheid, zij aan zij leven. Wanneer vrienden bij elkaar zijn, is het passender dat elk zijn deel van de tafel van de Genadigste van de Genadigen ontvangt, in verhouding tot zijn vermogens. Zelfs wanneer zij zich in verschillende Paradijzen, of op verschillende “verdiepingen” van het Paradijs bevinden, zullen zij elkaar kunnen ontmoeten, omdat de acht verdiepingen van het Paradijs zich boven elkaar en onder hetzelfde dak – de Verheven Troon van God – bevinden. Stel je een kegelvormige berg voor, met muren in cirkels eromheen. De ene muur bevindt zich in de andere en de een boven de andere, waarbij elke muur, van de voet tot aan de top van de berg, weer een andere muur tegenover zich heeft. Dit verhindert niet dat ze allemaal de zon kunnen zien. (Diverse hadiths [Boechari, “Tawhid,” 22] vermelden inderdaad dat de verdiepingen van het Paradijs daarop lijken).

Hoe neemt men afscheid van de overledene personen?

Wanneer moslims het nieuws van de dood van een familielid of vriend horen, herhalen ze wat in de Koran wordt aangeraden: “…Zeg: we behoren aan God en naar Hem zullen wij wederkeren” (2:155). Volgens de moslimtraditie dient een dode zo snel mogelijk begraven (niet gecremeerd) te worden. Het begrafenisproces bestaat uit de volgende drie stadia:

1. Het lichaam wordt geprepareerd om begraven te kunnen worden. Het lichaam wordt voor de laatste keer ritueel gewassen, waarbij het gebruikelijk is dat een moslimman door een mannelijk familielid of en mannelijke imam wordt gewassen en een moslimvrouw door een vrouwelijk familielid, vroedvrouw of vrouwelijke geestelijke. Het lichaam wordt met de armen langs het lichaam neergelegd en in wit linnen gewikkeld.

2. Vervolgens wordt het geprepareerde lichaam naar de moskee gebracht voor een kort begrafenisgebed. Het begrafenisgebed wordt door de hele congregatie uitgesproken, waarbij moslims zich achter de kist opstellen. Bij het begrafenisgebed hoeven de standaard-onderdelen van het gebed (salaat) zoals vooroverbuigen en prosterneren niet verricht te worden. Het gebed wordt gevolgd door een ronde van erkenningen van de goede daden van de persoon en mensen worden uitgenodigd alles wat zij nog van de overledene tegoed hadden, kwijt te schelden en te vergeven.

3. Vervolgens wordt de kist in een begrafenisstoet naar de begraafplaats gebracht. Het geniet de voorkeur dat het lichaam zonder kist begraven wordt. Het wordt op de rechterzijde gelegd, met het gezicht richting de Kaaba. Gewoonlijk gooien alle aanwezigen drie handen aarde in het graf, terwijl ze passages uit de Koran reciteren en God voor de overleden persoon om vergeving vragen. Uitbundige grafstenen en bedekte graven worden afgekeurd, omdat men het geld daarvoor beter als aalmoes aan de levenden kan geven.

Tijdens en na de begrafenisceremonie bezoeken vrienden, buren en verwanten de familie van de overledene waarbij zij hen condoleren met de woorden: “moge God haar (of zijn) ziel met Zijn Genade zegenen.” Ook brengen zij eten mee, omdat zij weten dat de familie waarschijnlijk te verdrietig is om zich met eten koken bezig te houden. Ook is het gebruikelijk om voor het spirituele heil van de overleden de Koran te reciteren.

Hoe wordt het paradijs beschreven?

Er staan vele verzen in de Koran en er zijn vele overleveringen van profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin het paradijs beschreven wordt. Bijvoorbeeld:

Wees snel in de race voor vergeving van uw Heer en een Tuin, die zo groot is als (de gehele) hemelen en aarde en voor de rechtschapen gereserveerd is. (3:133)

En degenen die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen (het paradijs) doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven… (4:57)

Tijdens een studiebijeenkomst werd profeet Mohammed (vzmh) stil en verdrietig, “…Het paradijs en hellevuur werden zojuist op deze muur voor mij afgebeeld en ik heb nooit iets mooiers (dan het eerste) en afschuwelijkere (dan de tweede) gezien.” Een andere keer is van hem opgetekend dat hij heeft gezegd: “Degenen die het paradijs betreedt (zal zo’n eeuwigdurend) geluk (genieten) dat hij of zij noch wanhopig zal zijn, noch zijn of haar kleren zullen verslijten, noch zijn of haar jeugd zal afnemen.”

Het is belangrijk te vermelden dat deze beschrijvingen van het paradijs slechts verwijzen naar zaken die we kennen, begrijpen en voelen. Het is een soort voorvertoning van een werkelijkheid aan de hand van dingen die we kennen. Anders zou profeet Mohammed (vzmh) ons verteld hebben dat de ervaring van het paradijs onze verbeelding te boven gaat en totaal anders is dan wat we hier op aarde hebben gezien.

Ook de wetten van het bestaan zullen anders zijn in het paradijs. Het oorzaak en gevolg verband waar we in dit universum zo aan gewend zijn, hoeft niet noodzakelijkerwijs in het hiernamaals voortgang te vinden. Zo wordt ons bijvoorbeeld voorgehouden dat alles wat we wensen, zonder zichtbare oorzaak, direct aan ons zal verschijnen. De Koran verhaalt over rivieren die onder ontzagwekkende paleizen door stromen, waarmee haast een situatie zonder zwaartekracht wordt beschreven.

De Profeet (vzmh) vertelt ons dat degenen die in het paradijs terecht komen, de kans zullen krijgen om Allah te zien. Hij heeft gezegd dat een uur in het paradijs beter is dan een duizend jaar als een koning op aarde leven en het een uur lang zien van Allah beter is dan duizend jaar in het paradijs. De Profeet (vzmh) heeft ons daarnaast verteld dat we in het paradijs bij degenen zullen zijn die we liefhebben, gegeven dat zij daar ook zijn.

Welke voorbeelden zijn er om de wederopstanding duidelijker te maken?

Binnen de islam worden moslims verwacht in het eeuwige leven na de dood te geloven. Volgens de islam is mensheid naar deze wereld gestuurd om Allah, door middel van kennis van de natuur en het universum, te (leren) kennen en te weten dat Allah bestaat door de tekenen te lezen die Allah in het universum heeft geplaatst en over die tekenen na te denken. Op zijn beurt zal dit besef leiden tot het aanbidden van Allah, wat de hoofdtaak van de mensheid is. Het in aanbidding dienen van Allah zal ertoe leiden dat men door middel van sociale dienstbaarheid een bijdrage zal willen leveren aan het leven van andere mensen. Als gevolg daarvan zal iemand zich menselijkerwijs ontwikkelen en volmaaktheid toevoegen aan de drie-eenheid van kennis, aanbidding en dienstbaarheid.

Het aardse leven is een plek van toetsing, om te zien of we het doel ervan waar zullen maken. Als consequentie van deze test zullen we worden opgewekt uit de dood voor een tweede eeuwig leven van, afhankelijk van de uitkomsten van de test van het leven, beloning of straf. Zoals voor alle leerstellingen van de islam geldt, worden we niet verondersteld dit blindelings te geloven. Allah heeft vele tekenen in ons persoonlijke leven, de natuur en het universum geplaatst, die op wederopstanding duiden.

Allah heeft de mens de dagelijkse behoefte aan slapen en dromen gegeven. Tijdens de slaap beweegt het lichaam niet en bevindt het zich in een onbewuste toestand. Tegelijkertijd dromen we tijdens onze slaap en kunnen we op prachtige plaatsen zijn en nachtmerries hebben. Naast andere doeleinden, is de slaap ontworpen om ons te laten zien dat de wederopstanding een feit is, waarvan ons iedere nacht een glimp wordt getoond.

Seizoenen en de veranderingen die we in de natuur kunnen waarnemen, wijzen op de wederopstanding. Zo lijkt een boom in de winter bijvoorbeeld tot zijn skelet gereduceerd te worden en komt deze in de lente weer tot leven. In bepaalde zin is deze weder opgewekt.

In dorre gebieden lijkt de aarde en de omgeving soms dood te zijn, zonder tekenen van planten- of dierlijk leven. Na een goede regenbui komt het landschap met vele soorten planten en dieren echter weer tot leven. “Aanschouw daarom de tekenen van Allah’s genade; hoe Hij de aarde na haar dood weer leven geeft. Hij is het voorzeker, Die de doden leven geeft, omdat Hij macht over alle dingen heeft” (30:50). In Ayers (meer in Australië) is een dergelijke wederopstanding letterlijk te zien geweest, toen het onlangs na een zeldzame regenval weer tot leven kwam, nadat het op andere momenten volledig droog had gestaan. Binnen een week kwamen vogels, vissen, dieren en plantensoorten schijnbaar uit het niets tevoorschijn.

Het is gemakkelijk voor Allah om de schepping opnieuw tot leven te wekken. Zo is het voor een getraind leger relatief gemakkelijk om na het geluid van de hoorn bij elkaar te komen, na voor en tussenperiode uit elkaar te zijn geweest. Op dezelfde wijze is de wederopstanding na de dood veel makkelijker dan de eerste schepping.

“En Hij stelt ons een vergelijking in het vooruitzicht en vergeet Zijn eigen schepping. Hij zegt: ‘Wie zal deze botten leven geven nadat ze weggerot en tot stof verworden zullen zijn? ’Zeg! Hij (Allah), Degene die hen de eerste keer geschapen heeft, zal hen leven geven! En Hij is de Alwetende van elke schepping!” (36:78-79).

Met deze manier van redeneren vertelt de Koran de lezer dat het feit dat je getuige van de huidige schepping bent, het onmogelijk maakt om aan de wederopstanding te twijfelen.

Geloof in de wederopstanding komt tot stand op basis van geloof in Allah. Zo wijzen het evenwicht en de perfectie van de subtiele kunstigheid in alle dingen in de natuur op het stempel van een oneindig Wijze en Rechtvaardige Kunstenaar, Allah. We zien echter dat er in het menselijke rijk geen sprake is van absolute rechtvaardigheid. Daarom moet er een ander rijk zijn, waarin volledige rechtvaardigheid zal heersen.

Volgens de islam zal de uiteindelijke wederopstanding van fysieke aard zijn. We zijn niet op de hoogte van de details van hoe onze fysieke samenstelling er uit zal zien. Er staan echter beschrijvingen in de Koran en de overleveringen van profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat we aan de buitenkant eenzelfde lichamelijke verschijning zullen hebben, als we in dit leven hebben.

Zal de wederopstanding met onze lichaam zijn?

De doden zullen zowel met hun lichamen als met hun zielen worden opgewekt. Overeenkomstig de context, vermeldt de Koran soms een spiritueel Verrijzenis en soms de lichamelijke. Bijvoorbeeld de verzen: ‘O rustige ziel! Keer naar uw Heer terug, tevreden en tevredenstellend! Kom binnen bij Mijn rechtvaardige dienaren. Kom binnen in Mijn Paradijs!’ (89:27-30)

Hierin wordt de terugkeer van een ziel naar de Heer vermeldt. Nochtans, in vele betekenisvolle verzen beschrijft de Koran de Verrijzenis en de andere wereld in dergelijke materiele en fysische termen dat het onmogelijk is om de lichamelijke Verrijzenis niet aan te nemen. In 120 plaatsen, vertelt de Koran over de waarheid van Paradijs en Hel ofwel gedetailleerd, ofwel in het kort. Bij het beschrijven van Paradijs en Hel en de situatie van de mensen die het ene of het andere verdienen, benadrukt de Koran de combinatie van lichaam en geest. Bijvoorbeeld: de Gelaatstrekken van hen die het Paradijs zullen ingaan zullen schijnen van geluk en zij zullen voor zich klaargemaakt vinden wat ze verwachten. Zij zullen samen met hun echtgenoten zijn en hun familieleden die het Paradijs ook hebben verdiend. De mensen van het Paradijs zullen leven in prachtige paleizen, in tuinen vol van schitterende bomen die worden bevloeid door rivieren van honing, zuiver water melk en andere dranken.

Wat heeft het gebrekkige, veranderende, onstabiele en door pijn getroffen lichaam met het Paradijs te maken? De verheven genoegens van de geest zouden voldoende moeten zijn. Waarom is een lichamelijke wederopstanding voor lichamelijke genoegens nodig?

Vergeleken met water, lucht en licht, is aarde donker en dicht. Toch vormt deze het middel en de bron voor alle Goddelijke kunstwerken. Om die reden is aarde in betekenis wat superieur aan andere elementen. Door veelomvattend te zijn en er vanuit te gaan dat hij gezuiverd is, is het een vorm van superioriteit over jullie andere zintuigen en eigenschappen.

Op dezelfde wijze vormt jullie lichaam een uiterst veelomvattende en rijke spiegel voor de manifestaties van de Goddelijke Namen en is het uitgerust met instrumenten om de inhoud van alle Goddelijke schatten te wegen en te meten. Als de smaakzin van de tong bijvoorbeeld niet de bron was van zoveel maten als er variaties aan drank en voedsel bestaan, zou deze het niet kunnen ervaren, herkennen en meten. Bovendien bevat jullie lichaam daarnaast zowel de instrumenten die nodig zijn om de manifestaties van de Goddelijke Namen te ervaren en te herkennen, als de eigenschappen om de meest uiteenlopende en onmetelijk verschillende genoegens te ervaren. De manier waarop het universum zich gedraagt en de veelomvattende aard van de mens, tonen ons dat de Maker van het universum alle schatten van Zijn Genade en alle manifestaties van Zijn Namen kenbaar wil maken en ons, door middel van het universum, al Zijn geschenken wil laten ervaren. Gegeven dat de wereld van eeuwig geluk een reusachtig bad is, waar de stroom van het universum in uitmondt, een omvangrijke tentoonstelling is van hetgeen het weefgetouw van het universum produceert, en de eeuwige opslagplaats van de gewassen is, die op het veld van deze (materiële) wereld verbouwd worden, zal zij in bepaalde mate op het universum gelijken. De Alwijze Maker, de Barmhartige, de Rechtvaardige Ene zal ieder orgaan van het lichaam specifieke genoegens schenken, als beloning voor hun taak, dienst en aanbidding. Anderszins denken, zou haaks staan op Zijn Wijsheid, Rechtvaardigheid en Mededogen.

Kan er informatie uit een dode persoon worden gehaald?

Zoals iedereen weet, terwijl een mens leeft, is het de geest die zowel de vreugde als de pijn voelt. Het lijkt dat de pijn gevoeld wordt doorheen het zenuwstelsel en dit systeem door de geest wordt gebruikt in zijn uiterst ingewikkelde methode van communicatie met elk deel van het lichaam tot aan de kleinste cel. Toch is dit slechts schijn: de wetenschap weet nog steeds niet welk soort interactie er precies plaatsvindt tussen de geest en het lichaam, vooral de hersens. Elk soort gebrek, in elk deel van het lichaam, dat de dood kan veroorzaken is ook in staat om de werking van het zenuwstelsel te beëindigen. Nochtans heeft de wetenschap vastgesteld dat sommige hersencellen nog enige tijd na de dood blijven werken. Geleerden hebben er studies over gemaakt om signalen van deze cellen te ontvangen. Als zij daarin slagen en ze kunnen deze signalen ontcijferen, dan zal dat zeer nuttig zijn. Vooral in de criminologie kan er dan licht worden geworpen op de misdaden waarvan de uitvoerders onbekend zijn gebleven. Misschien kan dezelfde soort informatie ook worden bekomen door de genen te ontcijferen van die persoon. De volgende Koran verzen vertellen ons hoe tijdens het leven van de Profeet Mozes (vrede zij met hem) Allah een vermoorde man tot leven heropwekte, die over zijn doder werd ingelicht en bevestigen dit.

‘Toen Mozes tot zijn volk zei dat Allah hen opdroeg een koe te offeren toen deden ze dit, alhoewel ze daar niet veel ervaring mee hadden. Als gij een levende ziel doodt, en daarover twist –Allah onthult wat gij verborg- dan zegden Wij van hem met delen ervan te treffen. Evengoed brengt Hij leven tot de doden en Hij toont ons Zijn tekens, moogt gij zo gelukkig zijn van dit te begrijpen.’ (2:67-71-73)

Hoe zal de toestand van de geest in het graf zijn?

Dit is de sfeer waarin de geest de ‘adem’ voelt van ofwel de zegening van het Paradijs ofwel de straf der Hel. Als een mens een deugdzaam leven leidde in de wereld, zullen zijn goede daden -gebeden, opzeggingen, daden van naastenliefde enz.- voor hem verschijnen in de gedaanten van goede gezellen. Dan zullen er ook vensters open gaan waardoor hij naar hemelse taferelen kan kijken en, zoals in een hadith staat, het graf zal voor hem als een tuin zijn, uit de tuinen van het Paradijs. Als de mens nochtans, zoals hierboven is gezegd, heeft gezondigd, zonder vergiffenis, zelfs al was hij deugdzaam, dan kan hij in de tussenwereld enige straf krijgen om te worden gezuiverd van zonden zodat hij het Paradijs kan binnengaan na de Verrijzenis. Als de mens echter een ongelovige was en een slecht leven leidde, zullen zijn ongeloof en slechte daden voor hem verschijnen in de vorm van slecht gezelschap.

Omdat het de geest is die pijn ondergaat en die van geluk geniet en ook omdat in de tussenwereld de geest blijft in verbinding staan met het lichaam doorheen de essentiële delen die niet wegrotten; daarom heeft het geen zin om te discussiëren of de geest of het lichaam of beide zullen lijden onder de beproevingen van het graf. Nochtans, zoals eerder gezegd, zal God de mensen heropbouwen op de Dag der Verrijzenis met de essentiële lichaamsdeeltjes en zij zullen verrijzen op de ‘ochtend’ van het eeuwige leven.

Omdat de geest het wereldse leven samen met het lichaam leeft en er alle vreugde en pijn mee deelt, in dit leven, zal God Almachtig de mensen zowel geestelijk als lichamelijk laten verrijzen.

Wijzen de seizoenen op de wederopstanding?

Behalve voor een bepaald gebied in de wereld, wordt een algehele dood en herleving ieder jaar herhaald. In de winter bedekt een witte ‘lijkkleed’ de aarde, waarvan de levenscyclus jaarlijks eindigt in de herfst. De natuur is al van kleur ontdaan en toont minder tekenen van leven. De terugtocht is begonnen en uiteindelijk worden de bomen als levenloze botten; het gras is verdord en bloemen zijn verwelkt; trekvogels zijn vertrokken en insecten en reptielen zijn verdwenen.

De winter, die slechts tijdelijk is, wordt gevolgd door een algehele herleving. Warm weer doet de bomen uitlopen en laat hen zichzelf, met hun versiering aan de Eeuwige Getuige tonen. De aarde zwelt op en gras en bloemen beginnen overal te bloeien. Zaden die tijdens de voorgaande herfst op de aarde zijn gevallen, zijn ontkiemd en, door zichzelf te vernietigen, in nieuwe levensvormen veranderd. Trekvogels keren terug en de aarde verwelkomt ontelbare insecten en reptielen. Om kort te zijn, verschijnt de natuur met al haar schoonheid en verfijning aan ons.

Allah heeft de wereld en de mensheid geschapen toen geen van beide bestonden. Hij stelde onze bouwstenen samen uit aarde, lucht en water en vormde hen tot een bewust, verstandig wezen. Lijdt het tot enige twijfel dat iemand die een machine gemaakt heeft deze uit elkaar kan halen en vervolgens weer in elkaar kan zetten, of dat een legeraanvoerder zijn uiteengejaagde soldaten met het geluid van een trompet weer bij elkaar kan brengen?

Op dezelfde wijze zal Allah Almachtig, tijdens het reconstrueren van de wereld, onze atomen verzamelen en ze een hogere, eeuwige levensvorm geven: Zeg: “Reis over de aarde en zie hoe Hij de schepping is begonnen en de latere verwekking zal voortbrengen. Waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen.” (29:20)

Kijk naar de tekenen (in de schepping) van Allah’s Genade, hoe Hij de aarde, na haar dood, leven geeft. (Op dezelfde wijze) is Hij waarlijk de opwekker der doden en heeft Hij macht over alle dingen. (30:50)

Welke genoegens zullen er in het hiernamaals aanwezig zijn en waarom?

Aangezien het lichaam zich in een toestand van vorming en verandering bevindt, is het aan verval onderhevig en derhalve niet-eeuwig. Eten en drinken houden een individu in leven; seksuele relaties houden de soort in stand. Dit zijn fundamenten voor het leven in deze wereld, die in de wereld der eeuwigheid echter irrelevant en onnodig zijn. Waarom maken zij, met dit gegeven, dan toch deel uit van de grootste genoegens van het Paradijs?

Een levend lichaam takelt af en sterft wanneer het evenwicht tussen wat het nodig heeft om voort te bestaan en wat het in zich opneemt, verstoord is. Vanaf de kindertijd tot aan de leeftijd van fysieke volgroeiing, neemt het meer in zich op dan dat het uitscheidt, en wordt het steeds gezonder. Daarna is het meestal niet in staat om op een evenwichtige manier in zijn behoeften te voorzien. Het neemt meer in zich op en wordt dik, of neemt minder in zich op dan het nodig heeft. Dit zorgt ervoor dat het evenwicht verdwijnt en zal, onder normale omstandigheden, uiteindelijk tot de dood leiden. In de eeuwige wereld blijven de lichaamsdelen echter intact en zijn ze immuun voor ontbinding en hervorming. Met andere woorden, het evenwicht blijft intact. Alsof het voortdurend in cirkels beweegt, verwerft het lichaam eeuwigheid met behoud van het voortdurende functioneren van de fabriek van het lichamelijke leven voor genoegen. In deze wereld ontstaan eten, drinken en seksuele handelingen binnen het huwelijk uit een behoefte en vervullen zij een functie. Derhalve bevatten zij een grote verscheidenheid aan uitzonderlijke (en meerwaardige) genoegens, als beloning voor de functies die zij vervuld hebben. In deze wereld van ziektes, bieden eten en huwelijk een groot aantal fantastische en uiteenlopende genoegens. Het Paradijs, het rijk van geluk en genoegen, moet deze genoegens daarom in hun meest verheven vorm bevatten. Dit wordt verwezenlijkt door beloningen (zoals genoegens) uit de andere wereld, in de vorm van een aangename behoefte uit de andere wereld toe te voegen. De in deze wereld verrichtte taken en de behoefte die hieraan geweest is, zullen zij in een allesomvattende, levende bron van genoegen veranderen, die het Paradijs en de eeuwigheid past. Volgens de Koran: Het leven van deze wereld is slechts tijdverdrijf en spel, maar het Verblijf in het Hiernamaals , dat is pas echt leven (29:64), zijn alle levenloze en onbewuste substanties en voorwerpen van hier, daar levend en bewust. Zoals mensen en dieren hier, zullen bomen en stenen daar geboden begrijpen en opvolgen. Wanneer je een boom opdraagt fruit te brengen, zal hij dit doen. Wanneer je een steen zegt dat hij moet komen, zal hij komen. Aangezien stenen en bomen zulke verheven vormen aan zullen nemen, zullen eten, drinken en huwelijksbanden een vorm aannemen, die hun aardse vormen in dezelfde mate overstijgt, als het Paradijs deze wereld overstijgt. Dit omvat het behoud van hun lichamelijke kenmerken.

Zullen we onze geheugen verliezen als we dood gaan?

De ziel bestaat en is onafhankelijk van het lichaam. Echter zijn de handelingen ervan in overeenstemming met de organen van het lichaam. Als een gedeelte van de hersenen bijvoorbeeld beschadigd raakt, dan annuleert de ziel de handelingen van dat gebied.

Dit kunnen we middels een voorbeeld beter begrijpen: De ziel in het lichaam is te vergelijken met een mens in een kamer. De mens kan alleen naar buiten kijken middels een raam. Hierbij is het niet het raam dat iets ziet, maar de mens in de kamer.

Ook de ziel ziet deze dimensie middels een oog. Het is dus niet het oog dat ziet, maar de ziel. Zoals een mens een raam nodig heeft om hetgeen buiten de kamer te kunnen zien, heeft de ziel het oog nodig om de omgeving waar te nemen.

Ook bij de hersenen is dit zo. De (grote) hersenen die uit vier gebieden bestaan, kunnen we beschouwen als een kamer met vier ramen. Uit elk raam kunnen we andere uitzichten waarnemen. Door het ene raam kunnen we bijvoorbeeld een zee zien, door het tweede raam een tuin, door het derde raam besneeuwde bergen en door het vierde raam appelbomen.

Als het raam waardoor je de zee kon zien, dichtgetimmerd zou zijn, zou de persoon in de kamer de zee niet meer zien. Er is echter geen gebrek in het zicht en functioneren van de mens. Het gebouw heeft een gebrek.

De ziel in het lichaam is net zo. Iemand wiens ogen gesloten zijn, kan de huidige dimensie niet zien. Maar zijn of haar ziel heeft geen probleem.

Wanneer wij de kamer of het gebouw verlaten, dan is er geen behoefte aan een raam. Wij kunnen alles nu zien.

De ziel is ook zo. Wanneer de ziel het lichaam verlaat, zal het een omhulsel nemen, die bij zijn mooiheid past en zal het geen ogen meer nodig hebben om te zien, geen oren nodig hebben om te horen en geen hersenen nodig hebben om na te denken.